منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، اوراق قرضه، شبکه عصبی، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

6-3- طرح ریزی شبکه عصبی مصنوعی 101
7-3-روش شناسی پژوهش 102
8-3- ساختار شبکه و روش آموزش 104

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات
1-4- مقدمه 111
2-4- یافته های تحقیق 111
4-2-1 آمار توصیفی 111
4-4-2 آمار استنباطی 118
5-4- نتیجه گیری 123

فصل پنجم- تحلیل یافتهها و نتیجهگیری
1-5- مقدمه 126
2-5- یافته های تحقیق 126
3-5-پیشنهاد جهت تحقیقات آتی 128
منابع و مأخذ: 129

فهرست جداول
جدول 1-2: گروه‌بندی مدل‌های پیش‌بینیکننده ورشکستگی 37
جدول 2-2: مدل‌های به کار گرفته شده در هر طبقه 38
جدول 3-2: نسبت های مالی به کار رفته در تحقیقات پیشبینی ورشکستگی بر اساس دوره زمانی 55
جدول 4-2: تحقیقات مربوط به پیش‌بینی ورشکستگی انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران 87
جدول 1-3: تعريف متغيرهاي تحقيق 98
جدول 2-3: میانگین معیارهای مختلف برای مقایسه شبکههای با یک لایه میانی و دو لایه میانی در دادههای نقدی 105
جدول 3-3: میانگین معیارهای مختلف برای مقایسه شبکههای با یک لایه میانی و دو لایه میانی در دادههای تعهدی 106
جدول 4-3: میانگین معیارهای مختلف برای مقایسه شبکههای با یک لایه میانی و دو لایه میانی در دادههای ترکیبی 106
جدول 5-3: مقایسه میانگین معیارهای مختلف برای شبکه های با اندازه متفاوت در دادههای از نوع نقدی 107
جدول 6-3 مقایسه میانگین معیارهای مختلف برای شبکه های با اندازه متفاوت در دادههای از نوع تعهدی 108
جدول 7-3 مقایسه میانگین معیارهای مختلف برای شبکه های با اندازه متفاوت در دادههای از نوع ترکیبی 108
جدول شماره 1-4- آمار توصیفی دادههای نقدی مربوط به 4 سال قبل از ورشکستگی 112
جدول شماره 2-4- آمار توصیفی دادههای نقدی مربوط به 3 سال قبل از ورشکستگی 112
جدول شماره 3-4 – آمار توصیفی دادههای نقدی مربوط به 2 سال قبل از ورشکستگی 112
جدول شماره 4-4- آمار توصیفی دادههای نقدی مربوط به 1 سال قبل از ورشکستگی 113
جدول شماره 5-4 – آمار توصیفی دادههای نقدی مربوط به سال ورشکستگی 113
جدول شماره 6-4- آمار توصیفی دادههای تعهدی مربوط به 4 سال قبل از ورشکستگی 113
جدول شماره 7-4- آمار توصیفی دادههای تعهدی مربوط به 3 سال قبل از ورشکستگی 114
جدول شماره 8-4- آمار توصیفی دادههای تعهدی مربوط به 2 سال قبل از ورشکستگی 114
جدول شماره 9-4 – آمار توصیفی دادههای تعهدی مربوط به 1 سال قبل از ورشکستگی 114
جدول شماره 10-4 – آمار توصیفی دادههای تعهدی مربوط به سال ورشکستگی 115
جدول شماره 11-4 – آمار توصیفی دادههای ترکیبی مربوط به 4 سال قبل از ورشکستگی 115
جدول شماره 12-4- آمار توصیفی دادههای ترکیبی مربوط به 3 سال قبل از ورشکستگی 115
جدول شماره 13-4 – آمار توصیفی دادههای ترکیبی مربوط به 2 سال قبل از ورشکستگی 116
جدول شماره 14-4 – آمار توصیفی دادههای ترکیبی مربوط به 1 سال قبل از ورشکستگی 116
جدول شماره 15-4- آمار توصیفی دادههای ترکیبی مربوط به سال ورشکستگی 117
جدول شماره 16-4- آمار توصیفی ستادههای شبکه عصبی مربوط به دادههای نقدی 117
جدول شماره 17-4- آمار توصیفی ستادههای شبکه عصبی مربوط به دادههای تعهدی 117
جدول شماره 18-4- آمار توصیفی ستادههای شبکه عصبی مربوط به دادههای ترکیبی 118
جدول19-4: یافتههای حاصل از تحقیق در 4 سال قبل از ورشکستگی 119
جدول 20-4: یافتههای حاصل از تحقیق در 3 سال قبل از ورشکستگی 119
جدول 21-4: یافتههای حاصل از تحقیق در 2 سال قبل از ورشکستگی 120
جدول 22-4: یافتههای حاصل از تحقیق در 1 سال قبل از ورشکستگی 121
جدول 23-4: یافتههای حاصل از تحقیق در سال ورشکستگی 121
جدول 24-4: نتایج حاصل از دادههای آموزش 123
جدول 25-4: نتایج حاصل از دادههای آزمون 123

فصل اول
کلیاتتحقیق
1-1- مقدمه
درماندگی مالی را میتوان شرایطی تعریف کرد که بنگاه در آن قادر به ایفای تعهداتش نمیباشد و یا به سختی به تعهداتش عمل میکند، لذا یک بنگاه که دچار درماندگی مالی شده است ممکن است به شرایط متفاوتی دچار شود، از عدم پرداخت به تأمینکنندگان مواد اولیه و یا دارندگان سهام ممتاز گرفته تا اعلام ورشکستگی ( بیور1، 1966؛ دیمیترس2، 1996).
ورشکستگی بانكها و شركتهاي دولتي و خصوصي مسألهاي جدي براي حيات اقتصادي كشورها است. هزينههاي فردي و اجتماعي ورشکستگی، مسأله پيشبيني ورشکستگی را براي بسیاري از مديران، بانكها، سرمايهگذاران، سياستگذاران و حسابرسان به عنوان يك مسأله مهم درآورده است. پيشبيني ورشکستگی براي سه گروه از اهميت زيادي برخوردار است. اين گروهها شامل مديران، اعتباردهندگان و حسابرسان است. مديران به عنوان مباشران سهامداران بايد پيگير فعاليتهايي باشند كه تداوم فعاليت و سودآوري شركت را در پي دارند. اعتباردهندگان براي ارزيابي توانايي بازپرداخت تعهدات شركت مايل به ارزيابي تداوم فعاليت واحدهاي تجاري هستند. حسابرسان به عنوان يكي ديگر از اين گروهها بايد نظر خود را در رابطه با تداوم فعاليت و منصفانه بودن اطلاعات موجود در گزارشهاي مالي شركتها بيان كنند. بنابراين آنها علاقهمند به پيشبيني ورشکستگی يا تداوم فعاليت شركتها هستند (خوش طينت و همكاران، 1384). ورشکستگی شركتها معمولا به وسيله عوامل مختلف و مرتبط با هم تعيين ميشود؛ بنابراين تعيين دقيق دليل يا دلايل ورشکستگی در هر مورد كار آساني نيست. عموما عوامل ورشکستگی شامل عوامل برونسازماني و عوامل درونسازماني است. عوامل بيروني عواملي هستند كه به وسيله شركت قابل كنترل نيست ولي موجبات مشكلات مالي در شركت را فراهم ميآورد. از جمله این عوامل، تغيير در ساختارهاي اقتصادي، نوسانات تجاري (ناسازگاري بين توليد و مصرف، كاهش در ميزان فروش، تورم، سقوط در قيمتها و افزايش در نرخ بهره)، مشكلات مرتبط با تأمین مالي، رويدادها و بلاياي طبيعي و شدت در رقابت را ميتوان ذكر كرد. عوامل دروني نيز شامل مواردي است كه مديران دچار اشتباه شدهاند و يا آن كه براي انجام اقدامات ضروري در تصميمات مديريتي گذشته ناتوان بودهاند كه ميتوان به نمونههايي چون فروش نسيه بيش از حد و مديريت ناكارآ (فقدان آموزش، تجربه، توانايي و ابتكار مديريت در عرصه رقابت و تكنولوژي و منابع و خطاهاي مديريتي)، ناتواني در مديريت اثربخش سرمايه، خيانت و تقلب اشاره داشت (كميجاني، 1385). از مهمترين دلايل ورشكستگي در ايران را ميتوان به نوسانات اقتصادي به عنوان عامل برون سازماني و بالاتر بودن هزينههاي توليد، هزينه بهره پراختني و عدم تعيين مناسب ساختار سرمايه به عنوان عوامل درون سازماني اشاره كرد. مشكلات نقدينگي از عوامل عمده مؤثر بر بحران و درماندگی مالي شركتها محسوب ميشود. از نقطه نظر اقتصادي درماندگي مالي را ميتوان به زيانده بودن شركت تعبير كرد كه در اين حالت نرخ بازدهي شركت كمتر از نرخ هزينه سرمايه است. حالت ديگري از درماندگي مالي زماني رخ ميدهد كه شركت موفق به رعايت كردن يك يا تعداد بيشتري از بندهاي قرارداد بدهي مانند حفظ نسبت جاري يا نسبت ارزش ويژه به كل داراييها نباشد. حالات ديگري از درماندگي مالي عبارتند از: زماني كه جريانات نقدي شركت براي بازپرداخت اصل و فرع بدهي ناكافي باشد و همچنين زماني كه ارزش ويژه شركت منفي شود (وستون و همکاران، 1992)3.
بنابراين با استفاده از نسبتهاي مالي و مطالعه ارقام مندرج در صورتهاي مالي ميتوان نشانههايي از مشكلات نقدينگي را شناسايي و ورشکستگی شركتها را پيشبيني نمود. صورتهاي مالي تهيه شده بر مبناي نسبتهاي مالي مبتني بر ترازنامه و سود و زيان اطلاعات مفيدي را در مورد وضعيت مالي، انعطاف پذيري مالي و سودآوري شركت منعكس ميكند و صورت جريان وجوه نقد بر مبناي نقدي، جريانهاي ورودي و خروجي وجه نقد ناشي از فعاليتهاي مختلف را گزارش ميكند. انتظار ميرود نسبتهاي موجود در صورت جريان وجوه نقد به منظور پيشبيني ورشکستگی از توان بالايي برخوردار باشد.
ويژگي كه اين تحقيق را از ساير تحقيقات مرتبط با موضوع متمايز ميكند، استفاده از نسبتهاي مالي مبتني بر صورت جريان نقدي بر مبناي فعاليتهاي عملياتي، سرمايهگذاري و تأمین مالي بوده و اين در حالي است كه تمركز بر اين موضوع، در تحقيقات گذشته فقط بر بخش فعاليتهاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد بوده، و از سوي ديگر، تحقيق مربوطه به بررسي و مقايسه كارايي نسبتهاي مالي مبتني بر صورت جريان نقدي و نسبتهاي مالي مبتني بر ترازنامه و سودوزيان در پيشبيني ورشکستگی شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ميپردازد در حالي كه در تحقيقات قبلي، تمركز بر مجموع نسبتهاي مالي است.
2-1- بیان و اهمیت موضوع تحقیق
ورشکستگی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی را بر ذینفعان شرکت مانند سهامداران، مدیران، کارکنان، اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران، حسابرسان، عرضهکنندگان مواد اولیه و مشتریان تحمیل می‌کند. بنابراین پيش‌بيني صحيح و دقيق ورشكستگي براي گروه‌هاي متعددي از جمله ذینفعان شرکت‌ها، دانشگاهيان، بيمه‌گران، وامدهندگان، تحليلگران مالي و فعالان در زمینه ادغام شركت‌ها حائز اهميت است (اسپرینگر،2005)4.
