پایان نامه رایگان با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، دوره نوجوانی

دانلود پایان نامه ارشد

مقیاس منابع اقتدار اخلاقی 82
پایایی 83
روایی 83
الف) تحلیل عاملی اکتشافی 83
ب )تحلیل عاملی تاییدی 86
پرسشنامه خود گزارشی خانواده 87
پایایی 88
روایی 88
الف) تحلیل عاملی اکتشافی 88
ب) تحلیل عاملی تاییدی 90
شاخص واکنش بین فردی 91
پایایی 92
روایی 92
الف) تحلیل عاملی اکتشافی 93
ب) تحلیل عاملی تاییدی 95
آزمون قضاوت اخلاقی 97
پایایی 98
روایی 98
تحلیل عاملی اکتشافی 98
آزمون عاطفه خودآگاهی 99
پایایی 100
روایی 100
تحلیل عاملی اکتشافی 100
پایایی 101
روایی 101
تحلیل عاملی اکتشافی 102
روش تحليل داده ها 103
بررسي پيش فرض ها 109
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

توصيف آماري متغيرهاي تحقيق 113
ماتريس همبستگی و کوواريانس متغير های نهفته پژوهش 116
بررسی الگوی پيشنهادی تحقيق 117
اصلاح الگو کلی 135
سوال شماره یک 137
سوال شماره ی دو 137
سوال شماره ی سه 138
داده های مربوط پسران 138
داده های مربوط دختران 139
مقایسه دوگروه بر اساس مدل نیکویی برازش 140
سوال شماره چهار 144
سوال شماره پنج 144

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری
بحث 145
نتيجه گيري 152
محدودیت های پژوهش: 155
پیشنهادهای پژوهشی: 156
توصیه ها به مسئولان آموزشی ، معلمان و والدین: 157
مسئولان آموزشی: 157
معلمان: 158
اقدامات والدین: 159
منابع………………………………………………………………………………………………….161
پیوستها

فهرست جداول
جدول 2-1 انواع اخلاقیات 27
جدول2-2 مقایسه شرم وگناه 50
جدول شمار3-1 ماتریس چرخش یافته عوامل آزمون باور ها و درگیری معنوی 80
جدول شماره 3-2،پارامترهای الگوی اندازه گیری باور ها و درگیری معنوی در تحلیل عامل تاییدی 82
جدول شماره 3-3، با چهار عامل، بار عاملی سوالات آزمون را نشان می دهد. 84
جدول شماره ی 3- 4، پارامتر های الگوی اندازه گیری منابع اقتدار اخلاقی 87
جدول شماره3-5شاخص های نیکویی برازش الگوی اندازه گیری منابع اقتدار اخلاقی 88
جدول شماره3-6 بادو عامل، بار عاملی سوالات آزمون را نشان می دهد. 90
جدول شماره 3-7، پارامتر های الگوی اندازه گیری ناکارآمدی خانواده در تحلیل عامل تاییدی 92
جدول شماره ی 3-8، ماتریس چرخش یافته عوامل آزمون واکنش فردی 94
جدول شماره ی3-9 ،مهمترین پارامتر های اندازه گیری سازه را نشان می دهد. 97
جدول3-10، شاخص های نیکویی برازش الگوی اندازه گیری واکنش بین فردی 97
جدول شماره3-11 ، ماتریس چرخش یافته ی عامل آزمون قضاوت اخلاقی 100
جدول شماره3-12 ،بار عاملی سوالات آزمون را، تحت یک عامل نشان می دهد. 102
جدول شماره 3-13 ، بار عاملی سوالات آزمون را تحت یک عامل نشان می دهد. 103
جدول14-3، شاخص های 109
جدول 15-3، شاخص هاي مورد نظر از طريق رگرسيون و به روش همزمان براي اولویت های اخلاقی. 110

جدول 4-1، شاخص هاي توصيفي عملكرد دانش آموزان 113
جدول 4-2 شاخص هاي توصيفي عملكرد دانش آموزان در مقياس شرم وگناه 114
جدول 4-3 شاخص هاي هاي توصيفي عملكرد دانش آموزان در مقياس قضاوت اخلاقي 115
جدول 4ـ3، ماتريس همبستگی و کوواريانس متغيرهای نهفته پژوهش 116
جدول4- 4 اثر مستقيم متغير هاي نهفته درون زاي بر ديگر متغيرهاي نهفته درون). 119
جدول4-5 اثر مستقيم متغيرهاي نهفته برون زا بر متغيرهاي نهفته درون 122
جدول 4-6. تاثیر كلی و غیرمستقیم متغيرهاي نهفته برون زا (ξ، KSI) بر متغير هاي نهفته درون 124
قضاوت اخلاقی 125
جدول 4-7، اثر غير مستقيم متغيرهاي نهفته برون زا (ξ، KSI) بر متغير هاي نهفته درون زای وابسته 126
جدول 4-8، مقدار واريانس تبيين شده از متغيرهاي نهفته درون زا 127
جدول 4-9، مقدار واريانس تبيين شد ه از متغيرهاي نهفته درونز ا پسران 128
جدول 4-10، مقدار واريانس تبيين شد ه از متغيرهاي نهفته درون زا دختران 128
جدول 4-11،آماره هاي مربوط به نيكويي برازش مدل 129
جدول 4-12، آماره هاي مربوط به نيكويي برازش مدل پسران را نشان مي دهد. 130
جدول 4-13، آماره هاي مربوط به نيكويي برازش مدل دختران را نشان مي دهد. 131
جدول 4-14 شاخص های نیکویی برازش الگوی ساختاری کلی پس از حذف اثر های غیر معنادار 135
جدول (4-12) ،امارهاي مربوط به نيكويي برازش مدل پسران 141
جدول4-13،آمار هاي مربوط به نيكويي برازش مدل دختران 142
جدول( 4-14)، مقدار واريانس تبيين شد ه از متغيرهاي نهفته درون زا 143
جدول 4- 15، میزان واريانس تبيين شد ه از متغيرهاي نهفته درون زا ………………………………….143

