پایان نامه با واژگان کلیدی وجدان کاری، نیروی انسانی، مدیران و کارکنان، نظم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

3-8 روشهاي‌ تجزيه‌ و تحليل‌ داده‌هاي‌ آماري‌ 73
فصل چهارم 74
تجزیه و تحلیل داده‌ها 74
4-1 نتایج به دست آمده از پرسشنامه 75
4-1-1 میزان تحصیلات 75
4-1-2 سابقه خدمت 76
4-1-3 سن 77
4-1-4 وضعیت تأهل 78
4-1-5 جنسیت 79
4-2 نتایج به دست آمده از پرسشنامه وجدان کاری کاستا و مک‌کرای 80
4-2-1 تحلیل سئوالات مولفه‌های وجدان کاری (کنترل درونی) 80
4-2-2 تحلیل سئوالات مولفه انگیزه درونی 84
4-2-3 تحلیل سئوالات مولفه پرکاری کارکنان 86
4-2-4 تحلیل سئوالات مولفه کیفیت کاری کارکنان 88
4-3 بررسي آمارههای متغیر انگیزه های درونی آزمودنیها 90
4-4 بررسي آمارههای متغیر کنترل درونی آزمودنیها : 90
4-5 بررسي آمارههای متغیر پرکاری : 90
4-6 بررسي آمارههای متغیر استفاده حداکثر از منابع موجود 90
4-7 آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت پیروی دادهها از توزیع نرمال 91
4-8 بررسی سوالات تحقیق 92
بررسی سوال چهارم: آیا انضباط اداری از طریق وجدان کاری کارکنان ادارات و نهادهای شهرستان گرمسار قابل پیش‌بینی است؟ 95
فصل پنجم 98
بررسی فرضیات، نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق 98
مقدمه 99
5-1 خلاصه تحقیق 99
5-2 بحث و نتیجه گیری 100
5-2-1 یافته اول پژوهش 100
5-2-2 یافته دوم پژوهش 100
5-2-3 یافته سوم پژوهش 101
5-2-4 یافته چهارم پژوهش 101
5-3 پیشنهادهای تحقیق 102
5-3-1 پیشنهاد در راستای نتایج تحقیق 102
5-3-2 پيشنهاد براي محققين آينده 104
5-4 محدودیتهای تحقیق 104
فهرست منابع و مأخذ 105
منابع انگليسي 108
پیوست 109

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین وجدان کاری با انضباط اداری از دیدگاه مدیران و کارکنان این نهادها و ادارات در شهر گرمسار بوده است. جامعه‌ آماري‌ پژوهش‌ حاضر شامل‌ کلیه کارکنان رسمی ادارات و نهادهای شهرستان گرمسار میباشد که بر اساس اطلاعات موجود برابر با 196 نفر میباشدمهمترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد کاستا و مک کرای (1992) است که مشتمل بر 16 سوال 5 گزینه ای (کاملا مخالف ، مخالف ، نظری ندارم ، موافق و کاملا موافق ) است که بر مبنای موضوع و فرضیات پژوهش بوده و دارای روایی و پایایی می باشد. همچنين‌ براي‌ تعيين‌ قابليت‌ اعتماد ابزارهاي‌ اندازه‌گيري‌ و يا بعبارت‌ ديگر براي‌ تعيين‌ پايايي‌ طرح‌ مزبور و پس‌ از حصول‌ اطمينان‌ از روايي‌ ابزار اندازه‌گيري‌ پرسشنامه‌ آماده‌ شده‌ در بين‌ 30 نفر از کارکنان‌ توزيع‌ و پس‌ از تكميل‌ توسط‌ آنها، ضريب‌ آلفاي‌ كرانباخ‌ با استفاده از نرم‌افزار SPSS استخراج شده و پس‌ از اينكه‌ پايائي‌ سئوالات‌ تحقيق‌ از طريق‌ آلفاي‌ كرانباخ ‌حاصل‌ شد که عدد 7/0 به دست آمد.این پرسشنامه استاندارد می باشد و در تحقیقات زیادی از آن استفاده شده است، در همه ی پژوهش هایی که در زیر آمده است روایی مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد بین وجدان کاری و انضباط اداری از دید کارکنان ادارات و نهادهای شهرستان گرمسار ارتباط معناداری وجود دارد و انضباط اداری از طریق وجدان کاری در ادارات و نهادهای گرمسار قابلیت پیش‌بینی دارد.
