دانلود پایان نامه درباره امکانسنجی، قاچاق کالا، نیروی انسانی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

زه با قاچاق کالا بهره جست. پیادهسازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFID مستلزم برخورداری از زیرساختهای مناسب است. مطالعه امکانسنجی پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد فنی، اقتصادی و نیروی انسانی هدف اصلی این پژوهش است. در این پژوهش کوشش شده عوامل تاثیرگذار بر ابعاد امکانسنجی پیادهسازی فناوری RFID تدوین گردد. سپس به وسیله انجام یک نظرسنجی از کارشناسان، دیدگاه آنها در خصوص میزان وجود هر یک از عوامل تاثیرگذار بر ابعاد امکانسنجی پیادهسازی فناوری RFID مورد بررسی قرار گرفت. با تحلیل این دادهها، نتایج بدین شرح است؛ امکان پیادهسازی از بعد فنی کم تا متوسط، امکان پیادهسازی از بعد مالی و اقتصادی کم تا متوسط و امکان پیادهسازی از بعد نیروی انسانی نیز متوسط تا زیاد ارزیابی شد. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، اولویتبندی هر یک از ابعاد صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که بعد مالی و اقتصادی بالاترین وزن در پیادهسازی را دارا است و بعدهای فنی و نیروی انسانی در اولویتهای بعدی قرار دارند.
واژههای کلیدی: فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی (RFID)، امکانسنجی، قاچاق

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2-تعریف مسئله 2
1-3- بیان مسئله پژوهش 3
1-4- ضرورت و اهمیت پژوهش 5
1-5- اهداف پژوهش 6
1-6-سوالات پژوهش 6
1-7-روش پژوهش 7
1-8- قلمرو زمانی پژوهش 7
1-9- قلمرو مکانی پژوهش 7
1-10- قلمرو موضوعی پژوهش 7
1-11- جامعه آماری و روش نمونه گیری 7
1-12-ابزار و روش گردآوری دادهها 8
1-13- روش تحلیل دادهها 8
1-14- شرح واژهها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش 8
1-14-1-سیستم شناسایی از طریق فرکانسهای رادیویی 8
1-14-2- قاچاق 9
1-14-3- امکانسنجی 9
فصل دوم تاریخچه و ادبیات موضوعی پژوهش 10
2-1- مقدمه 11
2-2-شناسایی از طریق امواج رادیویی : بررسی ادبیات موضوع و تاریخچه 11
2-3- سیستمهای شناسایی 14
2-3-1- سیستمهای شناسایی مبتنی بر RFID 16
2-4-مقایسه سیستمهای شناسایی مبتنی بر بارکد و سیستمهای شناسایی مبتنی بر RFID 17
2-5-اجزای اصلی سیستمهای مبتنی بر RFID و نحوه عملکرد آن 19
2-5-1- تگ یا برچسب یا شناسه 19
2-5-1-1- فرکانسهای تگ 20
2-5-1-2- اشکال تگهای RFID 23
2-5-1-3- دستهبندی تگهای RFID 24
2-5-2- دادهخوان یا برچسب یا قرائتگر 26
2-5-3- نرمافزار مدیریت اطلاعات و بانک اطلاعاتی یا زیر سیستم پردازش داده یا میانافزار 27
2-5-4-آنتن 27
2-6- چگونگی عملکرد 28
2-7-کارایی RFID در بنادر 29
2-7-1-اطلاعات 29
2-7-2-بازرسی 31
2-7-3-حوزه میانراهها 32
2-7-4-حوزه برنامهریزی 34
2-7-5-حوزه امنیت 35
2-7-6-حوزه مدیریت محوطه و بارگیری 37
2-8-مزایای شناسایی از طریق امواج رادیویی 38
2-8-1-مزیتهای مستقیم: 38
2-8-2-مزیتهای غیرمستقیم: 38
2-9-مشکلات و چالشهای شناسایی از طریق امواج رادیویی 38
2-9-1-تطابق تکنولوژی 39
2-9-2-هزینههای سرمایهگذاری 39
2-9-3-چالشهای مرسوم و کلی 39
2-9-3-مسائل زیستمحیطی 40
2-9-4-اهمیت سهامداران 40
2-9-5-مسائل مشتری 40
2-9-6-قیمت بالا 41
2-9-7-تداخل 41
2-9-8-مسئله ایمنی 41
2-9-9-مشکلات اجتماعی 42
2-9-10-عدم وجود استانداردها 42
2-10-آینده شناسایی از طریق امواج رادیویی 42
2-11-رادیوشناسه در ایران 43
2-12-RFID در زنجیره تامین 48
2-13- امکانسنجی 51
2-13-1- بعد فنی 52
2-13-2- بعد مالی و اقتصادی 53
2-13-3- بعد نیروی انسانی 54
2-14- قاچاق کالا 54
2-14-1- انواع قاچاق کالا 55
2-15- پیشینه پژوهش 58
2-15-1- پژوهشهای داخلی 58
2-15-2- پژوهشهای خارجی 60
فصل سوم روش پژوهش 63
3-1-مقدمه 64
3-2- روش پژوهش 65
3-3- قلمرو زمانی پژوهش 66
3-4- جامعه آماری 66
3-6- ابزارهای گردآوری دادههای پژوهش 66
3-7- مقیاس و طیف اندازه گیری پژوهش 68
3-7-1- مقیاسها 68
3-7-2- طیفها 68
3-8- روایی یا اعتبار ابزار اندازهگیری 69
3-9-پایایی 69
3-10- روشهای تحلیل دادهها 70
فصل چهارم تحلیل دادهها 71
4-1-مقدمه 72
4-2- روشهای آماری توصیفی 72
4-3- نتایج تحلیل دادهها 72
4-3-1-تحلیل دادهها از نظر فنی: 73
4-3-2-تحلیل دادهها از نظر مالی و اقتصادی 75
4-3-3-تحلیل دادهها از نظرنیروی انسانی 77
4-4- تکنیک AHP 79
4-4-1- اولویتبندی ابعاد امکانسنجی 79
4-4-2- اولویتبندی شاخصهای بعد فنی 79
4-4-3- اولویتبندی شاخصهای بعد مالی و اقتصادی 81
4-4-4- اولویتبندی شاخصهای بعد نیروی انسانی 82
فصل پنجم نتیجهگیری و پیشنهادها 84
5-1-مقدمه 85
5-2- تفسیر نتایج آزمون 85
5-2-1- اولویتبندی ابعاد امکانسنجی 85
5-2-1-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه فنی 86
5-2-2-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه مالی و اقتصادی 87
5-2-3-نتیجه تحلیل اطلاعات از دیدگاه نیروی انسانی 88
5-3- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 89
5-4- محدودیتهای پژوهش 90
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………97
پیوست 1 – پرسشنامه اول 98
پیوست2 – پرسشنامه AHP 101

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 – عیوب گردآوری اطلاعات به صورت دستی 15
جدول 2-2-برخی مشخصات و ویژگی های فرکانسهای مختلف تگ 22
جدول 2-2- معایب و مزایای برخی از انواع تگهای RFID 25
جدول 3-2 اطلاعات کلی در ارتباط با پرسشنامه 67
جدول 3-3- طیف لیکرت 69
جدول 4-1- نتایج تحلیل مولفههای متغیر فنی در امکانسنجی پیادهسازی فناوری RFID 73
جدول 4-2- نتایج تحلیل مولفههای متغیر مالی در امکانسنجی پیادهسازی فناوری RFID 75
جدول 4-3- نتایج تحلیل مولفههای متغیر نیروی انسانی در امکانسنجی پیادهسازی فناوری RFID 77
جدول 4-4- اولویتبندی ابعاد امکانسنجی با استفاده از تکنیک AHP 79
جدول 4-5- اولویتبندی شاخصهای بعد فنی با روش AHP 80
جدول 4-6- اولویتبندی شاخصهای بعد مالی و اقتصادی با روش AHP 81
جدول 4-7- اولویتبندی شاخصهای بعد نیروی انسانی با استفاده از روش AHP 82

فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه

شکل 2-1- اجزای اصلی سیستم RFID و چگونگی عملکرد 29
شکل 2-2- RFID در زنجیره تامین 50
نمودار 4-1- امکانسنجی پیادهسازی RFID از ابعاد مختلف 78

