پایان نامه با کلمات کلیدی نیروی کار، بهره وری نیروی کار، رشد اقتصادی، افزایش بهره وری

دانلود پایان نامه ارشد

که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بوده اند, تکیه گاه من در برابر مشکلات و وجودشان مایه دلگرمی من است

سپاسگزاری
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا       برمنتهای همت خودکامران شدم
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بسی شایسته است از اساتید فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر نظر دهمرده و جناب آقای دکتر مصیب پهلوانی که قبول زحمت نموده اند و راهنمایی و مشاوره اینجانب را پذیرفتند و با کراماتشان چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کار سازشان بارور ساختند ; تقدیر و تشکر نمایم .با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای  دکتر عزتی که با نکته های دلاویز و گفته های بلند، صحیفه های سخن را علم پرور نمودند و همواره راه گشای این تازه قدم نهاده به وادی پژوهش در اکمال پایان نامه بوده اند. با سپاس بی دریغ خدمت دوست گرانمایه ام خانم محدثه نجفی رودمعجنی که مرا صمیمانه و مشفقانه یاری داده اند و با تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.
همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس            که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

چکیده
امروزه علم و دانش به عنوان ابزار مهم تولید شغل و کاهش میزان بیکاری نزد کارشناسان و سیاستگذاران کشور اهمیتی فزاینده یافته است. در خصوص چگونگی رابطه مذکور ابهامات بسیاری در کشورهای درحال توسعه ظهوریافته است که از آن جمله می توان به تاثیرات روابط شاخص های متعددی مانند آموزش, تکنولوژی اطلاعات و… بر بهره وری نیروی کار اشاره نمود. توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. درحال حاضر شرح و تفسیر اقتصاد دانش بر اهمیت دانش یا سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی تمرکز می کند. رشد اقتصادی باعث افزایش بهره وری نیروی کار شده که پیامد این افزایش بهره وری تبعات مثبت اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و … می باشد. ازجمله راهكارهاي افزايش بهره وري مي توان به كاهش ضايعات، ايجاد تعهد و توجه در نیروی کار، استفاده بهينه از استعدادها و مهارتها، ايجاد انگيزه درنیروی کار، توجه به تغييرات دانش و… اشاره كرد.
هدف این مطالعه برآورد رابطه بلند مدت بین شاخص اقتصاد دانایی محور و ابعاد مختلف دانش در چهارچوب اقتصاد دانایی و تاثیر آن بر افزایش بهره وری نیروی کار استانهای ایران تحت دو مدل خطی و غیر خطی طی دوره 1379-1386 است؛ به این منظور از روش اقتصاد سنجی دادههای پانل ( panal data ) استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد در مدل خطی محورهای آموزش و منابع انسانی و رژیم های نهادی و اقتصادی و در مدل غیر خطی محورهای رژیم های نهادی و اقتصادی و سیستم ابداعات تاثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار استانهای ایران دارد و محور زیر ساخت های اطلاعاتی در هر دو مدل تاثیر کمی بر بهره وری داشته است. در این راستا توصیه می شود دولت با افزایش مخارج عمومی آموزش, تسهیل شرایط و تدوین قوانین تشویقی برای محققین, افزایش سطح تولیدات صنعتی مطابق با استانداردهای جهانی, تشویق حضور فعالانه تر بخش خصوصی, گسترش امکانات ارتبایط و اینترنت, روانتر کردن قوانین اعتبارات و تسهیلات بانکی گامی موثر در جهت افزایش شاخص اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار کشور بردارد.

کلمات کلیدی: اقتصاد دانش محور، بهره وری، استانها، شاخصهای اقتصاد دانش محور

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل1:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1- 1– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-2- تعريف مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-3- سوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..17
1-3-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………17
1-3-2 سؤالهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………17
1-4- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
1-5- فرضيهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..18
1-5-2- فرضیههای فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………18
1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-7- نوآوری پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………………………………..19
1-8- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………19
1-9- اقتصاددانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….20
1-10- بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1-11- منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………..23
فصل2: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….25
2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-2- مفاهیم اقتصاددانایی………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-3- ویژگیهای یک اقتصاددانایی محور………………………………………………………………………………………………..28
2-4- معرفی محورهای اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………………………….30
2-4-1- شاخص عملکرد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….30
2-4-2- شاخص آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-4-3- شاخص نو آوری………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-4-4- شاخص زیرساخت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..33
2-5- سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادی……………………………………………………………………………………………..35
2-6- تعاریف و مفاهیم بهره وری………………………………………………………………………………………………………………40
2-7- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار…………………………………………………………………………………………………42
2-8- اثر اقتصاد دانایی بر بهره وری نیروی کار………………………………………………………………………………………43
2-9- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………47
2-9-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-9-2- مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….50
2-10- جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم……………………………………………………………………………………………55
2-11- منابع فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………55
فصل3: متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………60
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
3-2- سنجش اقتصاد دانایی محور در تقابل با سنجش اقتصاد سنتی…………………………………………………….61
3-3- شاخصهایی برای سنجش اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………..63
3-4- سنجش اقتصاددانایی محور از دید APEC…………………………………………………………………………………..64
3-5- سنجش اقتصاددانایی محور از دید OECD………………………………………………………………………………..65
3-6- سنجش اقتصاددانایی محور از دید UNDP………………………………………………………………………………….67
3-7- سنجش اقتصاددانایی محور از دید کمیسیون اروپا………………………………………………………………………..67
3-8- سنجش اقتصاددانایی محور از دید بانک جهانی……………………………………………………………………………..68
3-8-1- کارت امتیاز دهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، سیستان و بلوچستان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نیروی کار، بهره وری نیروی کار، توسعه اقتصادی، افزایش بهره وری