پایان نامه با کلید واژه های تعهد سازمانی، سبک رهبری، توزیع فراوانی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

« و ما توفیقی اِلاّ بِاللهِ علیهِ تَوَکَّلتُ و اِلَیهِ اُنیب »
« در هر کاری از خدا توفیق می طلبم ، بر او توکل می کنم و به درگاه او پناه می برم »

تقدیر و تشکر :
به مصداق حدیث « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » و حدیث « من علمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً » از تمامی اساتید ارجمند که در طول مدت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از محضرشان کسب فیض و علم نموده ام ، بویژه از استاد راهنمای محترم این پژوهش جناب آقای دکتر سید احمد حسینی که بزرگوارانه زحمت انجام این مسئولیت را تقبل فرمودند و در همه حال بدون کمترین محدودیتی وقت گرانبهای خود را در اختیار بنده گذاشتند و همچنین استاد مشاور محترم این پژوهش جناب آقای دکتر بیگی نیا که در طول مراحل تحقیق همواره از راهنمائیهای ارزنده شان بهره بردم ، صمیمانه و متواضعانه تشکر و قدردانی می کنم .
همچنین از مسئولین محترم دانشگاه شاهد که در طول مدت تحصیل کمال همکاری را در زمینه مطالعه و پژوهش با اینجانب داشته اند ، نهایت تشکر و سپاسگزاری را ابراز می نمایم . در پایان از همکاری مدیران و کارکنان محترم اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
توفیق عمل صالح پیوسته نصیبشان و غفران و مغفرت و رحمت واسعه الهی همواره همراهشان باد

سمیرا شیرین بیگ
خرداد 1392

چکيده:

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی ، جوامع به سوی پیچیده و تخصصی شدن پیش می روند. سازمانها نیز به عنوان نهادهایی در جامعه از این قاعده مستثنی نیستند. پیامد این روند، پیچیده و تخصصی تر شدن و ایجاد یک دنیای پر رقابت می باشد. در این دنیای پر رقابت کنونی منابع انسانی متعهد، با انگیزه و ماهر نقش مهم و استراتژیک در بقاء و موفقیت سازمان دارند که این نیروی انسانی با انگیزه، متعهد و ماهر جز در سایه توجه به نیازهای افراد و آموزش و تربیت نیروی انسانی به وجود نمی آید. بنابراین کار سازمانها در این رقابت شدید برای بقاء مشکل تر شده است. رهبري مؤثر يكي از موضوعات اساسي موفقيت سازمان است . امروزه سبكهاي مختلف رهبري تعيين كننده ميزان كار آيي و اثربخشي كاركنان سازمان در بخشها و شرايط مختلف مي باشد. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین سبک رهبری با تعهد سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش 160 نفر بوده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده و مورد تایید اساتید بوده است که پس از سنجش روایی و پایایی در بین افراد توزیع شده و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش ارتباط مثبت بین دو بعدسبک رهبری دموکراتیک واستبدادی با تعهد سازمانی به کمک آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت که نتایج بدست آمده از این آزمون وجود ارتباط مثبت را تأیید کردو در مقابل ارتباط معنا داری بین سبک رهبری عدم مداخله با تعهد سازمانی وجود ندارد. در پایان بر مبنای نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی برای مدیران و کارکنان سازمان و تحقیقات آتی ارائه شده است.

