پایان نامه رایگان درباره شاهنامه فردوسی، کمک رسانی، جمعیت هلال احمر، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

1-8 تعاریف واژه‏های کلیدی 9
1-9 حدود و قلمرو تحقیق 10
فصل دوم: بنیاد نظری
2-1 مقدمه 12
2-2 تعریف لغوی و اصطلاحی امداد 13
2-3 تعریف امدادگر 14
2-4 کمک و امداد 16
2-4-1 اهداف کمک‏های اولیه 17
2-5 مفهوم امداد در قرآن 17
2-6 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین 19
2-7 سانحه 19
2-7-1 انواع سوانح 20
2-7-1-1 بلایای طبیعی 20
2-7-1-2 حوادث و سوانح ناشی از برخوردها و مسائل اجتماعی و فردی 21
2-7-2 قربانیان حوادث و سوانح 22
2-8 هانری دونان موسس صلیب سرخ 22
2-9 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 26
2-9-1 اهداف و وظایف جمعیت هلال احمر 27
2-9-2 اسامی شهدای امدادگر جمعیت هلال احمر استان گیلان در طول هشت سال جنگ تحمیلی 29
2-10 معرفی افراد امدادگر در طول تاریخ 30
2-10-1 حضرت زینب(ع) 30
2-10-2 فرنگیس در شاهنامه 33
2-10-3 فلورانس نایتینگل 34
2-10-4 مادر ترزا 36
2-10-5 پروفسور پروانه وثوق 38
فصل سوم: شرح احوال فردوسی و معرفی شاهنامه
3-1 مقدمه 41
3-2 شرح احوال فردوسی 42
3-2-1 مذهب فردوسی 47
3-3 شاهنامه فردوسی 50
3-3-1 شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر 55
3-3-2 ویژگی‎های شاهنامه 59
فصل چهارم: بررسی امداد و کمک‏رسانی در شاهنامه فردوسی
4-1 مقدمه 64
4-2 امداد جسمانی 64
4-2-1 کمک به زایمان زنان 64
4-2-2 امداد رسانی در قحط‏سالی و خشک‏سالی 66
4-2-3 امداد جسمانی به افراد 68
4-2-3-1 خسرو پرویز 68
4-2-3-2 کیکاووس 69
4-2-3-3 اسکندر 70
4-2-3-4 آمدن منیژه بر سر چاه 74
4-2-3-5 رستم و شغاد 77
4-2-3-6 فرود سیاوش 79
4-2-3-7 پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران 83
4-2-4 ابداع و اکتشاف در درمان جراحات 85
4-2-4-1 جمشید 85
4-2-4-2 ضحاک 88
4-2-4-3 کسری و هرمزد 91
4-2-4-4 آغاز پادشاهی کسری 92
4-2-5 بیمارستان، مکان درمان دردها 92
4-2-6 واژه‏های درمان و پزشکی 93
4-2-7 واژه بیمارستان 94
4-3 امداد معنوی 95
4-3-1 آمادگی روحی و روانی 95
4-3-2 امداد معنوی، روانی و مشاوره و رای زنی 97
4-3-2-1 هرمز 97
4-3-2-2 یزدگرد 98
4-3-2-3 کسری و بوزرجمهر 101
4-3-2-4 سهراب 102
4-3-2-5 اسکندر 102
4-3-2-6 کسری نوشین روان 103
4-3-2-7 خسرو پرویز 103
4-3-2-8 حمایت روانی رستم از منیژه 104
4-3-2-9 دادن خبر خوش از سوی منیژه به بیژن 105
4-3-2-10 حالات رودابه بعد از مرگ رستم 105
4-3-2-11 تشکر بیژن از منیژه 107
4-3-2-12 رستم و اسفندیار 107
4-4 امداد غیبی 110
4-4-1 آفرینش مردم و توکل بر خداوند 110
4-4-2 تأثیر پند و اندرز در درمان بیماری‏ها 113
4-4-3 پناه بردن به معنویت و استمداد از ادعیه و نیروهای معنوی 114
4-4-4 پناه بردن به معنویت و استمداد از ادعیه و نیروهای معنوی 118
فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهاد
5-1 نتیجه‏گیری 122
5-2 ارائه پیشنهادها 123
پیوست 124
فهرست منابع و مأخذ 126
Abstract 132

