منابع مقاله درمورد بازاریابی، توسعه گردشگری، گردشگری پایدار، فن آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
خداوند بزرگ را شاکرم که لطف خود را شامل حال من نمود تا بتوانم قدمی در راه توسعه علم برای کشور عزیزم بردارم.
با سپاس فراوان از راهنمایی ها و زحمات استاد فرزانه و محقق گرانقدر و شریف جناب آقای دکتر حسن لشکری که از ابتدای انجام این تحقیق ,با راهنمایی های خود من را در انجام کارهای عملی و نگارش پایان نامه یاری نمودند.

فهرست مطالب

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3
1- 2 طرح مساله ……………………………………………………………………………………………… 4
1-3 اهمیت و ضرورت مساله ……………………………………………………………………………….. 5
1-4 سوال پژوهش …………………………………………………………………………………………… 6
1-5 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………… 7
1-6 فرضیات ……………………………………………………………………………………………….. 7
1-7 پیشنه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 7
1-7-1 پیشینه پژوهش در خارج از کشور…………………………………………………………………. 10
1-7-2 : پیشنه تحقیق در داخل کشور………………………………………………………………………. 11
1-8 روند یابی پژوهش …………………………………………………………………………………… 12
1-8-1 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………. 12
1-8-2 ابزار گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………….. .. 12
1-8-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………….. 13
1-8-4 روایی ……………………………………………………………………………………………. 13
1-9 مشکلات تحقیق ………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 15
2-2 مروری بر مفاهیم اصلی …………………………………………………………………………. 15
• گردشگری ………………………………………………………………………………….. 15

• انواع گردشگری …………………………………………………………………………… 15

• انواع گردشگری از نظر مکان مقصد ………………………………………………………….. 16

• انواع گردشگری از نظر موضوع……………………………………………………………….. 16

• اصول گردشگری پایدار ……………………………………………………………………….. 17

• اهداف گردشگری پایدار ……………………………………………………………………….. 17

• تعریف آژانس گردشگری …………………………………………………………………….. 17

• تورهای ورودی ………………………………………………………………………………. 18

• درجه بندی آژآنس های گردشگری ورودی ……………………………………………………… 18

• مفهوم بازاریابی ……………………………………………………………………………….. 18

• مفهوم بازاریابی گردشگری …………………………………………………………………… . 18

• گردشگری الکترونیک …………………………………………………………………………… 19

• سیستم هوشمند ………………………………………………………………………………. .. 19

• گردشگری هوشمند ……………………………………………………………………………. 20

• ابزارهای گردشگری هوشمند ………………………………………………………………….. 20

فصل سوم: خصوصیات منطقه مورد مطالعه
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………… 25
3-2 موقعیت جغرافیای تهران ……………………………………………………………………….. 27
3-3 شرایط آب و هوایی تهران ……………………………………………………………………… 28
3-4 آب و هوای شهر تهران ………………………………………………………………………… 28
3-5 جاذبه ای گردشگری شهر تهران ……………………………………………………………….. 29
3-6 مناطق مختلف تهران ………………………………………………………………………….. 30
3-7 اطلاعات در مورد آژآنس های گردشگری در ایران و تهران ……………………………….. 31
3-7-1 تعداد کل آژانس هاس گردشگری در ایران و تهران ……………………………………….. 31
3-7-2 تعداد آژآنس های گردشگری ورودی در تهران …………………………………………………. 31
3-7-3 پراکندگی آژانس های ورودی فعال در تهران …………………………………………………… 32

فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 35
4-2 بررسی نمونه به تفکیک جنسیت …………………………………………………………………. 35
4-3 برررسی نمونه به تفکیک گروه سنی…………………………………………………………….. 36
4-4 بررسی نمونه به تفکیک تحصیلات ……………………………………………………………… 36
4-5 بررسی نمونه به تفکیک زمان آشنایی با مفهوم گردشگری هوشمند …………………………….. 37
4-6 بررسی سوالات پرسشنامه پژوهش …………………………………………………………….. 37
4-6-1 بررسی نمونه به لحاظ ميزان تاثير استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگری 37
4-6-2 بررسی نمونه به لحاظ ميزان تاثير توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور در ورود
به رقابت بین المللی………………………………………………………………………………………. 38
4-6-3 بررسی نمونه به تفكيك ميزان آشنايي با مفهوم گردشگری الکترونیک…………………………… 39
4-6-4 بررسی نمونه به تفكيك ميزان آشنایی با مفهوم گردشگری هوشمند………………………………. 40
4-6-5 بررسی نمونه به تفکیک زمان آشنایی با مفهوم گردشگری هوشمند……………………………… 41
4-6-6 بررسی نمونه به تفكيك ميزان آشنايي با ابزارهای هوشمند بازاریابی……………………………. 42
4-6-7 بررسی نمونه به تفكيك ميزان مجهز بودن به ابزارهای هوشمند………………………………… 42
4-6-8 بررسی نمونه به تفكيك ميزان استفاده از ابزارهای هوشمند…………………………………….. 43
4-6-9 بررسی نمونه به تفكيك ميزان جذب مشتريان با استفاده از ابزارهای هوشمند………………….. 44
4-6-10 بررسی نمونه به تفكيك ميزان پيش بيني جذب مشتريان با استفاده ازابزارهای هوشمند در آينده… 45
4-6-11 بررسی نمونه به تفكيك ميزان تاثير بازاريابي هوشمند در جذب گردشگر خارجي…………….. 45
4-6-12 بررسی نمونه به تفكيك ميزان آشنايي مسئولین با بازاریابی هوشمند…………………………… 46
4-6-13 بررسی نمونه به تفكيك ميزان تاثير آشنايي مسئولین بابازاریابی هوشمند در توسعه و فروش……. 47
4-6-14 بررسی نمونه به تفكيك ميزان تاثیر توسعه گردشگری هوشمند بر ترغیب و تشویق گردشگران
خارجی………………………………………………………………………………………………. .. 48
4-6-15 بررسی نمونه به تفكيك ميزان تاثیر بازاریابی هوشمند بر توسعه گردشگری یک کشور…………. 49
4-6-16 بررسی نمونه به تفكيك ميزان تاثیر بازاریابی هوشمند بر ارز آوری از طریق گردشگری ورودی…. 50

4-6-17 بررسی نمونه به تفكيك ميزان استفاده آژانس ها از روش بازاریابی هوشمند برای بازاریابی گردشگری…51
4-6-18 بررسی نمونه به تفكيك ميزان تاثیر صرف بودجه در زمینه تبلیغات و بازاریابی هوشمند میتواند درافزایش
در آمد ارزی و فروش آژانسها…………………………………………………………………………………..51

4-6-19 بررسی نمونه به تفكيك ميزان استفاده از روشهای بازاریابی هوشمند…………………………………. 52
4-6-20 بررسی روشهای بازاریابی هوشمند موثرتر و کاربردی تر………………………………………….. 53
4-6-21 بررسی و پیش بینی روشهای بازاریابی هوشمند برای توسعه سریع گردشگری در آینده ……………. 54
4-6-22 روش های ترجیحی بازاریابی در شرکت های بررسی شده…………………………………………… 55
4-6-23 بررسی شبکه های اجتماعی مورد استفاده در آژانس های گردشگری بررسی شده ……………………..56
4-6-24 بررسی تاثیر بازاریابی هوشمند در گردشگری بین المللی و داخلی …………………………………. 56
4-6-25 تحلیل نظرات و پیشنهادات ارایه شده در راستای توسعه بازاریابی و گردشگری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع سطح معنادار، متغیرهای رشدی، قضاوت اخلاقی Next Entries منابع مقاله درمورد بازاریابی، میزان آشنایی، توسعه گردشگری، میزان استفاده