پایان نامه با موضوع اشاعه اطلاعات، کتابخانه مرکزی، رضایتمندی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

……………………5
1-6 متغیرهای اساسی پژوهش 6
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق
2-1- اشاعه اطلاعات 8
2-1-1 مقدمه ……8
2-1-2 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان .9
2-1-3 تعريف اشاعه اطلاعات .10
2-1-4 ضرورت و اصول اشاعه اطلاعات 11
2-1-5 انواع بهره گيران از خدمات اطلاعاتي 13
2-1-6 تحقق خدمات اشاعه 15
2-1-6-1 انواع خدمات اشاعه اطلاعات بر اساس منابع اطلاعاتي 16
2-1-6-1-1 خدمات اشاعه مشاوره اي 16
2-1-6-1-2 خدمات ميز امانت 17
2-1-6-1-3 امانت بين کتابخانه اي 18
2-1-6-1-4 امانت مجلات 18
2-1-6-1-5 تهيه کپی 19
2-1-6-1-6 انتقال از راه دور……………………………………………………… ……………… 20
2-1-6-2 اشاعه منابع اطلاعاتي رديف دوم 20
2-1-6-2-1 خدمات ارجاعي 20
2-1-6-2-2 خدمات آگاهي رساني جاري .. 21
2-1-6-2-3 فهرست سفارشات 21
2-1-6-2-4 بولتن فهرست مندرجات 22
2-1-6-2-5 بولتن اطلاعات کتابشناختي 22
2-1-6-2-6 نمايه ها 22
2-1-6-2-7 خدمات کاوش گذشته نگر 23
2-1-6-2-8 خدمات مرجع 23
2-1-6-2-9 خدمات پاسخ گويي به سوالات 24
2 -1-6-2-10 بانک داده ها 24
2-1-6-2-11 تحليل اطلاعات 25
2-1-6-2-12 تثبيت اطلاعات 25
2-1-6-2-13 ارزيابي اطلاعات 25
2-1-6-2-14 بسته بندي دوباره اطلاعات 26
2-1-6-3 اشاعه منابع اطلاعاتي رديف سوم 26
2-1-6-3-1 خدمات ارتباطي 26
2-1-6-3-2 اطلاعات خبري (اطلاعات صريح) 27
2-1-6-3-3 اشاعه از طريق ارتباط مستقيم 27
2-1-6-3-4 رسانه هاي گروهي 28
2- 2 اشاعه گزينشي اطلاعات ..28
2-2-1 مقدمه 28
2-2-2 ايجادپرونده 30
2-2-3 مفهوم ربط 33
2-2-4 بازیافت ناخواسته 34
2-2-5 تطبيق دادن 35
2-2-6 اطلاع دهي 36
2-2-7 بازخورد 36
2-2-8 بازنگري و بهنگام کردن پرونده 36
2-2-9 اجرا 37
2-2-10 ساير پالايشها 37
2-2-11 انتقال و ذخيره داده ها 37
2-2-12 جستجو توسط کاربر نهايي 38
2-2-13 مديريت يکپارچه اطلاعات .39
2-2-14 خدمات اطلاعات پردازش شده…………………………………………………………………………….40
2-2-15 مثالي موفق از اشاعه گزينشي اطلاعات………………………………………………………………….41
2-2-16 تحويل اطلاعات………………………………………………………………………………………………..43
2-2-16-1 اصول………………………………………………………………………………………………………43
2-2-16-2 پست الکترونيک……………………………………………………………………………………….44
2-2-16-3 ابزار گروهي، اينترنت، اينترانت، اکسترانت …44
2-2- 17 خدمات پشتيباني 48
2-2-18 بازخورد بهره گيران و ارزيابي خدمات 48
2-2-19 مشکلات اشاعه 49
2-3 پيشينه پژوهش 50
2 -3-1 پيشينه پژوهش در ایران 50
2-3-2 پيشينه پژوهش در خارج از ایران 52

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 61
3-2- روش انجام پژوهش 61
3-3- جامعه پژوهش 61
3-4- روش گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها 62
3-5- محدودیتهای پژوهش 62

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ….64
4-2- تجزيه و تحليل اطلاعات 64

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-پاسخ به سوالات اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………..96
5-2- بحث و نتیجه گیری 100
5-3- پيشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………101
5-4- پیشنهادات برای پژوهش های آینده……………………………………………………………………………..101
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..103
فهرست منابع نگلیسی…………………………………………………………………………………………………………105
پيوستها
پيوست 1 …………………………………………………………………………………………………………………………108
چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………112

.

