منابع مقاله درمورد درون مایه، شعرای معاصر، جامعه آماری، شعر معاصر

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه

فهرست مطالب

1

فصل اول :کلیات
2

1-1مقدمه
3

1-2بیان مسأله
3

1-3 اهمیّت تحقیق
3

1-4 اهداف تحقیق
4

1-5 فرضیه‌ها و سواله‌های ویژه
4

1-6 پیشینه‌ی تحقیق
4

1-7 روش تحقیق
5

1-8 جامعه آماری
5

1-9 محدودیت‌ها و مشکلات
6

فصل دوم:مبانی و اصطلاحات،ادبیات مشروطیت
7

2-1 مقدمه
7

2-2 تعاریف
7

2-2-1 ادبیّات چیست؟
8

2-2-2 شعر چیست؟
8

2-2-3 درون مایه
9

2-2-4 بن مایه
9

2-2-5 مضمون
9

2-3 ادبیّات مشروطیت
9

2-3-1 عصر بیداری
10

2-3-2 شعر عصربیداری
13

2-3-3 جدال کهنه و نو
15

2-3-4 وجوه انقلاب ادبی نیما
15

فهرست
2-3-5 شعر نو
16

2-3-6 جریان‌های شعر معاصر
18

فصل سوم:معرفی شمس لنگرودی
19

3-1 مقدمه
19

3-2 زندگینامه
21

3-3 معرفی کتاب‌ها
21

3-3-1 دفترهای شعر
27

3-3-2 تحقیق‌ها
27

3-3-3 گزیده اشعار
28

3-3-4 قصه برای کودکان
28

3-3-5 رمان
28

3-4 سال شمار زندگی شمس
33

3-5 ویژگی‌های زبانی
33

3-5-1 سطح آوایی
37

3-5-2 سطح واژگانی
39

3-5-3 سطح نحوی
41

3-6 ویژگی‌های ادبی
41

3-6-1 بیان
42

3-6-1-1 تشبیه
49

3-6-1-2 استعاره
52

3-6-1-3 کنایه
53

3-6-1-4 مجاز
53

3-7 بدیع معنوی
56

3-8 بررسی تصاویر شعری
59

3-9 شعر شمس لنگرودی
61

3-10خصوصیات شعر شمس لنگرودی
66

فهرست
فصل چهارم:بررسی درون‌مایه‌های شعر
66

4-1 مقدمه
67

4-2 درون‌مایه دوره اول
67

4-2-1 انسان
67

4-2-1-1 آدم چیست؟
68

4-2-1-2 یأس و ناامیدی
70

4-2-1-3 دلتنگی
71

4-2-1-4 خوشبختی
72

4-2-1-5 مذمت مدعیان دین
74

4-2-2 جهان بینی‌ها
74

4-2-2-1 زندگی
81

4-2-2-2 دنیا
84

4-2-2-3 زمان
88

4-2-2-4 مرگ
93

4-2-3 مفاهیم غنایی
93

4-2-3-1 عشق
100

4-2-3-3 معشوق
102

4-2-3-4 هجران
103

4-2-3-5 وصل
103

4-2-4 مفاهیم اجتماعی
104

4-2-4-1 ظلم و استبداد
106

4-2-4-2 آزادی
108

4-2-4-3 جنگ
111

4-2-4-4 وطن
113

4-2-4-5 شهید
114

6-2-4-6 فقر
116

فهرست
4-2-5 وصف طبیعت
116

4-2-5-1 شب
117

4-2-5-2 خورشید
118

4-2-5-3 ماه
119

4-2-5-4 فصل‌ها
121

4-2-5-5 دریا
121

4-2-6 اسطوره‌های مذهبی
122

4-2-7 طنز
127

4-3 درون‌مای‌های دوره دوم
128

4-3-1 انسان
128

4-3-1-1 جسم
129

4-3-1-2 تنهایی و دلتنگی
132

4-3-1-3 امید
135

4-3-2 جهان‌بین‌ها
135

4-3-2-1 زندگی
139

4-3-2-2 دنیا
144

4-3-2-3 زمان
148

4-3-2-4 مرگ
151

4-3-3 مفاهیم غنایی
