پایان نامه ارشد درمورد سیاست خارجی، فرامنطقه ای، عوامل داخلی، ساختار سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

اسلامی ایران، عربستان سعودی، سیاست خارجی، رقابت،منطقه، بحران سوریه.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش اول:کلیات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- ادبیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3- حدود پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4- سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………7
1-4-1- سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-2- سوالات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………7
1-5- فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………8
1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………8
1-5-2- فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6- روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….9
1-7- سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….9
فصل دوم: مبحث تئوریک پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-1- مبانی نظری(رئالیسم و نورئالیسم)…………………………………………………………………………………………….10
2-2- مبانی مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2-1- بازخورد………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2-2- بحران…………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-3- رقابت ……………………………………………………………………………………………………………………………14
فصل سوم: بررسی روابط ایران و عربستان با عنایت به نقش سوریه در نگاه کلان
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
3-1- تاریخچه روابط ایران و عربستان ………………………………………………………………………………………………15
3-2- تاریخچه سوریه ……………………………………………………………………………………………………………………19
3-2-1- سیاست خارجی ایران و سوریه در قبال یکدیگر……………………………………………………………………..21
3-2-2- سیاست خارجی عربستان و سوریه در قبال یکدیگر………………………………………………………………….27
3-2-3- بحران سوریه …………………………………………………………………………………………………………………..28
بخش دوم: بحران سوریه و بازخورد آن بر روابط ایران و عربستان
فصل اول: تاریخچه روابط ایران و عربستان با عنایت به نوسانات رقابت و همکاری
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………34
1-1- روند همکاری دو کشور از زمان شروع روابط ……………………………………………………………………………35
1-1-1- روند همکاری دو کشور در زمینه امنیت منطقه ……………………………………………………………………….35
1-1-2- روند همکاری دو کشور در جهت گسترش سازمان های اسلامی ……………………………………………….36
1-2- روند رقابت و تنازع دو کشور از زمان شروع روابط …………………………………………………………………….37
1-2-1- رقابت ژئوپلتیکی دو کشور …………………………………………………………………………………………………40
1-2-2- رقابت دو کشور بر سر انرژی ………………………………………………………………………………………………46
1-2-3- رقابت دو کشور در جهت بسط هژمونی در منطقه …………………………………………………………………..47
1-2-4- رقابت های ایدئولوژیک دو کشور ………………………………………………………………………………………50
1-2-5- رقابت بر سر نفوذ عوامل فرامنطقه ای ……………………………………………………………………………………52
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………54
فصل دوم : بحران سوریه؛ علل و بررسی
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-1- مرحله پیش از بحران (بررسی الگوهای تعارض جامعه) …………………………………………………………………55
2-1-1- بررسی جامعه شناسی سوریه ………………………………………………………………………………………………..56
2-1-2- روند نظام سیاسی سوریه …………………………………………………………………………………………………….58
2-1-2-1- روند استقلال سوریه ………………………………………………………………………………………………………58
2-1-2-2- بررسی ساختار سیاسی سوریه ………………………………………………………………………………………….59
2-1-2-3- سیاست خارجی سوریه …………………………………………………………………………………………………..60
2-2- مرحله تکوین تعارضات جامعه ………………………………………………………………………………………………..62
2-2-1- فساد اداری حکومت سوریه ………………………………………………………………………………………………..67
2-2-2- غیر دموکراتیک بودن دولت سوریه ……………………………………………………………………………………..67
2-2-3- موروثی بودن حکومت سوریه ……………………………………………………………………………………………..68
2-3- مرحله آغاز بحران (برونداد تعارضات) ……………………………………………………………………………………..69
2-3-1- عوامل دخیل در تشدید بحران سوریه …………………………………………………………………………………..72
2-3-1-1- عوامل داخلی ……………………………………………………………………………………………………………….74
2 -3-1-2- عوامل منطقه ای …………………………………………………………………………………………………………..81
2-3-1-3- عوامل فرامنطقه ای ………………………………………………………………………………………………………..92
2-3-2 -اقدامات دولت سوریه و در قبال ناآرامی های کشور ………………………………………………………………..99
1-3-3- اقدامات سازمان ملل در قبال نا آرامی های سوریه………………………………………………………………….100
نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………………………102
فصل سوم:بازخورد بحران سوریه بر رقابت های منطقه ای ایران و عربستان
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….103
3-1- تاثیر بحران سوریه بر افزایش سطح و الگوی مناقشه دو کشور ……………………………………………………..103
3-1-1- تاثیر بحران بر سطح روابط سیاسی دو کشور…………………………………………………………………………104
3-1-2- تاثیر بحران بر سطح روابط اقتصادی دو کشور ……………………………………………………………………..106
3-1-3- تاثیر بحران بر سطح روابط ژئوپلتیک دو کشور …………………………………………………………………….108
3-1-4- تاثیر بحران بر سطح روابط حقوقی دو کشور ………………………………………………………………………..109
3-2- تاثیر بحران سوریه بر افزایش اختلاف شیعه و سنی دو کشور ………………………………………………………111
3-3- تاثیر بحران بر افزایش حمایت دو کشور از گروه های همفکر خود در سوریه ………………………………..112
3-4- تاثیر بحران بر نفوذ عوامل فرامنطقه ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قرن نوزدهم Next Entries پایان نامه ارشد درمورد خاورمیانه، عربستان سعودی، نظام سیاسی، قدرت منطقه ای