منابع تحقیق درباره قرآن کریم، پلورالیسم دینی، تحلیل داده، آزادی بیان

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………. 7
1-1-7– جحود ……………………………………………………………………………………………………. 8
1-1-8– فسق …………………………………………………………………………………………………… …..9
1-1-9– کفر کافر ……………………………………………………………………………………………….. 11
1-1-10- ارتداد(مرتد) ………………………………………………………………………………………… 12
1-2- بیان مسأله …………………………………………………………………………………. 17
1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………. 19
1-3-1- سابقه تحقیق ………………………………………………………………………….. 19
1-3-2- ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………… 19
1-4- فرضیه ها ………………………………………………………………………………….. 21
1-5- هدف ها ……………………………………………………………………………………. 22
1-6- کاربردهای متصوّر از تحقیق. ………………………………………………………… 22
1-7- مراجع استفاده کننده از نتیجه رساله …………………………………………………22
1-8- روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………….23
1-8-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………. 23
1-8-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………… 23

فصل دوم: پیشینه حکم ارتداد

2-1- قتل مرتد در سایر ادیان ………………………………………………………………………25
2-2- نهضت های طغیانگر علیه حکم ارتداد …………………………………………………..27

فصل سوم: دیدگاههای مختلف درباره حکم ارتداد

3- رویکردهای متفاوت اندیشمندان در مواجه با حکم ارتداد……………………………..31
3-1- رویکرد اول(رویکرد حذفی)……………………………………………………………………………….. 31
نقد اجمالی شبهات وارده علیه حکم ارتداد ……………………………………………………………………..34
3-2- رویکرد دوم(رویکرد محدویت حکم ارتداد)……………………………………………………………43
3-3- رویکرد سوم(رویکرد سیاسی، اجتماعی و امنیتی) ………………………………………………….. 50
3-4- رویکرد چهارم(رویکرد تحلیلی) …………………………………………………………………………..57

