پایان نامه با کلید واژگان داراییهای نامشهود، آزمون فرضیه، تحلیل واریانس، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
احتراماً گواهی می شود پایان نامه خانم حمیده رضایی دانشجوی رشته حسابداری تحت عنوان: بررسی ارتباط میان دارایی¬های نامشهود و ناهمگونی شرکت¬هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با کد رهگیری …………………………………………………..به اتمام رسیده و مورد مطالعه و بررسی کامل قرار گرفته است، نواقص و اشکالات آن نیز تصحیح شده است ( فرم A300 تکمیل گردیده و پیوست می باشد. برای برگزاری جلسه دفاعیه آماده است.
نام و نام خانوادگی دانشجو:
حمیده رضایی
تاریخ:
24/10/1393
امضاء:

استاد راهنما:
دکتر حمید صالحی
     
استاد داور::
دکتر محمد کیامهر
دکتر مازیار صابری

نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه:
سید نجم الدین میرگوشه

معاونت پژوهش و فن‌آوری
به نام خدا
منشور اخلاقی پژوهشی
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خدا است و، همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش، و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1 – اصل برائت: التزام به برائت‌جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیر علمی می‌آلایند.
2- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد اجتناب از هرگونه جانب‌داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار
3- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد
4 – اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خوداری از هرگونه حرمت‌شکنی
5- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق
6 – اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و ستادهای مرتبط با تحقیق
7- اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان‌سازی حقیقت
8- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش
9- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش

تقدیم به:

سپاسگزاری:

فهرست مطالب

صفحه0عنوان

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………….1
30 1-1- مقدمه
501-2- بیان مسأله پژوهش
801-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
901-4- اهداف پژوهش
1001-5- سؤالهای پژوهش
1101-6- فرضیه‌های پژوهش
1201-7- روش انجام پژوهش
1201-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها
1201-7-2- متغیرهای پژوهش
1201-7-2-1- متغیرهای مستقل
1301-7-2-2- متغیر وابسته
1301-7-2-3- متغیرهای کنترلی
1401-7-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش
1401-7-4- روش تجزیه و تحلیل دادهها
1501-8- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش
1501-9- تعریف واژههای کلیدی
1701-10- ساختار پایاننامه
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1802-1- مقدمه
1902-2- مبانی نظری پژوهش
1902-2-1- ناهمگونی شرکتها
2002-2-1-1- محدودیت در تأمین مالی
2202-2-1-1-1- تعریف محدودیت در تأمین مالی
2202-2-1-1-2- تشریح محدودیت در تأمین مالی
2402-2-1-1-3- شرکتهای دچار محدودیت در تأمین مالی
2502-2-1-2- اندازه شرکتها
2702-2-1-3- سرمایههای انسانی
2802-2-1-3-1- قابلیتهای مدیران
3002-2-2- داراییهای نامشهود
3302-2-3- چگونگی تأثیرگذاری ناهمگونی شرکتها بر سرمایهگذاری بر داراییهای نامشهود
3502-3- پژوهشهای پیشین
3502-3-1- پژوهشهای خارجی
3502-3-1-1- ناهمگونی شرکتها
3702-3-1-2- سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
3902-3-1-3- ناهمگونی شرکتها و سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
4002-3-2- پژوهشهای داخلی
4002-3-2-1- ناهمگونی شرکتها
4202-3-2-2- سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
4402-3-2-3- ناهمگونی شرکتها و سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود
4502-4- خلاصه فصل
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
4603-1- مقدمه
4703-2- فرضیه‌های پژوهش
4803-3- تعریف و اندازهگیری متغیرهای پژوهش
4803-3-1- متغیرهای مستقل
4903-3-1-1- اندازه شرکتها
5003-3-1-2- سرمایههای انسانی
5203-3-1-3- محدودیت در تأمین مالی
5503-3-2- متغیر وابسته
5503-3- 3- متغیرهای کنترلی
5803-4- جامعه و نمونه آماری
5903-5- روش گردآوری دادهها
5903-6- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
6003-6-1- روش تحلیل پوششی دادهها
6803-6-2- مدل رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب
7103-6-3- آزمون ریشه واحد در دادههای ترکیبی
7203-6-4- تحلیل واریانس
7303-7- خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
7404-1- مقدمه
7504-2- یافتههای پژوهش
7504-2-1- آمار توصیفی
7704-2-2- آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
7804-2-3- آمار استنباطی
7804-2-3-1- نتایج رگرسیونی مرتبط با آزمون فرضیههای پژوهش
8304-2-3-2- نتایج تحلیل واریانس تکعاملی مرتبط با آزمون فرضیههای پژوهش
8604-4- خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
8805-1- مقدمه
8905-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش
9105-3- محدودیتهای پژوهش
9205-4- پیشنهادهای پژوهش
9205-4-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش
9405-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
9405-5- خلاصه فصل
960منابع

فهرست جدولها

صفحه0عنوان

540جدول 3-1- روش تمیز شرکتهای محدود در تأمین مالی با استفاده از شاخص کازد
750جدول4-1- متغیرها و علائم اختصاری استفاده شده در مطالعه
760جدول4-2- آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
770جدول4-3- نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش
790جدول4-4- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه اول پژوهش
810جدول4-5- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه دوم پژوهش
820جدول4-6- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه سوم پژوهش
840جدول4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون لون
840جدول4-8- نتایج تحلیل واریانس تکعاملی برای آزمون فرضیه اول پژوهش
850جدول4-9- نتایج آمار توصیفی میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود در شرکتهای بزرگ و کوچک
850جدول4-10- نتایج تحلیل واریانس تکعاملی برای آزمون فرضیه دوم پژوهش
860جدول4-11- نتایج تحلیل واریانس تکعاملی برای آزمون فرضیه سوم پژوهش

