پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه
سرمايه مناسب و كافي يكي از شرايط اساسي لازم براي حفظ سلامت نظام بانكي است و هر يك از بانكها و مؤسسات اعتباري براي تضمين ثبات و پايداري فعاليت هاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ميان سرمايه و ريسك موجود در دارايي هاي خود برقرار نمايند. كاركرد اصلي اين نسبت حمايت بانك در برابر كليه ريسك هاي مالي و غير مالي بانك ، زيان هاي غيرمنتظره و نيز حمايت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است. سرمايه جزء لاينفك ايجاد ، توسعه و سلامت مالي موسسات فعال در بخش تجاري و مالي محسوب مي شود ولي كاركرد آن در بين موسسات مالي و غيرمالي متفاوت است .شركت هاي فعال در صنايع توليدي و خدماتي غالباً براي سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت و خريد و ساخت تأسيسات و تجهيزات ، جهت تسهيل فرآيند توليد و ارائه خدمات به سرمايه نيازمندند ، در حالي كه در مؤسسات مالي و اعتباري ، تمركز اصلي سرمايه بر چيز ديگري است .كاركرد اصلي سرمايه در مؤسسات مالي و بانكها ، پوشش زيان هاي غير منتظره ناشي از ريسك هاي اعتباري ، عملياتي و بازار است . بانكها در فرآيند اصلي كسب و كار خود به طور فعال ريسك هاي متفاوتي را متحمل خواهند شد . براي مثال اعطاي تسهيلات تجاري به مشتريان در ذات خود با ريسك اعتباري مواجه است و پيوسته احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده به مشتريان به دلايل مختلف از جمله درماندگي مالي وام گيرندگان وجود دارد . به همين دليل بانك ها براي پوشش زيان هاي غيرمنتظره ناشي از ريسك در كسب و كار خود به سرمايه كافي نيازمندند . لذا در نظام بانكداري ، تعيين كفايت سرمايه براساس ميزان سرمايه گذاري هاي ريسكي بانكها در پرتفوي اعتبارات و سرمايه گذاري ها ، خود به عنو ان يكي از مهمترين وظايف مديران و سرپرستان بانك ها محسوب مي شود .

بيان مسأله :
اثر اطلاعات حسابداري بر بازار سرمايه يكي از مهمترين موضوع هاي مورد تحقيق در حسابداري است تحقيق درباره اين موضوع بيانگر اين مطلب است كه تهيه اطلاعات مربوط ، در تصميم گيري استفاده كنندگان ( شامل سرمايه گذاران ) از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و هدف اصلي مديريت مالي ، نيز حداكثر كردن ثروت سهامداران يا ارزش شركت است . سرمايه گذاران در هنگام تصميم گيري بايد اثر شرايط بلند مدت مالي و اقتصادي و متغير هاي خاص را مد نظر قرار دهند و از آنجايي كه وظيفه حسابداري اندازه گيري اين متغيرهاي خاص است ، انتظار مي رود كه سرمايه گذاران اطلاعات حسابداري منتشره را در هنگام تصميم گيري مد نظر قرار دهند . ( راعي ، رضا و احمد تلنگي – 1383 )
با توجه به اين که مهم ترين هدف سرمايه گذار از سرمايه گذاري کسب منافع آتي است، بنابراين تلاش مي کند تا در بهترين فرصت ، سرمايه گذاري نموده و بيشترين بازده را با توجه به ريسک آن کسب نمايد. (علي جهانخاني ، 1376)
همين موضوع باعث شده است که جهت بسياري از پژوهش هاي مالي به سمت پيش بيني قيمت سهام در بازار هاي مختلف معطوف شود . مهم ترين منبعي که مي توان ديد عميق و بصيرت لازم را به سرمايه گذار در مورد اطلاعات مربوط به شرکت مورد نظر بدهد صورت هاي مالي اساسي آن شرکت مثل ترازنامه و صورت سود و زيان است و از جمله عواملي كه مي تواند بر ريسك تاثير گذار باشد اهرم عملياتي و کفايت سرمايه است . اهرم عملياتي تاثير هزينه هاي ثابت به سود عملياتي شركت را نشان مي دهد . اصولا اهميت اهرم عملياتي به اين علت است كه تغيير اندك در سطح فروش تغييرات بيشتري در سود قبل از بهره و ماليات ايجاد مي كند و نسبت کفايت سرمايه يکي از معيار هاي اساسي در ارزيابي وضعيت مالي بانک ها مي باشد که اين نسبت از تغييرات در ساير متغير هاي مالي بانک تاثير پذيرفته و بالعکس مي تواند بر ساير متغير ها و در نتيجه بر رفتار کلي بانک تاثير گذار باشد (علي رحماني و سيد علي حيدري – 1386)
به هر تقدير بانک ها به واسطه ويژگي هايي که دارند مي بايست سرمايه کافي براي پوشش دادن ريسک ناشي از فعاليت هاي خود داشته باشند. همچنين به واسطه ويژگي‌هاي خود بسيار آسيب پذيرند. از طرف ديگر بانکها بايستي مراقب باشند آسيب‌هاي وارده به سپرده گذاران منتقل نشود، و هرگونه زيان احتمالي توسط سرمايه جذب شود و به اين ترتيب اعتماد عمومي به بانک حفظ شود و همين طور از ترکيب بهينه دارايي ها و هزينه ها براي بهبود کارايي شرکت استفاده شود تا بتوان ارزش شرکت را بهبود و ارتقا داد ، بنابراين براي بررسي اين مهم سعي شده است در اين تحقيق رابطه بين اهرم عملياتي وکفايت سرمايه را با تغييرات قيمت سهام در شركتهاي بانکي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دهد ، تا بتوان نتيجه گيري كرد كه :
رابطه بين اهرم عملياتي و کفايت سرمايه با نوسان قيمت سهام چگونه است؟
اهميت و ضرورت تحقيق
از آنجايي كه اهرم عملياتي ، كفايت و كارايي مديريت را در ساختار دارايي هاي شركت به تصوير مي كشد و نسبت کفايت سرمايه يکي از معيار هاي اساسي در ارزيابي وضعيت مالي بانک ها مي باشد ، در اين تحقيق فرض شده است كه اين متغيرها ، اطلاعات مربوط را براي تصميمات سرمايه گذاري فراهم مي كند . بنابراين اهميت تحقيق حاضر را مي توان به موارد زير دسته بندي کرد :
الف- فوايد نظري:
پر رنگ شدن نقش نسبت هايي چون اهرم عملياتي و کفايت سرمايه در عملکرد بانکها
بررسي رابطه نسبت هاي مالي با نوسان قيمت سهام بانکها
ب- فوايد عملي:
افزايش ارزش شرکتها به کمک اصلاح ساختار مالي
بهبود تصميم گيري هاي اقتصادي و رشد بازده سرمايه گذاري ها

