تحقیق رایگان با موضوع رشد شرکت، صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

اینجانب شهرام كرمي گشت رودخاني دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته حسابداری که در تاریخ ازپایان نامه خود تحت عنوان:بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1)این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم ازپایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2)این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) درسایردانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل، قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم ازچاپ کتاب، ثبت اختراع و… ازاین پایان نامه داشته باشم، ازحوزه معاونت پژوهشی واحد مجوز های مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنانچه درهرمقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت نام ونام خانوادگی: شهرام كرمي گشت رودخاني
تاریخ وامضاء:
بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
اين پژوهش رابطه بين ارائه مجدد صورت هاي مالي و رشد شرکتها را مورد بررسي قرار مي دهد. در سال هاي اخير موضوع ارائه مجدد صورت هاي مالي و تعداد ارائه مجددهاي صورت هاي مالي باعث جلب توجه پژوهشگران دانشگاهي شده است. اين مسئله بعد از تصويب و به اجرا درآمدن قانون ساربينز آكسلي تشديد شد و باعث افزايش شديد تعداد ارائه مجددهاي صورت هاي مالي شركت ها شد. طبق اصول پذيرفته شده حسابداري، صورت هاي مالي سنوات گذشته به دو دليل، تغيير در رويه (اصل) حسابداري و اصلاح اشتباهات حسابداري تجديد ارائه مي شوند. هدف از اين پژوهش بررسي اين موضوع است كه آيا ارائه مجدد صورت هاي مالي تاثيري بر رشد شركت ها خواهد داشت يا خير؟ به بيان ديگر، آيا ارائه مجدد صورت هاي مالي موجب خواهد شد كه شركت ها با رشد بیشتر روبرو شوند يا خير؟
از این رو جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 5 ساله 80 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387 لغایت 1391، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری از مدل رگرسیونی Panel Data و آزمون ویلکاکسون برای آزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t با استفاده از Spss و Eviews شده است.
از این رو پس از تحلیل داده ها و نتایج تحقیق، نتايج حاكي از آن است كه تجديد ارائه صور تهاي مالي موجب كاهش رشد شرکتها مي شود و این شرکت ها در مقایسه با شركت هايي كه ارائه مجدد صورتهای مالی نمی کنند دارای رشد کمتری هستند
واژه های کلیدی: تجدید ارائه صورتهای مالی، رشد شرکتها، نسبت Q توبین، بورس اوراق بهادار
فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 2
کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه: 2
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2
1-3 تعریف مسئله 2
1-4 اهداف تحقیق 2
1-5 فرضیه های تحقیق 2
1-6 قلمرو تحقیق 2
1-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق 2
1-6-2 قلمرو مکانی تحقیق 2
1-6-3 قلمرو زمانی تحقیق 2
