تحقیق رایگان درمورد پیش آزمون، تحلیل داده، آموزش و یادگیری، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-9-مقایسه نقش اساتید و فراگیران در محیط های آموزش سنتی و ترکیبی—————24
2-2-10-مقایسه نقش فراگیران در محیط های آموزش سنتی و ترکیبی——————–25
2-2-11- مقایسه رویکرد های مختلف آموزشی———————————–26
2-2-12-طبقه بندی های یادگیری——————————————-27
2-2-13-تاریخچه آموزش ترکیبی——————————————–30-28
2-2-14-مروری بر تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق———————-31
2-2-14-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور ———————————-32-31
2-2-14-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور———————————33-32
2-2-15-مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دهخدا——————————-34-33

فصل سوم : روش پژوهش
3-1-مقدمه———————————————————–37-36
3-2-روش تحقیق ——————————————————38-37
3-3-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق——————————————–38
3-4-جامعه آماری ——————————————————39
3-5- نمونه تحقیق و روش نمونه گیری—————————————–39
3-6-متغیر های تحقیق—————————————————40
3-7-روش گردآوری اطلاعات ———————————————-40
3-8-ابزار تحقیق ——————————————————41-40
3-9- روایی و پایایی آزمون ————————————————42
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها——————————————43

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه ———————————————————-45
4-2-روش تجزیه و تحلیل داده ها ——————————————-45
4-3-شاخصه های آماری ————————————————-46
4-3-1-آمار توصیفی خلاقیت———————————————-50-47
4-3-2-آمار توصیفی انگیزش ———————————————-52-51
4-3-3-آمار توصیفی یادگیری ———————————————54-53
4-4- آمار استنباطی —————————————————-66-55
4-5-خلاصه و جمع بندی ————————————————66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه———————————————————68
5-2-تبیین یافته ها —————————————————-74-69
5-3- محدودیت های پژوهش ———————————————75
5-4-پیشنهادات ——————————————————77-76

فهرست منابع و مآخذ ——————————————-80-78

پیوست ها —————————————————81
پیوست شماره 1 ——————————————————-89-82
پیوست شماره 2 ——————————————————-95-90

چکیده انگلیسی ———————————————— 96

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه
2-1-تفاوت کلی آموزش سنتی و ترکیبی—————————————24
2-2-مقایسه نقش اساتید در محیط های آموزش سنتی و ترکیبی————————24
2-3-مقایسه نقش فراگیران در محیط های آموزش سنتی و ترکیبی ———————-25
2-4- مقایسه رویکرد های مختلف آموزشی————————————–26
3-1-طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و گواه ————————-38
4-1-فراوانی گروه آزمایش و گواه ——————————————-46
4-2-توصیف آماری نمرات پیش آزمون خلاقیت ———————————-47
4-3-توصیف آماری نمرات پس آزمون خلاقیت ———————————-49
4-4-توصیف آماری نمرات مرحله پیش آزمون و پس آزمون انگیزش ———————51
4-5- توصیف آماری نمرات مرحله پیش آزمون و پس آزمون انگیزش ——————–53
4-6-نتایح آزمون گالموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده های خلاقیت ———–55
4-7-نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی ورایانس خلاقیت ————————56
4-8-نتایج تحلیل کوریانس نمرات خلاقیت ————————————57
4-9-نتایج تحلیل کوریانس نمرات اصالت ————————————-58
4-10- نتایج تحلیل کوریانس نمرات بسط ————————————-59
4-11- نتایج تحلیل کوریانس نمرات سیالی————————————-60
4-12- نتایج تحلیل کوریانس نمرات انعطاف ————————————61
4-13- نتایح آزمون گالموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده های انگیزش ———-62
4-14- نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی ورایانس انگیزش ———————–63
4-15- نتایج تحلیل کوریانس انگیزش —————————————-63
4-16- نتایح آزمون گالموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده های یادگیری ———-64
4-17- نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی ورایانس یادگیری ———————–65
4-18- نتایج تحلیل کوریانس یادگیری —————————————-65

فهرست نمودار ها

عنوان شماره صفحه

4-1- مقایسه نمرات گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون خلاقیت ——————-48
4-2-مقایسه نمرات گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون خلاقیت ——————–50
4-3-مقایسه تصویری میانگین نمرات گروه آزمایشی و گواه در مزحله پیش و پس آزمون انگیزش—-52
4-4-مقایسه تصویری میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در دو مرحله پیش و پس آزمون یادگیری –54

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری زبان آموزان غیرایرانی مرکز دهخدا می باشد. روش تحقیق کاربردی و به روش شبه تجربی می باشد، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زبان آموزان غیرایرانی حاضر در ایران به تعداد 2400 نفر در سال تحصیلی 1393-1394 می‌باشد که 40 نفر نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت مطالعه انتخاب شدند. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس سوال های پژوهش و با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین آموزش به شیوه ترکیبی با اموزش به شیوه معمول بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری وجود دارد.