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
(4-1). نمودار فراوانی امداد و کمک‏رسانی در شاهنامه‏ی فردوسی 125
(4-2). نمودار درصد امداد و کمک‏رسانی در شاهنامه‏ی فردوسی 125

چکیده
فردوسی سرزمین ایران را به خوبی شناخته است و می‏خواهد روح فرهنگ ایران و ایرانی را حفظ کند. او به ایران و تمدن ایرانی عشق می‏ورزد و بدون توجه به صلات محمود غزنوی شاهنامه‏اش را تقدیم ایران بزرگ می‏کند. در شاهنامه‏ی فردوسی، مضامین مختلفی از زندگی افراد بزرگ و پهلوانان نامی ایران مطرح شده است، و این مضمون‏ها علاوه بر آن‏که در پرداخت کل داستان نقش‏آفرین است، در شخصیت‏پردازی تیپ‏های مختلف داستان‏ها کمک شایان توجهی به ما می‏کند که یکی از آن مضامین، کمک و امدادرسانی می‏باشد. امداد و کمک‏رسانی خود به چند گروه امدادهای جسمانی، امدادهای معنوی و امدادهای غیبی تقسیم می‏شود. این پایان‏نامه برای نشان دادن امداد و کمک‏رسانی در شاهنامه‏ی فردوسی تهیه و تنظیم گردیده است. نتایج حاصل نشان داده که امدادهای جسمانی در شاهنامه شامل کمک به زایمان زنان، امداد رسانی در قحط‏سالی و خشک‏سالی، کمک به افراد زخمی و … است. امداد معنوی شامل آمادگی روحی و روانی دادن به مخاطب و امداد روانی و مشاوره و رای زنی است. نمونه‏هایی از امداد غیبی نیز در شاهنامه به شکل دسته‏های آفرینش مردم و توکل بر خداوند، تأثیر پند و اندرز در درمان بیماری‏ها و پناه بردن به معنویت و استمداد از ادعیه و نیروهای معنوی آمده است.

کلیدواژه‏ها: امداد، امداد جسمانی، امداد معنوی، امداد غیبی، شاهنامه‏ی فردوسی.

