منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، استعدادیابی، والیبالیست، مهارت های روانی

دانلود پایان نامه ارشد

د مستعد به لحاظ روانی در رشته ورزشی جودو و والیبال مورد استفاده قرار گیرد.

واژههای کلیدی: استعدادیابی ورزشی، آمادگی روانی، والیبال، جودو، نخبه، زیر نخبه، ورزشکاران نوجوان

فهرست مطالب
فصل اول طرح پژوهشی‌أ
1-1-: مقدمه 3
1-2: بیان مسئله: 5
1-3: اهمیت و ضرورت پژوهش: 7
1-4: اهداف پژوهش: 9
1-4-1: اهداف اصلی: 9
1-4-2: اهداف اختصاصی: 10
1-5: فرضیه های پژوهش: 10
1-6: تعریف واژه ها و اصطلاحات: 11
1-6-1: استعدادیابی ورزشی: 11
1-6-2: آمادگی روانی: 11
1-6-3: بازیکنان نخبه 11
1-6-4: بازیکنان زیر نخبه 11
1-6-5: نوجوانان 11
1-6-6: ورزش تیمی 11
1-6-7: ورزش انفرادی 12
1-7: متغيرهاي پژوهش: 12
1-7-1: متغيرهاي وابسته: 12
1-7-2: متغییرهای قابل كنترل: 12
1-8-: محدودیت ها 12
فصل دوم پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 15
2-2- مهارت های روانی 15
2-2-1- مهارت های پایه ذهنی 17
2-2-1-1- هدف گزینی (هدف چینی) 17
2-2-1-2 تعهد 19
2-2-1-3 اعتماد به نفس 21
2-2- 2 مهارت های روان- تنی 22
2-2-2-1 استرس و کنترل ترس 22
2-2-2-2 آرامسازی روانی (آرمیدگی) 24
2-2-2-4 نیرو بخشی 26
2-2-3 مهارتهای شناختی 27
2-2-3-1 تصویرسازی و تمرین ذهنی 27
2-2-3-2 کنترل توجه ( تمرکز) 32
2-2-3 -3 بازیابی تمرکز 35
2-2-3-4 طرح مسابقه 36
2-3- تحقیقات مرتبط با آمادگی روانی 37
2-4- استعدایابی ورزشی 42
2-4-1 فرآیند استعدادیابی 43
2-4-2 روشهای استعدادیابی 44
2-4-3 مزایایی استعدایابی 45
2-4-4 مدل استعدادیابی 46
2-4-5 تحقیقات داخلی 48
2-4-6 تحقیقات خارج از کشور 55
فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 62
3-2- روش تحقیق 62
3-3- جامعه ی آماری و نحوه ی نمونه گیری: 62
3-4- ابزار اندازه گیری: 63
3-4-1 نحوه امتیازدهی 63
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه اوتاوا-3 64
3-5- روش جمع آوری اطلاعات 64
3-6- روش آماری: 65
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 68
4-2- نتایج آمار توصیفی. 68
4-2-1- آماره های توصیفی مهارت های روانی جودوکاران و والیبالیست ها نوجوان 69
4-3- نتایج آمار استنباطی 70
4-3-1: پیش فرض های آزمون تحلیل واریانس 70
4-3-2: آزمون فرض های آماری: 70
4-3-2-1: آزمون فرض اول: 70
4-3-2-1: آزمون فرض دوم: 72
4-3-2-2: آزمون فرض سوم: 75
4-3-2-3: آزمون فرض چهارم: 78
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 82
5-2- بحث و نتیجه گیری 82
5-4- نتیجه گیری 86
5-5- پیشنهادها 86
5-5-1 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: 86
5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 87
فهرست منابع 88

فهرست جداول
جدول 1. مشخصات آزمودنی ها در گروه های مختلف 67
جدول 2. امتیازات مربوط به مهارتهای روانی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه والیبال و جودو 68

