پایان نامه رایگان با موضوع آموزش فلسفه، ادب فارسی، منطق الطیر، الهی نامه

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
پژوهش حاضر با انتخاب داستانهایی از متون ادب فارسی اقدام به طراحی وارائه الگو جهت آموزش فلسفه به کودکان نموده است .تحقیق با روش تحلیل محتوی کیفی از نوع تأملی یا فکری به انجام رسیده ودر این جهت سوابق نظری و پژوهشی برنامه فلسفه به کودکان بررسی گردید و با عنایت به دیدگاه صاحب نظران و نویسندگان ادبیات کودک ونوجوان ،بیست داستان ازبین متون ادب فارسی شامل “شاهنامه ،گلستان و بوستان ،الهی نامه و منطق الطیر ،مثنوی ،کشکول ” انتخاب گردیدو جهت هر نمونه داستان الگویی بر اساس اهداف ،محتوی ،روش وشیوه ارزشیابی برنامه مذکور طراحی شد ، سپس چگونگی استفاده از اهداف برنامه آموزش فلسفه به کودکان شامل :” استدلال ،کاوشگری ،قضاوت و ارزشیابی ،تفکر ومنش تفکر “در داستانهای مذکور مورد تحلیل قرار گرفت، در این راستا یافته های پژوهش دلالت دارد بر آنکه نقش داستان در برنامه حائز اهمیت است و کودکان از این طریق به تفکر و سؤال کردن تشویق می شوندولیکن صاحب نظران در کشورهای مختلف براستفاده از داستانهایی از فرهنگ ملی تأکید دارند و دیگر آنکه با عنایت به دیدگاه اندیشمندان معاصر ،حکماء الهی در این متون با تسلط کامل بر علوم عقلی ونقلی، تؤامان حکمت نظری وعملی وبه عبارتی هم اندیشه وعمل را ،در داستان وحکایات ،جهت تکامل وتعالی انسان برمبنای خدامحوری بکار گرفته اند. ضمن تحلیل محتوای داستانها محرز گردید، استفاده از آنها درحوزه اهداف فلسفه به کودکان میسر بوده وچه بسا الگوی مطروحه راهگشای ورود همه کودکان جهان به حکت متعالیه اسلام باشد .انشاءالله .
کلمات کلیدی:
داستان ، آموزش فلسفه به کودکان،متون ادب فارسی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول :کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
1-1بیان مساله 3
1-2اهمیت وضرورت تحقیق 6
1-2-1 فواید نظری تحقیق 6
1-2-2 فواید کاربردی تحقیق 6
1-3 اهداف تحقیق 6
1-3-1هدف کلی 6
1-3-2اهداف جزیی 6
1-4سوالات تحقیق 6
1-4-1سوالات اصلی 6
1-5تعریف اصطلاحات تحقیق 6
1-5-1 داستان 6
1-5-2 متون ادب فارسی 7
1-5-3 آموزش فلسفه به کودکان 7
فصل دوم تحقیق : مطالعات نظری 8
2-1 مبانی نظری تحقیق 8
2-1-1 فلسفه وحکمت 9
الف)فلسفه درآموزش فلسفه به کودکان 10
ب)حکمت الهی در متون ادب فارسی 12
2-1-2 فلسفه تعلیم وتربیت 22
الف) فلسفه تعلیم وتربیت غرب 23
ب) فلسفه تعلیم وتربیت اسلام 27
2-1-3داستان 32
الف)داستان در آموزش فلسفه به کودکان 32
ب)داستان در متون ادب فارسی 37
2-2پیشینه تحقیق 63
1-1-2پژوهشهای داخلی 63
2-2-2پژوهشهای خارجی 64
فصل سوم: روش شناسی تحقیق(متدولوژی) 67
3-1نوع تحقیق 68
3-2روش تحقیق 68
3-3جمع آوری اطلاعات 69