بهعلاوه، قانونگذاران به منظور نظارت بر سلامت مالي بانك‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي و ساير موسسات و نهادهای مالی، به مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي علاقه نشان مي‌دهند. همچنین از نظر حاکمیت شرکتی نیز، پیش‌بینی ورشکستگی اهمیت دارد. فعالان مالی نسبت به بدهی در شرکت‌ها حساس‌تر شده‌اند و قانونگذاران به دنبال اعمال قوانینی در محدود کردن ریسک اعتباری هستند (عزیز، 2006)5.
همچنین، پژوهشگران در زمینه ادغام و تصاحب شركت‌ها به اين موضوع علاقمند هستند، زيرا غالبا، شركت‌هاي در شرف ورشکستگی، هدف تصاحب و قبضه مالكيت قرار مي‌گيرند. هدف اين گروه دستيابي به سود آربيتراژ حاصل از ادغام است.
تحليلگران مالي نيز، از پيش‌بيني ورشكستگي براي تعيين ارزش بدهي شركت استفاده مي‌كنند. براي دارندگان اوراق قرضه، ريسك نكول قرضه عامل مهمي است، زیرا ارزش اوراق قرضه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در شرایطی که شركت منتشر کننده اوراق قرضه قادر به برآوردن تعهدات نباشد و یا بهاصطلاح اوراق قرضه نکول شود، اطلاع داشتن از احتمال نكول قرضه و ناتواني ناشر در پرداخت اصل و فرع آن براي دارندگان اوراق قرضه از اهميت زيادي برخوردار است (اسپرینگر، 2005)..
براي شركت‌هاي فعال در عرصه اقتصادی، مواجهه با پدیده ورشكستگي و فرآيندهاي بازسازي منابع مالي شركت، يك بخش عمده از فعالیت‌های کاری است. حسابرسان نیز موظفند در گزارشهای خود در مورد فرض تداوم فعالیت شرکت همواره اظهار نظر مشخص و روشنی داشته باشند.
سایر مواردی که باعث می‌شود موضوع پیش‌بینی ورشکستگی و اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع آن به عنوان یکی از موضوعات با اهمیت حوزه مالی قلمداد گردد، به شرح زیر است:
ورشکستگی بر تمامی ذینفعان شرکت‌ تاثیرگذار بوده و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را بر آنها تحمیل می‌کند. آثار ورشکستگی نه تنها از جنبه اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی نیز با اهمیت است (لنزبرگ و همکاران،2006)6.
به خاطر وجود حرکت مارپیچی منفی در محیط عمومی اقتصاد،7 ارزیابی عملکرد شرکت و تحقیق در مورد علل و ریشه‌های ورشکستگی و پیشبینی ورشکستگی اجتنابناپذیر به نظر می‌رسد (کایلی و دیگی، 2002)8.
تکامل تدریجی و بهبود میزان دسترسی داده‌ها و اطلاعات و تکنیک‌های آماری، امکان تحقیق در زمینه پیش‌بینی ورشکستگی را تسهیل نموده است.
در راستای مطالعات انجام گرفته در مورد تأثیر کاستی‌ها و ناکارایی‌های بازار و عدم تقارن اطلاعاتی تحقیق در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و پیش‌بینی ورشکستگی نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
توصیه‌های ارائه شده در کمیته بال9 در زمینه کفایت سرمایه در سال 2005، مشوقی برای انجام مطالعات در زمینه پیش‌بینی ورشکستگی تلقّی می‌گردد (عزیز و دیار، 2006)10.
3-1- مسأله اصلی تحقیق و فرضیهها
از آنجايي كه بخش عمدهاي از عوامل موثر بر بحران مالي، ناشي از مشكلات نقدينگي واحد تجاري است و صورت جريان وجوه نقد، اطلاعات مناسبي

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره قیمت سهام، افزایش سرمایه، سود سهام، جریان نقدی Next Entries منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بحران مالی