منابع تحقیق درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
اقلام تعهدی اختیاری تحت تاثیر اعمال نظر مدیریت می‌باشد بنابراین انتظار می‌رود که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان یکی از اجزای سود شرکت،واکنش بازار را به دنبال داشته و بازدهسهام را تحت تاثیر قرار دهد.رشد شرکت از دید بازار سرمایه و مدیریت، متغیر مهمی است و می‌تواند بر رفتار مدیریتو گزارشگری مدیران تاثیرگذار باشد.
هدف از انجام این پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان‌های نقدی عملیاتی‌آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین می‌باشد.روش پژوهش شبه تجربی بوده وبراي آزمون فرضيههاي تحقيق از رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شده است.داده‌های این پژوهش شامل 101 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا سال 1391 می‌باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین است و تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین است ولی اقلام تعهدی اختیاری توان پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی درشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین را ندارند.
واژه‌های کلیدی: اقلام تعهدی اختیاری، بازده سهام، رشد شرکت، جریان‌های نقدی عملیاتی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه 2
1-2.تشریحوبیانموضوع 3
1-3.اهمیتوضرورتانجامتحقیق 5
1- 4‌. نتایجموردانتظارواهدافاساسیپژوهش 5
1-‌5.‌ استفادهکنندگانازنتایجپایان‌نامه 6
1-‌6‌. فرضیه‌هایتحقیق 7
1-‌7. روشتحقیق 7
1-7-‌1. جامعهآماری 7
1-7-‌2. نمونهآماری 7
1-7-‎‌3. قلمروتحقیق 8
1-7-‌4. روشگردآوریداده‌ها 8
1-8. ‌متغیرهایتحقیق 8
1-8-‌1.‌ متغیرهایوابسته 8
1-8-‌2. متغیرهایمستقل 9
1-8-3‌ . متغیرهایکنترلی 10
1-9‌. مدل‌هایتحقیق 10
1-‌10. تعریفواژه‌هایکلیدی 11
1-‌11. خلاصهفصل 12
1-‌12. چارچوبفصولبعد 12
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق
2-1.مقدمه 14
2-2.سودحسابداری 15
2-3.نقاطقوتسودحسابداری 16
2-4.نقاطضعفسودحسابداری 17
عنوان صفحه
2-5.طبقهبندیجریان‌هاینقد 17
2-5-1.جریان‌هاینقدیناشیازفعالیت‌هایعملیاتی 18
2-6.اهمیتجریان‌هاینقدیعملیاتی 19
2-7.اقلام‌تعهدی 20
2-7-1.اقلام‌تعهدیغیراختیاری 21
2-7-2.اقلام‌تعهدیاختیاری 22
2-8. پایداریاقلامتعهدی 22
2-9 .شیوه‌هایارزیابیوانتخابسهام 23
2-9-1.تجزیهوتحلیلبنیادی 23
2-9-2. تجزیهوتحلیلفنی 24
2-10.مفهومبازدهسهام 24
2-11. اجزایبازدهسهام 25
2-12. عواملموثربربازدهی 27
2-13.رشدشرکت 28
2-14. اقلامتعهدیاختیاریوبازدهسهام 29
2-15.اقلامتعهدیاختیاریوپیشبینیجریان‌هاینقدیعملیاتیآتی 30
2-16. پیشینه‌یتحقیق 30
2-16-1.تحقیقاتخارجی 30
2-16-2.تحقیقاتداخلی 33
2-17.خلاصهفصل 36
فصل سوم:روش تحقیق
3-1.مقدمه 38
3-2.روشتحقیق 38
3-3.جامعه ‌آماری 38
3-4. نمونهآماری 39
3-5. فرضیه‌هایتحقیقومبانینظریآن‌ها 39
عنوان صفحه
3-5-1. بررسیتاثیراقلامتعهدیاختیاریبربازدهسهامباتوجهبهرشدشرکت 40
3-5-2. بررسیتاثیراقلامتعهدیاختیاریبرجریان‌هاینقدیآتیباتوجهبهرشدشرکت 41
3-6.متغیرها‌یمدلوتعریفعملیاتیآن‌ها 42
3-6-1. متغیرهایوابسته 42
3-6-2.متغیرهایمستقل 43
3-6-3 . متغیرهایکنترلی 45
3-7. مدل‌هایآماریتحقیق 45
3-7. روشتجزیهوتحلیلداده‌ها 46
3-8. روشگردآوریداده‌ها 46
3-9. روش‌هایآماریمورداستفاده 47
3-10. خلاصهفصل 47
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه 49
4-2. آمارتوصيفي 49
4-3. آزمونفرضیه‌هاوتجزیهوتحلیلداده‌ها 51
4-3-1. آزمونفرضيه‌هاياولودوم 52
4-3-2. آزمونفرضيهسوم 57
4-4 . خلاصهفصل 59
فصل پنجم: خلاصه ونتیجه‌گیری
5-1. مقدمه 61
5-2. خلاصهونتیجهگیری 61
5-3. محدودیت‌هایتحقیق 64
5-4. پیشنهادهایکاربردیتحقیق 64
5-5. پیشنهادبرایتحقیقاتآتی 65
منابعومآخذ 66

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدولشماره 4-1:آمار توصیفی برای متغیرهای مدل اول…………………………………………………….50
جدولشماره 4-2: آمار توصیفی برای متغیرهای مدل دوم…………………………………………………….50
جدولشماره 4-3: آزمونچاووهاسمنبرايتخميننوعمدل……………………………………………..52
جدول شماره 4-4: نتایج آزمون فرضیه اول بدون در نظرگرفتن متغیررشد برای کل مشاهدات……..53
جدول شماره 4-5: نتایج آزمون فرضیه اول با در نظرگرفتن متغیررشد برای کل مشاهدات…………..54
جدول شماره 4-6: نتایج آزمون فرضیه دوم برای مشاهدات اقلام تعهدی اختیاری مثبت………………55
جدول شماره 4-7:نتایج آزمون فرضیه دوم برای اقلام تعهدی اختیاری منفی……………………………..56
جدول شماره 4-8: نتایج حاصل ازآزمون فرضیه سوم…………………………………………………………..58

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1.مقدمه
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می باشد و این سیستم بایستی به صورت کارا، اطلاعات صحیح و به موقع در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد تا آنها از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های خود استفاده نمایند.
سود حسابداری براساس مبنای تعهدی محاسبه وشناسایی می گردد براساس رویکرد تعهدی شناساییدر آمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نیست. بنابراین بین سود حسابداری و جریان های نقدی تفاوت ایجاد می شود واگرچه سودمندی حسابداری تعهدی در ارائه وضعیت مالی و گزارش نتایج عملیات قابل اتکا نیست اما نیاز به اطلاعات مربوط به ورود وخروج وجه نقد نیز واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت (عالی ور، 1383).
ماهیت حسابداری تعهدی به مدیران اختیار زیادی را برای تعیین سود هر دوره مورد گزارش بوسیله‌ی اقلام تعهدی می‌دهد. اقلام تعهدی به دو دسته‌ی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می‌شوند. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که مدیریت می‌تواند آن‌ها را کنترل کند و اقلام‌تعهدی غیر اختیاری اقلامی هستندکه براساس تغییرات در عملکرد بنیادی اقتصادی شرکت تخمین زده می‌شوند و مدیریت نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند (مهرانی، 1390).
در این میان،سرمایه گذاران نیز بدون توجه به یک سری از عوامل نمی توانند نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری خود کسب نمایند . یکی از عواملی که سرمایه گذاران در سرمایه‌گذاری خود مدنظر قرار می دهند کسب بازدهی است به طوری که می توان گفت هدف اساسی سرمایه گذاران کسب سود وبازدهی است. بازدهی سهام بستگی به دو عامل تغییر قیمت سهام در پایان دوره نسبت به اول دوره و میزان سود نقدی دریافتی دارد (حسین زاده،1388).
تحقیق بال و براون 1(1968)نشان داد که وقتی سود حسابداری اعلام می‌شود، قیمت سهام واحد تجاری تحت تاثیر قرار گرفته، تغییر می‌کند. این بیانگر این است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعات است. از آنجایی که در محاسبه سود گزارش شده اقلام تعهدی نقش دارند انتظار می‌رود اقلام تعهدی واکنش بازار را به دنبال دارد.
به دلیل وجود یک سری ویژگی‌های شرکت‌های در حال رشد با رشد بالا از جمله سود ودرآمد با نسبت بالا و جذب سرمایه بیشتر سرمایه‌گذاران برای دستیابی به مزایای بلندمدت رقابتی ومحصولات جدید ،انگیزه مدیریت برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری2 برای مطلوب نشان دادن عملکرد شرکت افزایش می‌یابد ( روبین،2014).