3-4تجزیه وتحلیل سوالات 69
3-5جامعه متنی 70
3-6نمونه تحقیق 70
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق 71
مقدمه 72
4-1داستان در برنامه آموزش فلسفه به کودکان 72
4-2استخراج داستانهای متون ادب فارسی وتنظیم وطراحی جهت آموزش فلسفه به کودکان 76
4-2-1مثنوی معنوی 84
4-2-1-1 داستان خروروباه و شیر 84
4-2-1-2 داستان شیر بی دم وشکم 89
4-2-1-3داستان رومیان وچینیان 94
4-2-1-4فیل و تاریکی 98
4 -2-2گلستان وبوستان سعدی 103
4-2-2-1 چاق ولاغر 103
4-2-2-2درخت بی مرگی 108
4-2-2-3بیماری عجیب 112
4-2-2-4سنگ انتقام 117
4-2-3منطق الطیر و الهی نامه عطار نیشابوری 121
4-2-3-1سی مرغ وسیمرغ 121
4-2-3-2شیخ صنعان 126
4-2-3-3اسب سواری مرد دیوانه 132
4-2-3-4گنجشک وشکارچی 137
4-2-4کشکول شیخ بهایی 143
4-2-4-1پیرزن وخدا 143
4-2-4-2شهادت کبک 147
4-2-4-3زنون حکیم 152
4-2-4-4عنوان بصری وامام صادق 157
4-2-5شاهنامه فردوسی 165
4-2-5-1ضحاک مار دوش 165
4-2-5-2رستم وسهراب 169
4-2-5-3سام وزال وسیمرغ 174
4-2-5-4هفت خوان رستم 179
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات 186
5-1 نتیجه گیری 187
5-2تحلیل داستان 192
5-2-1 تحلیل داستانهای مثنوی معنوی 192
5-2-1-1 تحلیل داستان خروروباه و شیر 192
5-2-1-2 تحلیل داستان شیر بی دم وشکم 193
5-2-1-3 تحلیل داستان رومیان وچینیان 195
5-2-1-4 تحلیل داستان فیل و تاریکی 196
5-2-2 تحلیل داستانهای گلستان وبوستان سعدی 198
5-2-2-1 تحلیل چاق ولاغر 198
5-2-2-2 تحلیل درخت بی مرگی 200
5-2-2-3 تحلیل داستان تحلیل بیماری عجیب 203
5-2-2-4 تحلیل داستان سنگ انتقام 204
5-2-3 تحلیل داستانهای منطق الطیروالهی نامه عطار نیشابوری 206
5-2-3-1 تحلیل داستان سی مرغ وسیمرغ 206
5-2-3-2 تحلیل داستان شیخ صنعان 209
5-2-3-3 تحلیل داستان اسب سواری مرد دیوانه 214
5-2-3-4 تحلیل داستان گنجشک وشکارچی 215
5-2-4تحلیل داستانهای کشکول شیخ بهایی 216
5-2-4-1 تحلیل داستان پیرزن وخدا 216
5-2-4-2 تحلیل داستان شهادت کبک 220
5-2-4-3 تحلیل داستان زنون حکیم 221
5-2-4-4 تحلیل داستان عنوان بصری وامام صادق 226
5-2-5تحلیل داستانهای شاهنامه فردوس 230
5-2-5-1 تحلیل داستان ضحاک مار دوش 230
5-2-5-2 تحلیل داستان رستم وسهراب 232
5-2-5-3 تحلیل داستان سام وزال وسیمرغ 235
5-2-5-4 تحلیل داستان هفت خوان رستم 238
مشکلات ومحدودیتهای تحقیق 240
5-3پیشنهادات تحقيق 240
پیشنهادات پژوهشی تحقیق 240
پیشنهادات کاربردی 240
فهرست منابع ومآخذ : 243
فهرست منابع فارسي: 243
فهرست منابع انگلیسی: 250
چكيده انگليسي 251

فهرست جداول
جدول4-1هدف مكالمه فلسفي(قضاوت فلسفي منطقي) 77
جدول4-2كمان كند و كاو 78
جدول4-3پرسشهاي سقراطي 78
جدول4-4تصهيلگر فلسفه 81
جدول4-5راهنماي تصهيل فلسفه 82
