تحقیق رایگان درباره انتقال سهام، بورس اوراق بهادار، استقراض، ماهیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………..
29
2-4-3-2- سهام مؤسس……………………………………………………………………………………………………………………..
29
2-4-4- انواع دیگر سهام …………………………………………………………………………………………………………………..
30
2-4-4-1- سهام نقدی و غیرنقدی……………………………………………………………………………………………………..
30
2-4-4-2- سهام جایزه………………………………………………………………………………………………………………………..
30
2-5- ماهیت حقوقی سهم……………………………………………………………………………………………………………………
31
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ……………………………………………………………………………………….
32
2-5-2- حق عینی بودن سهم……………………………………………………………………………………………………………….
34
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (با‌نام و بی‌نام) …………………………………………………………………………
34
2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم…………………………………………………………………………………………………..
36
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام………………………………………………………………………………………..
36
2-6-1- حقوق ناشی از سهام ………………………………………………………………………………………………………………
36
2-6-1-1- حقوق مالی………………………………………………………………………………………………………………………..
37
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ………………………………………………………………………………..
37
2-6-1-1-2-.سهیم شدن در دارایی شرکت …………………………………………………………………………………………..
37
2-6-1-1-3-.حق تقدم خرید سهام جدید ……………………………………………………………………………………………
38
2-6-1-1-4-.اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ………………………………………
38
2-6-1-1-5- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت……………………………………………………………..
39
2-6-1-2- حقوق غیر مالی………………………………………………………………………………………………………………….
39
2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت …………………………………………………………………………………………………
39
2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی …………………………………………………………………………………………
39
2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار………………………………………………………………………………………………..
40
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار ………………………………………………………………………………………………………….
40
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی …………………………………………………………………………………………
41
2-6-1-2-6- حق معاملة آزاد سهام ……………………………………………………………………………………………………..
41
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» …………………………………………………………………………………..
42
2-6-1-3-1- حق دینی……………………………………………………………………………………………………………………….
42
2-6-1-3-2- حق خاص…………………………………………………………………………………………………………………….
43
2-6-2- تعهدات سهامداران………………………………………………………………………………………………………………….
43
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام…………………………………………………………………………………………………….
43

فصل سوم : انتقال سهم

3-1- ماهیت معاملات سهام………………………………………………………………………………………………………………….
46
3-1-1- تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………..
46
3-1-2- انتقال طلب…………………………………………………………………………………………………………………………….
46
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام ………………………………………………………………………………………………….
47
3-2- مورد معامله‌ی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………………………..
48
3-2-1- سهم……………………………………………………………………………………………………………………………………..
48
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………………..
48
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………….
50
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………………..
51
3-3-1- انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………………………………..
52
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………..
52
3-3-1-1-1- قصد و رضا…………………………………………………………………………………………………………………..
53
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………………………………..
53
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین ……………………………………………………………………………………………………………..
54
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………………………
54
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………
54
3-3-1-1-3-3- بیگانگان……………………………………………………………………………………………………………………
54
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت………………………………………………………………………………………….
55
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………….
56
3-3-1-2-1- انتقالات معوض……………………………………………………………………………………………………………..
57
3-3-1-2-1-1- بیع سهام……………………………………………………………………………………………………………………
57
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض……………………………………………………………………………………………………….
59
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام………………………………………………………………………………………………………………..
59
3-3-1-2-2-2- رهن سهام…………………………………………………………………………………………………………………
60
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) ………………………………………………………………………………………………………..
61
3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت……………………………………………………………………………………………………….
62
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی…………………………………………………………………………………….
62
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده……………………………………………………………………………………….
63
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام………………………………………………………………………………………….
64
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………..
65
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس……………………………………………………………………………………………
65
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام…………………………………………………………………………………………………
66
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ………………………………………………………………………………………………..
67
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ……………………………………………………………
71
3-4-2- نحوة معاملات در بورس الکترونیک………………………………………………………………………………………….
72
3-4-3- فروش استقراضی سهام……………………………………………………………………………………………………………
73
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قرارداد پایه، اعتبار اسنادی، قرارداد واگذاری، سازمان ملل Next Entries تحقیق رایگان درباره انتقال سهام، شرکت سهامی، شرکتهای سهامی، قانون مدنی