فهرست الگوها و نمودارها
نمودار 1- 1: الگوی مفهومی متغیرهای تحقیق18………………………………………………………………
نمودار 4-2 ، الگوی کلی مربوط به متغیرهای رشدی و هیجانی131………………………………………..
نمودار4-4 ، الگوی کلی مربوط به متغیرهای رشدی و هیجانی پسران132…………………………………
نمودار4-5، الگوی کلی مربوط به متغیرهای رشدی و هیجانی دختران 133
نمودار4-6 الگوی کلی اصلاح شده را نشان می دهد136…………………………………………………….
نمودار4-6 الگوی کلی اصلاح شده را نشان می ده……………………………………………………………………………….137

فصل اول
كلیات پژوهش

مقدمه
امروزه مساله اخلاق و تربیت اخلاقی از اهمیت خاصی برخوردار است و لزوم پرداختن جدی به آن، بیش از گذشته احساس می شود؛ زیرا از یک سو جوامع امروزی دچار گرفتاری هایی، چون سستی اعتقاد، مادی گری، پوچ گرایی ، سست شدن مبانی خانوادگی، الکلیسم، اعتیاد و رشد روزافزون بیماریهای روانی شده اند که اخلاقیات محکم و مناسب می تواند در پیش گیری از این معضلات وآفات، تاثیر به سزایی داشته باشد و از سوی دیگر، تاکید آموزش و پرورش بر حیطه شناختی و توجه به تخصص و رقابت های فشرده ناشی از آن، موجب غفلت از این حوزه شده است؛ بنابراین باید به کرات و به روش های گوناگون یادآوری شودکه تربیت انسان متخلق به اخلاق، اولین شرط برای تعالی جامعه و حرکت آن به سوی کمال است، چرا که، پیشرفت فرد تنها در ابعاد فنی و مادی می تواند مشکل آفرین نیز باشد (کدیور،1379).
اغلب پژوهشگران، بیشتر از دیدگاه فلسفه به اخلاق متمرکز می شوند. آنها اغلب بر این باور هستند که ارزشیابی دقیق اخلاق در حیطه فلسفه صورت می گیرد. همچنین مردم برداشت مبهمی از اخلاق دارند؛ احساسی که با بایدها و نباید ها همراه است و اغلب از والدین ، گروه های اجتماعی، محیط سیاسی یا تعلق مذهبی به دست می آید. اخلاق و عناصر سازنده آن، موضوع مورد علاقه والدین و مربیان آموزشی است، ولی کودکان با امر و نهی های والدین و بزرگترها، اغلب سردرگم می شوند تا ارشاد.
مطالعه رشد اخلاقی طی دهه های گذشته، دچار تغییر و تحولاتی شده است. این حوزه از نظر تنوع نظریه های مطرح شده و موضوعات، به طور قابل توجهی گسترش پیدا کرده است. نظریه ها گسترش پیدا یافته اند تا رشد اخلاقی را در حوزه روانشناسی- روانشناسی اجتماعی، روان شناسی شناختی، علوم اعصاب شناختی …مورد بررسی قرار دهند. برای مثال تلاش های علمی اخیر در حوزه زیست شناسی می کوشد برای اخلاق، پایه های زیست شناسی پیدا کند؛ همین طور پژوهش های مردم شناسی می خواهد نقش فرهنگ را در رشد اخلاقی بررسی نماید. به طورکلی، پژوهش های جدید در حوزه رشد اخلاقی، در برگیرنده موضوعات زیر است:آزادی های شهروندی، فرهنگ، روابط بین گروهی، نژاد، تعصب، تفاوت های جنسی، روابط خانوادگی، شیوه های فرزندپروری، وجدان، ارزشها، خدمات اجتماعی، پرخاشگری ، طبیعت، حقوق کودکان و….
از طرف دیگر، بررسی نظریه های رشد اخلاقی روان شناسان غربی، ما را به این نتیجه می رساند که می توان آنان را در سه گروه بزرگ قرار داد.گروه اول از روان شناسان غربی (از جمله لارن1، 1983، گودال2،1990 ، دو وال3،1991 و1996، راین4، 1997، هافمن5، 2000،و هاید6 ، 2001) ریشه اخلاقیات و رفتار اجتماعی را در تاریخ تکامل زیستی انسان می دانند.گروهی دیگر از جمله روان تحلیل گرانی چون فروید7(1961/1925) و نظریه پردازان یادگیری اجتماعی چون بندورا8 (1977) اخلاقیات را سازگاری با هنجارهای اجتماعی تلقی می کنند.گروه سوم، که دیدگاه هایشان بیش از همه مورد توجه واقع شده است، روان شناسانی هستند که سطح رشد شناختی را اساس اخلاق می دانند ژان پیاژه (1932/1965) و لارنس کلبرگ(1976) بیش از هر روان شناس دیگر این گروه را نمایندگی می کنند. بنیادهای فکری برخی دیگر از روان شناسان ازجمله گیلیگان9 (1982) و رست10 ( 1986) را می توان در شمار گروه اخیر دانست ( به نقل از لطف آبادی،1384).
در پاسخ به این سوال که، چرا رشد اخلاقی در دوره نوجوانی اهمیت دارد؟ دلایل نظری و سیاسی ویژه ای را می توان ارائه کرد . یکی از دلایل سیاسی این است که تحقیق در دوره نوجوانی، تحت تاثیر این عقیده عمومی است که نوجوانان از نظر اخلاقی نقص هایی دارند، لاجرم باید این نقص ها و راه های برطرف کردن آنها مطالعه شود. یک مرکز ملی نظرسنجی در آمریکا از بزرگسالان خواسته بود که نظرخود را درباره نوجوانان بیان کنند. حدود سه چهارم این افراد بیان کرده بودند که نوجوانان نقص هایی را در حوزه اخلاق دارند و تنها حدود 15/. درصد نوجوانان را مثبت ارزیابی کرده بودند. وقتی به ادبیات تحقیق مراجعه می کنیم، متوجه می شویم که دلیل اصلی این سوءبرداشت، به باور اشتباهی مربوط می شود که در ارتباط با نوجوانی وجود دارد، درحالی که نوجوانی پایه ای برای بزرگسالی است و ویژگیهای مخصوص به فرد خود را دارد و در واقع می توان گفت که از طریق دوره نوجوانی ارزشهای اخلاقی انتقال می یابد. نوجوانان در مقایسه با کودکان ، وقت کمتری را والدین می گذرانند؛ بنابراین همسالان می توانند به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد اخلاقی نوجوانان مد نظر قرار گیرند(هارت1 وکارلو2، 2005).
همچنین، پژوهشگران مختلف بر این باورند که در تمایلات اخلاقی و رفتارهایی همچون، نوع دوستی و پرخاشگری پایه زیست شناختی وجود دارد (کارلو،کویس3، دودگ4، 1998، ایزنبرگ5، فابیس6، 1999). در واقع ، بروز مجدد فرایندهای زیستی در دروه بلوغ ممکن است بر رشد اخلاقی در دوره نوجوانی تاثیر بگذارد. تغییرات جسمانی و زیستی دوران بلوغ ممکن است حساسیت هیجانی و صمیمیت و در ادامه، هیجانات مبتنی بر مراقبت رفتارهای اجتماعی را افزایش دهد ( به عنوان مثال همدلی و ناهمدلی). در مقابل، تغییرات هورمونی با تحریک پذیری و پرخاشگری در ارتباط بوده، ممکن است نوع دوستی و پرخاشگری را تسهیل کند (فابیس ، کارلو، کوپاندف7، لایبل8 ، 1998). در مطالعه ای نشان داده شده است که قسمت هایی از مغز در طول تصمیم گیری اخلاقی فعال می شوند. مطالعه همزمان نقش عوامل تاثیرگذار زیستی و اجتماعی، می تواند ما را در ارائه مدلهای قوی یاری کند (همان منبع).
در حوزه جنسیت هم مطالعاتی چندی صورت گرفته است. برخی از پژوهشگران (کارلو، مالتی1 وگومیرم2،1998) به این نتیجه رسیده اند که دختران، در مقایسه با پسران، همدلی و رفتار اجتماعی بیشتری از خود نشان می دهند. قابل توجه این که جنسیت، اغلب به عنوان متغیر تعدیل کننده ای در پیش بینی رفتار اخلاقی کودکان به کار رفته است (هاستینگس3،2000). بار4و هیگنز5 (1998) دریافته اندکه شیوه های فرزند پروری، تاثیرات متفاوتی بر رفتار اخلاقی پسران و دختران دارد؛ بنابراین، فرایند اجتماعی شدن ممکن است مفاهیم (معنای) متفاوتی برای دختران وپسران داشته باشد. همچنین جنسیت، روابط بین فرایندهای شناختی ، عاطفی و رشد اخلاقی در کودکان را تعدیل می کند. پژوهشگران دیگر(هینات6، برینو7 و همکاران،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد سطح معنادار، متغیرهای رشدی، قضاوت اخلاقی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ساختارگرایی، متغیرهای رشدی، قضاوت اخلاقی، یادگیری اجتماعی