پایان نامه با کلید واژگان بازده غیر عادی، رگرسیون، یافته های پژوهش، بازار اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

1-9) قلمرو زماني تحقيق 8
1-10) قلمرو مكاني تحقيق 8
1-11) تعريف واژه گان تحقيق 9
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1) مقدمه 11
2-2) متغيرهاي اقتصادي و نقش آن در بازار سرمايه 12
2-3) متغيرهاي اقتصادي و مدل هاي قيمت گذاري دارايي ها 13
2-4) واكنش بازار سرمايه به عوامل محيطي مبتني بر نظريه ماليه رفتاري 17
2-5) نقدينگي در بازار سهام 18
2-6) شوك هاي اقتصادي، سياستهاي پولي و نقدينگي 18
2-7) دلایل واکنش های متفاوت بازار 20
2-7-1) بتا 20
2-7-2) ساختار سرمايه 21
2-7-3) تداوم اخبار 21
2-7-4)كيفيت سود 23
2-7-5) فرصت رشد 25
2-7-6) شباهت بين انتظارات سرمايه گذاران 26
2-7-7) توان آگاهي دهندگي قيمت 27
2-8) پيشينه تحقيق 27
2-8-1) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 28
2-8-2) تحقيقات انجام شده در داخل كشور 34
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه 39
3-2) روش تحقيق 39
3-3) فرضیات تحقیق 40
3-4) مدل مفهومي تحقيق 40
3-5) شيوه آزمون فرضيات 41
3-5-1) مدل آزمون فرضيه اول 41
3-5-2) مدل آزمون فرضيه دوم 42
3-6)متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها 42
3-6-1) متغير(هاي) وابسته تحقيق 42
3-6-2) متغير(هاي) مستقل تحقيق 43
3-6-3) متغيرهاي کنترلی 44
3-7) جامعه آماري مورد مطالعه 46
3-8) روش نمونه گيري 46
3-9) حجم نمونه آماري 47
3-10) روش جمع آوري داده ها 48
3-11) روش تجزيه و تحليل داده ها 48
3-11-1) تحلیل توصیفی داده ها 48
3-11-2) همبستگي 49
3-11-3) ضريب همبستگي 49
3-11-4) ضريب تعيين (R2) 49
3-11-5) مدل‌هاي رگرسيون 50
3-11-6) فرض‌هاي اساسي رگرسيون 50
3-11-7) بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و يافته هاي تحقيق
4-1) مقدمه 53
4-2)نتایج تحلیل توصيفي متغیرهای تحقيق 53
4-3) بررسي اعتبار الگوی رگرسیونی(پیش فرض های اساسی رگرسیون) 55
4-4) بررسي نرمال بودن متغير وابسته تحقيق 56
4-5) نتایج حاصل آزمون فرضیه اول 60
4-6) نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم 63
4-7)خلاصه نتايج آزمون فرضيات 65
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق
5-1) مقدمه 67
5-2) خلاصه و تفسير نتايج فرضيه اول 68
5-3) خلاصه و تفسير نتايج فرضيه دوم 68
5-4) مقایسه یافته ها با نتایج تحقیقات پیشین 69
5-5) پيشنهادهاي تحقيق 70
5-5-1) پيشنهادهاي برخاسته از تحقیق 70
5-5-2)پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي 70
5-6) محدوديت هاي تحقيق 71
منابع و ماخذ 72

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه 47
جدول 4-1: نتایج تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق 54
جدول 4-2: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته 56
جدول 4-3: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی 58
جدول 4-4: نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضيه اول 61
جدول 4-5: نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضيه دوم 63
جدول 4-6 : خلاصه نتايج آماری حاصل از آزمون فرضيات تحقيق 65

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی 57
نمودار 4-2) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری(منبع: یافته های پژوهشگر) 58
نمودار 4-3) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر) 59
نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر) 60

چکیده
تغییرات غیر منتظره‌ی بازده غیر عادی شرکت‌ها مسئله‌ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. در این راستا، تغییرات بازار یکی از رویدادهای مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است. هدف اساسي تحقيق حاضر، تبيين ارتباط بين تغييرپذيري مانده نقد با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکتهای فعال در صنعت غذايي پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مي باشد. تعداد شرکتهای نمونه آماری، 116 شرکت و دوره تحقیق، شامل 7 سال از سال 1385 تا 1391 مي باشد. فرضیات تحقیق به روش همبستگی و با استفاده از مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند. يافته هاي تحقيق نشان داد كه بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌ها رابطه مستقيم و معناداری وجود دارد. به عبارت ديگر، در دوره هايي كه شوك اقتصادي وجود دارد؛ شدت تغييرات در مانده نقد شركتها، موجب واكنش بازار سرمايه شده است و باعث شده است كه بازده شركتها از بازده بازار سرمايه بيشتر باشد. همچنین، مطابق با نتایج، نوسانات نقدیندگی، نقشی در تبیین اعتیار تجاری شرکتها نداشته است.

