پایان نامه با موضوع خودکارآمدی، استرس تحصیلی، مهارت های زندگی، آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

د که آموزش مهارت های زندگی در افزایش خودکارآمدی و کنترل هیجانات تحصیلی مؤثر است.

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
عنوان پژوهش
ب
تقدیم
ج
قددانی و تشکر
د
چکیده
ه
فهرست مطالب
و
فهرست جداول
ی
فهرست تصاویر
ل
فهرست نمودارها
م
فصل اول : طرح پژوهش
1
مقدمه
2
بیان مسأله
3
اهداف
8
ضرورت و اهمیت پژوهش
8
سوالات پژوهش
9
متغیرها
10
تعریف مفاهیم
11
جمع بندی
13
فصل دوم: ادبیات پژوهش
14
الف: مبانی نظری
14
استرس تحصیلی
15
مقدمه
16
تعریف استرس
16
منابع استرس
17
انواع استرس
17
واکنش ها نسبت به استرس
18
سندرم عمومی سازگاری
20
استرس تحصیلی
21
اهمیت مطالعه ی استرس تحصیلی
22
تعریف استرس تحصیلی
23
مدل شناختی- اجتماعی هیجانات تحصیلی پکران
24
عنوان
صفحه
جمع بندی
25
خودکارآمدی
27
مقدمه
28
نظریه ی شناختی – اجتماعی
28
تعریف خودکارآمدی
30
نقش خودکارآمدی در عملکرد
30
نقش خودکارآمدی در سلامت
31
نقش خودکارآمدی درتعیین اهداف
32
نقش خودکارآمدی در انگیزش
32
ابعاد خودکارآمدی
33
منابع خودکارآمدی
34
جمع بندی
36
مهارت های زندگی
37
تاریخچه ی مهارت های زندگی
38
مفهوم و تعریف مهارت های زندگی
39
اهداف آموزش مهارت های زندگی
40
زیرساخت های نظری آموزش مهارت های زندگی
41
روش های آموزش مهارت های زندگی
42
روش یادگیری فعال
43
بارش فکری
44
ایفای نقش و تعویض نقش
45
فعالیت در گروه های کوچک و بزرگ
45
سؤال کردن
46
استفاده از جملات ناتمام
46
دسته بندی مهارت های زندگی
46
مهارت خودآگاهی
49
مهارت همدلی
53
مهارت برقراری ارتباط مؤثر
55
مهارت مدیریت خشم
58
مهارت برقراری روابط بین فردی مؤثر
62
مهارت رفتار جرأت مندانه
67
فهرست
صفحه
مهارت حل مسأله
76
مهارت مقابله با استرس
80
مهارت تصمیم گیری
82
مهارت تفکر خلاق
85
پیشینه ی پژوهش
88
جمع بندی
92
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
93
مقدمه
94
متغیر های پژوهش
95
جامعه ی آماری
96
حجم نمونه و روش نمونه گیری
96
اجرای پژوهش
96
ابزارهای پژوهش
97
مقیاس سنجش خودکارآمدی
97
پرسشنامه ی تنیدگی ناشی از انتظارات تحصیلی
98
پرسشنامه ی ویژگی های جمعیت شناختی
99
روش های آماری
99
جمع بندی
99
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
100
مقدمه
101
بخش اول: یافته های توصیفی مرحله ی اول پژوهش
102
بخش دوم: یافته های توصیفی مربوط به مرحله ی دوم پژوهش
107
بخش سوم: گزارش یافته های استنباطی مربوط به تأثیر آموزش مهارت های زندگی
109
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
120
مقدمه
121
بحث و بررسی سؤالات پژوهش
122
محدودیت های پژوهش
130
پیشنهادات
130
جمع بندی
131
فهرست منابع
132
پیوست ها
142
شرح مختصر جلسات آموزشی
143
فهرست
صفحه
پرسشنامه ی استرس ناشی از انتظارات تحصیلی
151
فرم اصلی پرسشنامه ی استرس ناشی از انتظارات تحصیلی
152
نمره گزاری پرسشنامه ی استرس ناشی از انتظارات تحصیلی
153
مقیاس سنجش خودکارآمدی
154
پرسشنامه ی جمعیت شناختی
155
چکیده ی انگلیسی
156

