منابع و ماخذ تحقیق روایی محتوا، دانشکده بهداشت، تحصیلات تکمیلی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال بر اساس دستورالعمل مانا

اینجانب طاهره رضی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک گواهی می نمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تأئید می باشد و در موارد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. به علاوه گواهی می نماییم که مطالب مندرج در پایان نامه تا کنون برای دریافت مدرک توسط اینجانب یا فرد دیگری ارائه نشده است و در تدوین متن پایان نامه، دستورالعمل مصوب دانشکده به طور کامل رعایت شده است.

تاریخ:

امضاء دانشجو:

شماره:
تاریخ:

صورت جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی خانم طاهره رضی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک تحت عنوان: بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال بر اساس دستورالعمل مانا در ساعت…………روز………….مورخ………………..با حضور اعضای محترم هیات دوران متشکل از:

سمت
نام و نام خانوادگی
امضاء
الف: استاد راهنما

ب: اساتید مشاور

ج: عضو هیات داوران(داخلی)

د: عضو هیات داوران(خارجی)

ه: نماینده تحصیلات تکمیلی

تشکیل گردید و ضمن ارزیابی به شرح پیوست با درجه…………و نمره………….مورد تأیید قرار گرفت.
مهر و امضاء معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

صورت جلسه دفاع از پایان نامه
شماره:
تاریخ:
به منظور بررسی و ارزشیابی پایان نامه آقای / خانم…………رشته………مقطع………….جلسه ای با حضور امضاکنندگان ذیل به عنوان هیئت داوران در تاریخ……..در دانشکده بهداشت اراک برگزار و با توجه به معیارهای ارزشیابی، پایان نامه ایشان با عنوان بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران در خصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال بر اساس دستورالعمل مانا با نمره……………….و درجه…………مورد تأیید قرار گرفت.

هیئت داوران:
1- سرکار خانم/آقای……………..(استاد راهنما)

2- سرکار خانم/آقای……………..(استاد مشاور تخصصی)

3- سرکار خانم/آقای…………….(استاد مشاور آماری)

4- سرکار خانم/آقای……………..(استاد داور داخلی)

5- سرکار خانم/آقای……………..(استاد داور داخلی)

6- سرکار خانم/آقای……………..(استاد داور خارجی)

7- سرکار خانم/آقای…………….(نماینده تحصیلات تکمیلی)

8- سرکار خانم/آقای…………….(رئیس جلسه)

9- سرکار خانم/آقای…………….(مسؤل تحصیلات تکمیلی)
سرکار خانم دکتر محبوبه خورسندی
ریاست دانشکده بهداشت
اگر قابل تقدیم باشد تقدیم به:

چکیده
بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران درخصوص نشانه های خطر درکودکان کمتر از پنج سال بر اساس دستورالعمل مانا
زمینه و هدف: بسیاری از کودکان بیمار دارای علایم و نشانه هایی هستند که بعضی از این علایم، نشانه خطر می باشند بالا بردن آگاهی مادران نسبت به علایم و نشانه های خطر در کاهش میزان مرگ و میر کودکان کمتر از پنج سال کمک کننده است. بنابراین لازم است که آنان آگاهی و عملکرد کافی را در این زمینه برای تغییر رفتار به دست آورند. برای رسیدن به چنین هدفی شناخت عوامل مؤثر در تغییر رفتار، دستیابی به تغییر را آسان خواهد کرد، پس ارائه آموزش در خصوص نشانه های خطر در کودکان با استفاده از مدل هایی که عوامل مؤثر بر رفتار را شناسایی می کنند ضروری می باشد، یکی از این مدل های مؤثر در امر آموزش مدل اعتقاد بهداشتی است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران در خصوص نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال صورت پذیرفت.
روش تحقیق: این مطالعه در دو مرحله مقطعی و مداخله ایی انجام شد. در مرحله اول، مطالعه مقطعی اولیه به صورت توصیفی ـ تحلیلی با هدف تعیین مؤثرترین سازه های پیشگویی کننده مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران در خصوص نشانه های خطر در کودک در بین350 نفر از مادران دارای کودک کمتر از پنح سال با تکمیل پرسشنامه پایا و روای محقق ساخته همراه با مصاحبه انجام شد. سپس بر اساس سازه های مؤثر، جهت طراحی برنامه آموزشی و انتخاب روش آموزشی اقدام شد و در مرحله دوم مطالعه مداخله ایی آموزشی به این صورت انجام شد: انتخاب 120 نفر از مادران شرکت کننده در مرحله اول، که به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 60 نفر) قرارگرفتند، مداخله آموزشي در گروه آزمون طی چهار جلسه آموزشی اجرا گردید و در گروه کنترل فقط آموزش های روتین انجام شد و انجام پس آزمون از طریق تکمیل مجدد پرسشنامه سه ماه بعد از مداخله آموزشي و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد .
یافته ها: در مطالعه مقطعی میانگین نمره آگاهی 71/60 درصد و عملکرد 5/51 درصد بود و در بین سازه ها منافع درک شده بیشترین (6/81 درصد) و راهنماهای عمل کمترین (9/72 درصد) نمره را داشتند. مدل رگرسیون خطی 8 درصد واریانس عملکرد مادران را درخصوص نشانه های خطر، 9 درصد در زمینه عفونت‌های تنفسی، 9 درصد در زمینه اسهال و 8 درصد در زمینه تب و تشنج تبیین نمود، راهنماهای عمل و منافع درک شده مؤثرترین سازه‌های پیشگویی کننده عملکرد مادران بودند. در مطالعه مداخله ایی بر اساس نتایج آزمون تی مستقل بین میانگین نمره آگاهی، سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد مادران در گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوت معنی دار مشاهد نگردید (05/0p) اما بعد از مداخله تفاوت معنی داری داشتند (001/0p).
نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه، مداخله آموزشی مبتنی بر نیازسنجی اولیه بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در بهبود عملکرد مادران در خصوص نشانه های خطر، عفونت های تنفسی، اسهال و تب و تشنج در کودکان مؤثر بود و می تواند برای طراحی برنامه های آموزشی مفید باشد.
کلمات کلیدی: رفتار، کودک، نشانه های خطر، مدل اعتقاد بهداشتی، مادر

فهرست مطالب

عنوان
صفحه
فصل اول مقدمه و کلیات

1-1) مقدمه
2
1-2) نشانه‌های خطر
3
1-3) عفونت‌های تنفسی
4
1-4) اسهال
7
1-5) تب و تشنج
7
1-6) اهمیت طراحی مداخلات مدل یا تئوری محور
7
1-7) مدل اعتقاد بهداشتی(HBM)
8
1-8) دلایل به کارگیری مدل اعتقاد بهداشتی
13
1-9) تعاریف نظری و عملی واژه ها
15
فصل دوم مروری بر متون و مطالعات گذشته

2-1)مطالعات انجام گرفته داخلی
20
2-2)مطالعات انجام گرفته خارجی
23
فصل سوم مواد و روش ها

3-1) اهداف پژوهش
28
3-1-1) هدف کلی
28
3-1-2) اهداف ویژه
28
3-1-3) اهداف کاربردی
29
3-2) سوالات و فرضیات پژوهشی
29
3-3)قلمرو پژوهش
30
3-3-1) نوع پژوهش
30
3-3-2) محیط پژوهش
31
3-3-3) جامعه آماری
31
3-3-4) جامعه هدف
3-3-5) معیارهای ورود به مطالعه
31
31
3-3-6) معیارهای خروج از مطالعه
31
3-3-7) متغیر های پژوهش
32
3-4) تعیین حجم نمونه
35
3-5) روش نمونه گیری
36
3 -6) روشگردآوری اطلاعات
37
3-6-1) طراحی پرسشنامه
37
3-6-2) روش سنجش روایی و پایایی ابزار
38
3-6-2-1) تعیین روایی محتوایی پرسشنامه
38
3-6-2-2) تعیین پایایی پرسشنامه
44
3-6-3) معرفی ابزار مورد استفاده
46
3-6-4) امتیازگذاری پرسشنامه
48
3-7) روش انجام پژوهش
49
3-7-1) انجام مطالعه مقطعی
49
3-7-2) انجام مطالعه مداخله ایی
50
3-7-3) طراحی برنامه آموزشی و مداخلات
50
3-7-4) روش، وسیله و ارزشیابی مداخله آموزشی
52
3-7-5)طرح درس و خلاصه جلسات آموزشی
54
3-7-6) طراحی کتابچه وپمفلت آموزشی
63
3 -8) ارزشیابی پژوهش
66
3-9)روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
66
3-10) ملاحظات اخلاقی
67
3-11) محدودیت ها و مشکلات اجرایی طرح
68
3-12) سازمان های همکاری کننده
68
فصل چهارم نتایج و یافته ها