کلید واژگان : رهبری ، سبک های رهبری، ، سبک استبدادی ، سبک دموکراتیک ، سبک عدم مداخله ، تعهد سازمانی
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1) بيان مسأله 3
1-2) اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-3) اهداف تحقیق 7
1-4) فرضیه های تحقیق 8
1-5)تعريف مفهومی و عملياتي واژگان کليدي تحقيق 8
قصل دوم : ادببات تحقیق 13
مقدمه: 14
بخش اول: سبک رهبری 15
2ـ1) مفاهیم و تعاریف رهبری 15
2-2) تمایز رهبری و مدیریت 17
2-3) اهمیت رهبری مدیران 18
2-4) سبک رهبری 19
2-5) نظریه های رهبری 20
2-5-1) تئوریهای صفات مشخصه 21
2-5-2 ) نظریه های رفتار رهبری 22
2-5-2-1) مطالعات آیووا 22
2-5-2-2) مطالعات اوهایو 24
2-5-2-3 ) مطالعات میشیگان و سبکهای لیکرت 26
2-5-2-4 )سبکهای شبکه مدیریت 29
2-5-2-5) تئوری Y و X مگ گريگور 31
2-5-3 ) تئوریهای اقتضایی 32
2-5-3-1) مدل سه بعدی ردین 32
2-5-3-2 )تئوری مسیر- هدف 35
2-5-3-3)نظریه دوره زندگی هرسی و بلانچارد 36
2-5-3-4) مدل پیوستگی رفتاررهبری”تاننبوم-اشمیت 37
2-5-3-5) الگوی رهبری مشارکتی وروم،یتون و جاگو 39
2-5-3-6)مدل رهبری اقتضائی فیدلر 40
2-5-4) تئوری های جدید رهبری 40
2-5-4-1 ) مدلهای رهبری مراوده ای و تحول گرا 41
2-5-4-2)تئوری جانشین های رهبری 42
2-5-4-3) تئوری اسنادی 43
2-5-4-3-1) رهبران الهام بخش 43
2-5-4-4) تئوری رهبری کاریزماتیک 45
2-5-4-4-1) رهبران اختیار دهنده 45
2-5-4-4-2) رهبران خدمت گزار (خادم) 46
بخش دوم: تعهد سازمانی 47
2-6)تعاریف تعهد سازمانی 48
2-7)ضرورت توجه به تعهد سازمانی 50
2-8) دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی 50
2-8-1) دیدگاه ریچرز 51
2-8-2) دیدگاه بکر و بیلینگس 51
2-9) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟ 53
2-10)الگوهای چند بعدی 54
2-10-1) مدل اریلی و چتمن 54
2-10-2) مدل می یر و آلن 55
2-10-3) مدل آنجل و پری 56
2-10-4)مدل مایر و شورمن 57
2-10-5)مدل پنلی و گولد 57
2-11)ابعاد تعهد سازمانی 58
2-12)مدل سه بخشی سازمانی 61
2-13) مطالعات در زمینه عوامل موثر بر تعهد سازمانی 65
2-13-1)مطالعه مودی و همکاران 68
2-13-2)مطالعه بیتمن و استراسر 73
2-13-3 ) مطالعه اسینبرگر و همکاران 74
2-14) بازار کار داخلی و تعهد سازمانی 76
2-15) وجدان کاری و تعهد 80
2-16) عوامل موثر بر وجدان کاری 81
2-17)فرایند ایجاد تعهد سازمانی 82
2-18) عوامل عمده اثر گذار بر تعهد سازمانی 83
2-18-1) رضایت شغلی 83
2-18-2) وابستگی شغلی 85
2-18-2-1) رابطه وابستگی شغلی و تعهد سازمانی 86
2-18-3)درک حمایت سازمانی 88
2-18-3-1) رابطه درک حمایت سازمانی و تعهد سازمانی 88
2-18-4) عوامل محیطی 89
2-19) دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی 92
بخش سوم:مرور پژوهش های تحقیقاتی 95
2-20)پیشینه خارجی 96
2-21) پیشینه داخلی 100
2-22)نتیجه گیری 105
2-23) مدل مفهومی تحقیق 106
فصل سوم روش تحقیق: 107
3-1) مقدمه 108
3-2)روش تحقیق 109
3-3) متغیرهای تحقیق 110
3-4)نحوه جمع آوری داده ها 111
3-5) جامعه آماری 112
3-6) نمونه آماری 112
3-7) ابزار سنجش تحقیق 114
3-8) روایی و پایایی پرسشنامه 116
3-9)روش تجزیه و تحلیل داده ها 119
3-9-1) آمار توصیفی 120
3-9-2)آمار استنباطی 120
3-10)آزمون های آمار استنباطی مورد استفاده 120
3-10-1)آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف 121
3-10-2)تحلیل همبستگی 122
3-10-3)ضریب همبستگی پیرسون(rxy) 122
3-10-4)آزمون میانگین یک جامعه آماری 123
3-10-5)آزمون T دو جامعه مستقل 124
3-10-6)آزمون F یا آنواANOVA) ) 124
3-11)جمع بندی 125
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 126
4-1) مقدمه 127
4-2)آمار توصیفی 128
4-2-1)جنسیت 128
4-2-2)تاهل 129
4-2-3) سن 131
4-2-4)تحصیلات 132
4-2-5)سابقه کار 134
4-2-6)وضعیت استخدامی 135
4-2-7)موقعیت شغلی 137
4-2-8 )متغیرهای تحقیق 138
4-3) نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها 138
4-3-1) آزمون کالموگروف – اسمیرنوف 138
4-3-2) آزمون فرضیات 140
4-3-2-1) فرضیه فرعی اول 140
4-3-2-2) فرضیه فرعی دوم 141
4-3-2-3) فرضیه فرعی سوم 143
4-3-2-4) فرضیه اصلی 144
4-4) سایر یافته های تحقیق 146
4-4-1) مشخص کردن سبک قالب رهبری 146
4-4-2) آزمون تی دو جامعه مستقل 147
4-4-3) آزمون ANOVA …157
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 171
5-1) مقدمه 172
5-2) نتایج حاصل ازیافته های تحقیق 172
5-2-1) بحث درباره نتایج حاصل ازآزمون کالموگروف-اسمیرنوف 172
5-2-2) بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق 173
5-2-2-1) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول 173
5-2-2-2) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم 173
5-2-2-3) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم 174
5-2-2-4) نتایج حاصل از فرضیه اصلی 175
5-2-3) بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون تی(T) دو جامعه مستقل 176
5-2-4) بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمونهای ANOVA 177
5-3) پيشنهادها 180
منابع و مآخذ 185
الف) منابع فارسی 186
ب) منابع لاتین 189

