منبع پایان نامه ارشد با موضوع فقه امامیه، قرآن کریم، دانشگاه آزاد اسلامی، عقاید وهابی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه آزاد اسلا
تقدیم به :

سپاسگزاری:

فرم شماره 7

بسمه تعالی

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
احتراماً گواهی می شود پایان نامه آقای حسین بهداد فر دانشجوی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی تحت عنوان: بدعت ازمنظر فقه امامیه به اتمام رسیده و مورد مطالعه و بررسی کامل قرار گرفته است، نواقص و اشکالات آن نیز تصحیح شده و برای تایپ، صحافی آماده است.

نام و نام خانوادگی دانشجو:
حسین بهداد فر
تاریخ:
23/05/1392
امضاء:

استاد راهنما:
دکتر عطاء اله افتخاری

استاد ( استادان ) مشاور:
دکتر علی پور جواهری

استاد داور
دکتر محمد باقر عامری نیا

استاد داور
دکتر مهران جعفری

نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه:
مهران جعفری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه: 2
1- 1 بیان مساله : 3
1- 2 سوالات اصلی تحقیق 5
1-3 فرضیه ها: 5
1-4 ضرورت ونوآوری تحقیق 5
1-5 اهداف تحقیق 6
1-6 پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 6
1-7 روش پژوهش 7
1-8 اهمیت و دشواری های تحقیق 7
1-9 فصول تحقیق 8
فصل دوم: مبانی بدعت ازمنظرفقه امامیه
2-1- بدعت درلغت: 10
2-2- بدعت در اصطلاح: 12
2-2-1- تشویش درمفهوم بدعت: 13
2-3- حرمت بدعت: 14
2-4- ارکان بدعت: 17
2-4-1- تصرف در دین: 17
2-4-2- ریشه در شرع نداشته باشد: 18
2-4-3- رواج در میان مردم: 19
2-5- تقسیم بدعت به زیبا و ناپسند: 19
2-5-1- نوآوری در امور بطور مطلق عرفی: 20
2-5-2- نوآوری ها ی عرفی پیرامون موضوعات شرعی: 20
2-5-3- نوآوری وبدعت های حرام: 21
2-5-4- بدعت عادی و شرعی: 21
2-5-5- بدعت حقیقی ونسبی: 22
2-6- زمینه های بدعت: 22
2-6- 1- عوامل بدعت 24
2-6-2- مسائل خرافی: 26
2-6-2-1- عوامل پیدایش خرافات توسط مردم: 27
2-6-2- 2- رجوع به فالگیرها: 28
2-6-2- 3- رجوع به دعاگرها: 29
2-6-2-4- خرافات نوروزی: 31
2-6-2- 5- رسومات وعادتهای غلط: 33
2-6-2- 6- برخی دیگر از رسومات رایج: 35
2-7- رابطه ی تحریف و بدعت: 39
2-8- انواع تحريف: 39
2-8-1- تحریف لفظ: 39
2-8-2- تحريف معنوی: 40
2-8-3- تحريف به معناي زيادكردن: 40
2-8-4- تحريف به معناي كم كردن: 41
2-8-5- تحريف به معناي تبديل كردن: 41
2-8-6- تحريف درمعانی و موضعی: 42
2-8-7- تحريف درآيات: 42
2-8-8- عقيده شيعه درموردتحريف قرآن: 42
2-9- عوامل تحریف: 43
2-9-1- حفظ موقعيت اجتماعي واقتصادي: 43
2-9-2- زمينه سازي حكومت و رياست: 44
2-9-3- جبران شكست ها: 44
2-9-4- قهرمان سازي و اسطوره سازي: 44
2-9-5- اغراض دشمنان دين: 45