کلمات کلیدی: تغييرپذيري مانده نقد، بازده غیر عادی، اعتبار تجاری

فصل اول
كليات تحقیق

1-1)مقدمه
بازار بورس سهام با گردآوري نقدينگي هاي راكد و غير مولد و هدايت آن ها به سوي مصارف سرمايه گذاري و تامين منابع مالي فعاليت هاي اقتصادي مولد نقش انكار ناپذيري در رشد اقتصادي كشورها بر عهده دارد. همين امر باعث شده است رشد و شكوفايي اين بازار از اهميت بسزايي برخوردار باشد. طي ده هاي اخير تجهيز منابع مالي از راه فروش سهام يكي از مهمترين شيوه هاي گردآوري وجوه لازم براي سرمايه گذاري هاي هنگفت و تاسيس واحد هاي بزرگ توليدي و صنعتي بوده است. اصولا براي كسب سود در اين بازار گسترده جهاني، نياز به اطلاعات تخصصي و پيچيده كارشناسي امري لازم و ضروري به نظر مي رسد. بنابراين با توجه به گستردگي بازار جهاني، استفاده از ابزار هايي كه با در اختيار داشتن كمترين اطلاعات، بتوانند بهترين نتايج را حاصل كنند بسيار مطلوب به نظر مي رسد. اين در حالي است كه واكنش هاي بازار سهام به آگهي ها واخبار متفاوت است. انتظارات افراد تابع پيش بيني هاي آنها مي باشد كه گاهي از ناكارآمدي هايي برخوردار است. فهم منبع اين ناكارآمدي ها، مي تواند كاربردهاي مهمي براي مطالعه در زمينه عقلانيت سرمايه گذاران و كارايي بازار داشته باشد(هيسو1، 2006).
يك خبر ممكن است پيچيده باشد و گزارشات و تحليل هاي سرمايه گذاري براي كشف كل ماجرا نيازمند زمان باشد بنابراين يك چنين اخباري نوعی عدم اطمینان در سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ایجاد می‎کند. زيرا واكنش سرمايه گذاران در اين زمينه نسبي است يعني واكنش آ نها بستگي به ميزان اطلاعاتي دارد كه آن ها دريافت مي كنند البته گاهي بازارهاي مالي مي توانند بدون ظاهر شدن خبرهاي اقتصادي يا ديگر محرك ها، حركت هايي داشته باشند اين ممكن است به خاطر واكنش بيش از حد افراد به محرك هاي مشاهده نشده باشد. (ژائویانگ و جیان2، 2001).
هدف اساسي تحقيق حاضر، بررسی ارتباط بين نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی با بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در اين فصل، كليات تحقيق تدوين و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان شده است. سپس فرضيات تحقيق مطرح و مطالبي در خصوص روش و قلمرو تحقيق ارائه شده است. همچنين در خصوص نحوه آزمون فرضيات توضيحاتي بصورت كلي داده شده است. در پایان، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف شده اند.