1-1مقدمه
در جوامع بشری همواره عواملی پیش می‏آید که سبب بروز اتفاقات خشن و ناملایمات در میان افراد می‏گردد و در این اتفاقات عده‏ای از انسان‏ها آسیب می‏بینند و سلامت و آسایش آنان به خطر می‏افتد. نظیر تصادفات، درگیری‏ها، جنگ‏ها و … جنگ‏ها از جمله مواردی است که میزان صدمات و آسیب افراد در آن زیاد است و بسته به وسعت جنگ و درگیری این آسیب‏ها متغیر است.
کشتن و کشته‏شدن و زخمی شدن از دستاوردهای این رویداد تلخ است. اما در این رویداد ناگوار کسانی نیز هستند که سعی می‏کنند به دوستان و یاران آسیب دیده‏ی خود کمک کنند و آنان را در همان منطقه مداوا نمایند و یا در صورت توان و شرایط مساعد آسیب دیدگان را به مناطق امن منتقل کنند. به این عمل امداد رسانی می‏گویند و افرادی که درصدد این عمل خیرخواهانه برمی‏آیند، امدادرسان نامیده می‏شوند.
از آن‏جایی که حکیم خردمند طوس، فردوسی بزرگ در شاهکار خویش، جنگ‏ها و منازعات و درگیری‏های مختلف را به نظم کشیده و علت و چگونگی آن‏ها را بیان نموده است، در این بین اگر با دیدی موشکافانه و دقیق بنگریم، به وجود یاری و امداد و کمک رساندن به آسیب دیدگان برمی‏خوریم و می‏بینیم کسانی بوده‏اند که سعی و تلاش در یاری رساندن به یاران آسیب دیده‏ی خود داشته‏اند.
به عنوان نمونه بیژن در داستان بیژن و منیژه با دسیسه‏های مختلف تورانیان در نهایت به قعر چاه می‏افتد. منیژه با رساندن خود بر سر چاه و صحبت کردن با وی سعی در آرام نمودن بیژن دارد که این امر در بحث‏های امروزی امدادی به عنوان حمایت روانی از آسیب دیده مطرح می‏گردد. در ادامه می‏بینیم که منیژه برای یاری بیشتر به بیژن درصدد جمع‏آوری کمک‏های غذایی برمی‏آید و آن‏ها را به سختی به بیژن می‏رساند که تمام این‏ها نمونه‏هایی از امداد و کمک رسانی است که امروزه مطرح می‏گردد.
و یا در هنگام وضع حمل رودابه و زاده‏ شدن رستم، نحوه هدایت و راهنمایی سیمرغ و آمدن پیر فرزانه و شکافتن پهلوی رودابه و خارج کردن رستم (همانند آنچه که در مورد سزار اتفاق افتاد و به سزارین معروف شد) نوعی کمک رسانی به رودابه مطرح است.
شاید از این منظر کمتر به شاهنامه نگریسته شده باشد به همین خاطر بر آن شدیم تا موضوع امداد و کمک‏رسانی در شاهکار ادب پارسی، شاهنامه منظوم حکیم فرزانه طوس را مورد بررسی و دقت نظر قرار دهیم.
این پایان‏نامه مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول کلیات تحقیق شامل بیان مسأله، سوالات و فرضیه‏ها، پیشینه و … است، فصل دوم مبانی نظری که در آن مباحثی چون تعریف کمک و امداد، مفهوم امداد در قرآن، سانحه و انواع آن، جمعیت هلال احمر و … ذکر گردیده است. فصل سوم در مورد زندگی‏نامه و آثار فردوسی و توضیح مختصری در مورد شاهنامه است. فصل چهارم به بررسی امداد و کمک‏رسانی در شاهنامه فردوسی اختصاص یافته است. در فصل پنجم به نتایج حاصل از بررسی و تجزیه و تحلیل فصل چهارم و همچنین پیشنهادات اختصاص یافته است.

