پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، الحاق ایران، تجارت ایران

دانلود پایان نامه ارشد

بسمه تعا …………………………………………………………………………………18
ج) مقررات صادرات و واردات …………………………………………………………………………………………20
د) قوانین ومقررات گمرکی ……………………………………………………………………………………………….20
ه ) موانع موجود در قوانین بیمه ………………………………………………………………………………………….21
و) نارسایی قوانین وآیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری ……………………………………………………21
ز) بخش بودجه دولت ………………………………………………………………………………………………………21
ک ) مشکلات بخش تراز پرداختها ……………………………………………………………………………………..21
فصل چهارم : بررسی تاثیرالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد،صنایع و
فرهنگ کشور ………………………………………………………………………………………………………………….23
مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………..23
ب) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :………………………………………………………………24
ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:…………………………………………………………………25
مبحث دوم : اقتصاد وتجارت ایران : …………………………………………………………………………………..25
گفتار اول : وضع موجود اقتصادی کشور: ……………………………………………………………………………25
گفتار دوم : تشکیل سازمان توسعه وتجارت ایران : ………………………………………………………………26
الف) معرفی سازمان توسعه وتجارت ایران:…………………………………………………………………………..26
ب) : اهداف سازمان توسعه وتجارت ایران : ………………………………………………………………………..27
ج) استراتژیهای توسعه وتجارت ایران: ………………………………………………………………………………..27
د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه وتجارت ایران : ……………………………………………………..29
گفتار سوم : مشکلات اقتصادی کشور …………………………………………………………………………………33
مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور ………………………38
الف) اهداف اصلی صادرات ……………………………………………………………………………………………..39
مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان ……40
گفتار اول: بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها ………………………………………….. 40
بخش اول : توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی ………………………………………………………………..40
بخش دوم: ابزارهای مورد استفاده برای القای فرهنگی ……………………………………………………………43
گفتار دوم : بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ ایران ……………………………………………….43
مبحث پنجم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کشور ………………………45
گفتار اول: نقش صنعت در اقتصاد ایران ……………………………………………………………………………. 45
گفتار دوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع خودرو سازی …………………………..57
1-2-5) صنایع خودروسازی ……………………………………………………………………………………………..57
2-2-5) تولیدات بومی وبازار فروش ………………………………………………………………………………….59
3-2-5) صادرات …………………………………………………………………………………………………………….59
4-2-5) منافع …………………………………………………………………………………………………………………61
گفتار سوم : تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برصنایع نساجی ………………………………………….61
الف) صنعت نساجی ………………………………………………………………………………………………………..61
ب) صنایع نساجی ایران ……………………………………………………………………………………………………64
ج) مشکلات صنعت نساجی در ایران ………………………………………………………………………………….64
د) صنایع نساجی والحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………… 65
فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودروسازی ونساجی ………………………..67
مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودروسازی ……………………………………………………………67
مبحث دوم : ارائه راهکار رقابت صنایع نساجی …………………………………………………………………….69
الف) راهکارهای مربوط به محیط داخلی بنگاههای نساجی …………………………………………………….71
ب) راهکارهای مربوط به محیط بیرونی بنگاههای نساجی ……………………………………………………….71
فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات نگارنده ………………………………………………………………………73
مبحث اول: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….73
مبحث دوم : پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………76
منابع وماخذ : ………………………………………………………………………………………………………………….78
چکیده انگلیسی: ………………………………………………………………………………………………………………………..82

چکیده
در دنیایی که 98 درصد تجارت درآن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته و کشورهای برتر صنعتی واقتصادی دنیا عضو آن هستند الحاق به سازمان تجارت جهانی الزامی بنظر می رسد جدیداً فرایند الحاق ایران با تشکیل کارگروه مربوطه شروع گردیده لذا بدلیل اهمیت موضوع وپس از گذشت سالها از ارائه درخواست ایران همچنان تاثیر عضویت کشورمان بر روی صنایع ، اقتصاد وبخشهای دیگر کشور نیاز به بررسی دقیق وتحلیل داشته که به همین دلیل وشرایط خاص آن ووجود پتانسیلها ومزیتهای نسبی صنایع وتاثیراتی که الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی داشته مورد تحقیق نگارنده با شیوه کتابخانه ای و بررسی کتب اساتید بزرگوار این رشته ومقالات مرتبط در مجلات وسایتها وبارویکرد پژوهش بنیادی و کاربردی بعمل آمده است در این تحقیق سوالات اساسی مورد نظروفرضیات نگارنده در بخش مقدمه ارائه ودر متن تحقیق نیز بصورت جامعتر مورد بررسی قرارگرفته است. سابقاً مقالات متعددی با عنوانهای مشابه ولی بصورت عام ویا درخصوص یک صنعت خاص توسط کارشناسان ودانشجویان محترم رشته های مختلف نگاشته شده که مورد بهره برداری قرارگرفته وهمچنین از جنبه تطبیقی نیزاز مطالعاتی که در خصوص اثرات الحاق کشورهای مختلف از جمله ویتنام وچین انجام پذیرفته استفاده گردیده است.در ابتدای مبحث در خصوص تاریخچه ،ارکان واصول ومبانی سازمان تجارت جهانی وچگونگی الحاق به آن و مهمتر از آن روند الحاق وبسترهای لازم جهت الحاق کشورمان بررسی شده است .عضویت ایران به این سازمان در سازمان تجارت جهانی دارای مزایاومعایبی بوده وتاثیراتی بر بخشهای مختلف کشور از جمله صنایع واقتصاد دارد که در فصول اصلی این تحقیق بدواً وضع موجود اقتصادی کشور وصنایع بویژه صنایع خودروسازی ونساجی واقدامات وتغییراتی که در مقررات وقوانین مرتبط باید انجام پذیرد وهمچنین مشکلات صنایع واثرات الحاق برآنها بررسی و در انتها نیز راهکارهایی که از نظر نگارنده جهت بهبود توان رقابتی صنایع مذکور مناسب بوده در فصل مستقلی ارائه ومورد بررسی وتحلیل قرارداده شده است .
نتیجه آن که پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی وسازمانهای وابسته اقتصادی وتجاری وابسته به سازمان ملل ودر پی جهانی شدن رابطه اقتصادی کشورها ،همه کشورهر باید آمادگی حضوردراین فراینراذاشته باشند وایران نیز از این امر مستثنا نمی باشد
کلیدواژه ها: تاثیرالحاق ، سازمان تجارت جهانی ، صنایع خاص ، راهکارها

فصل اول : کلیات
مبحث اول : مقدمه
الف ) طرح مسئله
درجهانی که بیش از 98 درصد تجارت آن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت حهانی1 ودر داخل چرخه این کشورها انجام می پذیرد بقا ورشد اقتصادی درخارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی ناممکن ویا بسیار دشوار می باشد لذا الحاق به این سازمان بین المللی الزامی می گردد وعدم پیوستن به این سازمان باعث بازماندگی کشورها در روابط تجاری جهانی وکاهش توان رقابتی در اقتصاد جهانی خواهد شد .
در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول2، بانک جهانی3 و سازمان تجارت جهانی نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات4 و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.
سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آن درشرایط فعلی جهان وروابط جاری بین کشورها ،در پی فرایند جهانی شدن هستند و در ابعاد مختلف ، سه سازمان بین المللی بانک جهانی ؛ سازمان تجارت جهانی وصندوق بین المللی پول بعنوان سازمانهای تخصصی درراستای جهانی سازی اقتصاد اقداماتی انجام داده وکشورهای درحال توسعه را به سمت سیاستهایی که در پیش گرفته اند سوق می دهند .
اقدامات سازمانهای مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصادی جهانی باعث می شود وهر کشوری آمادگی حضور دراین فرایند را نداشته باشد منزوی می گردد. برهمین اساس اگر کشوری عضو سازمان تجارت جهانی نشود عملاً قادر به حضور در عرصه رقابت صادرات وهمچنین حضور در بازار جهانی نخواهد بود وبانک جهانی و همینطور صندوق بین المللی پول نیز پرداخت وام به کشورهای نیازمند را اکثراً مشروط به انجام خصوصی سازی و انجام سیاستهای آزادسازی می نمایند.
با این حال حضور در عرصه اقتصاد جهانی تاثیرات فراوانی بر اقتصاد وصنایع کشورهای در حال توسعه داشته و مشکلات عدیده ای از جمله افزایش تورم ، افزایش فساد

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره مثِ، دونم، قبولم، بسرایم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، الحاق ایران، سازمان تجارت جهاني