4-1)نتایج مطالعه مقطعی
70
4-2)نتایج مطالعه مداخله ایی
72
فصل پنجم بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) بحث مطالعه مقطعی
90
5-2) بحث مطالعه مداخله‌ایی
93
5-3) نتیجه گیری
97
5-4)پیشنهادات
98
منابع و مأخذ
100
ضمائم
111

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1) متغیرهای پژوهش
32
جدول2) ترکیب و ویژگی های اعضای پانل
39
جدول3) نتایج روایی محتوایی جهت سنجش نسبت روایی محتوایی پرسشنامه
41
جدول4) نتایج روایی محتوایی جهت سنجش شاخص روایی محتوایی پرسشنامه
42
جدول5) نتایج پایایی پرسشنامه
45
جدول6) طرح درس جلسه اول
54
جدول7) طرح درس جلسه دوم
55
جدول8) طرح درس جلسه سوم
57
جدول9) طرح درس جلسه چهارم
59
جدول10) اهداف طراحی کتابچه آموزشی
64
جدول11) اهداف طراحی پمفلت آموزشی
66
جدول12) سازمان هایی که در انجام طرح همکاری نموده اند
68
جدول4-1-1) مشخصات دموگرافیک کمی مادران و کودکان مورد مطالعه
75
جدول4-1-2) مشخصات دموگرافیک کیفی مادران و کودکان مورد مطالعه
جدول4-1-3) میانگین نمره آگاهی، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد مادران در خصوص نشانه های خطر، عفونت‌های تنفسی، اسهال و تب و تشنج کودکان
75

76
جدول4-1-4) ارتباط مشخصات دموگرافیک کیفی مادران و کودکان با آگاهی، سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد در خصوص نشانه‌های خطر کودکان با استفاده از آزمون تی مستقل
76
جدول4-1-5) ارتباط مشخصات دموگرافیک کیفی مادران و کودکان با آگاهی، سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد در خصوص نشانه‌های خطر کودکان با استفاده از آزمون تی مستقل
77
جدول4-1-6) ارتباط مشخصات دموگرافیک کیفی مادران و کودکان با آگاهی، سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد در خصوص نشانه‌های خطر کودکان با استفاده از آزمون تی مستقل
78
جدول4-1-7) ارتباط مشخصات دموگرافیک مادران و کودکان با آگاهی، سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد با استفاده از آزمون آنالیزواریانس یک طرفه
78
جدول4-1-8) ارتباط مشخصات دموگرافیک مادران و کودکان با آگاهی، سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد با استفاده از آزمون آنالیزواریانس یک طرفه
79
جدول4-1-9) همبستگی عملکرد مادران در خصوص نشانه‌های خطر، عفونت‌های تنفسی، اسهال و تب و تشنج در کودکان با آگاهی، سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و مشخصات دموگرافیک کمی مادران و کودکان با استفاده از آزمون پیرسون
80
جدول4-1-10) تحلیل رگرسیون سازه های پیشگویی کننده عملکرد مادران در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان
81
جدول4-2-1) مقایسه مشخصات دموگرافیک کمی مادران و کودکان در گروه‌های آزمون و کنترل
81
جدول4-2-2) مقایسه مشخصات دموگرافیک کیفی مادران و کودکان در گروه‌های آزمون و کنترل
82
جدول4-2-3) مقایسه میانگین نمره آگاهی مادران در خصوص نشانه‌های خطر کودکان کمتر از پنج سال قبل و بعد از مداخله در گروه‌های آزمون و کنترل و میانگین تغییرات نمره در دو گروه
83
جدول4-2-4) مقایسه میانگین نمره حساسیت درک شده مادران در خصوص نشانه‌های خطر کودکان کمتر از پنج سال قبل و بعد از مداخله در گروه‌های آزمون و کنترل و میانگین تغییرات نمره در دو گروه
83
جدول4-2-5) مقایسه میانگین نمره شدت درک شده مادران در خصوص نشانه‌های خطرکودکان کمتر از پنج سال قبل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ارزشیابی توصیفی، اضطراب امتحان، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق کشورهای در حال توسعه، منابع انسانی، تشخیص بیماری، آگاهی و نگرش