واژگان کليدي:
آموزش ترکیبی(نوین) ، آموزش سنتی ، خلاقیت ، انگیزش ، یادگیری ، دانشجویان غیر ایرانی ، مرکز آموزش زبان دهخدا

فصل اول

1- کلیات تحقیق
1-1-
مقدمه
رشد و توسعه هر جامعه در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متاثر از نیروی انسانی آن است و در این میان آموزش از عوامل اساسی تربیت نیروی انسانی به شمار می رود . آموزش و یادگیری دوفعالیت عمده هستند که انسان از آغاز زندگی با آن مواجه بوده است . نقش و اهمیت آموزش و یادگیری در حال حاضر – بویژه در جوامع پیشرفته- امری بدیهی و آشکار است چنانچه میزان اقدامات و توجهات جهانی در کشور های مختلف بر ضرورت آن دلالت دارد.(میرزابیگی، 1384).
پیشرفت های علمی و فناوری سریع همراه با تغییرات در ساختار جامعه، نظام های آموزشی را در کل و روش های اموزشی را به طور خاص تحت تاثیر قرار می دهند یک چنین رویدادی تلاشها و نیاز های جدیدی را بر حسب فرایند های یاددهی یا یادگیری بوجود می اورد.(بایراک5، 2008).
یادگیری و سپردن آموخته به ذهن از جمله مسائلی است که پیوسته برای دانش پژوهان و دانش اموزان مطرح بوده و تاکنون روش ها و راههای مختلفی برای بهتر یادگرفتن و خوب آموختن از سوی صاحب نظران مطرح شده است. تجربه نشان داده است که بسیاری از دانش آموزان ساعت ها مطالعه می کنند اما نتیجه ای که میگیرند رضایت بخش نیست و درصد آموخته ها پایین است . این افراد به علت بی خبری از روش های درست یادگیری و مطالعه، کوشش زیادی را برای یادگیری انجام می دهند و وقت و انرژی زیادی را تلف میکنند ، ولی به نتیجه مطلوب دست نمی یابند در صورتی که انها می توانستند با استفاده از راهبرد های صحیح یادگیری و مطالعه مطالب را بهتر و راحت تر یاد بگیرند و در امتحانات موفق باشند .(کرمی،1381).

موثر بودن آموزش معمولا با درجه تکمیل یا رسیدن به اهداف آموزشی انجام می شود و نتایج آموزش، تسلط در محتوای آموزش جدید است که با توانایی اخذ شده سنجیده می شود (پل جانویجز1 ،2010).
در دنیای مدرن امروزی آموزش وسیله مهمی شده است که افراد از طریق آن برای رسیدن به اهداف و دست آورد های شخصی و جستجوی مسیری برای زندگی بهتر تلاش می کنند (بایل2، دوفی3 و دانلوی4، 2003). بنابراین به منظور افزایش کیفیت آموزش، لازم است که آموزش بر اساس سبک یادگیری افراد نباشد و بر اساس رسیدن به یک هدف خاصی سنجیده شود (چن5، 2002) بطوری کلی باید فرصت هایی را فراهم کرد تا در آن به یادگیرندگان امکان کسب مهارت های فردی، مدیریت انگیزه ها و توانایی جستجو و یکپارچه سازی اطلاعات برای حل مسئله فراهم گردد برای این منظور باید از آخرین فنآوری روز جهت ارتقاء و موثر کردن برنامه های اجرایی در جهت دستیابی به نتایج مطلوب استفاده گردد(فورد6 و والش7، 1994)
یادگیری ترکیبی استفاده از مخلوطی از مواد آموزشی(رسانه ها و تکنولوژی آموزشی) گوناگون است و هدف آن کاربرد یک ترکیب درست برای هر یک از مشکلات تجاری و کسب و کاری است . از این جهت یادگیری ترکیبی موثرتر از آموزش های الکترونیکی صرف است . موضوع مهم یادگیری ترکیبی، انتخاب ترکیبی درست از مواد و روش های اموزشی است که با کمترین هزینه بیشترین تاثیر یادگیری را داشته باشد. سازمان ها باید از رویکرد و نگرش یادگیری ترکیبی در آموزش های خود استفاده نمایند تا بتوانند محتوای آموزشی مناسب و درست را در چارچوبی بهینه برای افراد شایسته و در زمان مناسب بکار گیرند . آموزش ترکیبی نوعی یادگیری عمیق است که از طریق تکنولوژی های متفاوت با تمرکز صورت میگیرد و علاوه بر پوشش دادن نقاط ضعف آموزش های استاد شاگردی و الکترونیکی صرف باعث اثربخشی و کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان و یادگیری سریعتر و ماندگاری بیشتر مطالب در ذهن برای فراگیران را ایجاد نماید.(بره مقدم،آموزش های نوین به شیوه ترکیبی)
خلاقیت با عوامل ژنتیک و موروثی ارتباط دارد اما نمیتوان منکر نقش والدین، معلم و محیط آموزشی در فراهم آوردن شرایط بالقوه برای بروز خلاقیت در یادگیری دانش آموزان شد و در هزاره سوم میلادی و در عصر انفجار اطلاعات که تغییر و تحول مستمر و پر شتاب از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهمترین مشخصه های بارز آن است، فرایند خلاقیت بسترساز تغییر و تحول و درگرگونی عمیق است آموزش و یادگیری مبتنی بر خلاقیت یکی از شیوه های نوین یادگیری است که توانسته است سطح دانایی و دانش را در جامعه بالا ببرد و جامعه ای که در آن گردش امور مبتنی بر دست آورد ها، اطلاعات و شاخص های علمی باشد جامعه دانش محوری است.
اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست و در حقیقت خلاقیت کشفی ناگهانی است و این تعریف به مقوله کشف و شهود نزدیکتر است و همچنین خلاقیت فرایندی مداوم و مستمر است و این مداومت در وجود فرد نوعی بی قراری، تلاش و کنکاش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق هزینه های درمان، وسایل کمک آموزشی، سلامت خانواده، برنامه آموزشی Next Entries تحقیق رایگان درمورد تعریف مفهومی، روش ترکیبی، سازمان های دولتی، روش های آموزشی