منابع تحقیق درباره اطلاعات مالی، گزارشگری مالی، بهای تمام شده، استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

واژه‌های کلیدی: ارزش نهفته بازار، ارزش منصفانه، ذینفعان، تجدید ارزیابی، موانع تجدیدارزیابی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
عنوان صفحه
1-1. مقدمه 2
1-2. تشريح و بيان موضوع 4
1-3. اهميت، ضرورت و اهداف اساسي پژوهش 8
1-4. فرضيات تحقيق 9
1-5. روش تحقيق 9
1-5-1. جامعه آماري 10
1-5-2. نمونه آماري 10
1-5-3. قلمرو تحقيق 10
1-5-4. روش گردآوري اطلاعات 10
1-6. روش تجزيه و تحليل اطلاعات 10
1-7. محدوديت‌هاي تحقيق 11
1-8. خلاصه فصل 11
1-9. خلاصه فصول بعد 11
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه 13
2-2. استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی(ذینفعان) 14
2-3. خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری 17
2-3-1. مربوط بودن 20
2-3-1-1. ارزش پیش‌بینی‌کنندگی 20
2-3-1-2. انتخاب خاصه 21
2-3-2. قابلیت اتکا 21
2-3-2-1. كامل‌ بودن 22
2-3-2-2. بي‌طرفي‌ 22
2-3-2-3. احتياط‌ 23
2-3-2-4. بيان‌ صادقانه‌ 23
عنوان صفحه
2-4. روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها 25
2-4-1. روش بهای تمام شده 26
2-4-2. روش تجدید ارزیابی 29
2-5. حسابداری ارزش منصفانه و استانداردهای حسابداری ایران 32
2-6. موانع تجدید ارزیابی 35
2-7. ارزش بازار و نسبت‌های مالی 37
2-8 . پیشینه تحقیق 39
2-8-1 . تحقیقات داخلی 39
2-8-2. تحقیقات خارجی 41
2-9. خلاصه فصل 42
فصل سوم: روش تحقیق
3-1. مقدمه 44
3-2. روش تحقيق 44
3-3. جامعه آماري 44
3-4. نمونه آماري 45
3-5. فرضیات تحقیق 46
3-6. ساختار ابزار اندازه‌گیری 46
3-7. پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری 47
3-7-1. روایی ابزار اندازه‌گیری 47
3-7-2. پایایی (قابليت اعتماد) ابزار اندازه‌گيري 48
3-8. روش گردآوری اطلاعات 49
3-9. نارسایی‌های ابزار اندازه‌گیری و شیوه‌های رفع آن 49
3-10. روش تجزيه و تحليل اطلاعات 51
3-11. خلاصه فصل 51
فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده‌ها
4-1. مقدمه 53
4-2. اطلاعات جمعیت‌شناسی 53

عنوان صفحه
4-3. نتایج آزمون فرضیات 55
4-3-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 56
4-3-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 58
4-4. روش تجدیدارزیابی مطلوب از دیدگاه مدیران 60
4-5. موانع به‌کارگیری ارزش منصفانه در ایران 61
4-6. سایر یافته‌های پژوهش 64
4-7 . خلاصه فصل 65
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‌گیری
5-1. مقدمه 67
5-2. خلاصه تحقيق و نتيجه‌گيري 67
5-3. ارائه پيشنهادات حاصل از نتايج تحقيق 69
5-4. پيشنهادات براي تحقيقات آتي 69
5-5. محدوديت هاي تحقيق 70
5-6. خلاصه فصل 71

فهرست نگاره‌ها
عنوان صفحه
نگاره شماره 1-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات………………………………………….5
نگاره شماره 2-1: خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات………………………………………..19
نگاره شماره 2-2: ترکیب جامعه آماری تحقیق – تحقیق دستگیر……………………………………….39
نگاره شماره 2-3: نتایج آماری- تحقیق میلاد…………………………………………………………………42
نگاره شماره 3-1: اطلاعات مربوط به توزيع پرسشنامه و پاسخ هاي دريافت شده…………………..50
نگاره شماره 4-1: اطلاعات جمعیت شناسی…………………………………………………………………..54
نگاره شماره 4-2: سوالات سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها……………………………………….56
نگاره شماره 4-3: بررسی سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات ذینفعان……………57
نگاره شماره 4-4: سوالات مربوط به اخذ تصمیمیات بهتر سرمایه‌گذاری…………………………….58
نگاره شماره 4-5: سؤالات مربوط به اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری………………………………59
نگاره شماره 4-6: سوالات مرتبط با روش‌های تجدیدارزیابی……………………………………………60
نگاره شماره 4-7 : سوالات مرتبط با روش‌های تجدیدارزیابی…………………………………………..60
نگاره شماره 4-8 : سوالات مرتبط با موانع افشاء ارزش منصفانه…………………………………………62
نگاره شماره 4-9 : سوالات مرتبط با موانع افشاء ارزش منصفانه…………………………………………63
نگاره شماره 4-10: سایر یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………….64

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
از دیرباز تاکنون هدف حسابداران ارائه اطلاعات مربوط، قابل اعتماد، قابل مقایسه و قابل فهم به استفاده‌کنندگان است تا بتواند به آن‌ها در انجام تصمیم‌گیری عقلایی و اقتصادی مطلوب و همچنین در بررسی نحوه بکارگیری منابعی که در اختیار مدیریت واحد تجاری قرارداده شده، کمک کند.
برخلاف تصور برخی از افراد،که صرفاً سرمایه‌گذاران را به عنوان مخاطبان اطلاعات مالی می‌پندارند، استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی طیف گسترده‌ای از آحاد جامعه را در بر می‌گیرد که هریک برای حداکثر کردن منافع خود به این اطلاعات مراجعه می‌کنند. استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی را می‌توان در گروه‌های ذیل طبقه‌بندی نمود.
الف- سرمایه‌گذاران
ب- اعطاکنندگان تسهیلات مالی
ج- تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران
د- مشتریان
ه- کارکنان واحدتجاری
و- دولت و مؤسسات دولتی
ز- جامعه به‌طور اعم
ح- سایراستفاده‌کنندگان
گاهی اوقات این‌گونه ادعا می‌شود که تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی خودشان استفاده‌کننده از اطلاعات تهیه شده نیستند. ولی باید گفت که هیأت مدیره شرکت‌های مختلف علاقه بسیار زیادی به اطلاعاتی دارند، که خود در گزارش‌های مالی ارائه می‌دهند. در واقع می‌توان گفت، گزارشات مالی یک شرکت ارائه‌کننده تصویری است از اینکه چگونه شرکت اداره می‌شود و همچنین می‌تواند راهی باشد تا بتوان واحد تجاری و فعالیت‌های آن را از دیدگاه مدیریت و هیأت مدیره، مشاهده کرد. گزارشگری مالی برون سازمانی یک چنین دیدگاهی را به ذینفعان ارائه می‌کند.
برای گزارشگری برون سازمانی اصول، مبانی و الزامات مختلفی در متون حسابداری پیش بینی شده است. از آن جمله اصل بهای تمام شده است که ثبت کلیه رویدادهای اقتصادی را در زمان وقوع آنها، به بهای تمام شده الزامی می‌کند. مبانی و اصول موجود، همزمان با تحولات محیط اقتصادی و پیشرفت‌های علوم مختلف دچار تغییرات و نوآوری‌های فراوانی گردیده و نظام‌های مختلفی را برای ارزشیابی اقلام صورت‌های مالی به وجود آورده است. بطور‌کلی می‌توان این نظام‌ها را در دو قالب اصلی یعنی «بهای تمام شده تاریخی» و «ارزشهای جاری» خلاصه نمود. نظام بهای تمام شده تاریخی بیان می‌کند که ارزش اقلام صورت‌های مالی باید براساس مبالغ زمان تحصیل آنها ارائه شود و در مقابل نظام ارزش‌های جاری، به ارائه ارزش‌های بازار اقلام در زمان ارائه تاکید دارد.
گزارشگری مالی می‌بایست هدف تهیه تمامی اطلاعات مربوط به بازارهای سرمایه را برآورده سازد. بنابراین چنانچه هر دوی اطلاعات ارزش‌های تاریخی و ارزش‌های جاری مربوط باشند، می‌بایست در سیستم حسابداری شرکت برای تعیین نتایج مانده‌های نهایی و ارزش دفتری که سرمایه‌گذاران و سایر تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی برای اتخاذ تصمیمات بهتر، نیازمند اطلاعات به‌روز، به موقع و وضعیت فعلی واحد تجاری می‌باشد، لذا ارائه اطلاعات «مربوط» می‌تواند نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را مرتفع نماید. اطلاعات مربوط به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تائید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته موثر باشند.
بررسی وضعیت گزارشگری مالی در ایران بیانگر ارائه گزارشات مالی براساس ارزش‌های تاریخی می‌باشد. با توجه به موارد پیش‌گفته درخصوص نیاز‌های اطلاعاتی استفاده‌کنندگان این سؤال مطرح می‌شود که آیا گزارشات مالی در ایران برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی در راستای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، مفید و سودمند می باشد؟ در صورت عدم سودمندی این اطلاعات چه موانعی برای استفاده از سایر روش‌های ارزشیابی وجود دارد؟
بنابراین در این تحقیق به بررسی مسائل مرتبط با ارزش‌های نهفته بازار دارایی‌ها پرداخته خواهد شد، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی افشاء ارزش بازار نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان در ایران و شناسایی عوامل موثر در عدم افشاء آنها با توجه به مجاز بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها، می باشد. هدف این پژوهش پاسخ به سؤالات زیر است:

1. آیا ارزش بازار نهفته (پنهان) دارایی‌ها، تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان را تحت تاثیر قرار می دهد؟
2. چه عواملی سبب عدم استفاده از ارزش‌های بازار توسط مدیران شرکت‌ها می شود؟

روش انجام تحقيق در اين مطالعه پيمايشي بوده و جمع‌آوري داده‌هاي لازم جهت انجام پژوهش از طريق پرسشنامه صورت خواهد پذيرفت. جامعه آماري تحقيق، شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه نمونه آماري از طريق فرمول كوكران (به شرح فصل سوم) محاسبه خواهد شد. به منظور تعيين اعتبار و روايي (قابليت اطمينان) پرسشنامه از روش‌هاي علمي و نظرات اساتيد دانشگاه و مديران سازمان‌ها استفاده خواهد شد.
انتظار مي‌رود كه پس از انجام تحقيق، سودمندی ارزش نهفته دارایی‌ها بر تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان تأیید شود. همچنین موانع موجود در مسیر ارائه و افشاء این ارزش‌ها در ايران شناسايي شود.

1-2. تشريح و بيان موضوع
محصول نهایی و در واقع هدف اصلی فرایند حسابداری ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیمات سرمایه‌گذاری ذیفعان مختلف از جمله سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان می‌باشد. بر این اساس کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388) در بیانیه مفاهیم‌نظری گزارشگری مالی که زیربنای استانداردهای حسابداری ایران است اظهار می‌دارد که:
«هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری است به نحوی که برای طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود.»
هیات استانداردهای حسابداری مالی1 (1980) در بیانیه شماره 1 از مفاهیم نظری حسابداری مالی2 ، هدف گزارشگری یک واحد تجاری را به شکل زیر تعریف می نماید:
«گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایراستفاده‌کنندگان حال و آینده مفید واقع شوند، تا آن‌ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه‌گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه تصمیم بخردانه‌ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درک معقولی دارند و سایرکسانی که تمایل دارند در مورد این اطلاعات با آگاهی معقول مطالعه نمایند، جامع باشد.
همچنین گزارشگری مالی باید به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان حال و آینده کمک کند تا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام Next Entries منابع تحقیق درباره بهای تمام شده، ارزش بازار، بورس اوراق بهادار، استانداردهای حسابداری