فهرست شکلها و نمودارها

صفحه0عنوان

490شکل 3-1- چارچوب متغیرهای پژوهش
640شکل 3-2- سیستمی با واحدهای تصمیمگیرنده مختلف
610نمودار 3-1- مرز کارایی

بررسی ارتباط میان داراییهای نامشهود و ناهمگونی شرکتهاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
به وسیله: حمیده رضایی
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات ناهمگونی شرکتها بر میزان سرمایهگذاری آنها در داراییهای نامشهود در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین ناهمگونی شرکتها و سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیارهای اندازه شرکتها، سرمایههای انسانی و محدودیت در تأمین مالی جهت اندازهگیری ناهمگونی شرکتها استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 161 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سالهای 1382 تا 1391 موردبررسی قرارگرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس تکعاملی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که بین اندازه شرکتها و سرمایههای انسانی با سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش نشان داد که بین محدودیت در تأمین مالی و سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود شرکتها در بین دو گروه شرکتهای با اندازه بزرگ و کوچک وجود دارد اما میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود در شرکتهای دارای محدودیت در تأمین مالی و فاقد محدودیت در تأمین مالی و شرکتهای با میزان سرمایههای انسانی کم‌وزیاد تفاوت معناداری وجود ندارد.
واژههای کلیدی: داراییهای نامشهود، ناهمگونی شرکت، اندازه شرکت، محدودیت در تأمین مالی، سرمایه انسانی.

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
در چند دهه اخیر با رشد و رونق تجارت در سطح جهانی، اهمیت داراییها و منابع لازم برای ادامه فعالیت شرکتها تبدیل به یک امر حیاتی شده است. باگذشت زمان مشخص‌شده است که وجود گروه خاصی از داراییها تحت عنوان داراییهای نامشهود در ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای شرکتها ضروری است. به‌طوری که شرکتهایی توانایی باقی ماندن در عرصه رقابت امروزی رادارند که میزان قابل‌توجهی در این گروه از داراییها سرمایهگذاری کنند. در همین راستا، بسیاری از پژوهشگران در ادبیات حسابداری و مدیریت بر اثرات داراییهای نامشهود بر عملکرد اقتصادی شرکتها تمرکز کردهاند (به عنوان نمونه، کورادو و همکاران1، 2006؛ اولینر و همکاران2، 2007؛ بانتمپی3 و مایرسه4، 2008؛ مارکو و همکاران5، 2009).
با این وجود، پژوهشهایی که به بررسی عوامل مرتبط با میزان سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود شرکتها بسیار اندک است (آریقتی و همکاران6، 2014). نوع صنعت یکی از مهمترین عواملی است که تاکنون بهوسیله پژوهشگران به عنوان عاملی مؤثر بر تمایل شرکتها در خصوص سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود شناسایی‌شده است. این عامل ازآنجا نشأت‌گرفته است که میزان نوآوری در صنایع مختلف، متفاوت است (کوکبورن7 و گریلیچز8، 1988). از دیدگاه آریقتی و همکاران (2014) ناهمگونی شرکتها نیز میتواند عامل مؤثری بر میزان سرمایهگذاری آنها در داراییهای نامشهود باشد. بنابراین، با توجه به شرایط خاص ایران به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و ازآنجاکه در ایران تاکنون پژوهشی به بررسی تأثیر ناهمگونی شرکتها میزان سرمایهگذاری آنها در داراییهای نامشهود نپرداخته است، پژوهش حاضر به بررسی تجربی تأثیر ناهمگونی شرکتها بر میزان سرمایهگذاری آنها در داراییهای نامشهود میپردازد.
در ادامه این فصل در بخش (1-2) مسأله پژوهش بیان‌شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخشهای (1-3) و (1-4) بیان‌شده‌اند، کمک بسیار مینماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش 1-5) و فرضیههای پژوهش (بخش 1-6) بیان‌شده است. در بخش (1-7) روش پژوهش شامل روش گردآوری دادهها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیهها ارائه گردیده است. در بخش (1-8) استفادهکنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش (1-9) واژههای کلیدی این پژوهش تعریف‌شده‌اند. درنهایت، بخش (1-10) ساختار کلی این پایاننامه در فصلهای باقیمانده را تشریح میکند.
1-2- بیان مسأله پژوهش
کلیه منابع اقتصادی در تملک مؤسسه که انتظار منافع آتی از آن‌ها می‌رود، دارایی نام دارد. ارزش یک شرکت در بازارهای مالی بر پایه توان کسب سود سرمایههای آن شرکت استوار است. ارزش یک شرکت را میتوان به اجزای داراییهای مشهود و دارایی‌های نامشهود تقسیمبندی کرد. داراییهای مشهود داراییهایی هستند که دارای موجودیت عینی بوده و در روال عادی عملیات مؤسسه بهگونهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، حداقل مربعات معمولی، روش حداقل مربعات، تحلیل داده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان داراییهای نامشهود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، تحقیق و توسعه