پایان نامه ارشد با موضوع گروه های تکفیری، اسناد بین الملل، اسناد بین المللی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

1ـ1. بخش اول: كليات 6
1ـ1ـ1. مبحث اول: انگیزه انتخاب موضوع 6
1ـ1ـ2. مبحث دوم: اهمیت موضوع 7
1ـ1ـ3. مبحث سوم: سؤالات 8
1ـ1ـ4. مبحث چهارم: فرضیات 9
1ـ1ـ5. مبحث پنجم: روش تحقیق 9
1ـ1ـ6. مبحث ششم: اهداف تحقیق 10
1ـ2. بخش دوم: مفاهیم و پیشینه شکل گیری گروه های تکفیری 11
1ـ2ـ1. مبحث اول: تعریف و پیشینه تاریخی تکفیر 11
1ـ2ـ1ـ1. گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تکفیر 11
1ـ2ـ1ـ2. گفتار دوم: پیشینه تاریخی شکل گیری تکفیر 16
1ـ2ـ2. مبحث دوم: جایگاه تکفیر در اسلام 24
1ـ2ـ2ـ1. گفتار اول: تکفیر در قرآن 24
1ـ2ـ2ـ2. گفتار دوم: تکفیر در فقه عامه 28
1ـ2ـ2ـ3. گفتار سوم: تکفیر در فقه شیعه 36
1ـ2ـ2ـ4. گفتار چهارم: نتیجه گیری فصل اول 50
2. فصل دوم: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت های مترتب بر آن 54
2ـ1. بخش اول: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی 57
2ـ1ـ1. مبحث اول: اهداف غیر نظامی 59
2ـ1ـ2. مبحث دوم: تخریب اموال فرهنگی 63
2ـ1ـ3. مبحث سوم: نقض حقوق زنان 73
2ـ1ـ3ـ1. گفتار اول: قتل زنان 77
2ـ1ـ3ـ2. گفتار دوم: نقض آزادی های فردی 79
2ـ1ـ3ـ2ـ1. قسمت اول: ممنوعیت خروج زنان 79
2ـ1ـ3ـ2ـ2. قسمت دوم: ممنوعیت اشتغال 80
2ـ1ـ3ـ2ـ3. قسمت سوم: وضع مقررات مغایر حقوق بشر 81
2ـ1ـ3ـ3. گفتار سوم: ربایش 82
2ـ1ـ3ـ4. گفتار چهارم: تجاوز جنسی 83
2ـ1ـ3ـ5. گفتار پنجم: بردگی جنسی 88
2ـ1ـ4. مبحث چهارم: قاچاق انسان 93
2ـ1ـ5. مبحث پنجم: نسل کشی 94
2ـ1ـ5ـ1. گفتار اول: فتاوی تکفیریان علیه شیعیان 97
2ـ1ـ5ـ2. گفتار دوم: اقدامات تکفیریان علیه شیعیان 108
2ـ1ـ6. مبحث ششم: استفاده از کودکان به عنوان سرباز 113
2ـ2. بخش دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی 117
2ـ2ـ1. مبحث اول: وضعیت حقوقی تکفیریان در عرصه بین الملل 117
2ـ2ـ1ـ1. گفتار اول: مخاصمات بین المللی و غیر بین الملی 117
2ـ2ـ1ـ2. گفتار دوم: شورش 119
2ـ2ـ1ـ3. گفتار سوم: مفهوم تروریسم 123
2ـ2ـ1ـ4. گفتار چهارم: تروریسم مذهبی 141
2ـ2ـ1ـ5. گفتار پنجم: حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه 150
2ـ2ـ2. مبحث دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی 152
2ـ2ـ2ـ1. گفتار اول: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان 152
2ـ2ـ2ـ2. گفتار دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی 157
2ـ2ـ2ـ2ـ1. قسمت اول: معاونت در ارتکاب جرایم مغایر بین المللی 158
2ـ2ـ2ـ2ـ2. قسمت دوم: نقض تعهد به مسئولیت های بین المللی 158
2ـ2ـ2ـ2ـ3. قسمت سوم: نقض تعهدات کنوانسیون 1373 169
2ـ2ـ3. مبحث سوم: رویه های مختلف شورای امنیت در برابر تروریسم 169
نتيجه گيري و پيشنهادات 179
نتیجه گیری 179
پیشنهادات 185
الف- مقابله با تکفیر در آراء مقام معظم رهبری 185
ب- سایر پیشنهادات 192
پیوست ها 198
فهرست منابع و مآخذ 204
الف. فهرست منابع فارسي و عربی 204
ب. فهرست منابع انگلیسی 213
ب. فهرست منابع اینترنتی 218

