پایان نامه با موضوع زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی، کتابداران

دانلود پایان نامه ارشد

1-4. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8
1-5. قلمرو پژوهش 8
1-6. فرضیه‌های پژوهش 8
1-7. متغیرهای مستقل و وابسته 8
1-8. روش پژوهش 9
1-9. تعاریف عملیاتی 9
1-10. چارچوب پایان‌نامه 10
1-11. جمع‌بندی فصل 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 13
2-1. چارچوب نظری 13
2-2. کیفیت زندگی کاری 14
2-2-1. مروری تاریخی بر مفهوم کیفیت زندگی کاری 14
2-2-2. تعریف و توصیف مفهوم کیفیت زندگی کاری 17
2-2-3. نقش و اهمیت کیفیت زندگی کاری 21
2-2-4. برنامه‌های کیفیت زندگی کاری 23
2-2-5. الگوهای ارائه‌شده در مورد کیفیت زندگی کاری 25
2-2-5. اندازه‌گیری کیفیت زندگی کاری 27
2-2-6. مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری 28
2-3. رضایت شغلی 34
2-3-1. مروری تاریخی بر رضایت شغلی 34
2-3-2. تبیین مفهوم رضایت شغلی 37
2-3-3. نظریه‌های رضایت شغلی 38
2-3-4. سطوح ماکرو و میکرو رضایت شغلی 41
2-3-5. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی 42
2-3-6. اندازه‌گیری و مقیاس‌های رضایت شغلی 44
2-4. استرس شغلی 46
2-4-1. توصیف و تشریح استرس 46
2-4-1-1. ریشه‌های فیزیولوژیکی مفهوم استرس 46
2-4-1-2. تعاریف استرس 47
2-4-1-3. منابع و عوامل استرس 48
2-4-1-4. اندازه‌گیری استرس 49
2-4-1-6. مدل‌های استرس 49
2-4-2. استرس شغلی 51
2-4-2-1. تعریف استرس شغلی 51
2-4-2-2. مدل‌های استرس شغلی 52
2-4-2-3. عوامل ایجاد استرس شغلی 53
2-4-2-4. استرس شغلی در کتابداران 55
2-5. پیشینه پژوهش 56
2-5-1. روش جستجوی پیشینه‌ها 56
2-5-2. نتایج حاصل از جستجوی پیشینه‌ها 59
2-5-3. پیشینه در داخل 60
2-5-4. پیشینه در خارج 64
2-6. جمع‌بندی فصل 71
فصل سوم: روش پژوهش 73
3-1. مقدمه 73
3-2. روش پژوهش 73
3-3. جامعه و نمونه آماری 74
3-4. نمونه‌گیری 74
3-5. ابزارهای گردآوری اطلاعات 74
3-5-1. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (QWL) 75
3-5-2. پرسشنامه رضایت شغلی 76
3-5-3. پرسشنامه استرس شغلی 77
3-6. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش 77
3-6-1. روایی ابزار پژوهش 78
3-6-2. پایایی ابزار پژوهش 78
3-7. توزیع پرسشنامه 79
3-7-1. کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 80
3-7-2. کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور 80
3-7-3. پرسشنامه‌های تکمیل‌نشده و نسبت پاسخ‌ها 80
3-8. ابزار پرسشنامه برخط 81
3-8-1. مزایای استفاده از پرسشنامه‌های برخط 81
3-8-2. معایب استفاده از پرسشنامه‌های برخط 81
3-8-3. ارزیابی و انتخاب ابزار پرسشنامه برخط 82
3-9. ملاحظات اخلاقی 83
3-10. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 83
3-11. جمع‌بندی فصل 84
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 86
4-1. مقدمه 86
4-2. اطلاعات جمعیت‌شناختی 86
4-2-1. اطلاعات جمعیت‌شناختی: وابستگی سازمانی 86
4-2-2. اطلاعات جمعیت‌شناختی: جنسیت 87
4-2-3. اطلاعات جمعیت‌شناختی: رشته تحصیلی 88
4-2-4. اطلاعات جمعیت‌شناختی: سطح تحصیلات 89
4-2-5. اطلاعات جمعیت‌شناختی: تجربه یا سابقه کاری 89
4-2-6. اطلاعات جمعیت‌شناختی: بخش یا محل خدمت 91
4-3. آمار توصیفی 92
4-3-1. اطلاعات توصیفی مرتبط با کیفیت زندگی کاری کتابداران 93
4-3-2. اطلاعات توصیفی مرتبط با رضایت شغلی کتابداران 94
4-3-2. اطلاعات توصیفی مرتبط با استرس شغلی کتابداران 95
4-4. آمار استنباطی 96
4-4-1. آزمون فرضیه‌های تحقیق 97
4-4-1-1. آزمون فرضیه‌ی اول 97
4-4-1-2. آزمون فرضیه‌ی دوم 101
4-4-2. بررسی سؤالات پژوهش 106
4-4-2-1. بررسی سؤال کلی اول 107
4-4-2-2. بررسی سؤال کلی دوم 109
4-5. جمع‌بندی فصل 111
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج 113
5-1. خلاصه‌ی پژوهش 113
5-2. نتیجه‌گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق 114
5-3-1. فرضیه‌ی اول 114
5-3-2. فرضیه‌ی دوم 117
5-4. نتیجه‌گیری در مورد سؤالات پژوهش 120
5-4-1. سؤال کلی اول 120
5-4-2. سؤال کلی دوم 121
5-4-3. سؤال کلی سوم 122
5-4-4. سؤال کلی چهارم 123
5-5. پیشنهادهای کاربردی پژوهش 123
5-6. محدودیت‌های تحقیق 125
5-7. پیشنهادهای پژوهشی 126
5-8. جمع‌بندی فصل 127
فهرست منابع و مآخذ 129
بخش اول: منابع فارسی 129
بخش دوم: منابع انگلیسی 133
پیوست‌ها 143
پیوست شماره 1: نمونه نامه ارسال‌شده برای کتابخانه‌های مورد بررسی از طریق نظام اتوماسیون اداری 143
پیوست شماره 2: نمونه نامه‌ی یادآوری ارسال‌شده از طریق پست الکترونیک 144
پیوست شماره 3: نمونه پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری دادهها 145
پیوست شماره 4: ابزارهای پرسشنامه برخط 153
پیوست شماره 5. کتابخانه‌های مورد مطالعه 154
الف) کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 154
ب) کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور 155