151

4-3-3-1 عشق
154

4-3-3-2 معشوق
158

4-3-3-3 هجران
160

4-3-3-4 وصل
161

4-3-4 مفاهیم اجتماعی
161

4-3-4-1 صلح
162

4-3-4-2 نوستالژی ها
166

فهرست
4-3-5 وصف طبیعت
166

4-3-5-1 فصلها
168

4-3-5-2 درخت
168

4-3-5-3 باد
169

4-3-5-4 باران
171

4-3-5-5 آفتاب
172

4-3-5-6 ماه
172

4-3-5-7 ستاره
173

4-3-5-8 روز وشب
174

4-3-5-9 دریا
176

4-3-6 اساطیر مذهبی
179

4-3-7 طنز
181

4-3-8 تعریض ها
185

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
186

5-1 نتیجه گیری
188

5-2 پیشنهاد
189

پیوست
192

منابع

فهرست جدول‌ها
125

جدول4-1درون مایه دوره اول
183

جدول4-2درون مایه دوره دوم

فهرست نمودارها
126

نمودار 4-1فراوانی درون مایه دوره اول
184

نمودار4-2فراوانی درون مایه دوره دوم

فصل اول
کلّیات تحقیق

1-1- مقدمه
ادبیّات معاصر بخش وسیعی از ادبیّات فارسی را شامل می‌شود که بسیار محدود به آن پرداخته شده است. باید اعتراف کنیم که در حوزه‌ی پژوهشهای ادبی وجود پژوهش‎هایی که در آن به معرفی شعرای معاصر پرداخته شده باشد بسیار محدود است. انجام این پژوهش بیشتر به علت نیازی بود که در زمینه‌ی شعرای معاصر احساس می‌شده‎است.
شمس لنگرودی از جمله شعرای معاصر است که با سرایش اشعار لطیف و زیبا ،توانسته‌است جایگاه والایی در میان مخاطبان بدست آورد. شاعری متعهّد که تمام حوادث جامعه او را متأثّر می‌کند . این حس تعهّد نسبت به اجتماع باعث شده که شاعر دو دوره متفاوت را در مبحث مضامین شعری خلق کند . شمس تا قبل از پنجاه سالگی نوع نگرشش به زندگی ، عمر، مرگ ، عشق و… سرشار از عصیانگری و نارضایتی است و بعد از کسب تجربیات مختلف و گذشت زمان او دیگر شکایتی از اوضاع ندارد ، پذیرش اتّفاقات برایش آسان‌تر می‌شود و دیدگاهش نسبت به همه‌ی مفاهیم تغییر می‌کند. شعر او ابتدا انعکاسی از اندیشه‌های اوست که در ابتدا صبغه ی سیاسی – اجتماعی دارد به مرور اجتماعی – فلسفی و در آخر رنگ تغزل به خود می‌گیرد.
در این پژوهش ضمن آشنایی مختصر با شمس لنگرودی و معرفی آثارش ، سعی شده به بررسی درون‌مایه اشعار او پرداخته شود. همانگونه که گفته شد دیدگاه شمس نسبت به مضامین شعری در دو دوره ، دچار دگرگونی گشته و به همین سبب تحقیق پیش‌رو در دو بخش قبل از تحوّل ، و بعد از تحوّل تنظیم و گردآوری شده است.
امید است که این پژوهش توانسته باشد در راستای شناسایی یکی از شعرای معاصر گامی هرچند کوتاه برداشته، بر غنای ادبی این مرزو بوم بیفزاید.
1-2- بیان مسأله
 

تاریخ ادبیّات ایران در دوره معاصر ، همواره شاهد ظهور شعرا و نویسندگان بسیاری بوده که درگذر زمان به آوازه‌های جهانی دست یافته‌اند. در این میان آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌خورد حضور پررنگ شعرا در این عرصه است. شمس لنگرودی یکی از شعرای معاصر است که مانند سایر شاعران تحت تأثیر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ، اشعاری سروده که با بررسی آنها می‌توان در زمینه‌ی اندیشه‎های او به شناخت دقیق‌تری دست یافت .
این شاعر نام‌آشنای شعر معاصر با وجود دست یافتن به اقبال عمومی، کمتر اشعار و احوالش مورد مطالعه و پژوهش قرارگرفته است. لذا بررسی اشعار او مسأله‌ای است که می‌بایست به آن پرداخته شود. در این پژوهش نگارنده بر آن است که به اندیشه‌ها و درون‌مایه اشعار شمس بپردازد و آنها را با توجه به بسامدهایشان مورد مطالعه قرار دهد.
1-3- اهمّیّت و ضرورت تحقیق
در بین شعرای نامی معاصر، شمس لنگرودی شاعری است که می‌توان اشعارش را در شمار تأثیر‌گذارترینِ شعرها به حساب آورد. او با سروده‌هایی احساسی و عمیق که برخاسته از تجربیّات فردیش است توانسته مخاطبان فراوانی را جذب کند. درون‌مایه اشعار او اغلب بر‌گرفته از مفاهیمی است که انسان امروزی با آن آشناست. بیان احوال ، آثار و درون‌مایه اشعار شمس لنگرودی می‌تواند اساتید و دانشجویان را بیشتر با او آشنا سازد. در این تحقیق تلاش شده است که با بررسی اندیشه‌ی شاعر و آثارش، درون‌مایه‌ی اشعار او به دوستداران ادب معرفی گردد.
ضرورت و اهمیّت این تحقیق بدان جهت است که می‌تواند اندیشه‌های شاعر را به مخاطبانش بشناساند و درون‌مایه‌های شعرش را بر آنها عرضه کند . این معرفی می‌تواند گامی کوچک در راه ارتقاء ادبیّات این مرز و بوم باشد.
1-4- اهداف تحقیق
در تدوین این پایان‌نامه دو هدف برجسته مدّ نظر نگارنده بوده است:
1- شناخت اندیشه‌ها و افکار شاعر با توجه به درون‌مایه‌ی اشعار و به دنبال آن شناساندن شعر معاصر
2- تحلیل و بررسی درون‌مایه‌های شعرِ شمس لنگرودی
1-5- فرضیّه ها و سؤالهای ویژه
زندگی و تجارب شخصی تا چه اندازه در اشعار شمس نمود پیدا کرده است؟
جریان‎های سیاسی و اجتماعی چه تأثیری بر اندیشه‌ها و افکار او نهاده است؟
مضامین پرکاربرد در شعر شمس کدام مضامین است؟
آیا تغییر و تحوّلی در نوع نگرش شاعر نسبت به انسان، جهان و زندگی و… رخ داده است؟
1-6- پيشينه تحقيق
پس از بررسی‌های مختلف در زمینه احوال، آثار و درون‌مایه اشعار شمس لنگرودی مشخص شد که تحقیق و پژوهشی به شکل مستقل در زمینه‌ی طبقه بندی درون‌مایه‌ها‎ی شعری او انجام نپذیرفته است.
یکی از موضوعات بررسی شده «صور خیال در اشعار شمس لنگرودی » بود که در دانشگاه اصفهان انجام گرفته است. «آشنایی زدایی در اشعار شمس لنگرودی» موضوع دیگری بود که در دانشگاه کردستان توسط صالح ادیبی بررسی شده است.
با توجه به اینکه پژوهش‌های معدودی در زمینه اشعار شمس لنگرودی انجام گرفته، این پایان‌نامه در یک طبقه بندی دقیق ، درون مایه اشعار او را به شکل تنظیم شده ارائه خواهد داد.
1-7- روش تحقيق
این تحقیق از نوع پژوهش کتابخانه‌ای واسنادی به صورت توصيف و تحليل یافته‎ها می‌باشد. ابتدا از طریق مطالعه‌ی کتب و آثار شاعر، یادداشتهایی جمع‌آوری و دسته بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت. در زمینه‌ی نوشتن زندگی‌نامه‌ی شاعر، از مصاحبه‌هایی که در سایت‌ها و مجلات صورت گرفته بود (و ایشان خود آنها را تأیید نموده‌اند) استفاده شده است . سپس آثار شمس لنگرودی جمع آوری و درون‌مایه آنها طبقه بندی گردید تا مفاهیم و درون‌مایه ها بر اساس بسامدها طبقه‌ بندی و ارائه گردد. کتاب‌ها و مقالاتی که در زمینه‌ی سروده‌های شاعر تألیف شده از جمله منابع این تحقیق می‌باشد که مورد استفاده قرار گرفته است. مصاحبه‎های نگارنده با شمس لنگرودی از جمله منابع مهم تدوین پایان‌نامه می‎باشد.

1-8- جامعه آماری:
شمس لنگرودی ، از شعرا و محقّقین معاصر کشور ما است که با سروده‌ها و تحقیق‌های خود توانسته تأثیری بسزایی در ادب معاصر از خود به‌جا بگذارد . آنچه در این تحقیق به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته، دو مجموعه کامل اشعار شاعر می‌باشد. مجموعه اول شامل نه دفتر شعر و مجموعه دوم شامل هفت دفتر شعر است . در این میان از منابع مرتبط، کتب ، مقالات و رساله‌هایی که در زمینه اشعار شمس سخن گفته، بهره فراوان بدست آوردیم. اغلب این منابع کتب یا مقالاتی هستند که به مصاحبه با او پرداخته اند .
1-9- محدودیّت ها و مشکلات تحقیق:
عدم وجود منابع کافی در زمینه بررسی اشعار شمس لنگرودی یکی از مهمترین مشکلات تحقیق بود . لازم به ذکر است که عنوان شود گاه در مقدّمه آثار شمس به شکل مختصر، مواردی مطرح شده، امّا متأسّفانه به جز یک کتاب «غریقی خاموش در کولاک زمستان» اثر «فیض شریفی» کتابی که در زمینه‌ی درون‌مایه اشعار و یا زبان شعری شمس ، سخن به میان آورده باشد چیزی به دست نیامد.
در مجموع می توان گفت منابع در خور و قابل توجهی که به بررسی آثار و احوالات شاعر معاصر شمس لنگرودی پرداخته باشد بسیار اندک و محدود است.

فصل دوم:
مبانی و اصطلاحات،
نگاهی به ادبیّات دوره مشروطه

2-1- مقدّمه :
در فصل مبانی ، به منظور روشنگری مفاهیم نظری تعریفی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره در‌، يمه، خورشيد، جمشيد Next Entries منابع مقاله درمورد شعر فارسی، حیات اجتماعی، مدیحه سرایی، نهضت مشروطه