جدول4-6جلسه فلسفي نمونه 85
جدول4-7جلسه فلسفي نمونه 90
جدول4-8 جلسه فلسفي نمونه 95
جدول4-9 جلسه فلسفي نمونه 99
جدول4-10 جلسه فلسفي نمونه 104
جدول4-11 جلسه فلسفي نمونه 109
جدول4-12 جلسه فلسفي نمونه 113
جدول4-13 جلسه فلسفي نمونه 117
جدول4-14 جلسه فلسفي نمونه 122
جدول4-15 جلسه فلسفي نمونه 127
جدول4-16 جلسه فلسفي نمونه 132
جدول4-17 جلسه فلسفي نمونه 138
جدول4-18 جلسه فلسفي نمونه 143
جدول4-19 جلسه فلسفي نمونه 148
جدول4-20 جلسه فلسفي نمونه 153
جدول4-21 جلسه فلسفي نمونه 159
جدول4-22 جلسه فلسفي نمونه 166
جدول4-23 جلسه فلسفي نمونه 171
جدول4-24 جلسه فلسفي نمونه 176
جدول4-25 جلسه فلسفي نمونه 181

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه :
حيات انسان، يک حيات فکری است. تفکّر، استعدادی الهی است که در اثر تربيت به فعليت می رسد و انسان می تواند در پرتو تقوای الهی، با متعادل کردن قوای درونی خويش، از آن در مسير فطرت توحيدی بهره برداری کند. لذا فرايند تربيت بايد به گونه ای باشد که طی آن قوّ ه تفکّر و تعقّل پرورش يابد.
تمامی فعّالیت ها و فرايندهايی که موجب آگاهی فرد از جهان هستی می شوند شناخت ناميده می شود. ابزار شناخت و معرفت حواس، خيال، فکر، عقل، شهود و مکاشفه (قلب)معرّفی شده است که در اين ميان تفکّر و تعقّل نقش اساسی در شناخت حقيقت هستی وسعادت جاويد دارد.
تفکّر، شناخت از طريق عمل ذهن بر روی اطّلاعات دريافت شده و اندوخته های قبلی برای تبديل
مجهول به معلوم و دستيابی به نتيجه است. تعقّل به معنای تجزيه و تحليل و ربط دادن قضايا وسنجش و ارزيابی يافته ها براساس نظام معيار است که از طرق معتبر به دست آمده است. ترکيب تفکّر و تعقّل در عرصه نظر و عمل، حکمت است. حکمت به معنای علم متين، محکم و استوار است. حکمت نظری، دانش درباره واقعيت ها(هست ها)ست. حکمت عملی درباره بهترين رفتار انسان برای رسيدن به سعادت و کمال (بايدها و نبايدها) است. براساس اين دوکارکرد، عقل نيز به دوبخش نظری و عملی تقسيم می شود؛ تفکّر در حوز ه عقل نظری به حکمت نظری و تفکّر در حوزه عقل عملی به حکمت عملی می انجامد.
درک و نيل به حقيقت با تفکّر به دست می آيد. به عبارت ديگر، انسان با تفکّر و خردورزی ” دانای به حقايق” می شود بنابراين، هر قدر زندگی انسان توام با تفکّر بيشتر و عميق تر باشد، دانای به حقايق بيشتر و متعالی تر می شود و به هر ميزان که اين تفکّر کاهش يابد، دانايی نيز اندک خواهد بود.اما حقايق چه چيزهايی هستند که می توانيم با تفکّر آنها را بشناسيم. ؟ حقايق بر دو دسته اند:
دسته اوّل از حقايق، واقعيت ها و موجودات جهان هستی و روابط و قوانين حاکم بر آنهاست.
خدا، فرشتگان، ستارگان، کهکشان، زمين، درختان، حيوان ها، انسان ها و قوانين و روابط ميان آنها
نمونه هايی از اين حقايق اند.