فهرست جداول
جدول
صفحه
جدول (1- 2). مقایسه ی سبک های مختلف برقراری ارتباط

جدول (1-4). توزیع فراوانی دانش آموزان به تفکیک جنسیت
102
جدول (2-4). توزیع فراوانی دانش آموزان به تفکیک رشته ی تحصیلی
102
جدول (3-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک مدرسه ی محل تحصیل
103
جدول (4-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک سن
104
جدول (5-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک محل سکونت خانواده
104
جدول (6-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک شغل پدر
105
جدول (7-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک میزان سواد پدر
105
جدول (8-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک تعداد افراد خانواده
106
جدول (9-4). میزان استرس و خودکارآمدی در بین نمونه ی 320 نفری
106
جدول (10- 4). میانگین و انحراف معیار نمرات گروه آزمایشی و گروه کنترل به تفکیک جنسیت و کل آزمودنی ها در استرس تحصیلی و خرده آزمون های آن و خودکارآمدی
107
جدول (11-4). آزمون لوین جهت گزارش آزمون فرض همگنی واریانس ها
109
جدول (12-4). نتایج آزمون فرض همگنی شیب ها در استرس تحصیلی ناشی از انتظارات تحصیلی کل
109
جدول (13- 4). نتایج تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان استرس تحصیلی کل در مرحله ی پس آزمون
110
جدول (14-4). نتایج آزمون فرض همگنی شیب ها در استرس ناشی از انتظارات از خود
110
جدول (15- 4). نتایج تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان استرس ناشی از انتظارات از خود در مرحله ی پس آزمون
111
جدول (16-4). نتایج آزمون فرض همگنی شیب ها در استرس ناشی از انتظارات والدین/معلمان
111
جدول (17- 4). نتایج تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان استرس ناشی از انتظارات والدین/معلمان در مرحله ی پس آزمون
112
جدول (18-4). نتایج آزمون فرض همگنی شیب ها در خودکارآمدی
112
جدول (19- 4). نتایج تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان خودکارآمدی در مرحله ی پس آزمون
113
جدول (20- 4). ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق در بین نمونه ی 320 نفری
113
جدول (21- 4). تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی و استرس تحصیلی
114
جدول (22- 4). مقایسه خودکارآمدی و استرس تحصیلی شرکت کنندگان ساکن شهر یا روستا
115
جدول (23- 4). خلاصه ی یافته های توصیفی برای خودکارآمدی و استرس تحصیلی شرکت کنندگان به تفکیک رشته ی تحصیلی

115
جدول
صفحه
جدول (24- 4). خلاصه ی تجزیه تحلیل واریانس یکطرفه (Anova) برای خودکارآمدی و استرس تحصیلی شرکت کنندگان برحسب رشته ی تحصیلی
116
جدول (25- 4). آزمون شفه برای مقایسه ی میانگین های استرس تحصیلی در رشته های مختلف
116
جدول (26- 4). آزمون شفه برای مقایسه ی میانگین های استرس تحصیلی ناشی از انتظارات از خود در رشته های مختلف
117
جدول (27- 4). خلاصه ی یافته های توصیفی برای خودکارآمدی و استرس تحصیلی و خرده آزمون های آن برحسب شغل پدر شرکت کنندگان
117
جدول (28- 4). خلاصه ی تجزیه تحلیل واریانس یکطرفه (Anova) برای خودکارآمدی و استرس تحصیلی و خرده آزمون های آن برحسب شغل پدر شرکت کنندگان
118
جدول (29- 4). خلاصه ی یافته های توصیفی برای خودکارآمدی و استرس تحصیلی و خرده آزمون های آن برحسب میزان سواد پدر شرکت کنندگان
119
جدول (30- 4). خلاصه ی تجزیه تحلیل واریانس یکطرفه (Anova) برای خودکارآمدی و استرس تحصیلی و خرده آزمون های آن برحسب میزان سواد پدر شرکت کنندگان
119

فهرست تصاویر
تصویر
صفحه
تصویر (1-2). سندرم عمومی سازگاری
20
تصویر (2-2). مدل شناختی- اجتماعی از رشد هیجانات تحصیلی
25
تصویر (3-2). مدل تقابل سه جانبه
29
تصویر (4- 2): واکنش های رفتاری و عاطفی به عنوان عملکردی از سطوح مختلف خودکارآمدی و انتظارات پیامدی
33

فهرست نمودارها
نمودار
صفحه
نمودار (1-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت

نمودار (2-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک رشته ی تحصیلی

نمودار (3-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک مدرسه ی محل تحصیل