2-9-6- هوس و ميل هاي دروني: 45
2-10- تحريف دركتاب كهن شيعي: 45
2-11- ادله عدم تحريف قرآن: 47
2-11-1- آيات قرآن: 47
2-11-2- روايات: 48
2-12- غلو و بدعت 50
2-12- 1- معنای لغوی غلو: 50
2-13- معنای اصطلاحی غلو: 52
2-14- ریشه های تاریخی غلو دراسلام: 53
2-16- عوامل واسباب غلو: 58
2-16-1- موضوع عکس العمل: 58
2-16-2- ضعف خداشناسی: 59
2-16-3- توجیه عقیده: 60
2-16-4- جهل و ناآگاهی: 61
2-17- نهی قرآن کریم از غلو یهود: 61
2-18- نهی قرآن کریم از غلومسیحیان: 62
2-19- رابطه اعتقادات شيعه و غلو عقيدتي بين مسلمين: 63
2-20- مخالفت متکلمان امامیه با غلو و غالیان: 67
2-21- حد و مرزغلو: 68
2-22- اعترافات حقانی: 69
2-23- عوامل پیدایش نظریه همسان غلو وتشیع: 70
2-24- دلایل اهمیت تحقیق در موضوع غلو 70
2-25- خرافات اهل غلو: 74
2-26- پیامدهای خطرناک غلو: 75
2-27- مهم ترین دلائل برائت و بیزاری تشیع از غلو و غالیان: 76
2-27-1- مبارزه پیشوایان تشیع با غلو: 77
2-29- انگیزه نسبت دادن غلو به شیعیان: 81
2-30- انگ غلو به راویان و محدثان شیعه: 82
2-31- تهمت وافتراء نسبت به تشیع: 83
2-32- نسبت غلو به اهل بیت: 83
خلاصه ی فصل دوم: 85
فصل سوم: بدعت قمه زنی و عزاداری از منظرفقه امامیه
3-1- قمه چیست و قمه زن کیست: 87
3-2- قمه زنی ازمنظرتاریخ: 88
3-3- دلایل قمه زنان: 90
3-3-1- افسانه سربه محمل کوبیدن: 90
3-3-2- آیا قمه زنی نوعی عزاداری محسوب می شود: 90
3-3-3- قمه زنی و همدردی با امام حسین: 93
3-3-4- زنده نگه داشتن مذهب: 94
3-4- بدعت بودن قمه زنی: 97
3-4-1- وهن و تضعیف مذهب: 104
3-4-2- نماز نخوانند اما قمه بزنند: 105
3-4-3- تبعت منفی و عوارض بهداشتی: 106
3-4-4- آسانی دین: 108
3-5- پاسخ به شبهات قمه زنی: 110
3-5-1- تعیین موضوعات مطابق با شأن فقیه و مجتهد نیست: 110
3-5-2- جایز بودن اعمال قمه زنی در گذشته: 111
3-5-3- مسخره کردن دیگران موجب حرمت اعمال نمی شود: 112
3-5-4- قمه زنی نوعی حجامت است: 113
3-6- پرهیز از خرافات در مجالس حسینی: 114
3-7- تکلیف علما در مبارزه با روضه های دروغ: 118
3-8- نگاهی به عزاداری های حسینی: 120
3-8-1- تاریخچه شکل گیری مجالس عزاداری: 121
3-8-2- فلسفه عزاداری: 122
3-8-4- پیشنهادات عملی: 128
3-9- آسیب های عزاداری: 130
3-9-1- دگرگونی فضای اجتماعی و تغییر در گفتمان عاشورا 130
3-9-2- تبیین نشدن فلسفه صحیح قیام: 131
3-9-3- تمایل به اسطوره سازی و افسانه پردازی: 132
3-9-4- برخورد عاطفی صرف با مقوله عزاداری: 132
3-9-5- جبرانگاری: 133
3-9-6- نقش حکومت ها و تاریخ نگاران درباری: 133
3-9-7- تعصبهای بی جا و جمود فکری: 133
3-10- رسالت مقدس مداحی: 136
3-11- بهره برداری صحیح از هنر تعزیه: 138
3-12- غلو و زیاده روی: 139
3-13- عزاداري از دیدگاه قرآن کریم: 140
3-14- چرا اهل سنت در عزاداري امام حسين ـ عليه السلام ـ گريه را بدعت مي شمارند؟ 155
3-15- آیا اعمال شیعیان برای ائمه خود بدعت می باشد؟ 161
3-16- سیاه پوشیدن 165
3-17- لعن یا لعنت: 168
3-18- نظرات علماء و مراجع مکتب تشیع درباره مجالس عزاداری: 179
3-19- تصاویر مربوط به قمه زنی 181
3-20- تصاویر فتاوای مراجع عظام تقلید پیرامون قمه زنی: 183
فصل چهارم: نکاح متعه و نماز تراویح و فرق بدعت گذار
4-1- نکاح متعه یا ازدواج موقت ازدیدگاه فقهی، حقوقی واجتماعی: 186
4-2- ازدواج موقت: 187
4-2-1- ازدواج موقت در قرآن: 189
4-2-1-1- ادله منکرین وجود آیه متعه در قرآن: 194
4-2-2- ازدواج موقت یا متعه در قرآن‏: 201
4-2-3- ازدواج موقت در روایات: 205
4-2-4- ازدواج موقّت در سنّت نبوت: 207
4-2-5- مشروعيت ازدواج موقّت‏: 208
4-3- تعریف متعه: 209
4 -4- چرا عمر بن الخطاب متعه را در اسلام برداشت؟ 210
4-4-1- ایرادها و پاسخ ها: 211
4-5- نماز تراويح‏ 216
4-6- تاریخچه نماز تراویح: 219
4-7- چرا شيعيان نماز تراويح‏ نمى‏خوانند: 224
4-8- نماز تراويح‏ از ديدگاه علماى شيعه اماميه‏: 225
4-9- بطلان نماز تراويح با جماعت در نزد اهل سنت: 226
4-10- بطلان نماز تراويح با جماعت در نزد شيعه: 231
4-11- فرقه های بدعت گذار: 233
4-11-1- تاریخچه پیدایش بابیت: 233
4-11-1-1- شیخیه بستر پیدایش بابیت: 234
4-11-1-2- بدعت رکن رابع: 237
4-11-2- شرح حال میرزا علی محمد باب بنیانگذار فرقه بابیت: 238
4-11-2-1- از بابی گری تا بهائی گری: 238
4-12- شرح حال حسینعلی بهاء، بنیانگذار فرقه ضاله بهایی: 239
4-13- بابیت و بهائیت در کشاکش موافقان و مخالفان: 240
4-14- تنبیه و توبه باب: 240
4-14-1- فتوای علما برای اعدام باب: 241
4-15- نقش استعمار در پیدایش بابی گری و بهائی گری و تقویت آن دو: 242
4-15-1- آمریکا حامی بابیت و بهائیت: 243
4-16- ادعای باب: 244
4-16-1- ادعای ذکریت و بابیت: 244
4-16-2- ادعای قائمیت و مهدویت: 245
4-16-3- ادعای نبوت و پیغمبری: 245
4-16-4- ادعای الوهیت و خدایی: 246
4-17- فرقه وهابیت: 247
4-17-1- عقاید وهابیت: 248
4-18- پاسخ به شبهات وهابیت 253
4-18-1- چراشیعه برخاک سجده می کند؟ 253
4-18-2- توسل ، تبرک و شفاعت از منظر وهابیّت و نقد آن: 259
4-18-2-1- تعریف توسل: 260
4-18-2-2- اقسام توسل: 261
4-18-2-3- نقد نظریه ی مخالفین توسل: 264
4-18-2-4- تعریف تبرک: 269
4-18-2-5- انواع تبرک: 270
4-18-2-6- نظریه ی علمای اهل سنت: 271
4-18-2-7- مشروعیت تبرک در قرآن مجید: 272
4-18-2-8- تعریف شفاعت: 276
4-18-2-9- اقسام شفاعت: 277
4-18-2-10-ضرورت شفاعت: 277
خلاصه فصل چهار: 278
نتیجه گیری نهایی 280
پیشنهادات: 282
منابع و ماخذ 284

چکیده :
بدعت از منظر فقه امامیه
به وسیله ی:
حسین بهدافر

يکي ازآفات وآسيب هاي مهمي که جريان هاي فکري و فرهنگي به ويژه اديان و شريعت هاي الهي را درطول تاريخ با مشکلات روبرو ساخته بدعت وجريان هاي بدعت گذاربوده است. بدعت دردين موجب ظهور يک سلسله مسائل جديد می شود که در باورهاي مردم ايجاد ترديد نموده، فرقه ها، و جريان هاي باطل پديدارشده، سبب ناکارآمدي وگريزازدین می گردند.دین مبین اسلام به ويژه مکتب آسماني اهل بيت- امامیه- همواره در طول تاريخ با بدعت و بدعت گذاري مواجه بوده است . بدعت به معناي نوآوري است که هرگونه کاستن یا افزودن دردین وبه نام دین می باشدکه حرام است وعلت حرام بودن بدعت دراسلام به اين دليل است که بدعت گذاري نوعي افتراء برخداست و افتراء برخداوند از گناهان کبيره و حرام است. لذا يکي از عوامل حفظ اسلام و قرآن از تحريف ها و انحرافات، قانون تحريم بدعت دراسلام است.ازجمله آثار بدعت گذاري دردين می توان به تباهي دين و ترک سنت ها،گمراهي، باطل شدن عمل ها و… اشاره نمود.از روش هاي برخورد با بدعت گزاران می توان روشنگري، عدم حمايت و روي گرداندن از بدعت گذاران، رسالت پاسداری ازدین توسط علما را ذکرکرد.
از مهمترین مصادیق بدعت می توان به قمه زنی، مسائل خرافی، غلو، تحریف، فرق بدعت گر، شبهات دینی درعزاداری و ادعیه،گفتن آمین بعداز تلاوت سوره حمددرنماز، دست بسته نمازخواندن،حذف حی علی خیرالعمل در اذان، افزودن جمله الصلوه خیرمن النوم، نمازتراویح وحرام دانستن ازدواج موقت اشاره نمود.

واژه های کلیدی: بدعت، تحریف، غلو، متعه، تراویح، توسل، وهابیت و …

مقدمه:
بدعت از اصلی ترین عوامل درانحراف بخش وسیعی از مسلمین درانجام احکام واقعی دین است. برخی از بزرگان به تبع اسلاف خویش ، نوآوری در دین را باب کردندو بر خلاف سنت حقیقی رسول خدا – صلی الله علیه و آله و سلم– در اصلی ترین مسائل دینی مثل نماز و روزه و … دست بردند واحکام را به دلخواه خویش بنا به مصالح غیردینی تغییر دادند! بدعت ازمنظرفقه امامیه تغییر احکام الهی واسلامی برخلاف شرع و دستورات ائمه اطهار وعمل کردن به آن می باشد. برای مثال می توان گفت:
«ازجمله گفتن آمین بعداز پایان سوره حمد در نماز،دست بسته نمازخواندن،حذف حی علی خیرالعمل دراذان،افزودن جمله الصلاه خیرمن النوم دراذان صبح، نمازتراویح وحرام دانستن ازدواج موقت.این باورها از بدعت هایی است که توسط خلفا بر دین تحمیل شده است.»(محمدی ری شهری،میزان الحکمه ، 1385، 107)
باتوجه به مثال های مذکورمی بینیم که بدعت، جریان منظم دین را به واسطه نظریه افراد می شکندو باعث تغییراساسی مسیراصلی پیاده شدن احکام الهی می شود. براساس روایات صحیح رسیده وفرامین الهی،خداوند متعال و رسول اکرم هرگز از بدعت در دین و بدعتگران راضی نبوده ونخواهند بود. ودر این رابطه هیچ گونه استثنایی وجود ندارد. از نظراحکام دین از حرامترین اعمال این است که حلال خدارا حرام وحرام خداراحلال بشماریم.و آن چه را بر خلاف نص وسنت نبوی است اجرا کنیم.بایدتوجه داشت که بدعت درواقع همان اجتهاد غیر شرعی، عقلی و اخلاقی است که دقیقادرمقابل نصوص رسیده است. وبدعتها وانحرافات موجود در اموری رخ داده که با صراحت کامل به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره خوشه بندی، جمعیت شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی، سلسله مراتب Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فقه امامیه، مبانی فکری، نهج البلاغه، علامه مجلسی