پایان نامه ارشد با موضوع جو سازمانی، سبک تفکر، سبک شناختی، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1-1- بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق …………………………………………………………………………………………… 4
1-3- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 6
1-4- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7
1-5- تعريف عملياتي واژگان کليدي تحقيق …………………………………………………………………………… 8
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1- بخش اول (سبک تفکر) ……………………………………………………………………………………………….. 14
2-1-1- چیستی و تعریف سبک تقکر ……………………………………………………………………………………. 14
2-1-2- انواع خود گردانی ذهنی …………………………………………………………………………………………… 16
2-1-3- کنش های خودگردانی ذهنی ……………………………………………………………………………………. 18
2-1-4- متغیرهای موثر در شکل گیری سبک های تفکر …………………………………………………………….. 19
2-1-5- خطاهای رایج در تفکر …………………………………………………………………………………………….. 20
2-1-6- انواع سبک تفکر …………………………………………………………………………………………………….. 22
2-1-6-1- شش کلا ه تفکر …………………………………………………………………………………………………. 23
2-1-6-2- سبک تفکر برامسون ……………………………………………………………………………………………. 24
2-1-6-2-1- چگونگی استفاده از پنج سبک تفکر ……………………………………………………………………. 26
2-1-7- سبک های شناختی به عنوان سبک های تفکر ……………………………………………………………… 26
2-1-7-1- تعاریف محققان از سبک های شناختی ……………………………………………………………………. 28
2-1-7-2- مدل دو بعدی سبک شناختی ………………………………………………………………………………….. 29
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-1-7-3- توصیف ویژگی افراد در مدل سبک شناختی …………………………………………………………… 35
2-2- بخش دوم (جو سازمانی) …………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-1- تعاریف جو سازمانی ………………………………………………………………………………………………. 36
2-2-2- مولفه های جو سازمانی …………………………………………………………………………………………… 37
2-2-3- دیدگاههای مختلف در مورد شکل گیری جو سازمانی …………………………………………………. 38
2-2-4- عوامل مؤثر بر جو سازمانی ……………………………………………………………………………………… 42
2-2-5- ویژگیهای جو سازمانی ……………………………………………………………………………………………. 43
2-2-6- تمایز جو با فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………. 45
2-2-7- انواع مطالعات درباره جو سازمانی ……………………………………………………………………………… 49
2-2-7-1- مطالعات هالپین وکرافت ……………………………………………………………………………………… 49
2-2-7-1-1- انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین وکرافت …………………………………………………………. 49
2-2-7-2- مطالعات وین هوی و دنیس سیبو ………………………………………………………………………….. 51
2-2-7-3- مطالعات لیتون و استرینجر ……………………………………………………………………………………. 51
2-2-7-4- مطالعات فورهند و گیلمر ……………………………………………………………………………………… 52
2-2-7-5- مطالعات جیمز و جونز ………………………………………………………………………………………….. 52
2-2-7-6- مطالعات سوسمان ودیپ …………………………………………………………………………………….. 53
2-2-7-7- مطالعه های رنسیس لیکرت …………………………………………………………………………………. 53
2-2-7-8- مطالعات جو سازمانی بر اساس مدل مک کلند ………………………………………………………… 54
2-2-7-9- مدل شش بعدی وایز بورد …………………………………………………………………………………… 55
2-2-8- جو سازمانی و نظارت بر آن …………………………………………………………………………………….. 57
2-2-9- جو سازماني و رهبري ……………………………………………………………………………………………. 58
2-2-10- مقیاس های سنجش جو سازمانی ……………………………………………………………………………. 59
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-2-11- ارتباط سبک تفکر با جو سازمانی …………………………………………………………………………….. 60
2-3- مرور پژوهش های تحقیقاتی ……………………………………………………………………………………….. 63
2-3-1- تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………….. 63
2-3-2- تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………….. ……………… 67
2-4- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. 71
2-5- مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………. 72
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
3-1- روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 75
3-2- سنجش متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………….. 76
3-3- سنجش متغییر وابسته ……………………………………………………………………………………………………. 78
3-4- ابزارهاي گردآوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………….. 80
3-5-1- پرسشنامه سبک تفکر ……………………………………………………………………………………………….. 82
3-5-1-1- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه سبک تفکر…………………………………………………………………….. 85
3-5-2- ﭘرسشنامه جو سازمانی ………………………………………………………………………………………………. 86
3-5-2-1- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه جو سازمانی………………………………………………………………………. 87
3-6- روایی و پایایی ابزار سنجش ………………………………………………………………………………………… 87
3-7- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق ……………………………………………………………………….. 90
3-8- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 91
3-9- قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 92
3-10- روش نمونه گيري ……………………………………………………………………………………………………… 92
3-11- شیوه های تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………… 93
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
4-1- آمار توصيفي ……………………………………………………………………………………………………………… 96
4-1-1- جنسيت …………………………………………………………………………………………………………………. 96
4-1-2- سن ……………………………………………………………………………………………………………………….. 97
4-1-3- سنوات خدمت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارباب رجوع، عدل و انصاف، از دست دادن فرصت، امام علی (ع) Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جو سازمانی، سبک تفکر، توانایی ها، عملکرد سازمان