پایان نامه با واژه های کلیدی حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت موجودی، هیئت مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

ه، كتاب، و … و به صورت مشترك و با ذكر نام استاد راهنما مبادرت نمايم.

نام و نام خانوادگي دانشجو:الهه شاه حیدری پور
تاريخ و امضاء

كليه حقوق مادي مترتب از نتايج مطالعات ، آزمايشات و نو آوري ناشي از تحقیق موضوع اين پايان نامه متعلق به دانشگاه پيام نور مي باشد .

تابستان 94

تقدیم به:
پدر و مادر بزرگوارم که فروغ نگاهشان،گرمی کلام و وجودشان،سرمایه جاوید زندگیم بود.پدر و مادری که در تمام مراحل زندگی مرا یاری و راهنمایی نمودندو نفس گرمشان سختیها را به کامم شیرین مینمود و اکنون جای خالی این عزیزان را با تمام وجود احساس میکنم.

تقدیم به همسرو فرزندان مهربانم که همواره در طول تحصیل و زندگی متحمل زحماتم بودند و تگیه گاهم در مواجه با مشکلات.

سپاسگزاری:

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز…
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم.
اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ” از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکترسید هادی هاشمی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکترعبد الکریم مقدم ، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکترعلیرضا مومنی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.

باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید .

چکیده
موجودی کالا از مهمترین و پیچیده ترین داراییها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا، موجب انجام پژوهشهای متعددی بهمنظور برطرفسازی تردیدها در قبال آن، شده است. مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزمودهاند، ارتباط بین آنها را از دو مجرای نقدشوندگی و کنترل مورد توجه قرار دادهاند. در حقیقت، این موضوع نادیده گرفته شده است که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آنها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است. به این منظور از دادههای 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392، مدل اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شد. نتایج بررسیها نشان داد که مالکیت نهادی تأثیر معناداری بر مدیریت موجودی کالا ندارد. این نتیجه خودبهخود باعث میگردد که باقی فرضیههای تحقیق مبنی بر اثر تعدیلی ویژگیهای هیئت مدیره بر ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا نیز رد شود.
واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، مدیریت موجودی کالا

