پایان نامه با واژه های کلیدی فتح الله گولن، حزب عدالت و توسعه، جهانی شدن، سیاست خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

که هم به عنوان استاد و هم به عنوان مشاور پایان نامه نهایت همکاری را با بنده داشتند.

تقدیر ویژه از سرکار خانم دکتر سمیه قنبری که به عنوان داور وقت خویش را در اختیار بنده قرار دادند.

چکیده
فراگرد 28 فوریه 1997 بر خلاف ظاهری که داشت حادثه ای بود که فضای جامعه ترکیه را به نفع اسلام گراها تغییر داد و باعث شد اسلامی که به میانه روی معروف بود از گوشه مساجد، مکتب خانه ها و مدارس مذهبی، پا به عرصه عمومی جامعه ترکیه بگذارد. اسلام گراهای حزب عدالت و توسعه با تکیه به تجارب دهه های قبل عموماً و تجربه حزب رفاه خصوصاً، تغییراتی را در حوزه اندیشه های اسلامی خود به وجود آوردند. افکار و اندیشه های گولن به عنوان داعیه دار اسلام میانه رو، به خاطر موفقیت هایی که جنبش گولن بدست آورده بود، مورد توجه حزب عدالت و توسعه قرار گرفت؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی افکار و اندیشه های فتح الله گولن و سیاست ها و مسائل دولت ترکیه (اردوغان) و میزان تطابق آن ها با یکدیگر است. فرضیه پژوهش حاکی از این است که سیاست های دولت اردوغان (چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه) مطابق با اندیشه های فتح الله گولن می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بیانگر این نتیجه است که تحت تأثیر واقعیت های جامعه ترکیه قسمت عمده اسلام گرایان ترکیه بخصوص حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان، افکار محمد فتح الله گولن را هم در ساحت نظر و هم در عرصه عمل به عنوان الگویی مناسب برای جامعه ترکیه می شناسند و سعی در تطابق هر چه بیشتر خود با آن را دارند.
واژگان کلیدی: اسلام میانه رو، کمالیسم، نوعثمانی گری، سکولاریسم، تساهل

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول_ طرح تحقیق……………………………………………………………..1
1_ 1_ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………2
1_ 2_ طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………….2
1_ 3_ اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………….5
1_ 4_ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………6
1_ 5_ پیشینة پژوهش………………………………………………………………………………………………………….6
1_ 6_ سؤال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………..14
1_ 7_ سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………15
1_ 8_ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………..15
1_ 9_ فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………………..15
1_ 10_ مفاهیم کلیدی……………………………………………………………………………………………………….16
1_ 11_ روش گردآوری…………………………………………………………………………………………………….35
1_ 12_ سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………….35
فصل دوم_ بررسی اندیشه های محمد فتح الله گولن (اسلام آناتولی) ……………..37
2_ 1_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….38
2_ 2_ محمد فتح الله گولن…………………………………………………………………………………………………38
2_ 3_ اندیشه های محمد فتح الله گولن ………………………………………………………………………………43
2_ 3_ 1_ اندیشه های سیاسی …………………………………………………………………………………………..43
الف_ اسلام، سیاست و مردم ………………………………………………………………………………….43
ب_ نوع حکومت …………………………………………………………………………………………………46
ج_ دولت …………………………………………………………………………………………………………….48
ج_ 1_ دولت از نگاه اسلام ……………………………………………………………………………………50
د_ انقلاب ……………………………………………………………………………………………………………51
ه_ جهانی شدن …………………………………………………………………………………………………….51
ه_ 1_ جهانی شدن از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………..52
و_ امنیت در جامعة داخلی و بین المللی ………………………………………………………………….52
2_ 3_ 2_ اندیشه های اقتصادی ………………………………………………………………………………………..54
الف_ بازار ……………………………………………………………………………………………………………55
ب_ جایگاه اقتصاد از نگاه دین ……………………………………………………………………………..57
ج_ تأکید اسلام بر کار و تولید ……………………………………………………………………………….57
2_ 3_ 3_ اندیشه های فرهنگی …………………………………………………………………………………………58
الف_ آموزش ……………………………………………………………………………………………………….58
الف_ 1_ اهمیت آموزش در اسلام ………………………………………………………………………….61
ب_ اندیشة تمدنی ………………………………………………………………………………………………..62
2_ 3_ 4_ اندیشه های دینی ………………………………………………………………………………………………67
الف_ دین ……………………………………………………………………………………………………………67
الف_ 1_ نگاهی به اجتماعی بودن دین اسلام از دیدگاه قرآن ……………………………………..68
الف_ 2_ جهت گیری قرآن ……………………………………………………………………………………68
ب_ عمل گرایی ……………………………………………………………………………………………………71
ج_ توجه به اندیشه های لیبرالیستی با رویکرد اسلامی ……………………………………………….71
فصل سوم_ مروری بر سیاست های رجب طیب اردوغان ……………………………75
3_ 1_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….76
3_ 2_ سیاست اقتصادی اردوغان………………………………………………………………………………………..77
3_ 3_ سیاست خارجی اردوغان………………………………………………………………………………………….79
3_ 3_ 1_ تلاش مضاعف برای عضویت ترکیه در اتحادیة اروپا………………………………….79
3_ 3_ 2_ نوعثمانی گری به عنوان الگوی سیاست خارجی جدید ترکیه و جهت گیری در مورد مسائل مربوط به خاورمیانه…………………………………………………………………………………………..80
الف_ نکوهش اقدامات خشن اسرائیل در سرزمین های اشغالی……………………………………84
ب_ موضع گیری پیرامون بیداری اسلامی………………………………………………………………….87
ب_ 1_ ترکیه و تونس……………………………………………………………………………………………87
ب_ 2_ ترکیه و مصر……………………………………………………………………………………………..88
ب_ 3_ ترکیه و لیبی……………………………………………………………………………………………..89
ب_ 4_ ترکیه و سوریه…………………………………………………………………………………………..91
3_ 3_ 3_ چند جانبه گرایی……………………………………………………………………………………93
3_ 3_ 4_ به صفر رساندن مشکلات با همسایگان…………………………………………………….96
3_ 3_ 5_ نقش میانجی بازی کردن در مسائل مختلف منطقه ای و جهانی……………………98
3_ 4_ سیاست داخلی اردوغان……………………………………………………………………………………………99
3_ 4_ 1_ اقدامات اجتماعی، فرهنگی……………………………………………………………………..99
3_ 4_ 2_ اصلاح روابط ارتش و دولت…………………………………………………………………100
فصل چهارم_ مؤلفه های همگرایی و واگرایی گولن و اردوغان ……………………102
4_ 1_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..103
4_ 2_ شباهت های محمد فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان……………………………………………103
4_ 2_ 1_ نگاه چند وجهی…………………………………………………………………………………..103
4_ 2_ 2_ توجه جدی به کشور های همسایه…………………………………………………………104
4_ 2_ 3_ تمایلات اسلام گرایانه………………………………………………………………………….106
4_ 2_ 4_ اعتدال طلبی و میانه

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد شفیعی کدکنی، ظلم و ستم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فتح الله گولن، حزب عدالت و توسعه، جهان اسلام، امپراتوری عثمانی