پایان نامه با کلید واژگان آموزههاي، فطري، ………………………………………………………………..، دعاي

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………. 14
تعريف مفاهيم مطرح شده در سؤالات تحقيق ………………………………………………….. 14
الف- تربيت ……………………………………………………………………………………………. 14
ب- آموزههاي تربيتي ……………………………………………………………………………….. 15
ج- مفاتيح الجنان ………………………………………………………………………………………. 15
د- دعا ………………………………………………………………………………………………….. 16
پيشينه نظري و تجربي ……………………………………………………………………………… 16
الف- پيشينه نظري …………………………………………………………………………………… 16
پيشينه تجربي …………………………………………………………………………………………. 20
ب- چکيده تحقيقات انجام شده در ايران ……………………………………………………. 20
ج- چکيده تحقيقات انجام شده در خارج از ايران ……………………………………….. 22
روش اجراي تحقيق ………………………………………………………………………………….. 22
الف- نوع تحقيق بر اساس طرح تحقيق و اهداف آن ……………………………………… 22
ب- ابزار و روش جمع آوري داده ها ………………………………………………………….. 23
ج- منابع اطلاعاتي …………………………………………………………………………………. 23
د- روش تجزيه و تحليل داده ها يا اطلاعات ………………………………………………….. 23
فصل دوم: مباني خداشناسي در مفاتيح و آموزه هاي تربيتي آن
مقدّمه ………………………………………………………………………………… 24
خداوند، مهربان است. …………………………………………………………… 26
آموزههاي تربيتي ……………………………………………………………….. 40
خداوند، حکيم است. ………………………………………………………….. 56
آموزههاي تربيتي ……………………………………………………………. 60
خداوند، پوشاننده خطاست. ………………………………………………… 77
آموزههاي تربيتي ………………………………………………………………………….. 79
خداوند، هدايت کننده است. …………………………………………….. 86
1- هدايت عمومي يا تکويني …………………………………………………………. 86
2- هدايت تشريعي …………………………………………………………………….. 86
3- هدايت توفيقي …………………………………………………………………….. 86
4- هدايت در آخرت به سوي بهشت و وصول به مطلوب ……………………….. 86
آموزههاي تربيتي ……………………………………………………………….. 88
فصل سوم: مباني انسان شناسي در مفاتيح و آموزههاي تربيتي آن
مقدّمه ……………………………………………………………………………….. 91
انسان، حريص است. …………………………………………………………….. 94
آموزههاي تربيتي …………………………………………………………….. 102
انسان، ممکن الخطاست. ………………………………………………………… 111
آموزههاي تربيتي ……………………………………………………………….. 119
انسان، ضعيف است. ………………………………………………………………. 121
آموزههاي تربيتي ……………………………………………………………….. 122
فصل چهارم: مباني دنيا شناسي در مفاتيح و آموزههاي تربيتي آن
مقدّمه ………………………………………………………………………………… 125
دنيا، آفريدۀ خداست. ………………………………………………………….. 128
آموزههاي تربيتي ……………………………………………………………….. 141
دنيا، فريبکار است. ………………………………………………………………. 147
آموزههاي تربيتي ………………………………………………………………… 149
دنيا، زودگذر است. ………………………………………………………………… 154
آموزههاي تربيتي …………………………………………………………………. 159
دنيا، محل سختيهاست. ………………………………………………………… 164
آموزههاي تربيتي …………………………………………………………………. 170
فصل پنجم: مباني مرگ شناسي در مفاتيح و آموزه هاي تربيتي آن
مقدّمه ………………………………………………………………………………… 174
مرگ، حقيقت است. ……………………………………………………………… 177
آموزههاي تربيتي ………………………………………………………………… 184
نحوۀ مرگ، عين نحوۀ زندگي است. ………………………………………. 189
آموزههاي تربيتي ……………………………………………………………….. 195
فصل ششم: نتيجهگيري ……………………………………………………………. 198
محدوديّتهاي محقّق …………………………………………………………….. 201
محدوديتّهاي تحقيق ……………………………………………………………. 202
پيشنهادات …………………………………………………………………………….. 202
فهرست منابع ……………………………………………………………………….. 203
منابع فارسي ……………………………………………………………………….. 203
منابع عربي …………………………………………………………………………. 213

