دانلود پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی، رگرسیون، تحلیل داده، تئوری نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………. ج
فصل اول – کلیات پژوهش:
1-1) مقدمه …………… ………………………………………………………………………………………………………..2
1-2) شرح و بیان مسئله پژوهشی ……………………………………………………………………………………….3
1-2-1) پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………..5
1-3) اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….5
1-4) فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………6
1-5) اهمیت وضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………….. 6
1-6) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7.
1-6-1) قلمرو زمانی
1-6-2) قلمرو مکانی
1-6-3) قلمرو موضوعی
1-7) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….7
1-7-1) جامعهی آماری………………………………………………………………………………………. 8
1-7-2) روش نمونهگیری .. ……………………………………………………………………………….. 8
1-7-3) روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………9
1-7-4) روش تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………………9
1-8) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………… 10
1-9) مراجع استفادهکننده ازنتایج تحقیق ……………………………………………………………………………..10
1-10) خلاصه فصل و تشریح مطالب فصول آتی …………………………………………………………….. 11
فصل دوم- مروری برادبیات تحقیق:
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2)مفاهیم نظری …………………………………………………………………………………………………………. 14
2-2-1) حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………………………..15
2-2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی و ضرورت استقرار و نتایج آن …………………………………………… 16
2-2-3) چارچوب نظری حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………… 19
2-2-3-1) تئوری نمایندگی ……………………………………………………………………………….. 20
2-2-3-1-1) اهداف تئوری نمایندگی …………………………………………………………………. 22
2-2-3-1-2) مشکلات نمایندگی ……………………………………………………………………….. 22
2-2-3-1-3)روشهای کنترل تضاد منافع ……………………………………………………………..25
2-2-3-2) تئوری هزینه معاملات ……………………………………………………………………… 25
2-2-3-3) تئوری ذینفعان …………………………………………………………………………………. 26
2-2-3-4) تئوری مباشرت ……………………………………………………………………………….. 28
2-2-4) ارکان حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………. 29
2-2-4-1) هیئت مدیره موظف و غیرموظف …………………………………………………..29
2-2-4-2) حسابرسی داخلی …………………………………………………………………….. 30
2-2-4-3) کمیته حسابرسی ………………………………………………………………………. 30
2-2-4-4) حسابرسی مستقل ………………………………………………………………………31
2-2-4-5) نقش مالکان نهادی …………………………………………………………………… 31
2-2-4-6) نقش مالکیت مدیریتی ………………………………………………………………. 33
2-2-5) حاکمیت شرکتی در ایران ………………………………………………………………………………… 35
2-3-) ساختار مالکیت ……………………………………………………………………………………………….. 41
2-3-1) مالکیت خارجی ………………………………………………………………………………… 41
2-3-2) مالکیت شرکتی ………………………………………………………………………………… 42
2-3-3) مالکیت نهادی …………………………………………………………………………………… 42
2-3-4) مالکیت مدیریتی ………………………………………………………………………………… 43
2- 4) ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………….. 44
2-4-1) نسبت کیوتوبین …………………………………………………………………………… 45
2-5) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 46
2-5-1) پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………..46
2-5-2) پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………48
2-6) خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………. 51
فصل سوم- روش شناسی پژوهش :
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..53
3-2) مسأله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..53
3-2-1) فرضیههای تحقیق ……………………………………………………………………………………………55
3-3) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 55
3-3-1) قلمروتحقیق ………………………………………………………………………………………. 56
– قلمرو زمانی
– قلمرو مکانی
– قلمرو موضوعی
3-3-2) روش نمونهگیری و جامعه آماری …………………………………………………………. 56
3-3-3) روش و ابزارگردآوری اطلاعات ……………………………………………………….. 57
3-3-4) روش تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………… 58
3-4) مدل تحقیق (رگرسیون OLS) ……………………………………………………………………………..59
3-4-1) متغیر وابسته( نهایی) ………………………………………………………………………….. 60
3-4-2) متغیر مستقل (علت) …………………………………………………………………………… 61
3-4-3) متغیرکنترل ………………………………………………………………………………………….62
3-4-4)آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………….. 64
3-4-4-1) آزمون معنیداربودن معادلهی رگرسیون(آزمون F) ………………………… 64
3-4-4-2) آزمون معنیداربودن ضرایب رگرسیون(آزمونT)……………………………..67
3-4-4-3) نقشR وR2 و Radj در تحلیل رگرسیون …………………………………….68
3-4-4-4) آزمونهای خود همبستگی ………………………………………………………….. 70
3-4-4-5) آزمون کولموگروف – اسمیرونوف( KS ) …………………………………… 73
3-5) آمار …………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-5-1) آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………….74
3-5-2) آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………75
3-6) خلاصهی فصل ………………………………………………………………………………………………….. 76
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل دادهها:
4-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 79
4-2) شاخصهای توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………. 79
4-3) آزمون کولموگروف – اسمیرونوف( KS ) …………………………………………………………..83
4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش …………………………………………………………..84
4-5) تحلیل عاملی ……………………………………………………………………………………………………87
4-5-1) آزمون بارتلت وkmo …………………………………………………………………………………..88
4-6) خلاصهی فصل ………………………………………………………………………………………………. 91
فصل پنجم- نتیجهگیری و پیشنهادات:
5-1) مقدمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی، کتابداران Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت