پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، روش تحقیق، اشتغال زایی، داده های تابلویی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سال های اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر خالص اشتغال در بخش های اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدی این نوع تسهیلات در ایجاد فرصت های شغلی جدید است. نظام اعتبارات خرد یکی از راهکارهاي مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرآیند سرمایه گذاري و تقویت بنیادهاي مالی و پس انداز در مناطق روستایی و نهایتاً توانمندسازي جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقا بهره وري با تأکید بر بکارگیري اعتبارات خرد بوده است. مهمترین عامل اعتبارات خرد، افزایش تقاضا و رونق در بخش تولید است و نیز افرایش در میزان اعتبارات خرد، میزان سودآوری واحدها و فعالیت های تولیدی در کشور را ارتقا می دهد و منجر به افزایش اشتغال زایی می گردد. لذا با توجه به این مطلب لزوم بررسی میزان اعتبار دهی و وام های خرد بانک ملت بر میزان اشتغال زایی مشخص می گردد.
روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و از مدل اقتصادسنجی به دو روش داده های مقطعی و داده های تابلویی استفاده می گردد. جامعه آماری این تحقیق شعب بانک ملت استان سیستان بلوچستان با استفاده از روش داده های مقطعی طی سال های 1390 تا 92 به صورت مقایسه ای و با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1387 تا 1392 می باشد.
نتایج نشان می دهد که متغیرهای اعتبارات خرد ( میزان وام ها و تسهیلات خرد)، تورم، رشد اقتصادی و میزان سپرده ها بر متغیر وابسته اشتغال اثر مثبت و معناداری داشته است و متغیرهای نرخ بهره و نسبت بدهی بر متغیر وابسته اشتغال اثر منفی و معناداری داشته است. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیر بازده دارایی ها که از تقسیم سود خالص (سود پس از کسر مالیات) بر مجموع دارائی های بانک به دست می آید، به عنوان شاخصی برای ساختار بانک در نظر گرفته شده است، بر متغیر وابسته اشتغال اثر مثبت و معناداری داشته است.

کلمات کلیدی: اعتبارات خرد، اشتغال زایی، بانک ملت، داده های مقطعی، داده های تابلویی

فهرست مطالب
عنوان
صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
1
مقدمه
2
شرح و بیان مسئله پژوهش
3
اهداف تحقیق
5
فرضیه های تحقیق
5
ضرورت تحقیق
6
اهداف کاربردی
6
استفاده كنندگان از نتايج پايان نامه
7
روش تحقیق
8
روش و ابزار گردآوري اطلاعات
8
واژه های کلیدی
9
ساختار پژوهش
9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
11

مقدمه
12
ادبیات تحقیق
12
رابطه بین تولید و اشتغال
12
تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران
16
ابعاد نظری ایجاد شغل، تخریب شغل
17
منابع تغییر در اشتغال
20
نظریه های ناهمگنی در اشتغال زایی
21
معرفی اعتبارات خرد
25
اعتبارات خرد، کاهش فقر و فرآیند توسعه
32
پيشينة تحقيق
34
تحقیقات خارجی
34
تحقیقات داخلی
39
فصل سوم: روش تحقیق
48

مقدمه
49
روش تحقیق
49
روش گرد آوري داده ها
49
جامعه آماری مورد بررسی
49
مدل پژوهش و متغیر های تحقیق
50
روش تجزیه و تحلیل داده ها
52
مدل داده هاي تركيبي سري زماني – مقطعي ( پنل )
49
روش داده های تابلویی
50
آزمون هاي مورد استفاده
53
آزمون مانایی متغیرهای مدل
54
آزمون معنی دار بودن مدل
54
آزمون معنی‌دار بودن ضرایب
55
آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها
56
آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی
56
فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها
56
فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها
57
فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل
58
فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل
59
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
59

مقدمه
60
الگوی تحقیق
60
برآورد الگو
60
برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1390
60
برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1391
65
برآورد الگو به صورت مقطعی در سال 1392
68
خلاصه فصل
74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
75
مقدمه
76
نتایج پژوهش
76
پاسخ به سوالات تحقیق
77
پیشنهادهای تحقیق
78
5-4-1- پیشنهادهایی برای محققان آینده
79
منابع و ماخذ
80
پیوست ها
83

فهرست جدول ها
عنوان
صفحه

جدول3-1. اسامي شعب بانک ملت استان سيستان و بلوچستان
50
جدول 4-1 : نتايج برآورد رگرسیون مقطعی
62
جدول (4-2): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقی مانده ها
63
جدول 4-3: آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
64
جدول 4-4 : نتايج برآورد رگرسیون مقطعی
65
جدول (4-5): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقی مانده ها
66
جدول 4-6: آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
67
جدول 4-7 : نتايج برآورد رگرسیون مقطعی
68
جدول (4-8): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس باقی مانده ها
69
جدول 4-9: آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
70
جدول 4-10 نتایج آزمون F لیمر و هاسمن براي مدل (1)
71
جدول 4-11 نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماري مدل (1)
72
جدول 4-12 نتایج تحقیق با استفاده از روش GLS
73

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه

نمودار 4-1: آزمون نرمالیتی باقیمانده های تحقیق
65
نمودار 4-2: آزمون نرمالیتی باقیمانده های تحقیق
68
نمودار 4-3: آزمون نرمالیتی باقیمانده های تحقیق
70

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه
اقتصاددانان همواره بر نقش اعتبارات و سرمايه در فرآيند توسعه اتفاق نظر دارند. اعتبارات و سرمايه را مي توان يکي از مهم ترين عوامل تبديل ايده به محصول به شمار آورد. از طرف ديگر اعطاي اعتبار به خانوارهاي کم درآمد، کارآفرينان نوپا و کساني که مايل به ايجاد کسب و کارهاي کوچک هستند، همواره با ريسک زياد بازپرداخت وام ها مواجه است. بنابراين معمولاً دولت ها از طريق سياست هاي حمايتي از قبيل نرخهاي بهره کم، دوره بازپرداخت طولاني، عدم گرفتن وثيقه و… سعي در حل اين مسأله مي نمايند. يکي از استراتژي هايي که در سال هاي اخير مورد توجه صاحب نظران و سياستگذاران براي از بين بردن فقر و کاهش بيکاري در کشورهاي مختلف قرار گرفته است “اعتبارات خرد1” است. اعتبارات خرد می تواند برای خرید ابزاری جدید، یك ماشین یا مغازه ای در یك بازار باشد. میلیون ها نفر از مردم فقیر و كم درآمد جهان از مزایای وام های كوچك برای بهبود زندگی خود استفاده كرده اند. مردم در طول سه دهه گذشته از این وام ها برای شروع شركت های جدید، ایجاد مشاغل و كمك به شكوفایی اقتصادها استفاده نموده و بارها ثابت كرده اند كه می توانند وام ها را به موقع بازپرداخت كنند. اما وام تنها پاسخ نیست. آنان ممكن است به خدمات مالی اساسی دیگری مانند بیمه، حساب پس انداز و سپرده سرمایه گذاری، یا توانایی انتقال پول به شخصی كه در جای دیگری زندگی می كند نیاز داشته باشند. خانواده ها با دسترسی به اعتبار و این مجموعه از ابزارهای مالی كه در مجموع منابع مالی خرد نامیده می شوند، می توانند براساس اولویت های خاص خود برای هزینه های مدرسه، مراقبت بهداشتی، تغذیه یا مسكن سرمایه گذاری كنند و به جای تمركز بر بقای روزمره، برای آینده برنامه ریزی كنند. و در صورت افزایش در حجم تولید و رونق در کشور از نظر تولید و اشتغال، تقاضا برای وام های خرد افزایش می یابد و به دلیل مراجعه بیشتر به بانک ها میزان حجم کار بانکی افزایش می یابد و کمبود نیروی انسانی در بخش بانکی ضروری به نظر می رسد. اهميت اين شيوه به گونه هاي بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاري کرده بود. در این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق و اهداف و فرضیه ها و نیز روش تحقیق از نظر متغیرهای استفاده شده و روش آماری مورد بررسی در این تحقیق بحث شده است و در نهایت کلمات کلیدی مرتبط با موضوع ارائه شده است.
شرح و بیان مسئله پژوهش
يكي از اهداف ضمني و در حقيقت كليد موفقيت برنامه هاي مربوط به “اعتبارات خرد” ايجاد و توسعه اشتغال است. بدون دسترسي افراد به شغل هاي مولد و پايدار تحقق اهداف متعالي غيرممكن مي نمايد. براين اساس در اين تحقيق تلاش كرده ايم؛ اثرات اعتبار خرد را بر يكي از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي يعني اشتغال مورد بررسي قرار دهيم( افتخاری و همکاران، 1385 : 41). اين جنبه از اعتبارات خرد به دليل پيچيده بودن فرآيند و دسترسي به آمار و اطلاعات، جزو مواردي است كه تحقيقات اندكي درباره آن صورت گرفته است. البته بايد خاطرنشان كرد كه ممكن است كلمه “ اشتغال” به معني شغل هاي تمام وقت، پايدار و داراي دستمزد مناسب نباشد. در حقيقت “اشتغال” در اقتصادهاي غيررسمي به معني استاندارد آن يك مفهوم ناياب به شمار مي آيد. چرا كه اشتغال در اقتصاد غيررسمي اغلب در وضعيت غير استاندارد يا به عبارت ديگر در وضعيت ناكارا و بدون دستمزد، فقدان قوانين حمايت كننده، عدم حمايت سيستم تأمين اجتماعي قرار دارد و در اغلب موارد بچه ها و اعضاي خانواده به عنوان كارگر استفاده مي شوند، بنابراين اگر دستيابي به منابع مالي حجم اشتغال غيراستاندارد را افزايش دهد، فعاليت مؤسسات تأمين مالي خرد بسيار مباحثه برانگيز خواهد شد. اغلب مشتريان مؤسسات تأمين مالي خرد را كسب وكارهاي خانوادگي تشكيل مي دهند و درك تغييرات اشتغال در اين نوع از كسب و كارها همواره مشكل است. گذشته از گزارش هاي غيرمستند در مورد وضعيت كار كودكان، انباشت بدهي ها )گير كردن افراد در دام وام ها( و تغيير نوع كار افراد )از فصلي به دائمي( اطلاعات زيادي در اين زمينه وجود ندارد. فقدان اين اطلاعات به اين خاطر است كه در كسب و كارهاي خانوادگي تغييرات تنها ممكن است تبديل يك شغل فصلي به شغل دائمي، بكارگيري يك كارآموز به جاي يك كارگر مزد و حقو ق بگير و يا بكارگيري فرزندان در خانه به جاي رفتن به مدرسه باشد (فرجادی، 1390 :24(.
بنابراين اغلب مؤسسات تأمين مالي خرد دسترسي به اطلاعات مربوط به فرآيند ايجاد، تغيير، بهبود و پايان پذيرفتن شغل ها را ندارند. موانع ديگري كه در بررسي تأثير تأمين مالي خرد بر اشتغال وجود دارد عبارتند از:
•اشتغال يك اثر غيرمستقيم به شمار مي آيد چرا كه تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري يا اختصاص وام بستگي به گيرنده تسهيلات دارد. در حقيقت مؤسسه تأمين مالي خرد مي تواند مشتريهاي خود را انتخاب كند و اين مشتريها هستند كه در مورد استفاده وام ها تصميم مي گيرند .شناسايي تغييرات و جايگزيني بين اشكال مختلف شغل ها) به عبارت ديگر تبديل شغل بدون دستمزد به شغل با مزد و حقوق يا استخدام نيروي كار از بيرون به جاي افراد خانواده( در داخل كسب و كارهاي خانوادگي بسيار دشوار است. به نظر مي رسد با دريافت اولين وام، تنها كاركنان خانوادگي بدون مزد به كار گماشته مي شوند و با بهبود كسب وكار و تزريق اعتبارات بيشتر، كاركنان غيرفاميلي با مزدهاي اندك به خدمت گرفته مي شود و در نهايت استخدام اين افراد با نرخ هاي بازار صورت مي گيرد. بنابراين درك پويايي هاي اين تغييرات براي مؤسسات تأمين مالي و افراد بيروني دشوار است (طیبی و همکاران، 1389 : 12).
استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های با بیشترین آمار بیکاری در سطح کشور می باشد که نرخ بیکاری در سالهای اخیرکه رتبه اول و یا دوم در کشور داشته است. یکی از مهمترین معضلات و مشکلات در مسیر توسعه اشتغال نبود سرمایه در جریان تولید می باشد و اعتبارات خرد می تواند یکی از مهمترین عوامل تولید در کشور برای سرمایه گذاری و اشتغال محسوب شود. بیکاری معضلی مهم است که می تواند عامل معضلاتی بزرگ تر چون طلاق، نزاع، اعتیاد، افسردگی و اختلالات روانی شود که متاسفانه در حال حاضر در سیستان و بلوچستان نقش پر رنگ تری پیدا کرده است. معاون اقتصاددان وزیر کار می‌گوید وضعیت بیکاری در مناطق مرزی کشور وخیم است و ایجاد سالانه حداقل یک میلیون شغل جدید از مسائل مهم بازار کار محسوب می‌شود، با این حال،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ارزش شرکت، عملکرد شرکت، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه رایگان درباره اعتبارات خرد، اشتغال زایی، سیستان و بلوچستان، خدمات مالی