فهرست جداول
تعاریف کیفیت زندگی کاری 17
برخی از تعاریف مهم کیفیت زندگی کاری در سی سال اخیر 18
برنامه‌های کیفیت زندگی کاری رایج 23
الگوهای ارائه‌شده از کیفیت زندگی کاری توسط پژوهشگران 26
انواع مؤلفه‌های قابل بررسی در کیفیت زندگی کاری از دید صاحب‌نظران این حوزه 28
مقوله‌ها و شاخص‌های مرتبط با مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری 34
انواع ابزارهای رایج اندازه‌گیری رضایت شغلی 45
فهرست پایگاه‌های عمومی و تخصصی داخلی مورد جستجو 56
فهرست پایگاه‌های عمومی خارجی 57
فهرست پایگاه‌های تخصصی خارجی 57
فهرست عبارات و اصطلاحات متفاوت بکار رفته برای بیان و توصیف مفاهیم مورد جستجو 59

مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری و تعداد سؤالات مختص آن‌ها در پرسشنامه استاندارد والتون 75
مؤلفه‌های رضایت شغلی و تعداد سؤالات مختص آن‌ها در پرسشنامه میرکمالی 76
مؤلفه‌های استرس شغلی و سؤالات مختص آن‌ها در پرسشنامه استاندارد اچ.اس.ای 77
مقدار ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای ابزارهای گردآوری داده‌ها در پژوهش‌های مرتبط پیشین 79
ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه‌های بکار گرفته‌شده در پژوهش 79

وضعیت رشته‌ی تحصیلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران 88
سطح تحصیلات کتابداران کتابخانه‌های عمومی 89
آمار توصیفی مرتبط با متغیرهای مورد مطالعه در کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران 92
آمار توصیفی مرتبط با کیفیت زندگی کاری کتابداران در هر دو سازمان 93
آمار توصیفی مرتبط با رضایت شغلی کتابداران در هر دو سازمان 94
آمار توصیفی مرتبط با استرس شغلی کتابداران در هر دو سازمان 95
بررسی ارتباط میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی از طریق آزمون پیرسون 98
خلاصه مدل 100
جدول تحلیل واریانس 100
ضرایب رگرسیونی پیش‌بینی رضایت شغلی کتابداران از طریق مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری 100
بررسی ارتباط میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با استرس شغلی از طریق آزمون پیرسون 102
خلاصه مدل 104
جدول تحلیل واریانس 104
ضرایب رگرسیونی پیش‌بینی استرس شغلی کتابداران از طریق مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری 105
مقایسه ضرایب همبستگی مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کتابداران در دو سازمان مورد مطالعه 107
مقایسه ضرایب همبستگی مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با استرس شغلی کتابداران در دو سازمان مورد مطالعه 109
فهرست نمودارها
عوامل استرس‌زای سازمانی و تأثیر آن‌ها بر استرس شغلی 54

.طیف سطح مطلوبیت بازرگان و همکاران در مقیاس لیکرت پنج ارزشی 76

وابستگی سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی مورد مطالعه 87
جنسیت کتابداران در سازمان‌های مورد مطالعه 87
سابقه یا تجربه کاری کتابداران کتابخانه‌های عمومی 90
مقایسه نمودارهای نرمال شده سابقه یا تجربه کار کتابداران در سازمان‌های مورد مطالعه 91

فصل اول: کلیات پژوهش
در این فصل به علل و انگیزههای پژوهش حاضر پرداخته خواهد شد. ابتدا با ذکر مقدمهای، دلایل انتخاب این موضوع مشخص میشود، و ذکر انگیزهها و آشکار شدن مبانی تحقیق متن را به سمت بیان مسئله تحقیق هدایت خواهد کرد. سؤالات پژوهش، فرضیهها، توضیحاتی در مورد تحقیق و روند اجرای آن و همچنین تعاریف عملیاتی و قلمرو تحقیق از مسائل دیگری هستند که در این فصل مورد بحث قرار خواهند گرفت. در نهایت نیز چارچوب کلی پایاننامه به طور مختصر تشریح میشود.
1-1. مقدمه
امروزه منابع انسانی به عنوان رکن اساسی بقاء، دوام، و پیشرفت یک سازمان در نظر گرفته میشوند که شکست یا موفقیت سازمان در دستیابی به اهدافش تا حد زیادی وابسته به این فاکتور است. همچنین، انسان به عنوان ركن اساسي توسعه، در چارچوب فعاليتهاي گروهي و سازماني خود ايفاگر نقش مهمی است، امروزه رشد و توسعه سازمانها در گرو برگماری صحيح منابع انساني است. از لحاظ تاریخی، توجه به عامل نیروی انسانی در کارایی بیشتری سازمانها و شرکتها از اواخر نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شدت گرفته است. از آن زمان تا کنون مدیران همیشه به دنبال راههایی برای بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه کارایی بیشتر سازمان بودهاند. کیفیت زندگی کاری، به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در افزایش کارایی کارکنان، مفهومی است که نیمه دوم قرن بیستم پا به عرصه مدیریت و سازمان گذاشته است.
مفهوم کیفیت زندگی کاری1 مفهومی است که در دهههای اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و امروزه این مفهوم به موضوع اجتماعی عمدهای در سراسر دنیا تبدیل شده است. این نظریه در جستجوی شیوههای جدید جهت کمک به برقراری تعادل بین زندگی کاری و زندگی شخصی کارکنان است (میرکمالی و نارنجی ثانی، 1387). کیفیت زندگی کاری به عنوان هر نوع فعالیتی تعریف میشود که در سطوح سازمان انجام میشود و به دنبال اثربخشی سازمانی بیشتر از طریق رشد و ارتقاء منزلت انسانی میباشد. کیفیت زندگی کاری فرایندی است که در طی آن گروههای ذینفع در سازمان یاد خواهند گرفت که چگونه بهتر با یکدیگر کار کنند، چگونه برای خود مشخص کنند که چه فعالیتها، تغییرات و بهبودهایی مطلوب و مؤثر است تا سازمان به بهرهوری بیشتر بهتر دست یابد. کیفیت زندگی کاری میتواند به عنوان کیفیت ارتباط میان کارمندان و سراسر محیط کار تعریف شود. این عبارت جهت توصیف شرایط و انتظارهای کاری اکثر کارکنان در زندگی کاریشان نیز بکار برده میشود (عبدالعزیز2 و دیگران، 2011). والتون3، الگویی نظری را برای تبیین کیفیت زندگی کاری تنظیم کرده و هشت مؤلفه (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و توسعه قابلیت‌های انسانی) را برای آن تعریف کرده است (موورد و ریچی4، 1998، 550).
از سوی دیگر، موضوع رضایت شغلی و استرس شغلی نیز از مباحثی هستند که در دنیای پر تکاپوی امروز از مباحث مورد توجه پژوهشگران حوزه مدیریت و سازمان از یک طرف و روانشناسان از طرف دیگر میباشند. رضایت شغلی به برداشتی که شخص از کار خود دارد اشاره میکند که دارای عوامل زمینهساز و ایجادکننده فراوانی از قبیل جنبههای درونی (مانند ویژگیهای شخصیتی، احساسات عاطفی، و حالتهای هیجانی) و جنبههای بیرونی (شامل شرایط و ویژگیهای سازمانی، اجتماعی، و فرهنگی) است. این مسئله یکی از عوامل مؤثر در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارایی کارکنان و احساس رضایت فرد میگردد (هارت5، 2010). همچنین، مطالعات صورت گرفته نشان داده است که تقریباً در تمام مشاغل استرس وجود دارد. اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون متفاوت است. شیوع و گسترش استرس در محل کار محققان را بر آن داشته است که به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان بپردازند. تحقیقات یرکز-دادسن نشان میدهد که با افزایش استرس تا یک حد معین عملکرد افراد افزایش مییابد، و سپس با افزایش این میزان استرس عملکرد آنان کاهش خواهد یافت. در نتیجه مؤثرترین عملکرد در وضعیت استرس زمانی است که میزان استرس در حد متوسط باشد (جاهد بزرگان، 1384).
بررسی و مطالعه ارتباطات میان کیفیت زندگی کاری و رضایت و استرس شغلی در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها، کارایی نسبی، بهبود عملکرد Next Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، شهرداری تهران، استرس شغلی، زندگی کاری