دانلود تحقیق با موضوع ساختار قدرت، الگو برداری، از خود بیگانگی، کتاب های درسی

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت علوم، تحقيقات و فناور…………………………………………………………………………27
عنوان صفحه
فصل سوم :روش شناسي پژوهش
3-1)مفاهيم و تعاريف ………………………………………………………………………………………………………31
3-2) مزاياي روش تحليل محتوا ……………………………………………………………………………………. 33
3-3) معايب روش تحليل محتوا ……………………………………………………………………………………..28
3-4)مراحل و اجزاء روش تحليل محتوا …………………………………………………………………………..34
3-5) روش پژوهش در اين تحقيق …………………………………………………………………………………..35
فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
4-1) كتاب فارسي اول راهنمايي
• 4-1-1) مقايسه ي تعداد مولفان و اعضاي شوراي برنامه ريزي ……………………………………..37
• 4-1-2) مقايسه ي تعداد تصا وير مرد و زن ……………………………………………………………………38
• 4-1-3) مقايسه ي تعداد اسامي و كلماتي كه دلالت بر جنسيت فرد دارد…………………..39
• 4-1-4) مقايسه ي تعداد شخصيت هاي مذكر و مونث حاضر در متن دروس………………..39
• 4-1-5) اختصاص متن دروس براي معرفي افراد……………………………………………………………..40
• 4 -1-6) تحليل محتواي كيفي تصاوير كتاب فارسي اول راهنمايي……………………………….40
• 4-1-7) تحليل محتواي كيفي متن دروس كتاب فارسي اول راهنمايي………………………….46
4-2) كتاب فارسي دوم را هنمايي
• 4-2-1) مقايسه ي تعداد مولفان و اعضاي شوراي برنامه ريزي……………………………………….55
• 4-2-2) مقايسه ي تعداد تصا وير مرد و زن……………………………………………………………………..55
• 4-2-3) مقايسه ي تعداد اسامي و كلماتي كه دلالت بر جنسيت فرد دارند…………………..56
• 4-2-4) مقايسه ي تعداد شخصيت هاي مذكر و مونث حاضر در متن دروس………………..56
• 4-2-5) اختصاص متن دروس براي معرفي افراد……………………………………………………………..57
عنوان صفحه

• 4 -2-6) تحليل محتواي كيفي تصاوير كتاب فارسي دوم راهنمايي………………………………..58
• 4-2-7) تحليل محتواي كيفي متن دروس كتاب فارسي دوم راهنمايي ………………………63
4-3) كتاب فارسي سوم را هنمايي
• 4-3-1) مقايسه ي تعداد مولفان و اعضاي شوراي برنامه ريزي……………………………………….68
• 4-3-2) مقايسه ي تعداد تصا وير مرد و زن……………………………………………………………………..69
• 4-3-3) مقايسه ي تعداد اسامي و كلماتي كه دلالت بر جنسيت فرد دارند …………………69
• 4-3-4) مقايسه ي تعداد شخصيت هاي مذكر و مونث حاضر در متن دروس………………..70
• 4-3-5) اختصاص متن دروس براي معرفي افراد……………………………………………………………..70
• 4 -3-6) تحليل محتواي كيفي تصاوير كتاب فارسي سوم راهنمايي……………………………….71
• 4-3-7) تحليل محتواي كيفي متن دروس كتاب فارسي سوم راهنمايي ……………………..73
4-4) كتاب ادبيات فارسي اول دبيرستان
• 4-4-1) مقايسه ي تعداد مولفان و اعضاي شوراي برنامه ريزي……………………………………….77
• 4-4-2) مقايسه ي تعداد تصا وير مرد و زن……………………………………………………………………..77
• 4-4-3) مقايسه ي تعداد اسامي و كلماتي كه دلالت بر جنسيت فرد دارند…………………..78
• 4-4-4) مقايسه ي تعداد شخصيت هاي مذكر و مونث حاضر در متن دروس………………..78
• 4-4-5) اختصاص متن دروس براي معرفي افراد …………………………………………………………….79
