منبع مقاله درمورد بیش اطمینانی، حاکمیت شرکتی، رگرسیون، تمرکز مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به :
حاصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان سبز مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما
را آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.

تقدیم به همسرم
که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.

تقدیم به پریناز عزیزم

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول : کلیات
1-1- مقدمه 3
2-1- بیان مسئله 3
3-1- ضرورت تحقیق 4
4-1- اهداف تحقیق 6
1-4-1- هدف اصلی تحقیق 6
2-4-1- اهداف فرعی اول 6
3-4-1- اهداف فرعی دوم 6
5-1- سوالات تحقیق 6
1-5-1- سوال اصلی 6
2-5-1- سوالات فرعی اول 6
3-5-1- سوالات فرعی دوم 7
6-1- فرضیات تحقیق 7
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق 7
2-6-1- فرضیه های فرعی اول 7
3-6-1- فرضیه فرعی دوم 8
7-1- قلمرو موضوع زمانی و مکانی تحقیق 8
1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق 8
2-7-1- قلمرو زمانی تحقیق 8
3-7-1- قلمرومکانی تحقیق 8
8-1- تعاریف متغیرهای تحقیق 8
1-8-1- متغیر وابسته 8
2-8-1- متغیر مستقل 9
1-2-8-1- موظف بودن مدير عامل 9
2-2-8-1- درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي 9
3-2-8-1- تمركز مالكيت 10
4-2-8-1- درصد هيات مديره موظف 10
5-2-8-1- مالكيت نهادي 10
6-2-8-1- درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره 10
9-1- مدل تحقیق 11
10-1- روش تجزیه و تحلیل 11
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه 13
1-2- مبانی نظری 13
1-1-2- حاكميت (راهبري) شركتي 16
2-1-2- چارچوب نظري حاكميت شركتی 17
3-1-2- تئوري نمايندگي 17
4-1-2- تئوري هزينه معاملات 18
5-1-2- تئوري ذينفعان 20
6-1-2- حاكميت شركتي در ايران 22
7-1-2- نقش هيات مديره در حاكميت شركتي 24
8-1-2- دوگانگی وظیفه مدیر عامل 26
9-1-2- تمرکز مالکیت 28
10-1-2- مالکیت مدیریتی 30
11-1-2- نقش مديران غيرموظف (غير اجرايي) در حاکمیت شرکتی 30
12-1-2- نقش سرمايه گذاران نهادي در نظام راهبری 34
13-1-2- بیش اطمینانی مدیریت 37
14-1-2- بررسی ارتباط بیش اطمینانی با سیاست های تقسیم سود 39
2-2- پیشینه ی تحقیق 41
1-2-2- پیشینه ی تحقیق در خارج 41
2-2-2- پیشینه ی تحقیق در ایران 44
فصل سوم :روش تحقیق
مقدمه 49
1-3- روش تحقیق 49
2-3- متغیر های تحقیق 50
1-2-3- متغیر وابسته 50
1-1-2-3- بیش اطمینانی 50
2-2-3- متغیر مستقل 50
1-2-2-3- موظف بودن مدير عامل 50
2-2-2-3- درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي 51
3-2-2-3- تمركز مالكيت 51
4-2-2-3- درصد هيات مديره موظف 51
5-2-2-3- مالكيت نهادي 52
6-2-2-3- درصد اعضاي غیر موظف هیأت مدیره 52
3-3- روش گردآوری اطلاعات 52
4-3- جامعه آماری 52
5-3- نمونه آماری 53
6-3- هدف تحقیق 54
7-3- فرضیه های تحقیق 54
1-1-7-3- فرضیه های فرعی اول 54
2-1-7-3- فرضیه فرعی دوم 54
8-3- مدل تحقیق 55
9-3- روش تجزیه و تحلیل 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
مقدمه 57
1-4- آمار توصیفی 58
2-4- مدل رگرسیون لجستیک 59
3-4- تجزیه و تحلیل فرضیات 61
4-4- خلاصه نتایج 68
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه 73
1-5- نتیجه گیری 73
2-5- پیشنهادات مبتنی بر فرضیات تحقیق 84
3-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 85
منابع 86

فهرست جداول
جدول 1-3- نحوه محاسبه شركت هاي نمونه 54
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرها بر اساس مدل OVER 58
ادامه جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرها بر اساس مدل CAPEX 59
جدول 4-2 نتايج برآورد مدل رگرسیون لوجستیک فرضیه اصلی اول 64
جدول 4-3 نتايج برآورد مدل رگرسیون لوجستیک فرضیه اصلی دوم 68
جدول 4-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 70

چکیده
در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است که به صورت سیستم آینده که بازده های آینده ی پروژه های شرکت را بیش برآورد می کند. چنین مدیری به صورت سیستم آینده احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد کرده و احتمال و اثر رویدادهای نا مطلوب را کم تخمین می زند. هدف این تحقیق، بررسي تاثير اركان كنترلي شركت بر بيش اطميناني مديريت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1387 تا 1392 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، در سطح خطای 5 درصد ضریب رگرسیونی تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی با مدل CAPEX برابر با (1.96)، و ضریب رگرسیونی موظف بودن مديرعامل بر بيش اطميناني مديريت براساس مدل OVER برابر با (0.535) و ضریب رگرسیونی تمرکز مالکیت بر بيش اطميناني مديريت براساس مدل OVER برابر با (1.769) می باشد که نشان می دهد، ارتباط مثبتی بین آنها و متغیرهای تحقیق وجود دارد. از طرف دیگر بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با بیش اطمینانی مبتنی بر مدل CAPEX براساس ضریب (0.811-) ارتباط منفی و معناداری بین آنها وجود دارد. همچنین بین درصد اعضای هیئت مدیره ی غیر موظف با بیش اطمینانی مبتنی بر مدل CAPEX و مدل OVER به ترتیب برابر با (1.399-) و (1.128-) ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

