پایان نامه درمورد متغیر مستقل، دارایی های نامشهود، دارایی ها، مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………3
اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………5
اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………7
متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..7
مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
روش انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..9
قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
واژگان کلیدی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….10
ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………14
سرقفلی و دارایی های نامشهود …………………………………………………………………………………………………………..14
چالش های پیش و روی دارایی های نامشهود…………………………………………………………………………………… 16
رویه های حسابداری دارایی های نامشهود و مشکلات پیش رو………………………………………………………….17
مخارج تحقیق و توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………….19
نقش افشای اختیاری در مواجه با چالش های دارایی های نامشهود………………………………………………. 20
ارتباط ارزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………..21
ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………….25
پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………47

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………52
تعیین اندازه نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..52
نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..55
روشهای جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….56
فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….56
نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..57
روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

فصل چهارم : یافته های تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
آزمون کولموگرف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها………………………………………………………..65
تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………….67
رگرسیون و تحلیل واریانس………………………………………………………………………………………………………………….68
بررسی ارتباط متغیر ROE ومتغیر مستقل………………………………………………………………………………………..69
بررسی ارتباط متغیر ROA ومتغیر مستقل……………………………………………………………………………………….70
بررسی ارتباط متغیر MBVR ومتغیر مستقل…………………………………………………………………………………..72

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
نتایج حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..75
تعبیر و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………76
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
مشكلات و محدوديتهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………..77
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
پیوستها…………………………………………………………………………………………………..79
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………….98

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1- شرکتهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………55
جدول 4-1-نتیجه آزمون K-S برای متغیرها………………………………………………………………………………………66
جدول 4- 2 – نتیجه آزمون K-S برای متغیرهای نرمال شده……………………………………………………………66
جدول 4-3- نمایش رابطه متغیر مستقل (Intangible Assets) با متغیرهای وابسته……………………….67
جدول 4-4- نمایش نتایج آزمون F برای متغیر ROE……………………………………………………………………….69
جدول 4-5- نمایش رابطه بین متغیر مستقل با متغیرROE……………………………………………………………..70
جدول 4-6- نمایش نتایج آزمون F برای متغیر ROA………………………………………………………………………71
جدول 4-7- نمایش رابطه بین هر متغیر مستقل با متغیر ROA……………………………………………………..71
جدول 4-8- نمایش نتایج آزمون F برای متغیر MBVR…………………………………………………………………..72
جدول 4-9- نمایش رابطه بین هر متغیر مستقل با متغیر MBVR…………………………………………………73

1-1- مقدمه
با نگاهی دقیق به جهان پیرامون این حقیقت آشکار می شود که جهان امروز تفاوت بسیار با گذشته دارد. از ویژگی های جهان امروز می توان به جهانی سازی اقتصاد، تولید انبوه، ظرفیت مازاد در اکثر بازارها ، رقابت بر مبنای زمان ، حجم انبوه اطلاعات و کارایی ارتباطات، دانش، اطلاعات و قدرت روز افزون مشتری اشاره کرد که این همه بیانگر یکپارچگی و پیچیدگی بازار های جهانی و پویایی محیط فرا روی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سؤال اساسی مطرح است که راز بقا و موفقیت سازمان ها در بازار های رقابتی امروز چیست ؟
برمبنای نظریات متخصصان مدیریت راهبردی ، پاسخ سؤال در ایجاد ، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار یافت می شود . به این معنا که سازمان ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ، چاره ای جز کسب و تداوم نفوذ رقابتی پایدار ندارند. در سال های اخیر موضوع استفاده از فن آوری اطلاعات در امور تجاری و کسب و کار و همسویی یا انطباق آن با راهبردهای سازمان به مسأله ی مهمی برای مدیران ارشد اجرایی در اقصی نقاط دنیا تبدیل شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران با دنباله روی از این موج ، هزینه های بسیاری را به سازمان خود تحمیل کرده اند و به دلیل کم توجهی به همسویی با راهبردهای سازمان موفق به کسب نتایج قابل قبول و ایجاد ارزش برای سهامداران و ذی نفعان نشده اند .
از نظر هاو ما (1990) مزیت رقابتی تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را در مقایسه با رقبا قادر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان می کند . مزیت رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و مشهود سازمان ایجاد می شود و معمولاً از تعهد شرکت نسبت به مقدار زیادی منابع در عرصه های خاص که به راحتی قابل تغییر نیستند ناشی می شود که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری سنگین در ماشین آلات اشاره کرد . در مقابل ، مزیت نامشهود مزیتی است که امکان مشاهده آن به شکل فیزیکی به راحتی مقدور نیست و از قابلیت های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ریشه واحد، رگرسیون، قلام تعهدی، اقلام تعهدی Next Entries پایان نامه درمورد دارایی ها، دارایی های نامشهود، عملکرد مالی، بورس اوراق بهادار