منابع پایان نامه درباره گروههای تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی، تامین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مرودشت
دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری

عنوان:

بررسی اثرات گروههای تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر الهه برزگر

نگارش:

معصومه برزگر

زمستان 1393

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

نام و نام خانوادگی دانشجو : معصومه برزگر در تاریخ 30/11/93 رشته : حسابداری
از پایان نامه خود با عنوان :

“بررسی اثرات گروههای تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ”

با درجه ونمره دفاع نموده است.

نام و نام خانوادگی اعضاء هیات داوری سمت امضاء اعضای هیات داوری

1 – دکتر الهه برزگر استاد راهنما

2 – استاد مشاور

3 – دکتر رسول کشتکار استاد داور

4 – دکتر عبدالحمید هوشمند استاد داور

مراتب فوق مورد تایید است . مدیر/معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

با تشکر و سپاس از خداوند خالق انسان و قلم و هم اوست که به ما آموخت «من یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» کسی که از مخلوق خدا تشکر نکند از خدا تشکر نکرده؛ با تشکر از همه کسانی که در این راه مشفقانه و صمیمانه همراهیم کردند،همه دوستان عزیزم خانواده صبورم و اساتید بزرگوار بخصوص استاد راهنمای عزیزم، سرکار خانم دکتر الهه برزگر و جناب آقای دکتر مجید برزگر که اگر نبود یاری و تلاش این بزرگواران این امر میسر نمی شد.

تقدیم به:

مادر عزیزم

روح پدر بزرگوارم

به خاطر دعای خیرشان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله پژوهش 4
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-5- فرضیههای پژوهش . 7
1-6- روش انجام پژوهش 8
1-6-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها 8
1-6-2- متغیرهای پژوهش 8
1-6-2-1- متغیر مستقل 8
1-6-2-2- متغیر وابسته 9
1-6-2-3- متغیرهای کنترلی 9
1-6-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش . 9
1-6-4- روش تجزيه و تحليل داده‌ها ….. 10
1-7- تعریف واژههای کلیدی 10
1-8- ساختار کلی پژوهش 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 12
2-1- مقدمه 13
2-2-1- گروههای تجاری 13
2-2-1-1- تعریف گروههای تجاری 14
2-2-1-2- صورتهای مالی تلفيقي 16
2-2-1-4- بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری 18
2-2-1-5- الزام صورتهای مالی تلفیقی 18
2-2-1-6- تعریف واحد تجاری فرعی 19
2-2-2- ساختار مالکیت 20
2-2-2-1- تعريف مالکیت 21
2-2-2-2- تئوری ساختار مالکیت 22
2-2-2-3- نظريه نمایندگی 23
2-2-2-4- ترکيب مالکيت و سهامداري مديران 25
2-2-2-4-1- فرضيه همگرایی منافع 25
2-2-2-4-2- فرضیه تثبيت جايگاه مدیران 27
2-2-2-5- ترکيب مالکيت و سهامداران نهادي و عمده 28
2-2-2-5-1- فرضیه نظارت کارآ 29
2-2-2-5-2- فرضیه همسویی استراتژیک 30
2-2-2-6- تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی 30
2-2-2-6- ترکيب مالکيت و سهامداران خارجي 30
2-3- هزینه بدهی 31
2-3-1- هزينه بدهي و ساختار سرمايه 34
3-2- پیشینه پژوهش 36
3-2-1- پژوهشهای داخلی 36
2-3-2- پژوهشهای خارجی 38
2-4- خلاصه فصل 40

فصل سوم: روش اجراي پژوهش
3-1- مقدمه 42
3-2- روش پژوهش 42
3-3- فرضيه‌ها و سوالهای پژوهش 42
3-4- تعریف و اندازهگیری متغيرهاي پژوهش 43
3-4-1- متغیر مستقل 43
3-4-2- متغیر وابسته 44
3-4-3- متغیرهای کنترلی 44
3-5- قلمرو پژوهش 45
3-6- جامعه آماری و نمونه آماری 45
3-6-1- جامعه آماری 45
3-6-2- نمونه آماري 46
3-7- روش گردآوري داده‌ها 47
3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها 47
3-8-1- ضريب همبستگي و رگرسیون 47
3-8-2- مدلهای رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداري ضرايب مدلهای مربوط به فرضیه اصلی پژوهش 49
3-8-3- تحلیل واریانس 51
3-9- خلاصه فصل 52

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه 54
4-2- یافتههای پژوهش 54
4-2-1- آمار توصيفي 54
4-2-2- ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش 55
4-2-3- بررسی مشکل همخطی 56
4-2-3- آمار استنباطی 57
4-3- خلاصه فصل 62
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1- مقدمه 64
5-2-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول مبنی بر اینکه «بین گروههای تجاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود دارد.» 65
5-2-2-1-1- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه «بین گروههای تجاری و مالکیت دولتی ارتباط معنادار وجود دارد.» 65
5-2-2-1-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه «بین گروههای تجاری و مالکیت نهادی ارتباط معنادار وجود دارد.» 65
5-2-2-1-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم مبنی بر اینکه «بین گروههای تجاری و مالکیت انفرادی ارتباط معنادار وجود دارد.» 66
5-2-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه «بین گروههای تجاری و هزینه بدهی ارتباط معنادار وجود دارد.» 66
5-3- پیشنهادهای پژوهش 68
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش 68
5-3-2- پیشنهادهایی بر پژوهشهای آتی 68
5-4- محدودیتهای پژوهش 68
5-5- خلاصه فصل 69
منابع 70
پیوستها
پیوست شماره 1- لیست گروههای تجاری 78
پیوست شماره 2- نتایج تجزیه و تحلیل آماری دادهها 79
چکیده انگلیسی 91

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: فرآیند انتخاب شرکتهای عضو نمونه 46
جدول 4-1: آمارههای توصيفي متغيرهاي پژوهش 55
جدول 4-2: نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش 56
جدول 4-3: نتایج عامل تورم واریانس 57
جدول 4-4: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی اول 58
جدول 4-5: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی دوم 59
جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری فرضیه فرعی سوم 60
جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری فرضیه اصلی دوم 62
جدول 5-1- خلاصه نتایج پژوهش 68

چکیده
بررسی اثرات گروههای تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بهوسیله:
معصومه برزگر

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات گروههای تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین گروههای تجاری و ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه معناداری وجود دارد؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1384 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیلهای آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بین گروههای تجاری و معیارهای ساختار مالکیت و هزینه بدهی رابطه منفی وجود دارد.
واژههای کلیدی: گروههای تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی.

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
تصميمات سرمایهگذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، میتوان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایهگذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. بنابراین، در شرکتها سعی میشود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکتها ممکن است بدلیل نوسان در جریانهای نقدی داخلی، بعضی از فرصتهای سرمایهگذاری را رد کرده و یا آنها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقصهایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال میشود که هیچگونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکتها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو میتوانند تصمیمات سرمایهگذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری بهعنوان یک پدیده رایج است. شرکتهایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، بنابراین فرصتهای سرمایهگذاری سود آور را به آسانی رد کرده و یا از آنها صرفنظر میکنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکتها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینهساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکتها ایجاد کند. چنین شرکتهایی را شرکتهای با محدودیت تامین مالی مینامند. بنابراین دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکتهای با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی میشود (کلیچ، 1390). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکتها و به تبع بر مالکان شرکتها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروههای گروههای تجاری کمک میکند که با به کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (الهزمیه و همکاران1، 2014). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.
گروههای تجاری از جمله پدیدههایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعهیافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی میکند. اگرچه اهمیت گروهها قبلاً بهطور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروههای تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروههای تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروههای تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آنها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکتها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگیهای آن واحد ضروری به نظر میرسد. زیرا، تصمیمگیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکتهای عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگیهای منحصر به فرد گروههای تجاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، منابع طبیعی، وضعیت تأهل، تحلیل عاملی Next Entries منابع پایان نامه درباره گروههای تجاری، ساختار مالکیت، هزینه بدهی، بورس اوراق بهادار