1-2)بيان مسئله
انجام سرمایه گذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و برای انجام هر گونه سرمایه‌گذاری نیاز به نقدینگی مناسب است (وایتد و ویو، 2006). سرمایه‌گذاران از بعد از عرضه سرمایه، تا جای ممکن سعی دارند که منابع مالی خود را به سمتی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد و به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که دارای اعتبار تجاری بالایی باشند (کلاپر و همکاران، 2012). در این راستا نقش اوراق بهادار در جهت هدایت موثر و بهینه این سرمایه را نمی توان نادیده گرفت. به همین دلیل وجود یک بازار کارآ ضروری به نظر می رسد (آچاریا و همکاران، 2009). از شرایط لازم برای چنین بازاری این است که سیاست‌های کلان پولی و سطح نقدینگی شرکت‌ها در مسیری قرار بگیرند که برای سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود (کامپلو و همکاران، 2010). شوک‌های اقتصادی بازار یکی از رویدادهای جالب و مهم در عرصه علمی و عملی است، به طور کلی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها ترس از بحران یک منبع همیشگی استرس و اضطراب است (آلمدیا و همکاران، 2012). تغییرات غیر منتظره‌ی بازده غیر عادی شرکت‌ها مسئله‌ای است که به دفعات مورد توجه فعالان بازار و نیز سرمایه‌گذاران قرار گرفته است (بورکارت و همکاران، 2011). به طور کلی بازده شاخص منفی دو رقمی در چندین روز و در یک دوره‌ی زمانی کوتاه و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه را می‌توان به عنوان یک شوک اقتصادی برای شرکت‌ها در نظر گرفت. به معنی ساده شوک اقتصادی برای شرکت‌ها، افت ناگهانی شاخص سهام در مدت زمانی بسیار کوتاه می‌باشد (دوچین و همکاران، 2010). اكثر مطالعات پيشين در ارتباط با حجم نقدينگي توجه خاصي به تئوري‌هاي تجربي اخير نشان دادند و با توجه به نرخ رشد بهره و نوسانات اقتصادی، مطالعات آن‌ها نشان از رابطه اي ممكن بين حجم نقدینگی شرکت‌ها و نوسانات واقعي اقتصادي داشت (فلانری و لوکهارت، 2009). تحقيقات متعددي در سطح اقتصاد كلان مانند: لاو و همکاران (2007) و ویلنر (2000)، انجام شده است كه شواهدي در ارتباط با توافق عمومي در سطح صنعت در ارتباط با رابطه مثبت بين نوسانات حجم نقدینگی و متغيرهاي مربوط به بازده غیر عادی شرکت‌ها دارد. در سطح شرکت‌ها، تصميمات مربوط به میزان نگهداری حجم نقدینگی، مي تواند ناشي از برخي عوامل مانند: انتشار سهام در سطح شركتها (کاله و استولز، 2010)، ریسک شرکت (فی و توماس، 2004) و رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها (برونرمیر، 2009) باشد. بنابراين كليه مطالعات پيشين به طور خاص رابطه بين میزان نقدینگی و نوسانات بازده سهام را در سطح صنعت و شرکت‌هان مورد بررسي قرار داده اند. در هر بازار مالي با توجه به گستردگي و عمق بازار، ابزارهاي متنوعي جهت سرمايه گذاري وجود دارد. يكي از موضوع هاي اساسي در سرمايه گذاري توجه به رتبه اعتبار تجاری شرکت‌ها است (آچاریا و همکاران، 2007)؛ زيرا برخي از سرمايه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالي سرمايه گذاري خود نياز داشته باشند، بنابراین به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی هستند که حجم نقدینگی آن‌ها بالا باشد و یکی از راه‌های شناسایی حجم نقدینگی بالای شرکت‌ها توجه به رتبه اعتبار تجاری آن‌هاست (بکر و ایواشینا، 2011). سرعت نوسانات حجم نقدینگی نيز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسيله ي سرمايه گذاران است (کانات، 2007). سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراييهاي خود را به فروش رسانند، آيا بازار مناسبي براي آنها وجود دارد يا خير؟ اين موضوع تبلور ريسك حجم نقدینگی شرکت مورد نظر در ذهن خريدار است كه ميتواند باعث انصراف سرمايه گذار از سرمايه گذاري شود (آلمدیا و همکاران، 2012). بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها می‌تواند راه‌کار اساسی در ارتباط به پاسخ‌گویی به این سوالات بوده و ابهامات موجود در روابط بین این متغیرها را برطرف سازد. در این پژوهش به بررسی تاثیر نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. بنابراین سوال اصلی این پژوهش به این صورت است که آیا نوسانات سطح نقدینگی ایجاد شده ناشی از شوک‌های اقتصادی بر بازده غیر عادی و اعتبار تجاری شرکت‌ها تاثیر دارد یا نه؟

1-3) ضرورت انجام تحقيق
بازار اوراق بهادار (سهام) نقش سازنده‌ای در تجهیز بازار سرمایه و تامین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد دارد ولی با این وجود این بازار بسیار آسیب پذیر است. عوامل سیاسی،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، عرضه کنندگان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان بازده غیر عادی، بورس اوراق بهادار، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار تهران