فهرست اشکال
نمودار1. مقایسه میانگین آمادگی روانی والیبالیست ها و جودوکاران 69
نمودار2. مقایسه آمادگی روانی والیبالیست ها و جودوکاران در دو سطح نخبه و زیر نخبه 70
نمودار3. مقایسه آمادگی روانی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه در گروه های سنی مختلف 71
نمودار 4. مقایسه مهارت های روانی پایه ورزشکاران نخبه و زیر نخبه در رشته های والیبال و جودو 72
نمودار5. مقایسه والیبالیست ها و جودوکاران نخبه و زیر نخبه در مهارت های روانی پایه 72
نمودار 6. مقایسه مهارت های روانی پایه ورزشکاران نخبه و زیر نخبه در گروه های سنی مختلف 73
نمودار7. مقایسه خرده عامل های مهارت روانی پایه والیبالیست های نخبه و زیر نخبه در گروه های سنی مختلف 73
نمودار8. مقایسه خرده عامل های مهارت روانی پایه جودوکاران نخبه و زیر نخبه در گروه های سنی مختلف 74
نمودار9. مقایسه مهارت روان- تنی ورزشکاران نخبه وزیر نخبه در رشتههای والیبال و جودو 75
نمودار10. مقایسه خرده عامل های مهارت روان – تنی ورزشکاران نخبه و زیر نخبه در رشته های والیبال و جودو 75
نمودار11. مقایسه خرده مقیاس های مهارت روان -تنی والیبالیست های نخبه و زیرنخبه در گروه های سنی مختلف 76
نمودار13. مقایسه مهارت شناختی رشته های والیبال و جودو در دو سطح نخبه و زیر نخبه 77
نمودار14. مقایسه مهارت شناختی رشته های والیبال و جودو در دو سطح نخبه وزیر نخبه 78
نمودار15. مقایسه خرده مقیاس های مهارت شناختی والیبالیست های نخبه وزیر نخبه در گروه های سنی مختلف 78
نمودار16. مقایسه خرده عامل های مهارت شناختی جودوکاران نخبه و زیر نخبه در گروه های سنی مختلف 79