با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه شرکت‌های با رشد پایین خواهد پرداخت. همچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان های ‌نقدی آتی شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-2.تشریح وبیان موضوع
سهام‌دارانبرایتصميم‌گيریدرموردخريدوفروش سهامشركت‌هانيازمنداطلاعاتیجهتتعيينارزشاوراق‌بهادارهستند. نقشاصلیحسابداریفراهمكردن اطلاعاتمورد نياز استفاده‌كنندگانازجملهبرایارزش‌گذاریشركت‌هامی‌باشد.اينامرازطريق حسابداریتعهدیامكانپذيرمی‌گردد؛چراكهفرض اساسیدرحسابداریتعهدیآناستكهارزيابیبهتریاز عملكردمديريتفراهمكند.ازآنجاكهسودحسابداریرا میتوانبراساساقلامتعهدیوجريانهاینقدی عملياتی محاسبهكرد؛بنابراينمی‌توانبرایپيشبينی سودوجرياننقدیعملياتینيزازاقلام‌تعهدیاستفاده كرد (خواجه پور،1389).
اقلامتعهدینشاندهندهپیشبینیمنافعاقتصادیآتی،همچونورودياخروججريانوجوه نقدمیباشد(خانی وصادقی ، 1391) .اقلام‌تعهدیبهدودسته،اختياریوغيراختياری،تفكيكمیشوند.اقلامتعهدیاختیاریاقلامیهستندكهمديريتمی‌تواندآن‌هاراكنترل كند.بهعبارتديگر،اقلامتعهدیاختیاریآن‌هايیهستندكهمديريتبرآن‌هاكنترل داشتهومی‌تواندآن‌هارابهتأخيربيندازد،حذفكندوياثبتوشناساييآن‌هاراتسريع كند.اقلامتعهدیغيراختياری اقلامیهستندكهبراساستغييراتدرعملكردبنيادی اقتصادیشركتتخمينزدهمی‌شوندومديريتنمی‌تواندآن‌هاراكنترلكند.ازآنجاكه اقلامتعهدیاختیاری،دراختيارمديريتوقابلاعمالنظرتوسطمديريتاست،ازاين اقلامشاخصیدركشفمديريتسوداستفادهمی‌شود (مهرانی و ابراهیمی کردلر، 1390).
تحقیقاتمدیریت سودنشان می دهدزمینه های مختلف راکه در آنمدیرانانگیزهبرای ارائه اخبارغیر واقعی دارند. اخبارغیر واقعی به طور بالقوهمی تواندبرای مدیرانوشرکت های پرهزینه باشد. مدیرانممکن استشهرت خود رادربازارهای مالیرا از دست بدهندواینممکن است اثراتواقعیمانندافزایشهزینه سرمایه(فرانسیس3، 2005)داشته باشد.علاوه بر این،نگرانیشکایت های قانونیبرای شرکتو همچنینحسابرسانآن‌ها وجود دارد. مدیرانشرکت‌هایبا رشد بالادلایلقانع کننده ای برای استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری برای مطلوبنشان دادنعملکرد دارند.
تحقیق چانگ4 (2007) نشان می‌دهد که شرکت‌های با رشد بالا با مشکلات عدم تقارن اطلاعات و هزینه نمایندگی مواجه هستند و این مشکلات از طریق افزایش جریان اطلاعات شرکت‌ها کاهش می‌یابد و همچنین نقش اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر است.
بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود واکنش نشان می دهد، به منظور مطالعه کارایی بازارسرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات موجود در صورتهای مالی اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
سرمایه گذاران،اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی برای ارزیابی توان سودآوری،خالص جریان های نقدی ورودی وپیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس در سود حسابداری استفاده می کنند.سودمندی اطلاعات منعکس در سود حسابداری زمانی تایید می شود که سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران را در پیش بینی جریان های نقدی از نظر مبلغ،زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان کمک نماید(حسین زاده،1388).
با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات تحقیق به صورت زیر می‌باشد:
1-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام بیشتر‌ است؟
2-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام بیشتر‌است؟
3-آیا در شرکت‌های با رشد بالا درمقایسه با شرکت‌های با رشد پایین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر جریان‌های نقدیعملیاتی آتی بیشتر است؟
1-3.اهمیت وضرورت انجام تحقیق
به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی،مدیریت سعی می‌کند مبلغ و نحوه ارا‍‍ئه سود شرکت را دستکاری کند. کلاگ5(1991)دو انگیزه اصلی برای دستکاری سود(مدیریت سود)را یکی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اقتصاد دانش، اقتصاد دانش محور، نیروی کار، بهره وری نیروی کار Next Entries منابع تحقیق درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، بازده سهام، اقلام تعهدی اختیاری