منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، حافظه کاری، محافظه کاری، وجوه نقد آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء

سپاسگزاری:
سپاس ایزد منان را كه توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختی‌ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت‌‌های اساتید و سروران عزیزی بهره ‌برده‌ام كه در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر محفوظی استاد راهنما و همچنین جناب آقای دکتر نوربخش استاد مشاور ، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .

تقدیم به :

« پدر و مادر عزیزم كه توفیق خود را نتیجه راهنمایی‌ها ، زحمات، فداكاریها و دعای خیر ایشان می‌دانم كه با صبر و حوصله مرا در تهیه و تنظیم این رساله یاری دادند. باشد كه قطره‌ای از دریای بی‌كران محبت‌ هایشان را سپاس گفته ‌باشم.

چكیده 1
فصل اول 2
كلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق : 4
1-3 اهداف تحقیق 7
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 8
1-5 سوالات تحقیق 9
1-6 فرضیه های تحقیق 11
1-7 روش تحقیق 12
1-8 گرد آوری اطلاعات 12
1-9 قلمرو تحقیق 12
1-9-1 قلمرو موضوعی 13
1-9-2 قلمرو زمانی 13
1-9-3 قلمرو مکانی 13
1-10 واژگان کلیدی و اصطلاحات 13
1-11 خلاصه فصل : 16
فصل دوم 17
مروری بر ادبیات تحقیق 17
2-1 مقدمه 18
2-2 بخش اول : تعریف محافظه کاری ،معیارهای ارزیابی محافظه کاری و انواع محافظه کاری و مدل ها 18
2-2-1 تعریف محافظه كاری 18
2-2-2 معیارهای ارزیابی محافظه کاری 23
2-2-1-1 معیارهای خالص دارایی ها 23
2-2-1-2 معیارهای سود و اقلام تعهدی 24
2-2-2-2 معیارهای رابطه سود و بازده سهام 25
2-2-3 تقسیم انواع محافظه کاری 26
2-2-3-1 محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 26
2-2-3-2 محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 27
2-2-4 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 27
2-2-4-1 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط 27
2-2-4-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط 31
2-2-5 مفهوم محافظه کاری 33
2-2-6 روش ها و مدل هاي استفاده شده براي اندازه گيري محافظه كاري 36
2-2-6-1 معيار محافظه كاري مبتني بر اقلام تعهدي 36
2-2-6-1-1 معيار گيولي و هاين (2000) 36
2-2-6-1-2 معيار بال و شيواكومار 2005 39
2-2-6-2 معیار محافظهکاری مبتنی بر ارزشهای بازار 40
2-3 بخش دوم مباحث مربوط به هزینه نمایندگی 44
2-3-1 تئوری نمایندگی 44
2-3-2 مشکلات نمایندگی 46
2-3-3 تعمیم مشکل نمایندگی 49
2-3-4 هزینه نمایندگی 50
2-3-5 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی 56
2-3-6 ساختار مالکیت 56
2-3-7 تئوری ساختار مالکیت 57
2-4 بخش سوم: جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن 58
2-4-1 تعریف جریان وجوه نقد آزاد 59
2-4-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 59
2-4-3 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد 60
2-4-4 مکانیزمهای مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد 63
2-5 بخش چهارم :پیشینه تحقیق 63
2-5-1 تحقیقات خارجی 64
2-5-2 تحقیقات داخلی 71
2-6 خلاصه ی فصل……………………………….84
فصل سوم 86
روش‌ اجرای تحقیق 86
3-1 مقدمه 87
3-2 جامعه آماری 87
3-3 روش تحقیق 88
3-4 گرد آوری اطلاعات 88
3-5 فرضیه های تحقیق 88
3-6 متغیر های تحقیق و شیوه محاسبه آنها 90
3-7 تابع آماری 94
3-7-1 آزمون دوربین – واتسون (DW) 94
3-7-2 مدل هاي داده هاي تابلويي 95
3-7-3 آزمون ليمر (معني داربودن اثرات فردي) 97
3-7-4 آزمون هاسمن 98
3-7-5 فروض مدل رگرسيون خطي کلاسيک 99
3-7-5-1 نرمال بودن خطاها 99
3-7-5-2 ناهمساني واريانس 100
3-7-5-3 هم خطي 100
3-7-5-4 – عدم وجود خود همبستگي بين ها: 101
3-7-6 – آزمون مانايي 103
3-7-7 آزمونهاي آماري و معيارهاي استفاده شده به منظور مقايسه مدل هاي تحقیق 104
3-7-7-1 ضريب تعيين تعديل شده 104
3-7-7-2 آماره F رگرسيون 104
3-8 خلاصه فصل: 104
فصل چهارم 105
تجزیه و تحلیل داده‌ها 105
4-1 مقدمه‏ 106
4-2 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 107
4-2-1 محاسبات محافظه کاری با استفاده از مدل باسو 107
4-2-1-1 محاسبات مربوط محافظه کاری سود مدل باسو 108
4-3 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 109
4 ـ 4 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش 111
4-5 مفروضات رگرسیون 113
4-6 روش تخمین مدل با استفاده از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 114
4-7 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی 115
4-8 آزمونF لیمر برای مدل های تحقیق (بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 116
4-9 آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) 117
4-10 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه 118
4-10-1 آزمون فرضیه فرعی اول 118
4-10-2 آزمون فرضیه فرعی دوم 120
4-10-3 آزمون فرضیه فرعی سوم 123
4-5 خلاصه فصل………………………………..129
فصل پنجم 130
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 130
5-1 مقدمه 131
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 132
5-2-1 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 133
5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135
5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136
5-3 پیشنهاد ها 138
5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش 138
5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 141
5-4- خلاصه فصل: 141
منابع و ماخذ 143
منابع فارسی: 144
منابع لاتین: 147
پیوست ها 151
پیوست شماره 1 لیست شرکت های نمونه آماری 152
پیوست شماره 2 خروجی نرم افزار آماری: 154

جدول 1-2 چکیده پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر 79
جدول 1-4 نتایج حاصل از برآورد ضرایب محافظه کاری سود مدل باسو: 108
نگاره 4-1 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف K-S)) 110
نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) 111
جدول شماره 4-3: نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش 112
جدول شماره 4-4: نتایج آزمون F لیمر 116
جدول شماره 5-4: نتایج آزمون هاسمن 117
جدول شماره 4-6: نتایج تخمین مدل (1) 119
جدول شماره 4-7: نتایج تخمین مدل (2) 121
جدول شماره 4-8: نتایج تخمین مدل (3) 124
جدول شماره 4-9: نتایج همخطی 126

نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق 7
نگاره شماره 1-4:آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 115

چكیده:
اين تحقيق به بررسي ارتباط بين هزينه هاي نمايندگي جريان نقدي آزاد و محافظه كاري مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 106 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1386 الی 1391 صورت گرفت که در مجموع 530 مشاهده برای دوره تحقیق وجود دارد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و داراي مقدار كمتري بدهي هستند،نسبت به شركت هايي كه بدهي بيشتري دارند، داراي محافظه كاري مشروط بيشتري هستند،و شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و سود سهام نقدي كمتري توزيع مي كنند، نسبت به شركت هايي كه سود سهام نقدي بيشتري توزيع مي كنند، داراي محافظه كاري مشروط بيشتري هستند،و شركت هايي كه فرصت رشد محدود دارند ، نقدينگي آزاد بالايي ايجاد مي كنند و وجه نقد بيش از حد زياد نگهداري مي كنند، نسبت به شركت هايي كه وجه نقد بيش از حد نگهداري نمي كنند،محافظه كاري مشروط بيشتري دارند.

واژگان کلیدی : هزينه هاي نمايندگي ،جريان نقدي آزاد، محافظه كاري مشروط،سود هر سهم

فصل اول
كلیات تحقیق

1-1مقدمه
سهامداران به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمیباشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروهها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروههای ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع ميان مديران و مالكان، مديران واحدهای‌تجاری‌از انگیزههای لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار میباشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریانهای وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند
جریانهای وجوه نقد آزاد را در پروژههای با خالص ارزش فعلی منفی سرمایهگذاری تا در کوتاهمدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
مدیران شرکتها نمایندگان سهامداران میباشند، رابطهای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیلگر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیاتهای اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش میدهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران میشود.
جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژههای دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاستهای پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا میکند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد میکند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایهگذاری آن در هزینههای سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیتهای با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، 1986، 323)1.

1-2 بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق :
تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد2 را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی3 بین مدیران و سهامداران تعریف میکنند.جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصتهای سرمایهگذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح میشود که در این حالت مدیران هزینههایی را برای سهامداران ایجاد میکنند که ثروت سهامداران را کاهش میدهد.(آخوندی ،1391)
مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژههای اضافی و یا حتی در پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفی4 سرمایهگذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایهگذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایشدهنده سود استفاده میکنند.(جنسن،1986)
جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوهای بین مدیران و سهامداران میشود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایهگذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایهگذاریهایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمیکنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایشدهنده سود استفاده میکنند.(ایوب ،1392)
سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژههای جدید سرمایهگذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان انحراف معیار، جامعه آماری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقد، حافظه کاری