منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، سلسله‌مراتب، شهرستان محلات، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

2-2- سابقه تحقيقات و مطالعات انجامگرفته 27
فصل 3- روش تحقیق 33
3-1- مقدمه 33
3-2- معرفي روش انجام‌گرفته و مسائل و مشکلات هر گام در مهندسی ارزش 33
3-2-1- فاز پيش مطالعه 33
3-2-1-1- گردآوري اطلاعات مربوط به گرايشهاي عوامل کليدي پروژه 34
3-2-1-2- تکميل مجموعه دادهها 34
3-2-1-3- تعيين معيارهاي ارزيابي 34
3-2-1-4- تعيين محدوده مطالعات 34
3-2-1-5- تهيه مدل دادها 34
3-2-1-6- تعيين ترکيب گروه مطالعات 35
3-2-1-7- مسائل و مشکلات فاز مطالعات مقدماتي در مهندسی ارزش 35
3-3- گام کارگاه اصلي 35
3-3-1- فاز اطلاعات 35
3-3-1-1- مسائل و مشکلات شناسایی‌شده در فاز اطلاعات 36
3-3-2- فاز تحلیل کارکرد 37
3-3-2-1- کارکردهاي پايه 38
3-3-2-2- کارکردهاي ثانويه 38
3-3-2-3- مسائل و مشکلات در فاز تحليل کارکرد 38
3-3-3- فاز خلاقيت 39
3-3-3-1- مسائل و مشکلات در فاز خلاقيت 39
3-3-4- فاز ارزيابي(قضاوت) 40
3-3-5- فاز توسعه 40
3-3-6- فاز ارائه 41
3-3-6-1- مسائل و مشکلات فاز ارزيابي و توسعه و ارائه 42
3-4- پیشنهادات براي حل مسائل 42
3-5- شناسايي راهکار بهبود براي برگزاري کارگاه مهندسی ارزش 44
3-5-1- ويژگيهاي سايت اينترنتي طراحی‌شده 44
3-5-2- برنامه اسکايپ 45
3-5-3- استفاده از برنامه وايبر 46
3-5-4- برنامه ويزيو 47
3-5-5- برنامه ميکوگو 48
3-5-6- برنامه اکسل 48
3-5-7- برنامه کامتاسيا 49
3-6- چگونگي انجام کار با ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در گامهاي مهندسی ارزش 49
3-6-1- صفحه اصلي سايت 49
3-6-2- قسمت مديريت 50
3-6-3- قسمت پروژه 51
3-6-3-1- قسمت تالار گفتگو 52
3-6-3-2- قسمت اطلاعات تخصصي 52
3-6-3-3- بخش اطلاعات پروژه 52
3-6-3-4- تصاوير 53
3-6-3-5- بخش اعضاي تيم مهندسی ارزش 53
3-6-3-6- تاریخ‌های مهم 53
3-6-3-7- مباني مطالعه 54
3-6-3-8- فاز پيش مطالعه 55
3-6-3-9- فاز اطلاعات 56
3-6-3-10- تحلیل کارکرد 57
3-6-3-11- فاز خلاقيت 57
3-6-3-12- فاز ارزيابي 57
3-6-3-13- فاز توسعه 58
3-6-3-14- فاز ارائه 58
3-6-3-15- فاز پس مطالعه)مطالعه تکميلي) 58
فصل 4- مطالعه موردي 59
4-1- مقدمه 59
4-2- مطالعه موردی مزرعه دانش 59
4-2-1- گام پيش مطالعه 60
4-2-1-1- تعيين اعضاي تيم مهندسی ارزش 60
4-2-2- فاز اطلاعات مزرعه دانش 61
4-2-2-1- اطلاعات مزرعه دانش 61
4-2-2-2- معرفي شهرستان محلات 62
4-2-2-3- ويژگيهاي شهرستان محلات 64
4-2-2-4- معرفي محل مزرعه دانش 65
4-2-2-5- موقعيت زمين و شيب زمين 65
4-2-2-6- خط آسمان 66
4-2-2-7- ديد از مکان 67
4-2-2-8- فضاهاي موجود 68
4-2-2-9- باد غالب 68
4-2-2-10- جهت گيري ساختمان 69
4-2-3- گام مطالعه اصلی(کارگاه مهندسی ارزش مزرعه دانش) 70
4-2-3-1- فاز اطلاعات پروژه (مبانی مطالعه) 70
4-2-3-2- فاز تحلیل کارکرد 74
4-2-3-3- تعيين کارکردهاي مزرعهدانش 75
4-2-3-4- تعيين کارکردهاي اجزا 75
4-2-3-5- ترسيم نمودار سيستم تحليل کارکرد 77
4-2-3-6- انتخاب کارکردهاي محوري 78
4-2-4- فاز خلاقيت 79
4-2-5- فاز ارزيابي 83
4-2-6- فاز توسعه 84
4-2-7- معرفي گزينهها منتخب 85
4-2-7-1- گزينه باغ شهر 85
4-2-7-2- شرح ايده باغ شهر 86
4-2-7-3- تخمين هزينه 87
4-2-7-4- گزينه گياهان زينتي و دارويي 88
4-2-7-5- شرح ايده 88
4-2-7-6- تخمين هزينه 89
4-2-7-7- گزينه مزرعه پایدار 90
4-2-7-8- شرح ايده 91
4-2-7-9- هزينهها 92
4-2-7-10- گزينه مزرعه توریستی 92
4-2-7-11- شرح ايده 93
4-2-7-12- محاسبه شاخص ارزش 95
4-3- فاز ارائه 95
فصل 5- نتيجه‌گيري و پيشنهادها 96
5-1- مقدمه 96
5-2- نتايج به‌دست‌آمده از اجرای مهندسی ارزش به‌صورت مجازی 96
5-2-1- فرضيات پروژه 98
5-3- يافتههاي تحقيق 99
فصل 6- پيوست 100
6-1- محاسبه شاخص ارزش 100
6-1-1- فرآيند محاسبه شاخص ارزش در طرح‌هاي توسعه و عمران 100
6-1-2- مرحله اول: تعيين معيارهاي اصلي و زيرمعيارهاي آنان 100
6-1-3- مرحله دوم: محاسبه وزن معيارهاي اصلي 100
6-1-4- مرحله سوم: محاسبه وزن زيرمعيارها 100
6-1-5- مرحله چهارم: محاسبه امتیاز يا نمره هر يک از گزينه‌ها يا طرح‌هاي پيشنهادي نسبت به زيرمعيارها 101
6-1-6- محاسبه و مقايسه ارزش هر گزينه يا طرح 101
6-2- مباني اصلي روش فرآيند تحليل سلسله‌مراتبي 104
6-2-1- مراحل ارزيابي به روش فرآيند تحليل سلسله‌مراتبي 105
6-2-1-1- گردآوري اطلاعات 105
6-2-1-2- تدوين سلسله‌مراتب مسئله موردبررسی 105
6-2-1-3- تشكيل ماتريس‌هاي مقايسه زوجي براي معيارها 106
6-2-1-4- تشكيل ماتريس‌هاي مقايسه گزينه‌ها بر مبناي معيارها و زيرمعيارها 107
6-2-1-5- تعيين وزن معيارها و اولويت‌بندي گزينه‌ها 107
6-2-1-6- محاسبه وزنهاي محلي 108
6-2-1-7- محاسبه وزن كلي 108
6-2-1-8- محاسبه نرخ ناسازگاري 108
6-2-1-9- تعريف ماتريس سازگار 108
6-2-1-10- الگوريتم محاسبه نرخ ناسازگاري يك ماتريس 108
6-2-1-11- محاسبه ناسازگاري يك سيستم سلسله‌مراتبي 110
6-2-1-12- علل بروز ناسازگاري 110
6-2-1-13- نظرسنجي گروهي در فرآيند تحليل سلسله‌مراتبي 111
6-2-2- روش دستي ارزيابي به روشAHP 112
6-2-2-1- تدوين معيارها و تعيين درصد اهميت آن‌ها 112
6-2-2-2- محاسبه وزن معيارها 113
6-2-2-3- محاسبه امتياز گزينه‌ها و رتبه‌بندي آن‌ها 114
6-2-2-4- امتياز نهايي گزينه‌ها 116
فهرست مراجع 118
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏41-ليست اعضاي تيم مهندسي ارزش پروژه مزرعه دانش 61
جدول ‏42 معيارهاي ارزيابي 73
جدول ‏43- اجزا طرح مزرعه دانش 75
جدول ‏44- کارکرد فضاي مشارکتي 75
جدول ‏45- کارکردهاي استفاده از فضاي موجود 76
جدول ‏46- کارکردهاي توسعه گردشگري 76
جدول ‏47- کارکردهاي ايجاد رفاه 76
جدول ‏48- ايجاد فضاي جمعي روباز 77
جدول ‏49 کارکردهاي منتخب 78
جدول ‏410- ايدههاي مزرعه دانش 80
جدول ‏411- ایده‌های منتخب مزرعه دانش 83
جدول ‏412- ایده‌های مرتبط با گزينه باغ شهر 85
جدول ‏413- هزينه طرح مبنا 87
جدول ‏414- هزينه طرح مبنا 87
جدول ‏415- هزينه طرح پيشنهادي باغشهر 87
جدول ‏416- ایده‌های مرتبط با گزينه گياهان زينتي و دارويي 88
جدول ‏417- هزينه طرح مبنا 89
جدول ‏418- هزينه طرح پيشنهادي گياهان زينتي و دارويي 90
جدول ‏419-ایده‌های مرتبط با گزينه مزرعه پایدار 90
جدول ‏420- تحليل هزينههاي مزرعه پایدار 92
جدول ‏421-ایده‌های مرتبط با گزينه مزرعه توریستی 92
جدول ‏422- محاسبه شاخص ارزش 95
جدول ‏61- محاسبه شاخص ارزش 101
جدول ‏62- محاسبه وزن معيارها 102
جدول ‏63- محاسبه وزن معيارها 103
جدول ‏64- محاسبه وزن معيارها 103
جدول ‏65-محاسبه وزن معيارها 104
جدول ‏66- شاخص ناسازگاري ماتريس هاي تصادفي. 109
جدول ‏67- مقايسه زوجي معيارها 113
جدول ‏68- محاسبه امتياز گزينه ها 114
جدول ‏69- رتبه بندي گزينه ها 115
جدول ‏610- رتبه بندي گزينه ها 115
جدول ‏611- رتبه بندي گزينه ها 116
جدول ‏612- نتايج حاصل از ارزيابي 116
جدول ‏613-جمع بندي گزينه ها 117

فهرست شكل‌‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏31-صفحه اصلي پورتال 50
شکل ‏32- صفحه ورودي به پروژه 51
شکل ‏33- صفحه اصلي پروژه 51
شکل ‏34- معرفي اعضاي تيم مهندسي ارزش 53
شکل ‏35- صفحه اطلاعات پروژه 54
شکل ‏36- مباني مطالعه پروژه مزرعهدانش 55
شکل ‏37- تالار گفتگو پورتال مهندسی ارزش 56
شکل ‏38- قسمت کارگاه اصلي پروژه 58
شکل ‏42- حدود تقسيمات چهارگانه اقليمي 63
شکل ‏41- نقشه تقسيمات اقليمي تابستاني 63
شکل ‏43- تقسيمات اقليمي زمستاني 64
شکل ‏45- موقعيت مکان مزرعه دانش 66
شکل ‏46- خط آسمان از سايت 66
شکل ‏47- خط آسمان سايت 66
شکل ‏48- ديد از شمال 67
شکل ‏49- ديد از جنوب 67
شکل ‏410- ديد از غرب 67
شکل ‏411- ديد از شرق 68
شکل ‏412- فضاي موجود در سايت 68
شکل ‏413-باد غالب 69
شکل ‏414- جهتگيري ساختمان 69
شکل ‏415- طرح مبنا 74
شکل ‏416- طرح مبنا 74
شکل ‏417- نمودار سيستم تحليل کارکرد 78
شکل ‏418- ابرخشت 94
شکل ‏61- الگوي معمول رسم سلسله‌مراتب يك مسئله 106
شکل ‏62 – ماتريس مقايسه زوجي معيارهاي اصلي بر مبناي هدف. 106

مقدمه
تعريف مهندسي ارزش
جامعه مهندسی ارزش آمريکا مهندسی ارزش را به‌عنوان کاربرد سيستماتيک روشهاي شناخته‌شده که عملکرد يک محصول يا خدمات را مشخص نموده، ارزشي پولي براي آن عملکرد تعيين و قابليت اطمينان از عملکرد را با کمترين هزينه فراهم ميکند، معرفي ميکند.