فهرست جداول

جدول (3-1) علائم آماری 113
جدول 3-2 جدول شماره سوالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه 115
جدول (3-3) شکل کلی و امتیاز بندی پرسشنامه تحقیق 116
جدول (3-4) آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه های تحقیق 119
جدول(4-1) توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت .128
جدول(4-2) توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تاهل 129
جدول(4-3): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن 131
جدول(4-4): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات 132
جدول (4-5): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار 134
جدول (4-6): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت استخدامی 135
جدول (4-7): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب موقعیت شغلی 137
جدول(4-8): توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق 138
جدول(4-9): نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق 139
جدول(4-10): مقادیر ضریب همبستگی 141
جدول(4-11): مقادیر ضریب همبستگی 142
جدول(4-12): مقادیر ضریب همبستگی 144
جدول(4-13): مقادیر ضریب همبستگی 145
جدول(4-14): آماره های توصیفی متغیر سبک رهبری استبدادی 148
جدول(4-15): بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون 148
جدول(4-16): بررسی آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی 149
جدول(4-17): آماره های توصیفی متغیر سبک رهبری استبدادی 150
جدول(4-18): بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون 151
جدول(4-19): بررسی آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی 151
جدول(4-20): آماره های توصیفی متغیر سبک رهبری عدم مداخله 152
جدول(4-21): بررسی فرض برابری واریانس ها توسط آزمون لون 153
جدول(4-22): بررسی آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی 153
جدول(4-23): آماره های توصیفی متغیر تعهد سازمانی 154
جدول(4-24): بررسی فرض برابری واریانس ها توسط آزمون لون 155
جدول(4-25): بررسی آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی 156
جدول(4-26): آمارههاي توصيفي متغير 158
جدول(4-27): آماره های توصیفی متغیر 159
جدول(4-28): آماره های توصیفی متغیر 160
جدول(4-28): آماره های توصیفی متغیر 161
جدول(4-29): آماره های توصیفی متغیر 162
جدول(4-30): آماره های توصیفی متغیر 163
جدول(4-31): آماره های توصیفی متغیر 165
جدول(4-32): آماره های توصیفی متغیر 166
جدول(4-33): آماره های توصیفی متغیر 167
جدول(4-34): آماره های توصیفی متغیر 168
جدول(4-35): آماره های توصیفی متغیر 169
جدول(4-36): آماره های توصیفی متغیر 170
جدول (5-1) : نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 173
جدول (5-2) : نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 174
جدول (5-3) : نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم 174
جدول (5-4) : نتایج آزمون فرضیه اصلی 175
جدول (5-5) : خلاصه نتایج آزمونهای تی(T) برای جنسیت 177
جدول (5-6) : خلاصه نتایج آزمونهای ANOVA برای تحصیلات 178
جدول (5-7) : خلاصه نتایج آزمونهای ANOVA برای گروههاي مختلف 178
جدول (5-8) : خلاصه نتایج آزمونهای ANOVA برای گروههاي مختلف شغلی 179

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 طبقه بندی کانونهای تعهد (گرینبرگ و بارون، 1997، 191-190) 53
نمودار 2-2 مدل سه بخشی می یر و آلن، 1993 64
نمودار 2-3عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی (استیرز و همکاران، 1978) 67
نمودار 2-4 پیش شرطهای تعهد سازمانی (مودی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد دارایی ها، دارایی های نامشهود، ارزش بازار، حقوق صاحبان سهام Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تعهد سازمانی، سبک رهبری، سبک های رهبری، آموزش و پرورش