فصل اول
طرح پژوهشی

1-1-: مقدمه
حضور موفق هر جامعهای در صحنههای بینالمللی نشان از رشد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی آن جامعه دارد. حوزه تربیت بدنی و ورزش، به خصوص ورزش قهرمانی، یکی ازمهمترین عرصههایی است که یک کشور میتواند توانائیهای خود را بروز دهد. به همین دلیل کشورها برای رسیدن به سکوهای افتخار و کسب مدالهای طلا، نقره و برنز در رقابتهای جهانی و المپیک، برنامهریزیها و سرمایه گذاریهای زیادی انجام میدهند. لازمه موفقیت در رشتههای مختلف ورزشی و دستیابی به افتخارات، پرداختن به مقوله ورزش قهرمانی و شناخت عوامل موثر بر آن میباشد. بدیهی است که عوامل چندی بر موفقیت در ورزشهای مدرن امروزی تاثیرگذار هستند. در دهههای گذشته یکی از موضوعاتی که از اهمیت و جایگاه ویژهای در ورزش قهرمانی برخوردار گشته، شناسایی ورزشکاران با استعداد در رشتههای مختلف ورزشی بوده است.
همه افراد کارهای ساده را میتوانند بیاموزند و انجام دهند، ولی تعداد کمی از آنها قادر به فراگیری امور پیچیده علمی، فنی و مهارتی هستند (لیدور1 و همکاران، 2005). زمانی که میبینید دوست شما بدون داشتن تجربه قبلی در رشتهی مورد علاقه شما، ناگهان به این رشته علاقهمند میشود و پس از انجام تمرینات اندک میتواند شما را شکست دهد، شگفت زده میشوید. با اینکه شما سالها به طور جدی در این رشته تمرین کردهاید اما او با کمی تمرین، مهارتها را به خوبی مهارتهای شما انجام میدهد. ممکن است دوستتان پیشرفت کند و شما در سطح مهارت فعلیتان درجا بزنید. این فرد با ادامه تمرین میتواند عملکرد خیلی بهتری نسبت به شما داشته باشد. علت چیست؟ این مثال در واقع به عامل تفاوتهای فردی و نقش آن در موفقیتهای آتی ورزشی اشاره دارد. در ادبیات ما ایرانیان ضرب المثلی است که میگوید: «هر کسی را بهر کاری ساختند». پس زمانی که افراد یک مهارت یکسان را فرا میگیرند ولی در عمل اجراهای متفاوتی از خود نشان میدهند، دلیل این تفاوتها را باید در استعدادهای آنها جست. داشتن استعداد موجب سرعت بخشيدن به يادگيري شده، بر سطح مهارتي كه از اين طريق به دست میآيد، تأثير میگذارد و عامل مهمي در كارآيي واثربخشي است (براون2، 2001). در همین راستا، محققین و متخصصین حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی میکوشند تا عناصر مهمی که نقش تعیین کنندهای در موفقیت ورزشی دارند را شناسایی و معرفی کنند که تحت عنوان “استعدادیابی ورزشی” مطرح میباشد. در این میان، بررسی مقوله استعدادیابی با رویکرد روانشناختی جایگاه ویژهای پیدا کرده است (کامکاری و همکاران، 1390).
همه ما با مراجعه به حافظه خود ميتوانيم لحظاتي را در مسابقات ورزشي به خاطر آوريم كه تيم يا ورزشكاري با وجود آمادگي كامل جسماني و فني از ارائه بهترين عملكرد خود ناتوان مانده است و در مصاحبه بعد از مسابقات دیدهاید که ورزشکاران در پاسخ به علل شکست یا پیروزی بطور معمول دلایلی نظیر: “تیم امروز انگیزه کافی نداشت،” “هماهنگی وتوازن بین تیم به چشم نمیخورد” یا “تیم به مرز خود باوری رسیده بود” و “تمرکز تیم بسیار عالی بود وهیچ چیز نتوانست این تمرکز را خدشهدار نماید” را بیان میکنند. این مسئله اهمیت روانشناسی ورزشی را مشخص میکند.
امروزه روانشناسی ورزشی از ارکان جدایی ناپذیر در آماده سازی ورزشکاران برای تمرینات و مسابقات تلقی میشود. چنانچه ورزشکاران از آمادگیهای روانی برخوردار نباشند، آمادگیهای جسمانی، فنی و تاکتیکی کمترین نقش را در موفقیت آنها خواهد داشت. به عبارت سادهتر، در هرم قهرمانی ورزشکاران، آمادگی جسمانی در قاعدهی هرم، آمادگی فنی و تاکتیکی در قسمت میانی، و آمادگی روانی در رأس این هرم قرار دارد. با توجه به اینکه فاصلهی بین قهرمانان به چند هزارم ثانیه و چند میلیمتر کاهش پیدا کرده است. معمولا نفرات برتر مسابقات قهرمانی از نظر آمادگی بدنی، فنی و تاکتیکی در یک سطح هستند ولی قهرمانی نصیب کسی میشود که از نظر آمادگی روانی وضعیت بهتری داشته باشد. لذا ورزشکارانی که از توسعه مهارتهای روانی خود غافل شوند، در مسابقات مهم و حساس با چالشهای فراوانی مواجه میشوند (لییونس3، 2008). با وجود اینکه عوامل روانی میتواند به طور مستقیم آمادگیهای جسمانی و فنی را تحت تأثیر قرار دهد، اما در عمل بیشترین توجه مربیان و ورزشکاران به جنبههای جسمانی و فنی است و توجه کمتری به نقش پر اهمیت مهارتهای روانی در موفقیتهای ورزشی معطوف میگردد (بویس4 و همکاران، 2009).
لذا با توجه به آنچه اشاره شد، هدف اصلی اين پژوهش پرداختن به مقوله استعدادیابی روانشناختی است. در ادامه اين فصل ابتدا به بیان مسئله تحقيق و ضرورت و اهمیت آن خواهیم پرداخت. سپس اهداف، فرضیهها، و متغیرهای تحقیق بیان خواهند شد. و در پايان تعاريف عملياتي واژههاي کليدي تحقيق ارایه ميشوند.
1-2: بیان مسئله:
داشتن استعداد یکی از عوامل مؤثر در موفقیت ورزشکاران به حساب میآید. به همین خاطر، مدت کمی است که شناسایی افراد با استعداد در رشتههای مختلف ورزشی مورد توجه و علاقهی جدی پژوهشگران ، مربیان و متخصصان حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گرفته است (ورکیانی5 و همکاران، 2012). هر فردی میتواند آواز خواندن را یاد بگیرد، نقاشی کند یا در ورزش خاصی شرکت کند، اما افراد کمی به سطوح بالای مهارت دست مییابند. به دلیل کثرت ورزشکاران علاقهمند به فعالیت در هر رشته و محدودیت امکانات و سرمایهگذاری، و از سوی دیگر بالابودن هزینههای زمانی و مالی تربیت ورزشکاران زبده، و نیز به منظور افزایش ضریب اطمینان کسب موفقیت، بایستی افراد برتر در هر رشته ورزشی را طی فرایند استعدایابی شناسایی کرد (گائینی و همکاران، 1385).
در بسیاری از کشورها نحوه گرایش جوانان به ورزش براساس عرف، علایق فردی، محبوبیت آن ورزش و یا فشار والدین استوار است. اما در کشورهای پیشرفته و اروپای شرقی این روش دیگر طرفداران چندانی ندارد (لیدور و همکاران، 2005). کشورهای اروپای شرقی از اواخر دههی 1960 و اوایل 1970 متوجه ضعف برنامههای سنتی استعدادیابی شدند؛ از این رو برنامههای ویژهای برای شناسایی ورزشکاران مستعد طراحی کردند (بومپا6 و همکاران، 2009).به طوری که متخصصین عامل اصلی موفقیت این کشورها در رشتههای مختلف ورزشی را داشتن برنامه مدون و مناسب استعدادیابی عنوان کردهاند (ورکیانی و همکاران، 2012).
گاربنر7 و همکاران (2007) استعدادیابی را غربال کردن کودکان و نوجوانان از طریق آزمونهای جسمانی، فیزیولوژیکی و مهارتی به منظور شناسایی پتانسیلها برای رسیدن به موفقیت در ورزش تعریف میکنند. همچنین آرچر8 و همکاران (2005) معتقدند استعدادیابی ورزشی فرآیندی است که توسط آن خردسالان برپایه آزمونهای معین، به سمت ورزشهایی که بیشترین شانس موفقیت را دارند رهنمون میشوند. پژوهشگران معيارهاي استعداديابي را غالبا در چهار دسته طبقهبندی میکنند: فيزيولوژيكي، پيكرسنجي، مهارتی (تکنیکی) و روانشناختی (بورگس و نوتن9، 2010). البته ذکر این نکته ضروریست که لحاظ کردن عوامل فوق به طور مساوی برای کلیهی ورزشها کار درستی نیست. هرچند، تعیین سهم هر یک از این عوامل برای موفقیت در ورزشی خاص، یکی از دشوارترین مسائل پیرامون استعدادیابی است (گبور10، 2009).
در مطالعاتي كه در زمينه استعداديابي ورزشی انجام شدهاند، اغلب ويژگيهاي آنتروپومتريكي و فيزيولوژيكي و بعضاً مهارتی مورد بررسي قرار گرفتهاند. به عنوان مثال، فرانچینی11 و همکاران (2007) آمادگی جسمانی و مشخصات آنترپومتریکی مردان جودکار تیم برزیل را بررسی کردند. ماركوويچ12 و همكاران

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، مصباح یزدی، مطالعات فرهنگی، علوم اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه درباره ورزشکاران، استعدادیابی، تصویر سازی، هماهنگی حرکت