پيشينه مهندسي ارزش
مهندسی ارزش توسط لارنس مايلز1 عضو شوراي مهندسي برق توسعهيافته است. پس از جنگ جهاني دوم، بسياري از مواد مورداستفاده توسط صنعت دچار کمبود بوده و بهدشواري تهيه ميشود. شرکتهايي نظير جنرال الکتریک2 مجبور به جستجوي مواد جايگزين شدند. در بسياري از موارد مواد جايگزين بهخوبي کار ميکردند. اين يافتهها منجر شد که روساي جنرال الکتریک به اين نتيجه برسند که در برخي از موارد، ميتوانند بهرهوري را با تعويض مواد بهبود دهند. از آقاي مايلز خواسته شد تا بر روي روشهايي کار کند که امکان اين تعويض را فراهم مينمود. در سال 1946 او يک فرآيند سيستماتيک، مرحلهاي، گامبهگام براي يافتن مواد جايگزين، محصولات، اجزا و خدمات ارائه نمود. اين فرآيند بعدها تحلیل ارزش ناميده شد. جنرال الکتریک موفقيت بزرگي را با استفاده ازاین‌رویش به دست آورد. اين موفقيت، منجر به توسعه بیش‌ازپیش مهندسی ارزش3 در صنايع خصوصي گرديد. دولت در استفاده از مزاياي تحلیل ارزش بسيار سريع بود. در سال 1954، شرکت کشتيسازي نظامي آمريکا اولين آژانس فدرال براي استفاده ازاین‌رویش بود. قبل از سال 1961 مهندسی ارزش به‌صورت رسمي در وزارت دفاع مورداستفاده بود. ساير سازمانهاي فدرال، نظير وزارت داخلي، خدمات پستي، ناسا4 و ساير ارگانها نيز از اين سيستم پيروي نمودند. اگرچه اين روش در ابتدا در توليد محصولات مورداستفاده قرار گرفت، اما افراد دريافتند که اين روش ميتواند در فرآيند طراحي و خدمات نيز مؤثر باشد. وزارت دفاع اولين مرکزي بود که برنامهاي رسمي براي استفاده از مهندسی ارزش در طراحي و ساخت پروژههاي خود اجرا نمود. قبل از سال 1956 سه سرويس ایجادشده و از مهندسان ارزش تمام‌وقت استفاده نمودند. در ابتدا اين روش تحلیل ارزش ناميده ميشد. بعدها نامهاي ديگري مانند مدیریت ارزش، ارتقا ارزش، کنترل ارزش و خريد ارزش مورداستفاده قرار گرفت. نيروي دريايي آمريکا اين نام را به مهندسی ارزش تغيير داد تا بر روي بعد مهندسي آن تأکید داشته باشد. اين نام، مهندسی ارزش، به‌صورت گسترده مورداستفاده قرار ميگيرد. باوجود تغييرات صورت گرفته در نام، هدف مهندسی ارزش يکسان باقی‌مانده است و آن تأمین ابزاري براي کنترل هزينه کل در هر جا در حين توليد محصول يا خدمات بدون تحت تأثیر قرار دادن کيفيت يا قابليت اطمينان محصول يا خدمات ميباشد. حقيقت اين است که هزينهها به‌طورکلی در محصولات و فرآيندها غیرقابل‌اجتناب ميباشند. مايلز این‌گونه نتيجه گرفت که هزينههاي غيرضروري ممکن است به دليل عادات و عقايد، فقدان زمان کافي براي طراحي، نبود اطلاعات، نبود ايدهها، غرور، شرايط موقت، نبود تجربه، عدم موفقیت در استفاده از متخصصان، نبود ارتباطات، معاني متعدد، تمايل به ثبات و يا ترس از دست دادن کارکنان باشند. موضوع يافتن برنامه کاهش هزينه مؤثر بود تا در کشف هزينههاي غیرضروری مفيد باشد. مهندسی ارزش داراي يک ويژگي ديگر نيز ميباشد، که آن را از ساير روشهاي کاهش هزينه متمايز ميکند. اين ويژگي تحلیل کارکرد5 ميباشد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره قاچاق کالا، مزیت رقابتی، زنجیره تامین، بیمارستان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، عدم قطعیت، روش‌شناسی