نمودار (4-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک محل سکونت

نمودار (5-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک شغل پدر

نمودار (6-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک میزان سواد پدر

مقدمه
انسان دنیای امروز به لحاظ پیچیدگی های زندگی و وسعت و سرعت تغییرات با چالش های فراوانی روبروست. در این میان دوران تحصیل یکی از چالش انگیزترین دوره ها برای انسان است. چراکه نوجوانان بین دو نظام اصلی گرفتار هستند که هردوی آن ها در حال تغییرند. اول نوجوانان باید با تغییرات درونی، شناختی و غدد کنار بیایند، در حالی که در همان زمان در حال رویارویی با یک سری ناپایداری ها و تغییرات در روابط بیرونی هستند. جوامع صنعتی نیز با طولانی کردن دوره وابستگی هویت یابی نوجوان را دشوار می سازند (شهرآرای، 1384). نوجوان به دنبال هویت تحصیلی، حرفه ای و اجتماعی خود است، که بیشتر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی وی وابسته است. ازاین رو میل به یادگیری و پیشرفت را می توان به عنوان یکی از بسترهای تجربه هیجان های تحصیلی مثبت و منفی دانست (شکری، کدیور، و دانشورپور، 1386). درحالی که كنارآمدن با فشارهاي زندگي و كسب مهارت هاي فردي و اجتماعي، همواره بخشي از واقعيت زندگي انسان بوده كه در ادوار متفاوت زندگي او به اشكال گوناگون تجلي يافته است. در دوره كودكي، تعارض ها جلوه چنداني ندارند، اما با افزايش سن و هنگام مواجهه با دشواري هاي ويژه سنين نوجواني و جواني، كشمكش هاي دروني و محيطي بيشتر تظاهر پيدا مي كنند. همزمان با رشد جسماني و رواني، انتظار جامعه و خانواده نيز از نوجوان و جوان افزايش مي يابد به طوري كه آنها مي پذيرند به سبب زندگي اجتماعي، بخشي از تمايلات خود را محدود كنند و در چارچوب هنجارهاي اجتماعي و گروهي قرار گيرند. در اين راستا نوجوانان و جواناني كه شيوه هاي صحيح رفتاري را فرا نگرفته باشند و مهارت هاي لازم را در جهت تطبيق خود با خانواده و جامعه نياموخته باشند، با آسيب هاي جدي و متعدي روبه رو خواهند شد و در صورتي كه رفتارهاي ضداجتماعي در آنها شكل گرفته و ممکن است از خود واكنش هاي منفي بروز دهند، آسيب هاي روان شناختي در شخص و انحرافات و ناهنجاري هايي را در جامعه سبب خواهند شد. بنابراین در جریان این پیچیدگی ها، آموزش مهارت های زندگی فرد را برای غلبه بر تنش ها و مشکلاتی که پیش رو دارد آماده می نماید تا به بهترین شکل ممکن از عهده مشکلات خود برآید. همچنین برنامه آموزش مهارت های زندگی که مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی و نظریه خودکارآمدی بندورا است، می تواند یکی از روش های افزایش خودکارآمدی در نوجوانان محسوب شود. از دیگرسو، با توجه به رابطه معکوس خودکارآمدی و استرس تحصیلی- كالاسن1 و همكاران، (2007)- می توان انتظار داشت که به کاهش استرس تحصیلی کمک کند. آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر این اصل است که توانایی انسان جهت مقابله با عوامل تنش زا در هنگام تولد تثبیت نشده است؛ بلکه این توانایی در سراسر زندگی قابل گسترش و تکامل است. لذا در این پژوهش محقق قصد دارد که اثربخشی آموزش مهارت های زندگی را جهت بالا بردن خودکارآمدی دانش آموزان دبیرستان و کنترل استرس تحصیلی آنان مورد بررسی قرار دهد.
بیان مساله
با توجه به آمار آموزش و پرورش، 14930084 دانش آموز در سال تحصیلی 86- 1385 در مدارس ایران مشغول به تحصیل بوده اند. همچنین میزان افت تحصیلی در مقطع ابتدایی 5/2 درصد، در مقطع راهنمایی 84/7 درصد، در سال اول دبیرستان 9/26 درصد و در فارغ التحصیلان متوسطه 2/18 درصد گزارش شده است (آمار آموزش و پرورش سال تحصیلی 86- 1385). چند برابر شدن افت تحصیلی از ابتدایی به متوسطه نشان دهنده مشکلات و معضلاتی است که فراروی دانش آموزان مقطع متوسطه قرار دارد و بستری برای تجربه هیجانات منفی تحصیلی قلمداد می شود. بنابراین از بعد نظری فرض بر این است که فراگیران در موقعیت های تحصیلی هیجانات متنوعی از جمله اضطراب امتحان، هراس از مدرسه و استرس تحصیلی2 را تجربه می کنند. چراکه دستیابی فراگیران به حرفه های تخصصی بر پیشرفت تحصیلی آن ها وابسته است. بنابراین میل به یادگیری و پیشرفت را می توان به عنوان یکی از عوامل برانگیزاننده هیجانات مثبت و منفی قلمداد کرد (شکری، کدیور و دانشورپور، 1386). همچنین هيجانات تحصیلی از جمله استرس تحصيلي كيفيت زندگي تحصيلي و سلامت رواني فرد را تحت تاثير قرار می دهند. در پژوهشی نشان داده شد كه تجربهْ هيجانات منفي از جمله استرس تحصيلي، بطور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ، حداکثر-سؤال، مجموع)/N(سؤال، حداقل) Next Entries پایان نامه با موضوع خودکارآمدی، استرس تحصیلی، مهارت های زندگی، آموزش مهارت