کلید واژه : حاکمیت شرکتی، بیش اطمینانی مدیریتی

فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه
بسیاری از محققین ورشکستگی شرکتهای بزرگ را ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آنها میدانستند. یکی از بهترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان استفاده از خدمات حسابرسان مستقل با کیفیت است. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است..در این فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت تحقیق ارائه می شود و ادامه فرضیات سوالات و اهداف تحقیق ارائه می گردد و در نهایت هم تعاریف متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ارائه می گردد.
2-1- بیان مسئله
بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی مدرن است که هم در تئوری های مالی و هم روانشنانسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالیکه ممکن است در واقع این گونه نباشد. (فلاح شمس لیاستانی و همکاران، 1389). بیش اطمینانی یک از مهمترین یافته های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. پژوهشگران دریافتند که افراد قابلیت هایشان را در خوب انجام دادن وظایفشان، بیش از اندازه برآورد کرده و این تخمین بیش از اندازه، با اهمیتی که آن وظایف برای شخص دارد، افزایش می یابد. همچنین، روانشناسان به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام تصمیم گیری و قضاوت به اطلاعات برجسته وزن بیشتری می دهند. افراد در مورد اخباری که به نظرشان درست می آید، بدون توجه به موثق بودن، منبع، اطمینان کرده و بر اساس آن، به نتیجه گیری های با اطمینانی اقدام می کنند. آن ها به اطلاع آینده که با باورهای موجودشان سازگار است، وزن بیشتری می دهند و به اطلاع آینده می بالند که باورهایشان را حمایت می کند و اطلاع آینده ای را که با باورهایشان همخوانی ندارد، از بین می برند. (جهانخانی و همکاران، 1388: 123-105). در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است که به صورت سیستم آینده که بازده های آینده ی پروژه های شرکت را بیش برآورد می کند. چنین مدیری به صورت سیستم آینده احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد کرده و احتمال و اثر رویدادهای نا مطلوب را کم تخمین می زند. (هیتون1، 2002؛ مالمندیر و تیت2، 2005). بررسی آثار بیش اطمینانی مدیران بر رویه های شرکت، شامل رویه های حسابداری مهم است. بیش اطمینانی می تواند منجر به اتخاذ تصمیم آینده ی نادرست شده و با تحریف از سیاست های مناسب سرمایه گذاری، تامین مالی یا حسابداری، هزینه های گزافی بر شرکت تحمیل کند. اما بیش اطمینانی مدیریت می تواند در برخی شرایط منافعی داشته باشد. برای مثال، انگیزش مدیران بیش اطمینان برای پذیرش ریسک، کم هزینه تر از سایر مدیران است. مدیران بیش اطمینان بازده های آینده ی ناشی از پروژه های سرمایه گذاری شرکت را بیشتر برآورد می کنند. لذا ممکن است شناسایی زیان را به تاخیر انداخته و برآوردهای خوش بینانه در تعیین ارزش دارایی های جاری یا بلند مدت داشته باشند. با توجه به توضیحات داده شده، در این تحقیق به دنبال بررسي تاثير اركان كنترلي شركت بر بيش اطميناني مديريت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم.
3-1- ضرورت تحقیق
تا دهه (1980) تعارض نمایندگی بین سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی بود. به طور کلی این موضوع مورد قبول همگان بود که تمرکز مالکیت موجب کاهش مسایل نمایندگی میشود و این خود موجب بهبود عملکرد شرکت خواهد شد (شلیفر و ویشنی3، 1997: 737-83). محققین این عامل را این طور توجیه میکردند که افزایش تمرکز مالکیت موجب خواهد شد تا سرمایهگذاران بزرگ وارد ساختار مالکیت شرکتها شوند. این سرمایهگذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران دارند، نظارت آنان موجب خواهد شد تا مدیران در جهت اهداف بلندمدت شرکت گام بردارند. (همان منبع). رسواییهای انرون و ولدکام در سال (2002) موجب شد تا تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی انجام شود. بسیاری از محققین یافتهاند که ساختار حاکمیت شرکتی مناسب بر عملکرد شرکت و ارزش بازار آن تاثیر مثبت دارد (گامپرز و دیگران4، 2003: 107-155). حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است. ماگ5 (1998: 65-98) به این نتیجه رسید که استفاده سرمایهگذاران نهادی از تواناییهایشان برای نظارت بر مدیریت تابعی از میزان سرمایهگذای آنها است. هر چه میزان سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام میشود و این یک ارتباط مستقیم است، در نتیجه موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت میشود. شرکتها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل میکند و از اینرو قادر به ارایه بازده بهینه برای کلیه دینفعان میباشند. تحقیقات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی (مولر و اسپیتز6، 2006: 2-18) بر مبنای تئوری نمایندگی است و بر مساله تضاد منافع تمرکز میکند. تضاد منافع زمانی پیش میآید که منافع مدیران و مالکان در یک راستا نباشند. تئوری نمایندگی بیان میدارد، شرکتهای با داشتن ساختار حاکمیت شرکتی بهتر، دارای عملکرد بهتر و ارزش بالاتری هستند و این امر را ناشی از پایین بودن هزینههای نمایندگی میداند. تئوری نمایندگی همچنین بیان میدارد که شرکتها زمانی بهتر اداره و نظارت میشوند که دارای تمرکز مالکیت باشند، زیرا سهامداران عمده دارای انگیزه و توانایی کافی برای نظارت مدیر و افزایش کارایی شرکت هستند (جاستین و دیگران7، 2009). همچنین انتظار میرود که اگر مدیرعامل و رییس هیات مدیره یکی باشد، این ساختار به مدیرعامل اجازه میدهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طور موثری کنترل کند و بنابراین ممکن است از نظارت موثر جلوگیری به عمل آورد (جنسن8، 1986: 329-423). بروان و کایلر9 (2006)، دیتمار و اسمیث10 (2007) در تحقیقات انجام شده خود نشان دادند، شرکتهای با داشتن مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بهتر دارای عملکرد بهتر و ارزش بازار بالاتری هستند.
4-1- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی تحقیق
تبیین ارتباط مولفه هاي حاكميت شركتي بر بيش اطميناني

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد سریهای زمانی، طراحی الگو Next Entries منبع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران نهادی، صورتهای مالی