دانلود پایان نامه ارشد درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگذار کسانی هستم که سراغاز تولد من هستند.از یکی زاده میشوم و از دیگری جاودانه.استادی که سپیدی را بر تخته سیاه زندگیم نگاشت و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند.

چكيده
افشای اطلاعات بیشتر، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان را کاهش می دهد و فرصتهای مدیریت سود را محدود می سازد. از طرفي، سرمايه گذاران نهادي مي توانند اطلاعات محرمانه حاصل از مديريت را به ديگر سهامداران انتقال دهند. اما براي اينكه چنين نظارتي معتبر باشد، سهامداران نهادی بايد سرمايه گذاري را براي يك دوره زماني ادامه دهند كه به اندازه كافي طولاني باشد و علاوه بر اين، سهام كافي براي كاهش مشكل سواري مجاني نگهداري كنند. هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که در این فصل، مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماري تحقيق شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مي باشد كه داده هاي آنها براي يك دوره 5 سال از 1386 تا 1390 گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج حاکی از پذیرش فرضیه اول و رد فرضیات دوم و سوم است. مطابق با یافته ها، بين سطح مديريت سود با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري، تمركز مالكيت، مالكيت دولتي و نياز مالي شركتهاي نمونه آماري، ارتباط مستقيم و معناداري برقرار مي باشد. همچنین، در حالت کلی، صندوق های سرمایه گذاری، نقشی در متعادل نمودن رفتارهای گزارشگری مالی مدیران نداشته اند. این در حالی است که با تفکیک نمونه به دو گروه شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی بالا و عدم تقارن اطلاعاتی پایین، مشخص شد که در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، مالکیت صندوق های سرمایه گذاری، منجر به بالا رفتن سطح مدیریت سود شده است.
كلمات كليدي: تمرکز مالکیت، صندوق سرمايه گذاري كوتاه مدت، صندوق سرمايه گذاري بلندمدت، عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده
فصل اول:كليات تحقيق
1-1)مقدمه 2
1-2)بيان مسئله اصلی تحقیق 3
1-3) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود 4
1-4- صندوق های سرمایه گذاری و نقش نظارتی آنها در مدیریت سود 5
1-5- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در سطح نظارت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود 5
1-6-ضرورت انجام تحقيق 6
1-7-اهداف تحقيق 7
1-8) فرضيه هاي تحقيق 7
1-9)روش تحقيق 8
1-10)جامعه و نمونه آماری 8
1-11)روش گرد آوري اطلاعات 8
1-12)قلمرو تحقيق 9
1-12-1)قلمرو موضوع تحقيق 9
1-12-2)قلمرو زماني تحقيق 9
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
1-12-3)قلمرو مكاني تحقيق 9
1-13)تعريف واژه گان تحقيق 9
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 12
2-2) تئوري ساختار مالكيت 13
2-3)تعاریف حاکمیت شرکتی 13
2-4)سهامداران و حاكميت شركتي 16
2-5)تركيب مالكيت و حاكميت شركتي 18
2-6)تركيب مالكيت و سهامداران عمده 19
2-6-1)فرضيه نظارت كارآ 21
2-6-2)فرضيه همسويي استراتژيك 21
2-6-3)تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي 22
2-7)دلايل منطقي براي حضور سهامداران عمده در حاكميت شركتي 22
2-8)سهامداران عمده به عنوان ناظر 23
2-9)نقش سهامداران عمده در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات 24
2-10)سهامدارعمده در نگاه نظام حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار ايران 25
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-11 ) صندوق هاي سرمايه گذاري و انواع آن 26
2-11-1) صندوق هاي سرمايه گذاري با سرمايه ثابت: 28
2-11-2) صندوق هاي سرمايه گذاري غير فعال: 28
2-11-3)صندوق هاي سرمايه گذاري با سرمايه متغير: 30
2-11-4)مقايسه صندوق هاي سرمايه گذاري با سرمايه ثابت و صندوق هاي سرمايه گذاري با سرمايه متغير: 31
2-12)مزاياي صندوق هاي سرمايه گذاري : 32
2-13)انواع صندوق هاي سرمايه گذاري از نظر ابزار هاي مورد استفاده 34
2-13-1)صندوق هاي سرمايه گذاري سهام 34
2-13-2)صندوق هاي سرمايه گذاري اوراق قرضه 34
2-13-3)صندوق هاي سرمايه گذاري بازار پول: 35
2-3-6-4)صندوق هاي سرمايه گذاري متوازن 35
2-3-6-5)صندوق هاي سرمايه گذاري با صنعت خاص 35
2-3-6-6)صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف دوگانه 35
2-3-6-7)صندوق هاي سرمايه گذاري بين المللي 35
2-3-6-8)صندوق هاي سرمايه گذاري شاخصي(گالاگردرا و سيلواپول، 2009). 35
2-14)اهداف صندوق هاي سرمايه گذاري 35
2-15)سازمان ( ساختار) صندوق سرمايه گذاري: 36
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-16)عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار 39
2-17)عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي 43
2-18)پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه 44
2-19)روش هاي مدیریت سود 47
2-20)فرضيه مدیریت سود و فرضيه بازار كاراي سرمايه 48
2-21)جنبه هاي مورد بررسي مدیریت سود 49
2-22)آثار مدیریت سود براي اهداف پاداشي 50
2-23) تاثير ساختار مالكيتي متمركز بر شركتهاي سهامي 52
2-23-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 52
2-23-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 56
2-24)تحقیقات انجام شده در خصوص مدیریت سود 57
2-24-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 57
2-24-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 62
فصل سوم:روش اجرای تحقيق
3-1) مقدمه 65
3-2) روش تحقيق 66
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
3-3)جامعه آماري 66
3-4)روش نمونه گيري 67
3-5) حجم نمونه آماري 68
3-6) روش جمع آوري داده ها 69
3-7) دوره زماني تحقيق 69
3-8) فرضيات تحقيق 69
3-9)متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها 70
3-9-1) متغير(هاي) وابسته تحقيق 70
3-9-2) متغير(هاي) مستقل تحقيق 71
3-9-2) متغير(هاي) کنترلی تحقيق 73
3-10) شيوه آزمون فرضيات 75
3-10-1) مدل آزمون فرضیه اول 75
3-10-2) مدل آزمون فرضیه دوم 75
3-10-3) مدل آزمون فرضیه سوم 76
3-11) روش تجزيه و تحليل داده ها 76
3-11-1)تحلیل توصیفی داده ها 76
3-11-2)همبستگي 77

ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
3-11-3)ضريب همبستگي 77
3-11-4)ضريب تعيين (R2) 78
3-11-5) مدل‌هاي رگرسيون 78
3-11-6)فرض‌هاي اساسي رگرسيون 80
3-11-11)بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق 81
3-11-7) آزمون معني‌دار بودن در الگوي رگرسيون 81
3-11-8)آزمون معني‌دار براي معادله رگرسيون 82
3-11-9)آزمون معني‌دار بودن ضرايب 82
3-11-10)آزمون خودهمبستگي جملات خطا 83
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 85
4-2) تحلیل توصيفی متغیرهای تحقيق 85
4-3) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 87
4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضيه اول تحقيق 88
4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضيه دوم تحقيق 91
4-6) نتایج حاصل از آزمون فرضيه سوم تحقيق 94
4-7) خلاصه فصل 98
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 100
5-2) خلاصه تحقيق 101
5-3) خلاصه و تفسیر نتايج حاصل از آزمون فرضيات 104
5-4) مقایسه یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین 106
5-5) پيشنهادهاي برآمده از تحقيق 107
5-5-1)پيشنهادهاي كاربردي 107
5-5-2)پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي 108
5-6) محدوديتهاي تحقيق 109
منابع و مآخذ
الف)فهرست منابع فارسي
ب)فهرست منابع انگليسي:
پیوست
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
عنوان شماره صفحه
جدول شماره3- 1نحوه انتخاب و استخراج نمونه 68

جدول شماره4- 1تحليل توصيفي متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیات 86
جدول شماره4- 2آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق 87
جدول شماره4- 3آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی 88
جدول شماره4- 4نتايج آزمون چاو برای مدل رگرسیونی آزمون فرضیه اول 89
جدول شماره4- 5 نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضيه اول 89
جدول شماره4- 6نتايج آزمون چاو برای مدل رگرسیونی آزمون فرضیه دوم 92
جدول شماره4- 7نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضيه دوم 92
جدول شماره4- 8نتايج آزمون چاو برای مدل رگرسیونی آزمون فرضیه دوم 94
جدول شماره4- 9نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضيه سوم-مدل 1(شرکتهای با عدم تقارن بالا) 95
جدول شماره4- 10نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضيه سوم-مدل 2 (شرکتهای با عدم تقارن پایین) 96

جدول شماره5- 1خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيات 103

فصل اول
كليات پژوهش

1-1)مقدمه
ساختار راهبری يك شركت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب همسویی منافع نمایندگان و مالکان تعريف مي شود. بر اين اساس، چنانچه منافع مدیران و مالکان همسان و یا به هم نزدیک باشد؛ بسیاری از تعارضات نمایندگی حل شده و این امر بطور بالقوه بر جوانب مختلف شرکتهای سهامی و بازار سرمایه تاثیر می گذارد. از جمله مواردی که ممکن است، تحت تاثیر ساختار راهبری قرار بگیرد؛ محیط گزارشگری مالی است که این امر می تواند منافع سایر گروه ها را در شرکت تبیین نماید. از این جهت، تاثیر ساختارهای راهبری بر رفتارهای گزارشگری، یکی از موضوعاتی است که بطور فزاینده ای مورد توجه پژوهشگران قرار دارد و زمینه تحقیقات زیادی در سالهای اخیر بوده است. موضوع تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری شركتهاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. اين فصل باعنوان كليات تحقيق، نگاهي كلي به پژوهش مي نمايد و خواننده را با آنچه قرار است تجزيه و تحليل گردد آشنا مي سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

1-2)بيان مسئله اصلی تحقیق
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می‌تواند در جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد.اما باید در نظر داشت که برخی ازاطلاعات حسابداری در قالب اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ که به وسیله مدیران تهیه می‌شود و کیفیت آن ممکن است تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن برخی از رویه های گزارشگری مالی است. بدین ترتیب که مدیریت برخی اختیارات را در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن است برای علامت دهی اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود بکار رود(دیچو و همکاران،2003).مديريت سودفرصت طلبانه نشان دهنده كيفيت پايين اطلاعات حسابداري است. دراين حالت، بخشي ازمعامله گران مطلع دست به مبادله سهام ميزنند، درحاليكه تمايل معامله گران بدون اطلاع به مبادله سهام شركت، به شدت كاهش می یابد. ازآنجايي كه شواهد نشان ميدهد كه مديران در جهت منافع شخصي خود ، دست به مديريت سود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سکوت سازمانی، تربیت بدنی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت سود، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات