پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، آزمون فرضیه، نابهنجاری اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

سوالات پژوهش 7
فرضیه های پژوهش 7
روش پژوهش 8
معرفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….9
1-8-1.تعریف واژگان تحقیق… 10
قلمرو پژوهش 12
1-9-1. قلمرو موضوعی 12
1-9-2. قلمرو زمانی 12
1-9-3. قلمرو مکانی 13
1 -10.ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………13
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه 51
اقلام تعهدی و بازده سهام 16
تفسیر اقلام تعهدی خلاف قاعده 18
دلایل بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی 19
واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی 20
کیفیت افشا و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی 22
پیامدهای قیمت گذاری نادست اقلام تعهدی و جریان نقدی 23
مقایسه بازده اضافی سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی سنتی و نسبی 24
تأثیر ریسک ناتوانی مالی برنابهنجاری اقلام تعهدی 28
تاثیر برگشت ،پایداری و نابهنجاری اقلام تعهدی بر سود…………………………………………………………..30
پیش بینی جریان وجه نقد…………………………………………………………………………………………………….34
تأثیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار و نسبت سود به قیمت بر بازده سهام…………………………..37
سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام…………………………………………………………………….40
.14-2مروری بر پیشینه تحقیق 44
2-14-1.مروری بر پیشینه تحقیق در ایران 44
2-14-2. مروری بر پیشینه تحقیق در خارج از ایران 48
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
مقدمه 53
سوالات و فرضیات پژوهش 54
3-2-1. سوالات پژوهش 54
3-2-2. فرضیات پژوهش 54
روش پژوهش 55
جامعه آماری 56
روش نمونه گیری 56
حجم نمونه آماری 56
روش جمع آوری اطلاعات و داده ها 58
دوره زمانی پژوهش 59
متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها 59
3-9-1. متغیروابسته 61
3-9-2. متغیرهای مستقل 62
3-9-3. متغیرهای کنترلی 66
. 10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 69
3-10-1. تحلیل توصیفی داده ها 69
3-10-2. مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها 70
.11-3 روش های آماری مورد استفاده 74
3-11-1. فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی 75
3-11-2. نرمال بودن 77
3-11-3. ناهمسانی واریانس 77
3-11-4. خودهمبستگی 78
3-11-5. هم خطی 79
3-11-6. آزمون مانایی 80
3-11-7. آزمون معنی دار بودن اثرات فردیF لیمر 80
3-11-8. آزمون هاسمن 81
3-11-9. آزمونt 82
3-11-10. ضریب تعیین 82
3-11-11. آزمون F رگرسیون 83
3-11-12. برآورد ضرایب رگرسیون 84
خلاصه فصل 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 87
آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره 88
آمار توصیفی 89
آزمون ریشه واحد 91
آزمون هم خطی 93
آزمون نرمال بودن متغیر وابسته 93
آزمون F لیمر 94
آزمون هاسمن 96
آزمون ناهمسانی واریانس پسماند 97
آزمون نرمال بودن جملات خطا 98
برآورد مدل جانبی تعدیل شدة جونز 99
برآورد مدل جانبی پیش بینی جریان نقد عملیاتی 100
آزمون فرضیه اول و دوم 102
4-13-1. آزمون فرضیه اول 103
4-13-2. آزمون فرضیه دوم 103
آزمون فرضیه سوم و چهارم 104
4-14-1. آزمون فرضیه سوم 105
4-14-2. آزمون فرضیه چهارم 105
آزمون فرضیه پنجم و ششم 106
4-15-1. آزمون فرضیه پنجم 107
4-15-2. آزمون فرضیه ششم 107
آزمون فرضیه هفتم و هشتم 108
4-16-1. ازمون فرضیه هفتم 109
4-16-2. آزمون فرضیه هشتم 109