فصل اول کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
فناوری RFID1(شناسایی از طریق فرکانسهای رادیویی )مشتمل بر یک سیستم ردیابی است که در آن به طور معمول از تگ2ها ( تراشههای الکترونیکی که روی محصول یا بستهبندی آن قرار میگیرند) جهت انتقال دادهها به یک گیرندهی بیسیم با قابلیت اتصال به کامپیوتر استفاده میشود. در سالهای اخیر ، با توجه به پیشرفتهای حاصل در این زمینه و ارزانسازی و کوچک شدن ابعاد تگهای RFID، کاربردهای این فناوری به ویژه در ردیابی محصولات تجاری گسترش فراوانی یافته است و در بسیاری از کاربردها در حال جایگزین شدن به جای سیستمهای بارکد است. بر اساس مطالعات وو در سال 2005 RFID جزو ده تکنولوژی اصلی فناوری اطلاعات در جهان محسوب گردیده است (Wu,2005).معینی در سال 2006 از RFID به عنوان موفقترین تکنولوژی در تاریخ زنجیره تامین خردهفروشی یاد نموده است (Moeeni,2006). در این فصل به شرح بیان مسئله پژوهش اهداف این پژوهش، سوالات پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش ، قلمرو پژوهش و روش پژوهش پرداخته میشود.
1-2-تعریف مسئله
تکنولوژی RFID، یک روش در حال پیدایش در مقایسه با سیستم بارکد است و از شبکههای سنسوری برای مشخص کردن اشیا به وسیله امواج فرکانس رادیویی استفاده میکند. نوآوریهای تکاملی ایجاد شده است و انتظار می رود که این تکنولوژی به دلیل ذخیره اطلاعات، قابلیت بازیابی و روش های تحلیل دادهها جایگزین تکنولوژی بارکد شود این تکنولوژی در صنایع زیادی استفاده میشود، نظیر زمانبندی مسابقه، کنترل پاسپورت، حمل و نقل و غیره (برازنده ، 1389). لذا RFID در بخشهای مختلفی مثل بخش مدارک پزشکی و یا حتی مدارک کتابخانه ای در کتابخانهها یا بنگاههای سازمانی مثمر ثمر بوده و راهگشا خواهد بود. RFID در حمل و نقل و تولید از اواسط دهه 80 به طور موفق استفاده شده است و کاربرد آن به سرعت با کاهش هزینهها و شناسایی مزایای رو به رشد است (پیشداد، کریم پور، 1387).در راستای اهمیت مفهوم حضور کامپیوتری در همهجا برچسبهای شناسایی با کمک فرکانس رادیویی می توانند رابطه متقابل ما با ساختارهای پردازشی را حتی در برخی موارد درونی نیز تغییر دهند. این فواید سرمایهگزاران، مخترعین و تولیدکنندگان را ترغیب می کند تا شناسایی با کمک فرکانس رادیویی را برای حوزه وسیعی از کاربردها توسعه دهند. برچسبهای شناسایی با کمک فرکانس رادیویی می توانند به ما کمک کنند تا با محمولههای تقلبی مقابله کنیم (Langheinrich,2009). این پژوهش سعی دارد تا امکان پیادهسازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا را بسنجد تا محققین و همچنین تصمیمگیران در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بتوانند از آن به عنوان منبعی قابل ارجاع برای پژوهشهای آینده خود استفاده کنند.
1-3- بیان مسئله پژوهش
قاچاق پدیدهای است که کم و بیش تمام کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، ولی وسعت و عمق آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است به طوری که در برخی از کشورهای در حال توسعه، قاچاق بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی جامعه را در بر میگیرد (حاجینژاد، 1379) وجود و گسترش قاچاق، عملکرد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اولین اثر قاچاق، تاثیر منفی آن بر درآمدهای دولت است و این پدیده بخشی از درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش آن میشود. کاهش درآمدهای دولت نیز کمیت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات عمومی را در جامعه پایین میآورد. این کارکرد میتواند سیاستهای تولیدی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد (پژویان، مداح، 1385).
قاچاق کالا در ایران از حجم بالایی برخوردار است به گونهای که بسیاری از مناطق کشور را در بر گرفته و و آثار سوئی نیز بر اقتصاد کشور برجای گذاشته است. طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا میزان قاچاق کالا در سال 1389 برابر43/14 میلیارد دلار برآورد شده است که یکی از چالشهای مهم پیش رو برای دولت و کشور ما است. اقتصادهایی که با فراوانی بالا و تعدد قاچاق روبرو هستند با ناکارآمدی در در کنترل مناسبات توزیعی و تولیدی خود مواجه هستند. قاچاق کالا به نظام اطلاعات اقتصادی کشورها نیز آسیب می رساند و امکان برنامهریزی برای رشد بلندمدت را از بین میبرد. از سوی دیگر، باعث کاهش درآمدهای دولت و به هم خوردن تعادل میان بخش های تولیدی، بازرگانی و عرضه کالا میشود(قلی زاده و دیگران، 1390). هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرحی موسوم به طرح شبنم برای مبارزه با کالای قاچاق از بارکدهای دوبعدی استفاده می کند. برچسب شبنم دارای یک بارکد دوبعدی منحصر به فرد است که روی هر قلم کالا درج می‌شود و حاوی اطلاعات کامل درباره کالا بوده و قابلیت استعلام اصالت کالا از طریق گوشی تلفن همراه دوربین‌دار و نرمافزار مربوطه، پیامک و … را دارا است . ولی به دلیل برتری های RFID در مقایسه با بارکدهای دو بعدی این فناوری به مرور جایگزین بارکدهای دو بعدی شبنم میشود. این پژوهش درصدد است که امکان پیادهسازی فناوری RFID را در مبارزه با قاچاق کالا بسنجد. بدین منظور از ابعاد متفاوتی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. در فرایند امکانسنجی عوامل متعددی وجود دارد و دستهبندیهای مختلفی از این عوامل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بازاریابی، برنامه ریزی استراتژیک، مصرف کنندگان، شهرستان مریوان Next Entries دانلود پایان نامه درباره قاچاق کالا، امکانسنجی، نیروی انسانی، جامعه آماری