بخش دوم (مباحث اصلی)
فصل اول: دلایل آزادی عقیده در اسلام و مبانی فقهی حکم ارتداد
1-1- دلایل آزادی عقیده و بیان از دیدگاه اسلام …………………………………………… 70
1-1-1- دلیل اول: انسان تکویناً موجودی مختار و صاحب اراده است ……………………………… 71
1-1-2- دلیل دوم: برسمیت شناختن آزادی اندیشه و حق مخالفین ………………………………….. 71
1-1-3- دلیل سوم: اثبات ناپذیری حق و حقیقت با زر و زور …………………………………………. 72
1-1-4- دلیل چهارم: زورگوئی مجوز زورگوئی است ……………………………………………………. 73
1-1-5- دلیل پنجم: اصول دین باید تحقیقی باشد نه تقلیدی ………………………………………….. 73
1-1-6- دلیل ششم: نهی قرآن کریم از تحمیل عقیده بر دیگران ………………………………………. 73
1-1-7- دلیل هفتم: منع تفتیش عقاید در اسلام …………………………………………………………….. 75
1-1-8- دلیل هشتم: مخالفت اسلام با آنچه ضد عقل است …………………………………………….. 75
1-1-9- دلیل نهم: ارائه برهان و تقاضای برهان …………………………………………………………….. 76
1-1-10- دلیل دهم: مخالفت اسلام با آنچه ضد اراده است …………………………………………… 76
1-1-11- دلیل یازدهم: عفو مستضعفین فکری سایر ادیان ………………………………………………. 77
1-1-12- دلیل دوازدهم: روش اسلام در تبلیغ دین، آزاداندیشانه است …………………………….. 77
1-1-12-1- معقول و منطقی بودن دعوت ……………………………………………………………………. 78
1-1-12-2- تقدم نویدبخشی بر بیم دهندگی ……………………………………………………………….. 78
1-1-12-3- سادگی و پرهیز از بیانات غیر قابل فهم ……………………………………………………… 78
1-1-12-4- پرهیز از ایجاد نفرت ……………………………………………………………………………….. 79
1-1-12-5- پرهیز از ملامت و خشونت ……………………………………………………………………… 79
1-1-12-6- گذشت و آسانگیری ……………………………………………………………………………….. 80
1-1-12-7- نرمش اولیاء دین با مردم ………………………………………………………………………….. 80
1-1-12-8- دعوت از مخالفین، به اقامه برهان ……………………………………………………………… 81
1-1-12-9- پلورالیسم دینی به معنای تحمّل عقاید دیگران ……………………….. ………………… 82
1-2- دلایل خاص آزادی بیان در اسلام ………………………………………………………. 82
1-2-1- وجوب بیان حقیقت و حرمت کتمان آن ………………………………………………………….. 82
1-2-2- ممنوعیت تمسخر و تحقیر عقاید دیگران …………………………………………………………. 83
1-3- حکم و کیفر مرتد در قرآن کریم ………………………………………………………… 85
1-3-1- عدم قبول دین، محرومیّت از هدایت، لعنت و عذاب …………………………………………. 85
1-3-2- نابودی اعمال و خشم الهی و محرومیّت از رضوان خدا …………………………………….. 87
1-3-3- قساوت قلب، کورفهمی، عدم پذیرش توبه ………………………………………………………. 87
1-3-4- نزول عذاب، مسخ مرتدین در دنیا و حکم قتل آنها …………………………………………… 89
1-3-5- هدایت ناپذیری، حرمت دوستی با آنان و حکم قتل ایشان …………………………………. 91
1-3-6- غضب الهی و ذلّت در دنیا ……………………………………………………………………………… 94
1-3-7- خسران در دنیا و آخرت ………………………………………………………………………………….94
1-3-8- محرومیت از ولایت خداوند و عذاب دنیا و آخرت …………………………………………… 94
1-3-9- سختی جان دادن……………………………………………………………………………………………. 95
1-3-10- سیاه روئی و عذاب دردناک …………………………………………………………………………. 96
1-4- حکم مجازات مرتد در روایات ………………………………………………………….. 96
1-4-1- دسته اول …………………………………………………………………………………………………….. 99
1-4-2- دسته دوم …………………………………………………………………………………………………….. 99
1-4-3- دسته سوم ………………………………………………………………………………………………….. 100
1-4-4- دسته چهارم ……………………………………………………………………………………………….. 101
1-4-5- دسته پنجم …………………………………………………………………………………………………. 102
1-4-6- دسته ششم …………………………………………………………………………………………………. 102
1-5- حکم مرتد در فقه شیعه …………………………………………………………………… 103
1-6- احکام مرتد در نزد اهل جماعت ………………………………………………………. 105
نتیجه این فصل ………………………………………………………………………………………. 108

فصل دوم: ماهیت عقیده و ملاک های حقانیّت آن

2-1- ضرورت تبیین مفاهیم اسلامی از دیدگاه اسلام ……………………………………. 111
2-2- معیار و ملاک اعتبار عقیده و ایمان ……………………………………………………. 112
2-3- نقش عقلانیّت در مسأله شناخت از دیدگاه فلاسفه………………………………… 117
2-4- قیاس برهانی شریف ترین قیاس ……………………………………………………….. 122
2-5- سیره رسول اکرم(ص) (برهان و جدال احسن) ……………………………………. 125
2-6- پرهیز از تجربه گرائی و علم زدگی در دین شناسی ……………………………… 128
2-7- موانع اندیشه و عوامل حق ستیزی از دیدگاه قرآن و سنّت …………………….. 131
2-7-1- تکیّه بر ظن و گمان بجای علم و یقین …………………………………………………………… 131
2-7-2- میل ها و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تأمین اجتماعی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، اجتماعی و فرهنگی Next Entries منابع تحقیق درباره تاریخ اسلام، حقوق بشر