واژگان کلیدی: وجدان کاری، انضباط اداری، ادارات و نهادها، شهرستان گرمسار

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
فطرت انسان موافق كار و كوشش و تلاش است ، اين « كار » است كه او را از بدويت به مدنيت كشانده و از مدنيت به آدميت و حتي به ابديت رهنمون مي‌سازد به راستي « كار » وسيله‌ قدرتمندي است كه دست جانشين خدا را مي‌گيرد و او را در خدمت خدا مي‌گمارد. بطوريكه در اين زمينه آيات مكرري در كتاب مقدس قرآنكريم آمده است چنانچه مي‌فرمايد:«و ان ليس الانسان الا ما سعي» (سوره مباركه نجم، آيه 39 ).
هنگامي كه انسانها براي انجام فعاليتي به سازماني مي‌پيوندند ، آنان يك پيوند روان‌شناختي نانوشته مي‌بندند . اگرچه به طور معمول از چنين كاري نا آگاه هستند . اين پيمان افزوده بر پيمان اقتصادي است كه براي دستمزدها ، ‌ساعتهاي كار ، ويژگيهاي محل كار بسته مي‌شود پيمان روانشناختي وضع درگيري رواني هر كارمند را با نظام تعيين مي‌كند. كارمندان مي‌پذيرند كه ميزاني از كار و كوشش را به نظام بدهند ولي در برابر آنان درخواستي بيش از پاداشهاي اقتصادي از نظام دارند (ديوس و نيواستورم، 2010، 7).
وجدان كاري افراد در سازمان تحت تاثير قرارداد رسمي و روانشناختي و نيز عوامل ديگري است كه با آنها مواجه است . آشكار است كه وي در زمان پيوستن به سازمان داراي وجدان كاري مي‌باشد و اگرچه كم و كيف آن با گذشت زمان تغيير مي‌يابد . با وجود اين ، وي با پيشينه‌اي از وجدان كاري به سازمان وارد مي‌شود (عباس زاده، 1384، 21 ) . طبيعي است كه مديران ارشد هر سازمان به انحاء مختلف قصد ارتقاء وجدان كاري و انضباط اجتماعي افراد را خواهند داشت در برخي از سازمانها، مديريت سطوح عالي به منظور تضمين برقراري كوششهاي جدي در ارتقاي وجدان كاري و انضباط اجتماعي يك نفر از مديران را براي انجام امور منصوب مي‌كند و در برخی دیگر از سازمانها سیاستهای دیگری برای ارتقاء وجدان کاری کارکنان در نظر گرفته میشود.
1-1 بیان مساله
چندی است اصطلاح «وجدان کاری» به فرهنگ اداری کشور راه یافته و مورد توجه مدیران ارشد قرار گرفته است اما تا به حال گام های اساسی در جهت شناسایی و اعمال حاکمیت وجدان کاری در جامعه برداشته نشده است. وجدان کاری را می توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای انسان تعریف کرد. با این شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی، شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند.
مطالعات نشان می دهد که برای فعالیت تمامی گروههای سازمانی وجود انضباط امری ضروری است. اعضای هر گروه باید میل و خواسته های شخصی خود را کنترل کنند و برای نفع همگانی،همکاری کنند.به عبارتی دیگر آنها باید خودشان را به نحوی منطقی با کدهای رفتاری تدوین شده توسط مدیریت سازمان تطبیق دهند و از این طریق با اهداف سازمانی،سازگاری یابند.اگر اعضای یک سازمان،شرکت،اتحادیه و یا یک ملت توسط برخی از قوانین و مقررات حاکم بر آن اجتماع پذیرفته نشوند،آن سازمان با تهدید و نابودی روبرو خواهد بود و بروز هرج و مرج قطعی خواهد شد.در یک سازمان،مهارت در ایجاد یک فضای سالم انضباطی از مهمترین ویژگیهای مسئولان آن سازمان است.برخی از مسئولان قادرندمیزان تمایل به تطبیق با قوانین و مقررات سازمان را در بین کارکنان خود وسعت بخشند.
برخی کارکنان بدون اعمال قدرت ظاهری سرپرستان و مسئولان،خود همکاری و سازش می کنند و حتی خود را با مقررات تطبیق می دهند.از ســوی دیگر برخی از مسئولان فقط به گونه ای می توانند عمل کنند که توسط اکثر افرادبه نظر نوعی تنبیه یا تهدید می آید و گروهی دیگر هم افراد را آزاد می گذارند که هر آنچه را که مایلند انجام دهندوتخلفات ظاهری از قوانین را هم با دیده اغماض می نگرند.(حاجی کریمی،1389، ۴۸۸)
نیروی انسانی یکی از مهمترین ثروتهای هر ملتی را تشکیل می دهد. این منبع از دیرباز مورد توجه و عنایت اندیشمندان بوده و هست. در زمانهای گذشته به دلیل عدم پیچیدگی مشاغل ، کمیت نیروی انسانی بیشتر مدنظر بوده است ولی از زمان انقلاب صنعتی به این سو که پیچیدگی مهارتها افزایش یافت و تخصص های فراوانی پیدا شده ، کیفیت استفاده از نیروی انسانی بیشتر مدنظر قرار گرفت. لذا وجود ساختاری مناسب ، روشهای اجرایی کارامد و از همه مهمتر نیروی انسانی با وجدان و منضبط از ضروریاتی می باشد که امروزه باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.(یاراحمدی خراسانی،1387، 47) وجدان کاری پدیده ای روانی ، اجتماعی است که در نهاد انسان شکل می گیرد و انسان به آن اعتقاد پیدا می کند و در محیط کار و زندگی اجتماعی آن را به کار می بندد. شرایط اجتماعی ، نوع و ماهیت روابط و مناسبات اجتماعی و میزان و سطح وجدان کاری در افراد موجب افزایش کارایی و بهره وری می شود.(بختیاری،1387، 112) از طرفی انضباط یک هنجار اجتماعی است که برای تداوم زندگی اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی در جامعه پدید آمده است.در ادارات و سازمانها نیز وجود انضباط اداری امری لازم و ضروری است. هر چقدر روابط و مناسبات اداری بر اصول انسانی و عدالت استوارتر باشد ، انضباط اداری نیز از سطح بالاتری برخوردار می‌شود. (میرسپاسی،1383، 63)
شهرستان گرمسار نیز با دارابودن ادارات ونهادهای فراوان و کارکنان بسیار ، با مشکلات بسیاری در زمینه اهمیت مدیران و کارکنان در زمینه اهمیت به وجدان کاری روبروست. به طوریکه بسیاری از نهادها وادارات این شهرستان با عدم انضباط اداری مواجه هستند و این امر در میزان رضایت مدیران رده بالا و همینطور ارباب رجوع تاثیرات منفی زیادی داشته است.لذا با توجه به رابطه تنگاتنگ وجدان کاری و انضباط اداری قصد داریم در این پژوهش با انتخاب این موضوع به بررسی این ارتباط از دیدگاه مدیران و کارکنان این نهادها و ادارات در شهر گرمسار پرداخته و راهکارهای موثری را در جهت بهبود انضباط اداری ارائه کنیم.
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
اگرچه مردم ما در برخي از زمينه‌هاي اجتماعي نظير فعاليت ميليوني آنان در جبهه‌هاي نبرد دفاع مقدس، با فداكاري و از خودگذشتگي، سطح عالي‌تري از «وجدان كار» را به نمايش گذاشته، از مرز انسانهاي عادي مقيّد به مظاهر مادي زندگي خاكي عبور كرده و بارها خود را به حدود ملكوتي نزديك ساختند، و اگرچه به فعاليتهاي دسته جمعي و با كار و كوشش صادقانه و خادمانة خود در جبهه‌هاي سازندگي و بازسازي، فراتر از تحليلهاي رفتاري كتابهاي علمي عمل كردند، با وجود اين، ميزان كار در مؤسسات مختلف به ويژه در موسسات دولتي از نظر كمّي و كيفي در امتداد توانائي بالقوة فوق نبوده است .(حسن دخت 1384 ).
بررسي‌هايي كه هر از گاهي توسط محققان و يا موسسات مختلف در خصوص ساعات كار مفيد كاركنان به عمل مي‌آيد، وضعيت كاركنان به خصوص كاركنان اداري ما را طوري ترسيم مي‌نمايد كه جز يأس و دلسردي و افسوس، احساس ديگري را به مخيلة انسان راه نمي‌دهد. براي مثال: «ساعات كار مفيد در هفته در صنايع ايران 6 تا 9 ساعت اعلام شده است كه در ادارات دولتي هم وضع به همين منوال است. مطالعه‌هاي كه در سال 1365 در مورد ساعات كار مفيد كاركنان يك سازمان اداري به عمل آمد نشان مي‌دهد كه ساعات كار اسمي در سازمان مزبور 52 ساعت در هفته بوده است يعني علاوه بر 44 ساعت مقرر، كاركنان 8 ساعت هم اضافه كار داشتند اما كار مفيد كاركنان سازمان مزبور فقط 8/7 ساعت در هفته بوده است يعني حتي كمتر از 8 ساعت اضافه كاري كه دريافت مي‌كردند» (مدني، 1392، 3).
نه تنها كم كاري، كه يكي از جلوه‌هاي بارز وضعيت كاري در كشور ماست بلكه عدم احساس مسئوليت، عدم حضور در محل كار، عدم پاسخگويي و راهنمائي صحيح مراجعين به اداره، حيف و ميل و يا حداقل عدم محافظت از اموال دولتي، عدم توجه به كيفيت كار، گرايش به آسان طلبي و… و «عدم انضباط و وحدت، و توجه به كار و اخلاق مناسب و ايمان به انجام وظائف كه در مورد اكثر كشورهاي در “حال توسعه” نيز صادق است» (طاهري،1388، 8 ).
از جمله موارد بارزي هستند كه در ادارات و موسسات كشورمان حتي بدون باريك بيني و دقت بسيار، قابل رؤيت بوده و بر همگان آشكار است. در يك بررسي مختصر كه توسط عباس‌زاده صورت گرفت، مديران اظهار داشتند كه در حدود 70% مردم، 50% كاركنان و 40% خود مديران ما داراي وجدان كار ضعيفي هستند. با توجه به اينكه ادراك ما از امور، بخش مهمي از علل رفتار و نگرش ما را تشكيل مي‌دهد، بدين ترتيب بايد پذيرفت كه مديران ما نيز ضمن اذعان و پذيرش ضعف وجدان كار مردم به معني اعم، خود نيز در داخل همين چرخه قرار مي‌گيرند (همان منبع ).
به همین دلیل و با توجه به مشکلاتی که در ادارات و سازمانهای شهرستان گرمسار وجود دارد بنا داریم در این پژوهش به بررسی مسائل مربوط به وجدان کاری و انضباط اداری در این شهرستان بپردازیم.
1-3 اهداف تحقیق
1- بررسی ارتباط بین وجدان کاری و انضباط اداری از دیدگاه مدیران و کارکنان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اثرات ثابت، روش حداقل مربعات، روش کوکران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی وجدان کاری، مدیران و کارکنان، جامعه آماری، نقش برجسته