پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، دیوان حافظ، جامعه شناختی، امیر مبارزالدین

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل: کلیّات تحقیق
1ـ 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..2
1ـ 2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………3
1 ـ 3 بیان اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………..4
1 ـ 4 فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………..5
1 ـ5 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….5
1 ـ6 پیشینۀ پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..5
1 ـ 7 زندگی نامۀ حافظ شیرازی ………………………………………………………………………………………7
1 ـ 8 عناوين و القاب …………………………………………………………………………………………………………..9
1 ـ 9 وفات ………………………………………………………………………………………………………………………..10
1 ـ 10شعر چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………….10
1 ـ 11کارکرد و تأثیر شعر بر روی انسان …………………………………………………………………………11
1 ـ 12 ویژگی اشعار حافظ ………………………………………………………………………………………………..12
1 ـ 13 مشخصات و خصایص شعر حافظ ………………………………………………………………………….13
1 ـ 14 سخن وری و صنعت گری حافظ …………………………………………………………………………..16
1 ـ 15 انقلاب حافظ در غزل ……………………………………………………………………………………………..16
1 ـ 16 رويكردهاي معنايي به شعر حافظ …………………………………………………………………………..16
فصل دوم :واقعیات اجتماعی در غزلیات حافظ
2 ـ 1ساخت اجتماعي ………………………………………………………………………………………………………..20
2 ـ2 اجتماعيات در ادبيات ………………………………………………………………………………………………21
2 ـ 3 پیشینۀ جامعه شناسی ادبیات …………………………………………………………………………………21
2 ـ 4 رویکرد جامعه شناختی ……………………………………………………………………………………………21
2 ـ 5 تاریخ و اجتماع عصر حافظ ……………………………………………………………………………………..22
2 ـ 5 ـ 1 نتایج حملۀ مغول …………………………………………………………………………………………….22
2 ـ 5 ـ 2 ضرورت شناخت جامعۀ حافظ …………………………………………………………………………24
2 ـ 5 ـ 3 وضع عمومی ادب فارسی ………………………………………………………………………………..25
2 ـ 5ـ 4 اوضاع علمی، فرهنگی عصر حافظ …………………………………………………………………….28
2 ـ 5 ـ 5 اوضاع مذهبی شیراز عصر حافظ …………………………………………………………………….35
2 ـ 5 ـ 6 چشم انداز فرهنگی آل اینجو …………………………………………………………………………36
2 ـ 5 ـ 7 آل مظفر مدافع فرهنگ عربی – اسلامی …………………………………………………………36
2 ـ 5 ـ 8 تیموریان، فرهنگ ترکی – ایرانی – اسلامی ……………………………………………………37
2 ـ5 ـ 9 حاکمان شیراز و ارتباط حافظ با آنها ……………………………………………………………….38
2 ـ 5ـ 9ـ 1 شاه شیخ ابواسحاق ……………………………………………………………………………………..38
2 ـ 5 ـ 9 ـ 2 امیر مبارزالدین ………………………………………………………………………………………..38
2 ـ 5 ـ 10 دلایل مبارزۀ حافظ با منابع قدرت ………………………………………………………………42
2 ـ 5 ـ 11مدح در غزلیات خواجه …………………………………………………………………………………42
2 ـ 5 ـ 12 کسانی که مفتخر شدهاند نامشان در دیوان حافظ ذکر شود ……………………..43
2 ـ 5 ـ 12 ـ 1 پادشاهان ………………………………………………………………………………………………43
2 ـ 5 ـ 12 ـ 2 وزراء ……………………………………………………………………………………………………..47
2 ـ 5 ـ 12 ـ 3 بزرگان دین ………………………………………………………………………………………….47
2 ـ 5 ـ 12 ـ 4 دیگران ………………………………………………………………………………………………….47
2 ـ 5 ـ 13 همنشینی و دوستی با ممدوحان ……………………………………………………………….48
2 ـ 5 ـ 14 موقعیت اجتماعی …………………………………………………………………………………….50
2 ـ 5 ـ 15 حافظ مصلح اجتماعی است …………………………………………………………………….50
2 ـ 5 ـ 16 اوضاع اقتصادی عصر حافظ ………………………………………………………………………51
2 ـ 5 ـ 17 اوضاع سیاسی آن روزها از نظر حافظ ………………………………………………………52
2 ـ 5 ـ 18 محورهای عمدۀ نا امنی زمانه از نظر حافظ ……………………………………………..53
2 ـ 5 ـ 19 طنز در دیوان حافظ سه آماج مهم دارد …………………………………………………..53
2 ـ 5 ـ 20 اوضاع مشایخ و خانقاه ها در عصر حافظ …………………………………………………..54
2 ـ 5 ـ 20 ـ 1 صوفیان و مشایخ منزوی ……………………………………………………………………54
2 ـ 5 ـ 20 ـ 2 صوفیان و مشایخ خانقاهی …………………………………………………………………54
2 ـ 5 ـ 20 ـ 3 زاهدان و عابدان صوفی نما ………………………………………………………………..54
2 ـ 5 ـ 21 نهادهاي ديني زمان حافظ ……………………………………………………………………….55
2 ـ 5 22پناه بردن به می و مطرب …………………………………………………………………………….58
2 ـ 5 ـ 23زهد …………………………………………………………………………………………………………….62
2 ـ 5 ـ 24 ریا ……………………………………………………………………………………………………………..64
2 ـ 5 ـ 24 ـ 1 معنی اصطلاحی ریا …………………………………………………………………………..64
2 ـ 5 ـ 24 ـ 2 ریا ستیزی در قرآن …………………………………………………………………………..64
2 ـ 5 ـ 24 ـ 3 ریا در انفاق ……………………………………………………………………………………….64
2 ـ 5 ـ 24 ـ 4 ریا در رفتن به جنگ با دشمنان ……………………………………………………..65
2 ـ 5 ـ 24 ـ 5 ریا به طور مطلق …………………………………………………………………………….. 65
2 ـ 5 ـ 24 ـ 6 ریا کاران چه کسانی هستند؟ ……………………………………………………………65
2 ـ 5 ـ 24 ـ 7کسانی که ایمان به خدا وروز قیامت ندارند ……………………………………….65
2 ـ 5 ـ 24 ـ 8 منافقان ………………………………………………………………………………………………..66
2 ـ 5 ـ 24 ـ 9 تکذیب کنندگان روز جزا ……………………………………………………………………..66
2 ـ 5 ـ 24 ـ10دیدگاه پیامبر (ص ) و حضرت علی (ع ) در بارۀ ریا ……………………………66
2 ـ 5 ـ 25دنیای پیش روی حافظ ………………………………………………………………………………..68
2 ـ 5 ـ 26 افراد و شخصیتهای دیگر جامعۀ حافظ …………………………………………………….73
2 ـ 5 ـ 26 ـ1 قاضیان ……………………………………………………………………………………………………73
2 ـ 5 ـ 26 ـ 1 ـ 1 امنیت قضایی در عصر حافظ …………………………………………………………73
2 ـ 5 ـ 26 ـ 2 شیوخ و زاهدان ……………………………………………………………………………………..74
2 ـ 5 ـ 26 ـ 3 صوفیان دروغین ……………………………………………………………………………………74
2 ـ 5 ـ 26 ـ 4 محتسبان ………………………………………………………………………………………………75
تأثیر جامعه و شرایط ناگوار آن بر حافظ ………………………………………………………………………..77
2 ـ 27 نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………82
فصل سوم : حافظ و حافظ شناسان
3 ـ 1پیشینۀ حافظ شناسی …………………………………………………………………………………………..84
3ـ 2 نظر شارحان در بارۀ حافظ …………………………………………………………………………………..85
فصل چهارم فرهنگ در غزلیات حافظ
4ـ 1 فرهنگ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مقام معظم رهبری، جهان اسلام Next Entries پایان نامه ارشد درباره غزلیات حافظ، نقش اجتماعی، زبان عامیانه، اردشیر بابکان