پایان نامه با کلید واژگان ارزشیابی توصیفی، آموزش و یادگیری، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

تهها………………………………………………………………………………………………..22
رویکرد یاددهی – یادگیری مکتب انسانگرایی……………………………………………………………………………..22
نقش معلم و دانش آموز و نحوه ارتباط آنها…………………………………………………………………………………….23
تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها……………………………………………………………………………………………….23
رویکرد یاددهی – یادگیری ساخت و سازگرایی……………………………………………………………………………..23
نقش معلم و شاگرد و نحوه ارتباط آنها………………………………………………………………………………………….24
تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها………………………………………………………………………………………………24
رویکردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………24
ارزشیابی از یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………….25
ارزشیابی در خدمت یادگیری………………………………………………………………………………………………………..26
ویژگی های رویکرد ارزشیابی در خدمت یادگیری………………………………………………………………………..28
نقش سنجش در فرایند آموزش – یادگیری…………………………………………………………………………………..29
ارزشیابی مستمر و رابطه آن با بهبود فرایند یاددهی یادگیری……………………………………………………….31
آموزش و یادگیری فرایند مدار………………………………………………………………………………………………31
مزایای آموزش و یادگیری فرایند مدار……………………………………………………………………………………………32
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند مدار……………………………………………………32
ضرورت تغییر تظام ارزشیابی در ایران…………………………………………………………………………………………..33
ارزشیابی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..35
تاریخچه الگوی ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………..36
اهداف ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………………………37
1- 1- بهبود کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری…………………………………………………………………………37
1-2- فراهم نمودن زمینه مناسب براین حذف فرهنگ بیستگرایی……………………………………………38
1-3 – تاکید بر اهداف آموزش و پرورش از طریق توجه به فرایند یادگیری به جای تاکید بر محتوا………………………………………………………………………………………………………………………………….39
1-4- فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………39
1-5- افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری با کاهش اعتبار نمره………………………………40
ویژگی های ارزشیابی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………41
1- پویایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2- بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………………………….41
3- کیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………41
4- فرایندی………………………………………………………………………………………………………………………………………42
خلاقیت در بستر ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………..42
ابزارهای ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………………………44
الف- آزمونها ……………………………………………………………………………………………………………………………………44
ب- بازخورد توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….45
ج- کارنامه توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….45
د- پوشه کار……………………………………………………………………………………………………………………………………..45
ه- برگه ثبت مشاهده ……………………………………………………………………………………………………………………..46
ی- فهرست وارسی ( چک لیست یا سیاههی رفتار)………………………………………………………………………46
پیشینه پژوهش در ایران………………………………………………………………………………………………………………….47
پیشینه پژوهش در خارج از ایران…………………………………………………………………………………………………….51
فصل سوم:روششناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………..55
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
روش انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………56
جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………………….57
حجم نمونه و روش نمونهگیری………………………………………………………………………………………………………57
ابزار جمعآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….59
روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………61 روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
پایایی یا اعتبار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………..62
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………….64
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
تحلیل توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………..65
تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………..74
سؤالهای اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….74
سؤالات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………80
فصل پنجم:بحث و نتیجهگیری……………………………………..………………………………………..83
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
بحث و نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………..84
کاربردها و رهنمودهای آموزشی………………………………………………………………………………………………………89
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………………..89
محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..89
فهرست جداول
صفحه
جدول1-3: حجم نمونه معلمان بر حسب شهرستانهای شرکت کننده……………………………..58
جدول2-3:شماره پرسشهای مربوط به هر مؤلفه……………………………………………………………………….60

جدول 4-1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت…………………………………………………..65
جدول 4-2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات……………………………………..66
جدول 4-3: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………….66
جدول 4-4: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سابقه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، شبکه عصبی، درماندگی مالی، شبکه های عصبی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ارزشیابی توصیفی، آموزش و پرورش، سابقه خدمت، آزمون فریدمن