فصل اول
طرح مسئله

مقدّمه:
«هم دعـــــــا از تو اجابت هــم ز تو ايمــني از تو مهـــــابت هــم ز تو
جز تو پيش کي بر آرد بنده دســـت هم دعا و هم اجابت از تـــوسـت»
(مولوي، 1388)
انسان در اعماق وجود خويش در مي يابد که نيازمند تضرّع و ناله به سوي قدرتي نامتناهي است تا به زبان فطرت خود، خالق خويش را بخواند و نياز خود را به سوي بي نياز مطلق بياورد و از او استمداد طلبد. خلجي مترجم صحيفه سجّاديه (1380) در اين باره ميگويد: «دعا، به معناي خواندن خداوند و خواستن از او، يکي از امور قطعي و دستورهاي حتمي در اديان توحيدي است» (ص 14). امام سجّاد عليه السلام (1380) مي فرمايند: «و باز فرمودي: «مرا بخوانيد شما را پاسخ ميگويم، آنان که از بندگي من سر برتابند، خوار به دوزخ درآيند»1. پس خواندن خود را عبادت، و ترکَش را کبرورزي ناميدي، و بر ترک آن به درآمدن به دوزخ، همراه با خواري تهديد کردي» (دعاي 45 صحيفه سجاديه). «فَإِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالدُّعَاءِ وَ تَكَفَّلْتَ لِي بِالْإِجَابَةِ، زيرا تو خود دستور دعايم دادي و اجابت آن را نيز برايم به عهده گرفتي » (اعمال مخصوص شب اول ماه رمضان، ص779).
در آية شريفة 60 سورة مبارکة مؤمن (غافر) در قسمت اوّل خداوند انسان را دعوت به دعا مي نمايد و در ادامه مي فرمايد کساني که از «عبادت» من سر برتابند…؛ از اين آيه ميتوان استدلال نمود که مغز و جان عبادت و پرستش، دعاست…2 يعني کسي که عزم رسيدن به هدف اصلي آفرينش خود «عبوديت» را دارد، «دعا» از مهمترين و بلکه تنها راه «عبد شدن» است. دعا اکسيري گرانبها در اعماق جان آدمي است که با فطرت او سرشته گرديده است. «انسان دعايي غريزي و درخواستي فطري دارد که با زبان فطرتش از پروردگارش حاجت مي خواهد» (موسوي همداني، 1387 الف، ص 47). فقر ذاتي انسان، او را به دعا وا مي دارد و بهترين دليل بر عرضة حاجت به سوي وجود مطلق، همان احساس عجز و ناتواني در برابر قدرت کامل است.
دعا، هم يک نياز ذاتي است و هم راهي براي برآورده شدن نيازها، و هم طريقي براي محو فلاکتهاست. دعاي غريزي و فطري را همة موجودات عالم فرياد مي کنند: «يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ3» (رحمن: 29)؛ «همه كساني كه در آسمانها و زمينند از او درخواست مي‏كنند، و او همه روزه مشغول كاري نو است‏» (تفسير الميزان، ج19، ص154) و انسان که اشرف مخلوقات است به نحو برتر، دعا را با زبان فطرت خود بيان مي نمايد و به حضرت باريتعالي عرض حاجت مي کند: «اللّهم … فَإِلَيْكَ عَجَّتِ الْأَصْوَاتُ بِصُنُوفِ اللُّغَات، خدايا … صداها با انواع مختلف لغاتشان (و هر کس به زباني ناله اش) بسوي تو بلند است» (دعاي عرفه،ص875). خداوند اجابت دعا را بيقيد و شرط قرار داده (بقره: 186) به شرط آنکه دعا، دعاي حقيقي باشد و دعا کننده از زبان فطرت خود ـ که هيچگاه دروغ نمي گويد ـ دعا کند. ارکان اصلي دعا از نظر علامه طباطبايي (ره) (1387الف) اخلاص در دعا، مطابقت قلب و زبان، بريدگي از اسباب ظاهري و توسّل به خداي تعالي است و آدابي از قبيل خوف و طمع، رغبت و رهبت، خشوع و تضرّع، اصرار، ذکر، عمل صالح، ايمان و ادب حضور باعث مي شودکه دعا، نيايش حقيقي شود و بي قيد و شرط به استجابت برسد و اين آداب و مقدمات وسايلي براي پرورش و تربيت روح انسان است. دعا به صورت دعاي فطري و دعاي زباني صورت مي گيرد. دعاي فطري نيازي به تعليم ندارد؛ چون پروردگار عالم آن را با سرشت آدمي تنيده است. «زبان دعا زبان مشترک آدميان است و منشأ فطري دارد و مي تواند محور وحدت انسان ها و بستر گفتگوي تمدنها و اديان قرار گيرد» (سلمانپور، 1384، ص 38). هر انساني نيز، مي تواند به هر زبان و لهجه اي و با هر محتوايي که مطابق با دعاي فطري اوست، به زبان، «دعا» گويد.
ائمة طاهرين عليهم السلام به عنوان انسان هايي که به کمال رسيده اند، در اين زمينه دعاهايي را به انسان ها تعليم فرمودند که نه تنها با زبان غريزة آنها همنواست، بلکه متون آموزشي متقني را براي انسان به ارمغان آورده اند. « نکته بارزي که با کمي تدبّر در ادعيه اسلامي موجود در کتب دعا … جلوه مي کند اين است که دعاهاي ائمه عليهم السلام تنها دعا نيست بل متن درس اسلامشناسي است، متن درس براي عقايد اسلامي، احکام، اخلاق و درس زندگي و آداب معاشرت، آداب جهاد و … مي باشد و چه نيکو درسهايي که معلمان آنها ائمه سلام الله عليهم اجمعين باشد» (برازش،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد رسول خدا (ص)، نهج البلاغه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تلاش مضاعف، کمال مطلق