1-2 بیان مسأله
به مجموعه اقدامات‏، عملیات و مراقبت‌هایی که بلافاصله بعد از حادثه و تصادف به آسیب‌دیدگان یا مجروحان حادثه صورت می‌گیرد امدادرسانی می‏گویند. امدادرسانی از عواملی که زندگی و سلامت آسیب دیدگان را تهدید می‌کند جلوگیری کرده و از وخامت حادثه می کاهد و تا رسیدن پزشک به محل حادثه و یا رساندن آن‌ها به مراکز درمانی ادامه می‏یابد‏. منظور از این کمک‌ها نه تنها نجات مریض یا مصدوم از خطر مرگ است‏، بلکه تقلیل و کم‌کردن ناراحتی و درد مریض‏، چه از لحاظ روحی و چه از نظر جسمی‏، توسط اقدامات و مراقبت‌های کمک‌کننده است که آن نیز جزو کمک رسانی محسوب می‌شود‏.
به عبارتی امداد و کمک‌ رسانی اولیه کاربرد صحیح و ماهرانه اصول درمانی در هنگام بروز حادثه با استفاده از وسایل موجود و به منظور پیشگیری از ضایعات احتمالی یا مرگ مصدوم است‏.
آسیب‌ها همیشه در کمین انسان‌‌هابوده‌است و حیات آن‌ها را به خطر می‌اندازد . امروزه یکی از مشکلات اصلی جوامع بشری تصادفات – حوادث، صدمات و آسیب‏ها هستند‏. بسیاری از کودکان‏، جوانان و بالغین در این گونه از حوادث از دست می‌روند و یا برای تمام عمر فلج و ناتوان می‌شوند. چهارمین علت مرگ و میر در دنیا بعد از سکته قلبی‏، سرطان‌ها و سکته مغزی، آسیب‌های محیطی هستند‏.
همواره باید دانست که در طول وقوع یک بحران یا حادثه دانستن این که چه کاری را باید به موقع انجام داد می‌تواند باعث نجات جان ما یا عزیزانمان شود‏. البته ارائه کمک‏های اولیه در صورتی می‌تواند مفید باشد که امدادرسان اصول کمک‌رسانی را به درستی آموخته باشد و آن را عملی نماید‏.‏ با توجه به دلایل ذکر شده در هر دوره و عصری نیاز است که هر کسی از کمک‌های اولیه آگاهی داشته‌باشد تا در محیط زندگی خود در صورت بروز حوادث برای اشخاص دیگر بتواند به سرعت به‌آن‌ها کمک‌های‌اولیه برساند‏. هدف از امداد و کمک‌های اولیه درمان مصدوم نیست بلکه ایجاد شرایطی است که تحت آن بیمار آسان‏تر و بدون درد به نزد پزشک یا بیمارستان منتقل شود و شخصی که کارهای امدادی را انجام می‌دهد، امدادرسان نامیده‌ می‏شود‏.
هدف امدادرسان نجات و یا زنده‌نگه‌داشتن شخص و یا اشخاص آسیب دیده‌است‏. و در راستای این هدف اصلی‏، امدادگر باید ابتدا از ایراد صدمات جدید جلوگیری نموده و جلوی شدت یافتن عارضه را بگیرد‏. در مرحله بعد‏، امدادرسان موظف است تا ضمن تدارک امکانات درمانی برای بیمار و یا رساندن بیمار به محلی که این‌گونه تدارکات در آن‌جا فراهم است (‏مانند بیمارستان‏) اقداماتی را در حد توان برای بهبود حال بیمار انجام دهد‏.
بنابراین‏، مجموعه وظایف امدادرسان به این صورت خلاصه می‌شود:
1 – حفظ خونسردی
2 – انتقال مصدوم و خودداری از تضعیف روحیه وی (‏در صورت لزوم‏)
3 – بازرسی راه‌های تنفسی و علایم حیاتی بیمار
مجروح کیست؟ فرد مجروح یا آسیب دیده کسی است که در حوادث طبیعی مانند سیل – زلزله – صاعقه و … و یا حوادث غیر طبیعی مانند تصادفات – جنگ‏ها – درگیری‌ها و … دچار آسیب شده و لطمه‌ای به سلامت جسمانی یا روحی و روانی او وارد شده‌باشد‏.
آسیب‌ها ممکن است به صورت زخم‌و جراحت ظاهری بر اندام‌ها باشد و یا آسیب‌های درونی مانند خونریزی‌ها و یا آسیب‌های روحی و روانی باشد‏.
کمک‌رسانی و یاری افراد آسیب‌دیده همواره در جوامع بشری وجود داشته‌است و کسانی بوده‌اند که در فکر همنوعان خود بوده و جهت کم کردن آسیب‌ها و صدمات جسمی و روحی دیگران سعی نموده‌اند‏. دلیل این ادعا وجود واژه‌هایی همچون درمان – جراحت – کمک و کلماتی از این قبیل در آثار بزرگان ادب پارسی است.

1-3 سوالات تحقیق
1 – امداد رسانی به دیگران در شاهنامه چگونه و در چه مواقعی صورت گرفته است ؟
2 – اندیشه‏های امداد رسانی و پزشکی در شاهنامه چگونه مطرح شده است ؟
3 – نقش قهرمانان و پهلوانان شاهنامه در امداد و کمک رسانی به پادشاهان تا چه اندازه است ؟

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق
شاهنامه فردوسی مملو از موضوعاتی است که شاید تاکنون کسی به آن توجه نکرده است. امداد و کمک‏رسانی به مجروحین از مواردی است که در شاهنامه مغفول مانده است‏. این تحقیق از آن جهت که به بررسی امداد و کمک رسانی در شاهنامه فردوسی می‏پردازد، دارای اهمیت و ضرورت می‏باشد.

1-5 پیشینه‏ی تحقیق
در

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد قوانین موضوعه، قانون اساسی Next Entries پایان نامه رایگان درباره امدادگران، شاهنامه فردوسی، تحقیقات و فناوری، بلایای طبیعی