فهرست جداول
جدول شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در سوریه 62

فهرست نمودار ها
نمودار شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در عراق 63
نمودار شماره (2.1.2) بررسی آمار 10 ساله از قتل زنان توسط تکفیریان 78
نمودار شماره (3.1.2) بررسی آمار قربانیان زن 79

چكيده:
جریان‌های تکفیری را می توان ادامه دار مکتب وهابیون (محمدییه) و فرقه حنبلی، منشعب شده از فقه اهل تسنن دانست که با شعار مطالبه و استقرار اسلام واقعی در سراسر جهان به جهاد نظامی در کشورهای اسلامی اقدام نموده است و در راه جهاد خود علیه مسلمانان بلاخص شیعیان از هیچ اقدامی فروگذار ننموده‌اند. با عنایت به این که این اقدامات در نظارت و حمایت سازمان های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است؛ رساله پیش رو تلاش دارد تا اقدامات جریان‌های تندرو اسلام گرا موسوم به گروه های تکفیری را از دریچه اسناد و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار دهد؛ تا ضمن بررسی انطباق اقدامات تکفیریان با اسناد بین الملل با معرفی برخی از ظرفیت های بین المللی و ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری نماید.
كليد واژه: تکفیر، اسناد، حقوق بین الملل

مقدمه:
پس از اشغال افغانستان به وسيله قواى سرخ شوروى سابق، اتفاق برخی از کشورها (آمریکا، انگلیس، ایتالیا و …) بر آن شد كه براى خروج شوروی از افغانستان، از روحیه جهادى جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود که به دلیل فقدان رهبرى آگاه از موازين و شرایط جهاد؛ تلاشِ پيكارگران به گونه ديگر تغییر یافت و برخى از آنان با تأثيرپذيرى از افكار وهابيان تندرو، علاوه بر کافر خواندن غربیان و دولت های حامی، به تكفير برخی از دولت و ملت های اسلامی پرداختند. شوربختانه آغاز شکل گیری اندیشه جهاد علیه کفر، با حمله به كشورهاى مبارز در برابر رژیم صهیونیستی، انجام شد و اندیشه آزادی قدس شریف (اولین قبله مسلمانان)؛ به نابود كردن زيرساخت‏هاى كشورهاى اسلامی همچون سوريه و عراق و … تغییر یافت.
عصر ما روزگارِ حوادث دردناك و پيچيده و فتنه‏هاى خطرناك براى اسلام و مسلمين است و سرچشمه آن را می توان در دو علت عمده احصاء نمود: اول، توطئه دشمنان خارجى اسلام و دوم، همكارى منافقين داخلى. افرادی که خود را مسلمان می نامند در تمسک به شعار گرایش به دین، به جنایت های هولناکی اقدام نموده اند که قلب هیچ انسان نوع دوستی را آسوده و راضی قرار نمی دهد. تکفیریان که ملت هایی را صرف به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی به غیر از آنچه که آنان ایمان دارند؛ مهدور الدم خوانده و با صدور فتاوی، به کافر خواندن مسلمانان اقدام نمودند که حاصل آن، کشتار هزاران کودک، زن و مردم بی دفاعی است که تنها دلیل مجازات آنان، داشتن اندیشه ای به غیر از آنچه که آنان (تکفیریان) معتقدند، می باشد.
اقدامات متجاوزانه آنان زمانی امعان نظر بیشتری را می طلبد که این اقدامات در برابر چشم هزاران انجمن و سازمان های حامی حقوق بشر، سازمان ملل، دادگاه های جزایی بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل است. در واقع نه تنها این سازمان ها در اغلب اوقات در قبال جنایات گروه های تکفیری، صرفاً به یک موضع گیری مبهم بسنده کرده اند بلکه آمار و شواهد مستند؛ حاکی از آن است که این کشورها به گسترش آشوب ها و افروخته شدن شعله خشم و تفرقه میان مسلمانان؛ دامن زده اند. لذا در منظر اول آنچه متبادر به ذهن می شود این است که به دلیل سکوت سازمان ها و انجمن های مذکور، شاید اقدامات گروه های تکفیری منطبق با اسناد و مقررات بین المللی است ولیکن حقیقت آن است که اقدامات این گروه ها به حدی مغایر با موازین حقوق بشری است که حتی کشورها و دولت های حامی آنان را در اتخاذ سیاست خارجی واحد، دچار تردید می نماید.
نظر به این که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز، از حیث ساختارهای داخلی و خارجی می تواند مستعد و شاهد بروز بحران هایی در مرزهای خود باشد و از طرفی شکست و سقوط دولت های شیعی نیز به عنوان خط قرمز سیاست خارجی ایران در منطقه محسوب شود؛ به منظور شناخت علل و عوامل شکل گیری گروه های تکفیری در منطقه و نقش کشورهای خارجی حامی آنان و همچنین راه کارهای پیش رو جهت متوقف کردن آنان، از منظر تاریخ و آمار مستند و اسناد بین المللی، موضوع این رساله در ورطه تحلیل قرار گرفته است.
اين رساله در دو فصل به مسائل مربوط به انطباق اقدامات جریان های تکفیری در منظر اسناد و مقررات بین المللی می پردازد. فصل اول شامل دو بخش است كه بخش اول به كليات تحقيق اختصاص یافته است. در اين بخش، علت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد.
از آنجايي كه وارد شدن به هر بحث مربوط به حوزه علوم انسانی بدون دانستن سابقه تاريخي و يا مفهوم آن، مي تواند زمينه ساز بسياري از اشتباهات شود لذا بخش دوم از فصل اول به بررسي مفاهیم و خواستگاه تاریخی شکل گیری گروه های تکفیری، اختصاص دارد. بخش دوم در دو مبحث پي گرفته مي شود. مبحث اول از بخش دوم، تعریف و تاریخچه تکفیر را مورد بررسي قرار مي دهد. هدف از طرح اين مبحث اين بوده است، که با ارائه پیشینه تاریخی تکفیر در گذر زمان آشنا تا پس از شناخت سير تحول تاریخی تفکر تکفیر، اقدامات تکفیریان در منظر اسناد معتبر اسلامی به صورت اخص مورد تحقيق قرار گيرد لذا مبحث دوم از بخش دوم؛ اقدامات تکفیریان در منظر منابع معتبر اسلامی، همچون آیات قرآنی و روایات نزد فقه عامه و شیعه مورد بررسی گرفته است.
تکفیریان در مناطق تحت سلطه به جهت ایجاد رعب و هراس و شکستن حلقه های مردمی و دولتی مقاومت در سایر بخش ها دست به اقدامات دهشتناکی نموده اند که قلب هر انسان آزاده و نوع دوستی را به درد می آورد. فصل دوم این رساله به بررسی اقدامات گروهای تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت حقوقی مترتب بر آن اختصاص یافته است. بخش اول از فصل دوم به بررسی برخی از اقدمات تکفیریان در مناطق تحت سلطه و انطباق آن با اسناد بین المللی پرداخته شده است. پس از شناخت ماهیت غیر انسانی و تروریستی اقدامات تکفیریان، در بخش دوم از فصل دوم به بررسی مسئولیت تکفیریان و کشورهای حامی آنان خواهیم پرداخت.
در پایان پس از بررسي و شناخت خواستگاه و علل شکل گیری گروهای تکفیری و بررسی اقدامات آنان از دریچه منابع معتبر اسلامی و حقوق بین الملل، به ارائه نتيجه گيري و پيشنهادات اقدام شده است.