هدف تحقيق
از آنجايي كه سرمايه گذاران داراي نقش محوري و حياتي در بازار سرمايه هستند ، لازم است موجباتي فراهم شود كه آنان به سرمايه گذاري در سهام ترغيب شوند و از طرفي ساير سرمايه گذاران بتوانند ثروت خويش را حفظ كنند . هدف سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي از جمله سهام عادي كسب سود مورد انتظار از سرمايه گذاري است . خريداران سهام عادي از روش هاي مختلفي خواهان تامين نرخ بازده مورد انتظار هستند. بنابراين هدف كلي تحقيق حاضر اين است:
بررسي اخبار و اطلاعات حاصل ازگزارش هاي مالي شركت هاي بانکي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت هاي مالي و يافتن ميزان تاثير اين نسبت ها بر قيمت سهام بانک هاي مورد مطالعه است.

فرضيه هاي تحقيق
در اين پژوهش با فرض نرمال بودن توزيع متغير ها ، رابطه خطي و غير خطي بين نسبت هاي مالي به عنوان متغير هاي مستقل و نوسان قيمت سهام به عنوان متغير وابسته ، بررسي خواهد شد.
1-5-1- فرضيه اصلي:
فرضيه پژوهش به اين صورت بيان مي شود:
بين اهرم عملياتي و کفايت سرمايه با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
1-5-2- فرضيه فرعي:
بين جمع حقوق صاحبان سهام به تسهيلات اعطايي با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
بين جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
بين نرخ کفايت سرمايه با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
بين نسبت دارايي ثابت به کل دارايي ها با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
بين نسبت تغييرات سود عملياتي به دارمد با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
مدل هاي غير خطي در نشان دادن روابط بالا (اصلي و فرعي) ، نسبت به مدل هاي خطي توانا ترند .
تعريف عملياتي واژگان کليدي تحقيق :

اهرم عملياتي :
حساسيت و تغييرات سود عملياتي را در مقابل تغييرات فروش نشان مي دهد و بيان مي كند كه به ازا ء يك واحد تغيير در فروش چه ميزان تغيير در سود عملياتي شركت حاصل خواهد شد .
اهرم عملياتي =
کفايت سرمايه :
شامل ( کل جمع حقوق صاحبان سهام به تسهيلات اعطايي / کل جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها / نرخ کفايت سرمايه ) خواهد بود. طبق استاندارد که آن را کميته بال ارائه نموده است نسبت کفايت سرمايه مي بايست حداقل 12 درصد دارائيهاي موزون شده به ريسک را در بانک ها پوشش دهد . البته در ايران بر اساس مقررات بانک مرکزي اين نسبت مي بايست حداقل 8 باشد . ( بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران )
نوسان قيمت سهام :
براي بررسي رفتار تغييرات قيمت سهام به صورت دقيق از ضريب پراکندگي قيمت سهام در طي دوره در نظر گرفته شده ( 6 ماهه ) استفاده خواهد شد .

روش شناسي تحقيق
از نظر هدف اين پژوهش براساس طبقه بندي بر مبناي هدف از نوع کاربردي بوده و مبتني بر پژوهش هاي ميداني مي باشد و از نظر روش در طبقه بندي بر اساس روش از نوع همبستگي مي باشد که در آن روابط بين پديده ها بر اساس اهداف پژوهشي تحليل و بررسي مي شود.براي آزمون وجود رابطه بين متغير هاي مستقل (کفايت سرمايه و اهرم عملياتي) با متغير وابسته (نوسان قيمت سهام) و معنادار بودن مدل هاي برآورد شده از تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده خواهد شد و روابط خطي و غير خطي ميان نسبت هاي مالي و نوسان قيمت سهام جهت ميزان معنادار بودن ضرايب مدل رگرسيوني ، آزمون خواهد شد. تمام اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق از نوع اطلاعات ثانويه مي باشد . اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق از صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس و نرم افزارهاي موجود بدست خواهد آمد و براي تجزيه و تحليل فرضيه هاي آماري نيز از نرم افزار SPSSو Eviews استفاده شده است.

جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شركت هاي واسطه گري مالي و بانک ها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است . قلمرو زماني دوره 5 ساله از سال 1386 تا پايان سال 1390 در نظر گرفته شده است. كليه بانک هايي كه داراي شرايط ذيل بوده اند تعداد 4 بانک بوده ، که مورد بررسي قرار گرفته اند :
اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه متغيرهاي تحقيق در مورد آن شركت ها ، در طول دوره تحقيق در دسترس باشد.
از سال 1386 در بورس پذيرفته شده باشند.
معاملات سهام شركت ها طي سال هاي مورد مطالعه وقفه معاملاتي بيشتر از دو ماه نداشته باشد.
سال مالي شركت مختوم به 29 اسفند ماه باشد و شركت در دوره مورد مطالعه سال مالي خود را تغيير نداده باشد.
ابزارهاي گردآوري داده ها
براي گردآوري اطلاعات ، از روش کتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارک بصورت زير استفاده مي شود :
جهت جمع آوري در زمينه ادبيات و پيشينه تحقيق، با مراجعه به منابع مختلف مانند کتب متعدد، پايان نامه هاي موجود در کتابخانه ها و مقالات مندرج و قابل دستيابي درمجلات علمي استفاده شده است.
براي جمع آوري داده هاي تحقيق از آرشيو اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل اسناد صورت هاي مالي ترازنامه مي شود.
قلمرو تحقيق
1-10-1- قلمرو موضوعي:
اين تحقيق به طور کلي مربوط به حوزه تحقيقات مالي و به صورت تخصصي در حوزه بازار پولي بوده براي واکاوي اين مهم ، اطلاعات ريسک و بازده بانکهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات قيمت سهام بررسي خواهد شد .
1-10-2- قلمرو مکاني/ سازماني:
دراين تحقيق ، با توجه به امکان دسترسي به اطلاعات و همچنين قابليت اتکاي بيشتر به اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران به عنوان چارچوب مکاني تحقيق در نظرگرفته شده است
1-10-3- قلمرو زماني:
قلمرو زماني دوره 5 ساله از سال 1386 تا پايان سال 1390 در نظر گرفته شده است.

2-1- مقدمه
در حالي که ريسک ، همواره بخش جدايي ناپذير فعاليت هاي مالي بوده است ، اما در دهه 1990 بود که مديريت ريسک به يکي از وظايف اصلي بانک ها و ساير نهادهاي مالي تبديل شد . يکي از مهم ترين دلايل اهميت يافتن آن ، زيان هاي بزرگي بود که برخي شرکت هاي بزرگ جهاني طي دهه 1990 متحمل شدند . اين زيان ها به مثابه شوکي براي نهادهاي مالي بود و باعث گرديد که آنها تأکيد و توجه بيشتري بر مديريت ريسک و کنترل ها داشته باشند ( برگر 1995) .
افزايش زيان ها به افزايش مقررات منجر شد و بانک ها و ساير نهادهاي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی، تحلیل داده Next Entries پایان نامه رایگان درباره احتمال نکول، کسب و کار، وجوه نقد، اوراق قرضه