دسته ديگر از حقايق، مربوط به اعمال و رفتار انسان می شوند؛ يعنی خوبی ها، و ارزش هايی که هر انسانی بايد در زندگی بدان پايبند باشد: راست گويی، عدالت خواهی، رعايت حقوق ديگران، احترام به پدر و مادر، انجام واجبات، دوری از محرّمات، احترام به قانون….
عقل، وقتی که در واقعيت ها و موجودات عالم تفکّر می کند تا آنها را بشناسد”عقل نظری “ناميده می شود و آن گاه که می انديشد و فکر می کند تا خوبی ها را از بدی ها، ارزش ها را از ضدارزش هاو رفتارهای زيبا را از رفتارهای زشت بازشناسد” عقل عملی” می نامند وهمه اين دانايی ها با تفکّر به دست می آيد. از اين رو اميرالمؤمنين علی عليه السّلام در تعبيری زيبا و لطيف” عقل را به درختی تشبيه کرده که ريشه آن فکر و ميوه اش سلامت از جهل و پندار زشت است .

1-1بیان مساله
قرآن، این معجزه جاویدان و منشور عظیم زندگی بشر که کتاب داستانسرایی نیست، به‌ روايتي حاوی‌ بيش‌ از 260 تا 116 قصه(قنادي، 1381)با مفاهیم عقلی از قبیل اثبات خدا ، رسالت انبیاء و معاد ، در قالب الفاظ شیرین و شیوا بیان شده واز ویژگی های هنری بالایی برخورار و علاوه بر رعایت اعجاز لفظی ، هیچ گاه از بیان محتوا و حقایقی که نقش هدایت و روشنگری را دارد ، غافل نمانده است،کلامی حکیمانه از طرف خداوند دانا و متعال است . همین امر باعث می شود که داستانهای آن نیز متناسب با روح کلی حاکم بر این کتاب باشد. (مکارم شیرازی، 1369 و رکنی،1363). فلسفه وجودی قصه در قرآن در بیان آیات آن،تثبیت قلب پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در مقابل تمامی کارشکنی‏ها و لجاجتهای دشمنان؛بیان حقایق و واقعیتهایی از اقوام گذشته؛پند و موعظه؛تذکر و یادآوری به مؤمنان و رهروان راستین عنوان گردیده است .(رحمانی،1369 و مکارم شیرازی،1362)
قصه در متون دینی ، دارای سابقه ای دیرینه است و ادیان مختلف به منظور هدایت و بیدار کردن انسانها ، از قصه گویی و داستان سرایی ، بهره های فراوان برده اند.گرچه متاسفانه برخي کتابهای آسمانی مثل عهد عتیق و جدید ، به مرور زمان دستخوش تحریف شده اند ، اما هیچگاه از داستان تهي نبوده اند.
تاریخ ادبیات هر قوم و ملت نشان می دهد که هنر داستان گويي ، پیشینه ای به قدمت زندگی انسان در کره زمین دارد . داستان با خميرمايه دروني انسان سر و کار دارد و همواره کودکان و بزرگسالان با شور و شوق نسبت به شنیدن انواع قصه ها ابراز علاقه میکنند .پس نویسندگان و داستان پردازان ، بهترین فرصت را براي القاء و تفهیم نظريات خود دراختيار دارند . بسياري مي دانند که بیان مطالب اخلاقی و گاه مفاهیم پیچیده ، به طور غير مستقيم در قالب داستان ، با روحيه بشر سازگارتر است . از این رو ، سخنوران و مربيان نيز از این پدیده هنری بهره فراوان می برند .
قصه‏گویی بخش مهمی از ادبیات جهان و سهمی بزرگ از آثار شاعران و نویسندگان را داستان تاریخ تشکیل می‏دهد. بهترین آثار ادبای جهان در چارچوب داستان پی‏ریزی شده است. شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، گلستان سعدی، ایلیاد و اودیسه دو اثر مهم هُمر شاعر بزرگ یونان و آثار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره میزان سازگاری، ادبیات تحقیق، قابلیت اعتماد، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع آموزش فلسفه، ادب فارسی، ادبیات فارسی، فلسفه برای کودکان