1. فصل اول: کلیات، مفاهیم و پیشینه
اين فصل در دو بخش ارائه گردیده است. در بخش اول به بررسي كليات، علل، اهميت و ضرورت تحقيق پرداخته و از آنجايي كه طرح مطالب علمی ناشی از تحقیق در حوزه علوم انسانی بدون شناخت مفاهیم و پیشینه تاریخی آن، مي تواند زمينه ساز درکی نادرست در انتقال مفاهیم گردد لذا بخش دوم از اين فصل به بررسي مفاهیم و خواستگاه تاریخی شکل گیری گروه های تکفیری، اختصاص دارد که ارائه مطالب این بخش در دو مبحث گردآوری شده است. در مبحث اول به تعریف لغوی، اصطلاحی و پیشینه تاریخی شکل گیری تکفیریان، اختصاص یافته و مبحث دوم، جایگاه تکفیر در اسلام از منظر قرآن، فقه عامه و شیعه مورد تحقیق قرار گرفته است.

1ـ1. بخش اول: كليات
1ـ1ـ1. مبحث اول: انگیزه انتخاب موضوع
با حضور نظامی شوروی سابق در کشور افغانستان، با صدور حکم جهاد علیه نظامیان شوروی و با تفسیر و قرائت نادرست مفاهیم و اصول دینی حکم جهاد، سبب اعزام هزاران نفر مسلمان از کشورهای مختلف برای جنگ با آنان، خود را مسلح به سلاح نمودند که با این عقیده که تنها راه نجات ملت مظلوم افغانستان از چنگ تجاوزگری های نظامیان شوروی سابق، رویارویی با آنان به صورت مسلحانه است؛ سبب اخراج بیگانگان از کشور مسلمان افغانستان شدند.
پس از پایان جنگ، دنیا بلاخص منطقه با چالش جدیدی روبرو شد و آن هزاران جوان مسلمان مسلح که آموزش های نظامی جنگ با بیگانگان را دیده بودند؛ اکنون خارج نمودن کلیه بیگانگان از کلیه کشورهای اسلامی را خواستار می شدند. از آنجایی که دشمن بعدی ملت های مسلمان در منطقه خاورمیانه، صهیونیست جنایتکاری است که با غصب اراضی مسجد الاقصی و قدس شریف (قبله اول مسلمانان) از هر اقدام مغایر حقوق بشری علیه مسلمانان استفاده می نماید؛ این گروه های جهادی را بر آن داشت که اندیشه مبارزه با صهیونیسم و اخراج آنان از سرزمین فلسطین را در اندیشه های خود پرورش دهند. این تفکر برای اسرائیل و حامیان غربی و عربی آن، خطری جدی در تهدید منافع آنان بود لذا با تفسیری جدید از حکم جهاد و استفاده از برخی ناآگاهان به مقررات اسلامی، به عنوان ابزاری جهت حمله به کشورهای مسلمانان و کشتار هزاران برادر و خواهر دینی خود و دفع خطر حمله به رژیم جعلی اسرائیل اقدام نمودند. این تغییر رویه نه تنها سبب گردید که خطر حمله به رژیم صهیونیستی مرتفع گردد بلکه در اجرای سیاست و نقشه راه آمریکا جهت تغییر نقشه منطقه، موسوم به خاورمیانه، با تقویت گروه های تکفیری، مسلمانان (از دیرباز برای غرب خطرناک تلقی می شدند) به دست خود مسلمانان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره انسان شناسی، حیات دنیوی، شناخت انسان، قاضی سعید Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع اسناد بین المللی، اسناد بین الملل، خاورمیانه، حقوق بین الملل