• 4 -4-6) تحليل محتواي كيفي تصاوير كتاب ادبيات فارسي اول دبيرستان …………………..79
• 4-4-7) تحليل محتواي كيفي متن دروس كتاب ادبيات فارسي اول دبيرستان …………….84
4-5) كتاب ادبيات فارسي دوم دبيرستان
• 4-5-1) مقايسه ي تعداد مولفان و اعضاي شوراي برنامه ريزي……………………………………….93
• 4-5-2) مقايسه ي تعداد تصا وير مرد و زن……………………………………………………………………..94
• 4-5-3) مقايسه ي تعداد اسامي و كلماتي كه دلالت بر جنسيت فرد دارند …………………94
• 4-5-4) مقايسه ي تعداد شخصيت هاي مذكر و مونث حاضر در متن دروس………………..95
• 4-5-5) اختصاص متن دروس براي معرفي افراد……………………………………………………………..95
عنوان صفحه
• 4 -5-6) تحليل محتواي كيفي تصاوير كتاب ادبيات فارسي دوم دبيرستان……………………96
• 4-5-7) تحليل محتواي كيفي متن دروس كتاب ادبيات فارسي دوم دبيرستان…………..101
4-6) كتاب ادبيات فارسي سوم دبيرستان
• 4-6-1) مقايسه ي تعداد مولفان و اعضاي شوراي برنامه ريزي…………………………………….112
• 4-6-2) مقايسه ي تعداد تصا وير مرد و زن…………………………………………………………………..112
• 4-6-3) مقايسه ي تعداد اسامي و كلماتي كه دلالت بر جنسيت فرد دارند………………..113
• 4-6-4) مقايسه ي تعداد شخصيت هاي مذكر و مونث حاضر در متن دروس………………113
• 4-6-5) اختصاص متن دروس براي معرفي افراد……………………………………………………………114
• 4 -6-6) تحليل محتواي كيفي تصاوير كتاب ادبيات فارسي سوم دبيرستان………………..114
• 4-6-7) تحليل محتواي كيفي متن دروس كتاب ادبيات فارسي سوم دبيرستان…………122
فصل پنجم : نتيجه گيري
• 5-1) نتايج به دست آمده از تحليل محتواي كمي…………………………………………………………131
• 5-2 ) نتايج به دست آمده از تحليل محتواي كيفي متن دروس و تصاوير………………….135

پيشنهاد پژوهش………………………………………………………………………………141
منابع فارسي……………………………………………………………………………………142
منابع انگليسي……………………………………………………………………………………146

فصل اول
كليات تحقيق
1-1- مقدمه
در جامعه ي حاضر بدون شك مدرسه دومين نهاد تاثيرگذار در شكل گيري شخصيت افراد و جامعه پذيري آنها بعد از خانواده است .
در جامعه ي فعليِ ايران بيش از نود وپنج درصد كودكان مدرسه را تجربه مي كنند ؛ آن هم در دوره اي از زندگيشان كه بيشترين استعداد و زمينه وكمترين مقاومت را در جهت فراگيري ، جامعه پذيري ، قبول ايدئولو‍‍ژي تعليمي حاكم ، پذيرش هنجارها و ارزش ها دارند .
در پاره اي از عرصه ها مي توان مدرسه را حتي از نهاد خانواده نيز موثرتر دانست. دانش آموز در مدرسه با تجربه هاي ناب و بديع كه قبلاً با آنها روبرو نبوده است مواجه مي شود و بسيار از آنها را در وجود خود نهادينه و دروني مي كند .
مدرسه نقش نرم افزاريِ بازتوليد ايدئولوژي مسلط را ايفا مي كند و درعرصه ي روبنا (به تعبير ماركس ) از فع‍ّال ترين نهاد ها است .
اين نهاد مهم از بخش هاي مختلف تشكيل شده و از ابزارهاي مهمي سود مي جويد . بدون شك يكي از مهم ترينِ اين ابزارها ، كتاب هاي درسي مي باشد . كتاب هاي درسي محور اصلي تعليم و تربيت دانش آموزان را در مدارس شكل داده و باعث افزايش دانش علمي ، اجتماعي و جهت دهي بينش آنها نسبت به خود و ديگران در جهت اهداف تعيين شده ي سياست گذاران و مولفين مي شود.
كتاب هاي درسي در كنار آموزشِ دانش آموزان ، آنها را براي پذيرش نقش هاي متناسب با ويژگي هاي خودشان ( به زعم اولياي امور ) آماده مي كنند . بسياري از اين ويژگي ها نه واقعي ، بلكه القائي است. ويژگي هاي جنسيتي از مجموعه ي ويژگي هايي است كه در كتاب هاي درسي سعي در دروني كردن و شكل دادن به آنها شده است. هر چند كتاب هاي درسي تنها عامل در اين زمينه نيستند؛ اما از مهم ترينِ عوامل در اين زمينه ، به شمار مي آيند .
« كتاب هاي درسي در درون يك بافت قدرت ارائه مي شوند.اين بافت از يكسو نگرش كودكان درباره- ي نقش هاي جنسيتي را شكل مي دهد و از سوي ديگر به تقويت آن مي پردازد. به اين ترتيب پيام هاي ارائه شده توسط كتاب ها ، ذهن و افكار دانش آموزان را تحت تاثير قرار مي دهند و منجر به فراگيري نقش هاي جنسيتي مي شوند .(بلانت ، 1990) » (حجازي ، 1386، 125)
جامعه ي ايران در حال گذار از سنت به مدرنيته است و اين باعث تغيير در ايفاي نقش هاي جنسيتي و نوع نگرش به آنها شده است . در جامعه ي سنتي ايران زن ها حضور چنداني در اجتماع و ساختار قدرت (درون يا بيرون خانه ) نداشتند ؛ امّا در جامعه ي كنوني ما ، بيش از شصت درصد دانشجويان و بيش از سي در صد مشاغل خارج از خانه را زن ها در اختيار دارند و تغييرات زيادي در ساختار قدرت نيز شكل گرفته است ؛ هر چند اين به معناي برابري در فرصت ها ، امكان ها و قدرت نيست و زن ها هنوز هم در ساختار قدرت حضور چنداني ندارند.حال با توجه به اين وضعيت،چگونگي بازنمايي جنسيت در كتاب هاي درسي و تناسب آن با اهداف توسعه و شرايط جامعه مي تواند تاثير به سزايي در نحوه ي نقش آفريني جنس هاي مختلف در آينده داشته باشد .
پژوهش هاي گسترده اي در ايران و كشور هاي ديگر راجع به نحوه ي باز نمايي جنسيت دركتاب هاي درسي دوره ي ابتدايي صورت گرفته است . اين پژوهش جهت تكميل تحقيقات قبلي، كتاب هاي فارسي مقطع راهنمايي و دبيرستان را از منظر چگونگي بازنمايي جنسيت مورد بررسي قرار مي دهد .
كتاب هاي فارسي به دليل برخوردار بودن از ظرفيتي بالقوه جهت درج مقاصد ايدئولوژيك در متون نوشتاري و تصويري از اهمّيّت فوق العاده اي بر خوردار هستند .
1-2- بيان مساله
نمایش نادرست یا عدم نمایش هر جنس (مرد يا زن ) در کتاب های درسی علاوه بر این که نشانگر نوعی نابرابري است ؛ باعث بازتولید کلیشه های جنسیتی می شود . کلیشه هایی که براي کودک درونی شده و در آینده نوع رفتار او را مشخص خواهد کرد . رفتار هر فرد در رابطه ی مستقیم با تعریفی که دیگران از او دارند (بر مبنای آموزش هایی که به او داده اند ) و تعریفی که او از خود دارد ( بر اساس آنچه که در خود درونی کرده و الگو برداری نموده است) تعیین می شود. حال اگر چهره ای که ازشخص به او نشان داده شده است و او آن را پذیرفته و طبیعی می داند، منفعل و ضعیف باشد ؛ رفتار هایش در آینده نیز منفعلانه و نا کارآمد بوده و او را دچار از خود بیگانگی خواهد کرد .
انسان با مشاهده و سپس تقلید ( الگو برداری ) دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد توسعه اقتصادی، آغاز بحران، رژیم صهیونیستی، جامعه بین المللی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع نظام اجتماعی، جامعه پذیری، ایدئولوژی، بی عدالتی