خلاصه فصل 110
فصل پنجم : نتیجه گیری
مقدمه 112
خلاصه تحقیق 112
مقایسه نتیجه آزمون فرضیه ها با تحقیقات گذشته 116
نتبجه گیری تحقیق 117
محدودیت تحقیق 117
پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق……………………………………………………………………………..118
5-6-1. پیشنهادهای کاربردی 118
5-6-2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 119
خلاصه تحقیق120…………………………………………………………………………….….
منابع و مأخذ
منابع فارسی 121
منابع انگلیسی 125
فهرست پیوست ها
پیوست شماره (1). اسامی شرکت های نمونه 131
پیوست شماره (2). نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش 131
پیوست شماره(3). نتایج آزمون هم خطی 133
پیوست شماره (4). نتایج تبدیل جانسون متغیرهای وابسته 136
پیوست شماره (5). نتایج آزمون F لیمر 138
5-الف. مدل تعدیل شدة جونز 138
5-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی 139
5-ج. آزمون فرض اول و دوم 139
5-د. آزمون فرض سوم و چهارم 140
5-ه. آزمون فرض پنجم و ششم 141
5-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم 142
پیوست شماره (6). نتایج آزمون هاسمن 143
6-الف. مدل تعدیل شدة جونز 143
6-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی 144
6-ج. آزمون فرض سوم و چهارم 146
6-د. آزمون فرض هفتم و هشتم 147
پیوست شماره (7). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس 147
7-الف. مدل تعدیل شدة جونز 148
7-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی 148
7-ج. آزمون فرض اول و دوم 148
7-د. آزمون فرض سوم و چهارم 149
7-ه. آزمون فرض پنجم و ششم 150
7-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم 150
پیوست شماره (8). نتایج آزمون نرمال بودن پسماند 151
8-الف. مدل تعدیل شدة جونز 151
8-ب. مدل پیش بینی جریان نقدی 151
8-ج. آزمون فرض اول و دوم 152
8-د. آزمون فرض سوم و چهارم 152
8-ه. آزمون فرض پنجم و ششم 153
8-ی. آزمون فرض هفتم و هشتم 153
پیوست شماره (9). نتایج برآورد مدل تعدیل شدة جونز 154
پیوست شماره (10). نتایج برآورد مدل پیش بینی جریان نقدی 155
پیوست شماره (11). نتایج آزمون فرض اول و دوم 156
11-الف. قبل از حذف متغیر زائد 156
11-ب. بعد از حذف متغیر زائد 157
پیوست شماره (12). نتایج آزمون فرض سوم و چهارم 158
12-الف. قبل از حذف متغیر زائد 158
12-ب. بعد از حذف متغیر زائد 159
پیوست شماره (13). نتایج آزمون فرض پنجم و ششم 160
13-الف. قبل از حذف متغیر زائد 160
13-ب. بعد از حذف متغیر زائد 161
پیوست شماره (14). نتایج آزمون فرض هفتم و هشتم 161
14-الف. قبل از حذف متغیر زائد 162
14-ب. بعد از حذف متغیر زائد 163
چکیده انگلیسی 166

فهرست جداول
جدول(1-1).لیست متغیرهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………10
جدول(2-1). خلاصه پژوهش های انجام شده داخل ایران………………………………………………………………45
جدول(2-2). خلاصه پژوهش های انجام شده خارج از ایران………………………………………………………….50
جدول (3-1). روش انتخاب نمونه 58
جدول (3-2). لیست متغیرهای مورد بررسی 60
جدول (4-1). آزمون های آماری جهت تعیین رگرسیون چند متغیره 88
جد1ول(4-2). آمار توصیفی 90
جدول (4-3). نتایج آزمون ریشه واحد 92
جدول(4-4). نتایج آ؛زمون F لیمر 95
جدول (4-5). نتایج آزمون هاسمن 96
جدول(4-6). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس بارتلت 97
جدول(4-7). نتایج آزمون نرمال بودن پسماند 98
جدول(4-8). نتایج برآورد مدل جانبی تعدیل شدة جونز 100
جدول (4-9). نتایج برآورد مدل جانبی پیش بینی جریان نقد عملیاتی 100
جدول (4-10). نتایج آزمون فرضیه اول و دوم 102
جدول (4-11). نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم 104
جدول (4-12). نتایج آزمون فرضیه پنجم و ششم 106
جدول (4-13). نتایج آزمون فرضیه هفتم و هشتم 108
جدول (5-1). خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 115

چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیش بینی جریان های نقدعملیاتی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه می باشد. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 148 شرکت طی سال های 1389 لغایت 1393 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده و متغیرهای تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش متغیرهای مستقل اقلام تعهدی سرمایه در گردش، اقلام تعهدی اختیاری و تعامل اقلام تعهدی و پیش بینی جریان های نقدعملیاتی و متغیر وابسته بازده غیرعادی آتی سهام می باشد بطوریکه به منظور بررسی تأثیر بازار و پرتفوی سهام شرکت در بازده غیرعادی آتی سهام از دو روش بازده تعدیل شده بر اساس اندازه وبازده تعدیل شده بر اساس بازار،استفاده شده است. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادلههای رگرسیون برازش شده، بهطور خلاصه حاکی از وجود نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش(ارتباط منفی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و بازده غیرعادی آتی سهام) و بهنجاری اقلام تعهدی اختیاری (ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده تعدیل شده بر اساس بازار) می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که پیش بینی جریان نقد عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش را کاهش؛ در صورتیکه نابهنجاری اقلام تعهدی اختیاری را افزایش می دهد.

واژگان کلیدی : اقلام تعهدی،اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی خلاف قاعده،بازده غیر عادی.

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1). مقدمه
پس از معرفی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)1 در خصوص ارزیابی سرمایه گذاری ها، پژوهشگران در مطالعات خود با ارتباط بین متغیرهایی نظیر نسبت قیمت به سود، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار و اقلام تعهدی با بازده سهام پی بردند. این موارد تحت نابهنجاری های بازار2 در ادبیات معاصر مورد بررسی قرار گرفته است. نابهنجاری های بازار، نتایج پژوهش های تجربی هستند که با تئوری های قیمت گذاری دارایی ها ناسازگارند. این نابهنجاری ها، نشان دهندة ناکارآمدی بازار یا نارسایی در مدل قیمت گذاری دارایی هاست(زاچ، 2003)3. از جمله نابهنجاری های بازار سرمایه، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است که با عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی 4 توسط اسلون5 (1996) مطرح شده است. مطالعه وی نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایینی کسب خواهند کرد. بدنبال نتایج کار اسلون(1996)، پژوهش های مختلفی در زمینه نابهنجاری اقلام تعهدی صورت گرفته است. دسته ای از این پژوهش ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می کنند و دستة دیگر در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می کنند.
بر این اساس در این پژوهش به تحقیق پیرامون موضوع قیمت گذاری اقلام تعهدی و پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی پرداخته می شود.
در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان می شود. هدف از ارائه این بخش آشنائی با موضوع تحقیق به صورت کلی و درک جوانب آن به لحاظ علمی می باشد. پس از بیان مسئله وشرح اهمیت وضرورت انجام تحقیق، به بیان سوالات وفرضیات تحقیق پرداخته، سپس روش تحقیق به صورت مختصر ذکر شده وهمچنین یک شماء کلی از متغیرهای تحقیق ارائه میگردد و در نهایت، این فصل با تعریف واژگان تحقیق به پایان می رسد.در این فصل چارچوبی کلی از مسئله پژوهش ارائه شده است و در فصول بعدی به چگونگی پاسخ دادن به این مسئله پرداخته می شود.
1-2). بیان مسئله
امروزه اطلاعات مالی، ابزار راهبردی مهم در تصمیم گیری اقتصادی محسوب می شود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازار های مالی، اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ارتباط با مشتری، وفاداری مشتریان، وفاداری مشتری، تمایل به پرداخت Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی، بازده سهام