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول؛ کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 4
1-5- اهداف تحقيق 4
1-6- بهره وران نتایج تحقيق 5
1-7- سؤالات تحقیق 5
1-8- فرضیه های تحقیق 6
1-9- روش تحقیق 6
1-10- روش و ابزار گردآوري داده‏ها 6
1-11- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 7
1-12- روش و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها 7
1-13- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 8
1-14- خلاصه فصل یک 9
فصل دوم؛ مروری بر ادبیات پژوهش 10
2-1- مقدمه 11
2-2- حاکمیت شرکتی 12
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی 16
2-4- الگوهای حاکمیت شرکتی 18
2-4-1- الگوی آنگلوساکسون 18
2-4-2- الگوی اروپایی 19
2-4-3- حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام 21
2-4-3-1- رویکرد مبتنی بر توحید و مشورت 21
2-4-3-2- رویکرد مبتنی بر ذینفعان 24
2-5- حاکمیت شرکتی در ایران 26
2-6- مالکیت نهادی 28
2-7- سرمایه در گردش 29
2-8- راهبردهای سرمایه در گردش 29
2-8-1- راهبردهای داراییهای جاری 30
2-8-1-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت داراییهای جاری) 30
2-8-1-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت داراییهای جاری) 31
2-8-2- راهبردهای بدهیهای جاری 31
2-8-2-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت بدهیهای جاری) 31
2-8-2-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت بدهیهای جاری) 32
2-9- مدیریت بهینه سرمایه در گردش 33
2-10- عوامل موثر بر سرمايه در گردش 34
2-10-1- مدیریت وجوه نقد 34
2-10-2- نسبت بدهی 35
2-10-3- جريان نقدي عملياتي 35
2-10-4- ابزارهاي كنترل ريسك 35
2-11- اجزای مدیریت سرمایه در گردش 36
2-11-1- دوره واريز بستانكاران 37
2-11-2- دوره وصول مطالبات 37
2-11-3- دوره گردش موجوديها – مدیریت موجودی کالا 38
2-11-3-1- روش به هنگام: یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت موجودی کالا 39
2-11-3-2- تاریخچه روش به هنگام 42
2-11-3-3- مفهوم سيستم مديريت به هنگام موجوديها 43
2-11-3-4- اهداف اجرای روش به هنگام 44
2-11-3-5- مزایای روش به هنگام 44
2-11-3-6- مراحل پیاده سازی روش به هنگام 45
2-11-3-7- محدودیتهای روش به هنگام 47
2-11-3-7-1- مشکلات مربوط به محیط های اقتصادی 47
2-11-3-7-2- محدودیتهای لجستیکی 48
2-11-3-7-3- فرهنگ و شرایط سازمانی 49
2-11-3-7-4- حسابداری خودسرانه و عملکردهای مالی 50
2-11-3-7-5- مشکلات مربوط به عرضه کنندگان کوچک 50
2-11-3-8- اجرای روش به هنگام در ایران و مشکلات موجود در برابر آن 51
2-11-4- چرخه تبديل وجه نقد 51
2-12- مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا 54
2-12-1- اندازه هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا 55
2-12-2- استقلال هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا 55
2-13- پیشینه پژوهش 56
2-13-1- پژوهش‌های داخلی 56
2-13-2- پژوهش‌های خارجی 58
فصل سوم؛ روش اجرای پژوهش 60
3-1- مقدمه 61
3-2- روش پژوهش 61
3-3- سوالات و فرضیه های پژوهش 62
3-4- جامعه و نمونه آماری 62
3-4-1- جامعه آماری 62
3-4-2- نمونه آماری 63
3-5- روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات 63
3-6- مدلها و متغیرهای پژوهش 64
3-8- آمار استنباطی 65
3-8-1- روش داده های پانل 66
3-8-1-1- روش اثراث ثابت 67
3-8-1-2- روش اثرات تصادفی 68
3-8-1-3- آزمون چاو یا F مقید 68
3-8-1-4- آزمون هاسمن 69
3-8-2- آزمون معنی دار بودن مدل 70
3-8-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش 71
3-8-4- آزمون های مربوط به مفروضات کلاسیک مدل رگرسیون خطی 71
3-8-5- بررسی پایایی متغیرها 72
3-9- خلاصه فصل 73
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل آماری 74
4-1- مقدمه 75
4-2- يافته هاي تحقيق 75
4-2-1- آمار توصیفی 75
4-2-2- آمار استنباطی 77
4-2-2-1- آزمون همبستگی متغیرها 77
4-2-2-2- آزمون رگرسیون 79
4-2-2-2-1- آزمون نرمال بودن اجزای اخلال رگرسیون 80
4-2-2-2-2- بررسی پایایی متغیرها 81
4-2-2-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق 82
4-3- خلاصه فصل 86
فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها 87
5-1- مقدمه 88
5-2- خلاصه و نتایج تحقیق 88
5-3- مقایسه نتایج با نتایج پیشین 91
5-4- پیشنهادهای تحقیق 92
5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از یافته های تحقیق 92
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 93
5-5- محدودیت های پژوهش 94
5-6- خلاصه فصل 94
منابع 95
پیوست ها 106
ABSTRACT 111

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1. شاخص‎های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه 76
جدول 4-2. همبستگی پیرسون 78
جدول 4-3. آزمون جارک برا 81
جدول 4-4. آزمون ایم، پسران و شین 82
جدول 4-5. نتایج آزمون چاو 83
جدول 4-6. نتایج آزمون هاسمن 84
جدول 4-7. نتایج برآورد ضرایب مدل تحقیق 85
جدول 5-1. خلاصه نتایج تحقیق 91

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1. اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی 16
شکل 2-2. الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی 19
شکل 2-3. الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی 20
شکل 2-4. رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت 23

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1. ویژگیهای ریسک و بازده با توجه به سیاستهای سرمایه در گردش 32
نمودار 2-2. سیستم تولید به هنگام و نتایج آن 41
نمودار 2-3. چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرآیند عملیات شرکت 53

فصل اول؛
کلیات پژوهش‌

1-1- مقدمه
نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر1، 1971) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهامداران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.
این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی میگردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، 1384)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ2، 1976). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی3 (1997) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که بوسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان مییابند. گیلان و استارکس4 (1998) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل میکند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکتها میتواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.
موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-2- بیان مسأله
موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (1) به خلق ارزش کمک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت نهادی، مدیریت موجودی، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره