پایان نامه با واژه های کلیدی تصویر مقصد، توزیع فراوانی، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی

دانلود پایان نامه ارشد

گری فیلم، تصویر ادراک‌شده از مقصد، انگیزه گردشگری، استان آذربایجان شرقی

فصل اول 1
مقدمه 2
1-1- تعریف موضوع و بیان مسئله 3
1-2- اهمیت و ضرورت موضوع 5
1-3- اهداف تحقیق 7
1-4- سؤالات تحقیق 7
1-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق 8
1-6- قلمرو تحقیق 8
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق 8
1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق 9
1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق 9
1-7- تعاریف واژگان تخصصی تحقیق 9
1-8- ساختار فصل های پایان‌نامه 10
فصل دوم 12
مقدمه 13
2-1- رسانه 14
2-1-1- وظیفه رسانه 15
2-1-2- اهمیت رسانه در گردشگری 16
2-1-3- اهمیت فیلم و سینما در گردشگری 18
2-1-4- ویژگی های اصلی فیلم ترغیب‌کننده‌ی گردشگری 19
2-2- رفتار مصرف کننده 20
2-3- تصویر مقصد 21
2-3-1- نقش تصویر مقصد در رفتار گردشگران 23
2-3-2- تصویر شناختی و تصویر عاطفی 23
2-3-3- تصویر مقصد نامطلوب 25
2-3-4- مدیریت تصویر 26
2-3-5- فرآیند مدیریت تصویر 28
2-3-6- شکل گیری تصویر مقصد 29
2-3-6-1- مدل شکل گیری تصویر مقصد بالگلو و مک کلیری 30
2-3-6-2- مدل شکل گیری تصویر مقصد بیرلی و مارتین 31
2-3-7- عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری تصویر 33
2-3-8-ابعاد تصویر ادراک‌شده ی مورد استفاده در این تحقیق 35
2-3-9- تأثیر فیلم در تصویر مقصد 36
2-3-10- مشارکت ستارگان سینما بر تصویر مقصد 37
2-4- جایگذاری مقصد در فیلم 38
2-4-1- مزایای جایگذاری مقصد در فیلم 39
2-5- انگیزه گردشگری 41
2-5-1- سلسله‌مراتب مازلو 41
2-5-2- عوامل کششی و رانشیِ دان 42
2-5-3- نظریه کرامتون 43
2-5-4- دیگر نظریات انگیزش 44
2-6- انگیزه گردشگر فیلم 46
2-6-1 عوامل کششی انگیزش در گردشگری فیلم 48
2-6-1-1- مکان به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم 49
2-6-1-2- شخصیت ها به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم 50
2-6-1-3- ویژگی های نمایشی به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم 51
2-6-2- عوامل رانشی در گردشگر فیلم 51
2-6-2-1- نوجویی به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم 52
2-6-2-2- اعتبار به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم 53
2-6-2-3- شخصی‌سازی به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم 53
2-6-2-4- هم ذات پنداری به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم 54
2-7- مشکل تعیین علل انگیزش 55
2-8- گردشگری فیلم 56
2-8-1- اشکال مختلف گردشگری فیلم 57
2-8-2- چارچوب مفهومی گردشگری فیلم 58
2-8-3- گردشگر فیلم 60
2-8-4- اثرات گردشگری فیلم 61
2-8-5- نمونه های عملیاتی شده گردشگری فیلم 62
2-8-6- گردشگری فیلم در ایران 64
2-8-7- زمینه های مطالعات انجام‌شده در گردشگری فیلم 66
2-9- پیشینه تحقیق گردشگری فیلم 67
2-9-1- پیشینه تحقیق در ایران 67
2-9-2- پیشینه تحقیق در خارج از ایران 69
2-10- چارچوب نظری 72
جمع بندی 73
فصل سوم 74
مقدمه 75
3-1- روش تحقیق 75
3-2- جامعه ی آماری تحقیق 76
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری 76
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها 77
3-5- ابزار سنجش 77
3-5-1- پرسشنامه 77
3-6- آزمون ابزار (پرسشنامه) 80
3-6-1- آزمون روایی (اعتبار) پرسشنامه 80
3-6-2- آزمون پایایی پرسشنامه 81
3-7- روشهای تجزیه‌وتحلیل آماری 82
3-8- موردمطالعه 82
3-8-1- موقعیت جغرافیایی 82
3-8-2- استان آذربایجان شرقی از دید آمار 83
3-8-2- بررسی جاذبه ها و تسهیلات گردشگری آذربایجان شرقی 85
3-8-2-1- جاذبه های طبيعی 85
3-8-2-2- جاذبه های انسانی 87
جمع‌بندی 89
فصل چهارم 90
مقدمه 91
4-1- آمار توصیفی 91
4-1-1- جنسیت گردشگران 92
4-1-2- سن گردشگران 92
4-1-3- مدرک تحصیلی گردشگران 93
4-1-4- نوع منبع اطلاعاتی گردشگران 93
4-1-5- وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان 94
4-1-6- نوع فیلم موردعلاقه گردشگران 95
4-1-7- انگیزه کلی گردشگران 96
4-1-8- تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و انگیزهی سفر گردشگران 96
4-1-9- باور گردشگران نسبت به تأثیر فیلم در انگیزش گردشگران نسبت به سفر 97
4-2- آمار استنباطی 97
4-2-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش 98
4-2-2- بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش 99
4-2-2-1- شاخص کفایت حجم نمونه در متغیرهای گردشگری فیلم، منابع طبیعی، زیرساخت‌های عمومی، زیرساخت‌های گردشگری، محیط طبیعی و انگیزه گردشگر فیلم 99
4-2-2-2- تحلیل عاملی تأییدی 101
4-2-2-2-1- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر گردشگری فیلم 102
4-2-2-2-2- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر تصویر مقصد 104
4-2-2-2-3- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر انگیزه گردشگر فیلم 106
4-2-3- وضعیت متغیرهای پژوهش 108
4-2-4- همبستگی متغیرهای پژوهش 110
4-2-5- آزمون فرضیات پژوهش 110
جمع‌بندی 114
فصل پنجم 116
مقدمه 117
5-1- جمع‌بندی یافته های تحقیق 117
5-1-1- جمعیت شناختی 117
5-1-2- نوع منبع اطلاعاتی گردشگران 118
5-1-3- نوع فیلم مورد علاقه گردشگران 118
5-1-4- انگیزه کلی گردشگران 119
5-1-5- تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و انگیزه ی سفر گردشگران 119
5-1-6- باور گردشگران نسبت به تأثیر فیلم در انگیزش نسبت به سفر 120
5-2- بررسی سؤالات تحقیق 121
5-2-1- معناداری تأثیر گردشگری فیلم بر انگیزه گردشگران 121
5-2-2- معناداری تأثیر گردشگری فیلم بر تصویر ادراک‌شده از مقصد 121
5-2-3- معناداری تأثیر تصویر ادراک‌شده بر انگیزه گردشگران 121
5-2-4- معناداری تأثیر گردشگری فیلم و تصویر ادراک‌شده بر انگیزه گردشگران 122
5-3- بحث و نتیجه گیری 123
5-4- پیشنهادات 125
5-5- محدودیت های پژوهش 126
منابع 127
ضمائم و پیوست ها 138
پیوست 1: پرسشنامه 138
پیوست 2: 141
فهرست جدول
3-1-گویههای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….79
3-2-آزمون پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….82
4-1-توزیع فراوانی گردشگران بر اساس جنسیت…………………………………………………………………………..93
4-2- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس سن…………………………………………………………………………………93
4-3- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس مدرک تحصیلی……………………………………………………………..94
4-4- توزیع فراوانی اطلاعات گردشگران بر اساس منابع اطلاعاتی………………………………………………..95
4-5- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس وضعیت تأهل…………………………………………………………………95
4-6- توزیع فراوانی گردشگران بر اساس نوع فیلم موردعلاقه………………………………………………………..96
4-7-میانگین انگیزه کلی گردشگران………………………………………………………………………………………………97
4-8-میانگین تأثیر سریال شهریار/تبریز در مه در تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران…….97
4-9-توزیع فراوانی آرای گردشگران نسبت به تأثیر تماشای فیلم در انگیزش گردشگران…………….98
4-10- آزمون شاپیر و ویلکز……………………………………………………………………………………………………………99
4-11- آزمون KMO و بارتلت متغیرهای گردشگری فیلم، منابع طبیعی ، زیرساخت‌های عمومی، زیرساخت‌های گردشگری و محیط طبیعی و انگیزه گردشگر فیلم…………………………………………….102
4-12- نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای پژوهش……………………………………………..110
4-13- میانگین،انحراف استاندار، همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………………….111
4-14-میزان پیش‌بینی انگیزه گردشگر فیلم بر اساس گردشگری فیلم……………………………………..114
4-15-میزان پیش‌بینی ابعاد تصویر ذهنی بر اساس گردشگری فیلم…………………………………………114
4-16-میزان پیش‌بینی ابعاد انگیزه گردشگر بر اساس تصویر ذهنی………………………………………….114
4-17-میزان پیش‌بینی انگیزه گردشگر فیلم بر اساس ابعاد تصویر ذهنی و گردشگری فیلم … 114

فهرست شکل
-1-2مدل یکپارچه تصویر مقصد گردشگری بر رضایت و تصمیمات رفتاری………………………………….23
2-2-فرایند مدیریت تصویر……………………………………………………………………………………………………………..30
2-3–مدل شکل‌گیری تصویر مقصد بالگلو و مک کلیری……………………………………………………………..32
2-4-مدل شکل‌گیری تصویر مقصد بیرلی و مارتین………………………………………………………………………33
2-5-عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری تصویر گردشگران از مقصد……………………………………………………35
2-6-ابعاد و ویژگی‌های مؤثر بر تصویر ادراکی………………………………………………………………………………..36
2-7-گونه شناسی عوامل انگیزشی………………………………………………………………………………………………….45
2-8-نقش فیلم به‌عنوان یک عامل مؤثر در انگیزش سفر به مقصد……………………………………………….49
2-9-انگیزه کششی و رانشی در گردشگری فیلم…………………………………………………………………………….56
2-10-چارچوب مفهومی گردشگری فیلم……………………………………………………………………………………….60
2-11-گردشگری فیلم و انواع دیگر گردشگری………………………………………………………………………………62
2-12-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………74
3-1-نقشه تقسیمات استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان در سال 1390……………………..85
4-1-مدل اول اندازه‌گیری گردشگری فیلم در حالت تخمین استاندارد………………………………………103
4-2- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری گردشگری فیلم………………………………………………….104
4-3- مدل اول اندازه‌گیری تصویر مقصد در حالت تخمین استاندارد…………………………………………105
4-4- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری تصویر مقصد………………………………………………………106
4-5- مدل اول اندازه‌گیری انگیزه گردشگری فیلم در حالت تخمین استاندارد………………………….108
4-6- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه‌گیری انگیزه گردشگری فیلم……………………………………….109
4-7-مدل عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..115
5-1- مدل عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………123

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
گردشگری فعالیتی است که غیر از مزایای اقتصادی و اشتغالزایی، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیاری دارد. با توسعهی گردشگری میتوان باعث افزایش سطح رفاه زندگی اجتماعات بومی شد، اما جذب گردشگر نیازمند مکانیزمهای مختلفی است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی برنامه چهارم توسعه، توسعه صادرات، تجارت آزاد، جهانی شدن Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آذربایجان شرقی، مقصد گردشگری، بازاریابی، زیرساختها