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1- توصيف جنسيت جامعه نمونه……………………………………………………………………………64
جدول 4-2- بررسي سن اعضاي هيات علمي………………………………………………………………………….65
جدول 4-3-توصيف مدرك تحصيلي جامعه نمونه…………………………………………………………………..66
جدول 4-4- توصيف مرتبه علمي جامعه نمونه………………………………………………………………………..67
جدول4-5- توصيف كشور محل تحصيل جامعه نمونه…………………………………………………………….68
جدول 4-6- توصيف سابقه تدريس در دانشگاه جامعه نمونه…………………………………………………….69
جدول 4-7- توصيف ميزان تسلط جامعه به زبان انگليسي…………………………………………………………70
جدول 4-8- تسلط به ساير زبانها…………………………………………………………………………………………..71
جدول 4-9- آشنايي با خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات…………………………………………………………..72
جدول 4-10- ميزان دسترسي به اينترنت…………………………………………………………………………………73
جدول 4-11- استفاده از اينترنت براي بازيابي اطلاعات……………………………………………………………74
جدول 4-12- توصيف طريقه دسترسي به اينترنت جامعه نمونه…………………………………………………75
جدول 4-13- ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته………………………………………………………………..76
جدول 4-14- میزان دسترسي به پست الكترونيكي…………………………………………………………………..77
جدول 4-15- داشتن وب سايت شخصي……………………………………………………………………………….78
جدول 4-16- ميزان آشنايي با پست الكترونيكي………………………………………………………………………79
جدول 4-17- روش مورد استفاده براي بازيابي اطلاعات………………………………………………………….80
جدول 4-18- روش مورد نظر پاسخگويان براي دريافت اطلاعات از طريق اشاعه گزينشي اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………..81
جدول 4-19- فراوانی منابع موجود در کتابخانه مرکزی…………………………………………………………….82
جدول 4-20- پايگاه های اطلاعاتی موجود در کتابخانه مرکزی…………………………………………………83
جدول 4-21- میزان رضایتمندی از امكانات پژوهشي دانشگاه………………………………………………… 84
جدول 4-22- میزان رضایتمندی كتب و مجلات چاپي كتابخانه…………………………………………………85
جدول 4-23- نقاط ضعف منابع كتابخانه………………………………………………………………………………..86
جدول 4-24- فراواني انتخاب سايتها براي اولويت اول…………………………………………………………….87
جدول 4-25- فراواني انتخاب سايتها براي اولويت دوم…………………………………………………………….88
جدول 4-26- فراواني انتخاب سايتها براي اولويت سوم……………………………………………………………89
جدول 4-27- فراواني انتخاب سايتها براي اولويت چهارم…………………………………………………………90
جدول 4-28- پايگاههاي اطلاعاتي متناسب با نياز اعضاي هيات علمي………………………………………91
جدول 4-29- مناسب بودن خدمات وب سايت کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي همدان………92
جدول 4- 30- نقاط ضعف وب سايت کتابخانه مرکزي……………………………………………………………93

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه

نمودار2-1 روش هاي گردش مجلات اماني…………………………………………………………………………….18
نمودار 4-1 برررسي سن اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان…………………………………65
نمودار4-2- تو صيف مدرك تحصيلي جامعه نمونه………………………………………………………………….66
نمودار 4-3- توصيف مرتبه علمي جامعه نمونه………………………………………………………………………..67
نمودار 4-4- توصيف كشور محل تحصيل جامعه نمونه………………………………………………………….68
نمودار 4-5- توصيف سابقه تدريس در دانشگاه جامعه نمونه…………………………………………………….69
نمودار 4-6- توصيف ميزان تسلط به زبان انگليسي جامعه نمونه………………………………………………..70
نمودار 4-7- تسلط به ساير زبانها…………………………………………………………………………………………..71
نمودار 4-8- آشنایی با خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات…………………………………………………………..72
نمودار 4-9- میزان دسترسي به اينترنت…………………………………………………………………………………..73
نمودار 4-10- استفاده از اينترنت براي بازيابي اطلاعات……………………………………………………………74
نمودار 4-11- توصيف طريقه دسترسي به اينترنت جامعه نمونه…………………………………………………75
نمودار 4-12- ميزان استفاده از اينترنت در طول

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، بهبود عملکرد، کاهش اضطراب، استعدادیابی Next Entries پایان نامه با موضوع اشاعه اطلاعات، کتابخانه مرکزی، انتقال اطلاعات، کتابداران