1-7 روش تحقیق 2
1-8 روش جمع آوری اطلاعات 2
1-9 جامعه و نمونه آماری 2
1-10 تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها 2
1-10-1 ارائه مجدد صورتهای مالی 2
1-10-2 رشد شرکت 2
1-11 ساختار تحقیق 2
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق 2
2-1 مقدمه 2
بخش اول 2
ادبیات تحقیق 2
2-2 گزارشگری مالی 2
2-2-1 اهداف گزارشگری مالی 2
2-2-2 استانداردهای گزارشگری 2
2-2-3 اطلاعات مالي براي چه اشخاصي ارائه مي‌گردد؟ 2
2-3 ارائه مجدد صورتهای مالی 2
2-3-1 دلائل ارائه مجدد صورت هاي مالي 2
2-3-2 واكنش به علل ارائه مجدد صورت هاي مالي 2
2-3-3 واكنش بازار نسبت به ارائه مجدد صورت هاي مالي 2
2-3-4 پيامدهاي ارائه مجدد صورت هاي مالي 2
2-4 رشد شرکت 2
2-4-1 رشد داخلی 2
2-4-2 رشد خارجی 2
2-4-3 فرصتهای رشد 2
2-4-4 سود 2
2-4-5 درجه اتكاء شركت به منابع مالي خارج از شركت (نسبت اهرمي) 2
2-4-6 نرخ رشد فروش 2
2-4-7 نرخ رشد نسبت سود به قيمت 2
2-4-8 نسبت Q توبین 2
2-5 فرضيه كارآيي بازار 2
2-5-1 انواع كارايي: 2
2-5-2 سطوح مختلف كارايي 2
2-5-3 مفروضات بازار كامل سرمايه 2
بخش دوم 2
2-6 پیشینه تحقیق 2
2-6-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 2
2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج 2
2-7 خلاصه فصل دوم 2
فصل سوم- روش شناسی تحقیق 2
3-1 مقدمه 2
3-2 روش تحقيق 2
3-3 جامعه و نمونه آماری 2
3-4 روش جمع آوری داده ها 2
3-5 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها 2
3-5-1 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل 2
3-5-2 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته 2
3-5-3 معرفی و نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترلی 2
3-6 مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی 2
3-6-1 آزمون F ليمر 2
3-6-2 آزمون‌ هاسمن 2
3-6-3 مزایای پانل دیتا در مقایسه با داده های مقطعی یا سری زمانی 2
3-6-4 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 2
3-6-4-1 آزمون ریشه واحد 2
3-6-4-2 آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF) 2
3-7 فرضیه های تحقیق 2
3-8 مدلهای تحقیق 2
3 -9 خلاصه فصل 2
فصل چهارم- تجزیه تحلیل و آزمون دادها 2
4-1 مقدمه 2
4-2 تجزیه تحلیل داده ها 2
4-2-1 تجزیه تحلیل توصیفی 2
4-2-2 تجزیه تحلیل مقایسه ای 2
4-2-3 تجزیه تحلیل علی 2
3-4 آمار توصیفی 2
4 -4 بررسی همبستگی متغیر ها 2
4-5 آزمون مانایی(استایی) متغیرها 2
4-5-1 آزمون ریشه واحد(Unit Root) 2
4-5-2 آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته ( ADF) 2
4-6 آزمون ناهمسانی واریانس 2
4-7 آزمون فرضیه ها 2
4-8 خلاصه فصل 2
فصل پنجم- خلاصه نتیجه گیری و پيشنهادها 2
5-1 مقدمه 2
5-2 خلاصه تحقیق 2
5-3 نتیجه، بحث و مقایسه 2
5-4 محدودیت های تحقیق 2
5-5 پیشنهادهای تحقیق 2
5-5-1 پیشنهادهای ناشی از تحقیق 2
5-5-1 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 2
فهرست منابع و ماخذ 2
الف- منابع فارسی 2
ب- منابع انگلیسی 2
پیوست 2

فهرست اشکال
عنوان صفحه
نمودار 2-1. سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام 52
نمودار 3-1 : انتخاب روش تخمین 67

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1. آمارتوصیفی 76
جدول 4-2. نتایج آزمون همبستگی متغیرها 78
جدول 4-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته 80
جدول 4-4. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس 81
جدول 4-5. نتایج آزمون f لیمر و هاسمن 81
جدول 4-6. آزمون فرضیه اول 82
جدول 4-7. آزمون ویلکاکسون 83
جدول 5-1. خلاصه آزمون فرضیه ها 88

1-1 مقدمه:
صورت هاي مالي وسيله ارتباطي اصلي براي پركردن شكاف بين سرمايه گذاران و مديران هستند كه اطلاعات مالي را بوسيله كم كردن عدم تقارن اطلاعاتي ميان استفاده كنندگان مختلف گزارش هاي مالي، معتبرتر مي سازند.استفاده كنندگان برون سازماني از اطلاعات مالي، كه گروه هاي ذينفع زيادي را در بر مي گيرند، نيازهاي اطلاعاتي خود را در چارچوب صورت هاي مالي اساسي و يادداشت هاي پيوست آن مرتفع مي سازند. گزارشگري مالي برون سازماني هميشه درصدد آن بوده روش هايي را ابداع نمايد تا خواسته هاي اين گروه از استفاده كنندگان را تامين نموده و جامه عمل بپوشاند. در حال حاضر براي تحقق هدف هاي حسابداري و گزارشگري مالي و تامين نيازهاي استفاده كنندگان اطلاعات مالي در ايران صورت هاي مالي اساسي ترازنامه، صورت حساب سود و زيان،صورت سود و زيان جامع و صورت جريان وجوه نقد تهيه مي شود. موضوعي كه در گزارشگري مالي حائز اهميت است، مفيد بودن گزارش هاي مالي براي تصميم گيري هاي اقتصادي است. به همين دليل صورت هاي مالي بايد از ويژگي هاي كيفي مناسبي برخوردار باشند. هر گاه در دوره جاري محرز گردد كه صورت هاي مالي آن دوره يا دوره هاي قبل، در نتيجه وجود اشتباهاتي به شكل نادرست ارائه شده است، اصلاح آن اشتباهات از طريق تعديل مانده اول دوره سود انباشته و تجديد ارائه صورت هاي مالي دوره گذشته ضرورت پيدا مي كند. انواع اشتباهاتي كه منجر به ارائه مجدد صورت هاي مالي مي شوند عبارتند از: اشتباهات محاسباتي و رياضي، اشتباه در به كارگيري رويه هاي حسابداري، تعبير نادرست يا ناديده گرفتن واقعيت هاي موجود در زمان تهيه صورت هاي مالي، تغيير از يك رويه غير استاندارد حسابداري به يك رويه استاندارد حسابداري، و موارد تقلب.اگرچه ارائه مجدد صورت هاي مالي، پديده اي جديد نيست اما به دليل وجود روش هاي حسابداري متهورانه ، بي نظمي هاي حسابداري يا تقلب در حسابداري، تعداد و مبلغ ارائه مجدد سود شركت ها در طول چند سال گذشته به طور چشمگيري افزايش يافته است. بنابراين، توجه بسياري از سرمايه گذاران، تحليل گران و تدوين كنندگان مقررات به موضوع تجديد ارائه، جلب شده است. با این مقدمه، در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع تحقیق و بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی استفاده شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده است.
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
طبق اصول پذيرفته شده حسابداري، صورت هاي مالي سنوات گذشته به دو دليل، تغيير در رويه (اصل) حسابداري و اصلاح اشتباهات حسابداري، تجديد ارائه مي شوند. ارائه مجدد صورت هاي مالي براي بازار، حاوي اطلاعات جديدي است. از ديدگاه سرمايه گذاران، اخبار ارائه مجدد صورت هاي مالي فقط بيانگر مشكلات عملكرد دوره گذشته نيست بلكه نوعي پيش بيني مشكلات آتي براي شركت و مديريت آن نيز محسوب مي شود و موجب سلب اطمينان سرمايه گذاران نسبت به اعتبار و شايستگي مديريت و كاهش كيفيت سودهاي گزارش شده مي گردد. در حقيقت، صورت هاي مالي تجديد ارائه شده به صورت شفاف و صريح، پيام و علائمي پيرامون قابل اتكا نبودن صورت هاي مالي دوره هاي گذشته و كيفيت پايين آن ها ارائه مي نمايد. بنابراين، متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمايه گذاران در ارتباط با جريان هاي نقدي آتي و نرخ بازده مورد انتظار آن ها تغيير مي يابد.
به طور كلي، در ادبيات حسابداري، به واكنش بازار نسبت به اعلان ارائه مجدد صورت هاي مالي و مطالعه ويژگي شركتهايي پرداخته مي شود كه اقدام به ارائه مجدد مي نمايند. دلايل احتمالي واكنش منفي بازار به ارائه مجدد صورت هاي مالي عبارت است از:
تجديد ارائه، اخبار و اطلاعات جديدي حاكي از كاهش جريا نهاي نقدي مورد انتظار آتي، به بازار منتقل مي كند.
نشانه اي از سيستم اطلاعاتي و گزارشگري حسابداري ضعيف و احتمالا نقطه عطفي در ارتباط با بروز مشكلات مديريتي شركت است.
علامتي از رفتار فرصت طلبانه مديريت است و مبين آن است كه بايد سودهاي گزارش شده قبلي به دليل به كارگرفتن رو شهاي پذيرفته نشده، برآوردها و اشتباهات عمدي و سهوي اصلاح گردند.
لذا بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتها اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.
1-3 تعریف مسئله
طبق اصول پذيرفته شده حسابداري، صورت هاي مالي سنوات گذشته به دو دليل، تغيير در رويه (اصول) حسابداري و اصلاح اشتباهات حسابداري، تجديد ارائه مي شوند.هرگاه مبلغ آثار انباشته تغییر رویه به گونه ای قابل

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ، كوتاه، ترين، 7- Next Entries تحقیق رایگان با موضوع رشد شرکت، صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار، دارایی ها