منبع تحقیق درباره حقوق تجارت، سازمان جهانی تجارت، نفت و گاز، فرآورده های نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

.. …………………………5
1-2- اهميت تحقيق.. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-3- پرسشهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4- جايگاه علم حقوق وجایگاه حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-4-1- تعریف حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……7
2-4-1-پیدایش حقوق تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …….7
-3-4-1خاستگاه حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……..8
4-4-1- تاریخ حقوق تجارت ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .10
5-4-1- منابع حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .10
6-4-1-منابع و رويه هاي حقوق تجارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-5- سازمان جهانی تجارت (WTO) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-5-1- تعريف سازمان جهانی تجارت (WTO) …………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-6- حقوق نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-6-1- تعريف حقوق نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم: سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر نفت
2-1- فرآيند جهاني شدن نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-2- تاریخچه و اصول سازمان جهانی تجارت و نفت……………………………………………………………………………………………………………………..18
2-3- ساختار سازمان جهاني تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-1- اصول اصلي سازمان جهاني تجارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-3-2- سازمان جهاني تجارت و اثرات آن بر نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-4-موافقت نامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت ……………………………………………………………………………………………………………………..32
2-4-1- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)……………………………………………………………………………………………………………………………32
2-5- محدوديت ها و قيمت ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-5-1- محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دوگانه ………………………………………………………………………………………………………………………33
2-6- تعرفه و ماليات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
1-6-1- تعرفه ها و فرآورده های نفتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-6-2- مالیات ها و نفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-7- موافقت نامه نظام يارانه ها و اقدامات جبراني در سازمان جهاني تجارت………………………………………………………………….35
2-7-1- هدف موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (GASCM) ……………………………………………………………………………………………35
2-7-2- موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت (TBT) ………………………………………………………………………………………………………………………….36
3-7-2- موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS) ………………………………………………………………………………………………………38
7-2-4- توافق نامه راجع به تعیین کشور مبدأ (ARO)……………………………………………………………………………………………………………………………40
2-7-5- اقتصاد نفت و فرآوردهاي نفتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-7-6-هدف و نقش موافقت نامه راجع به ضوابط سرمايه گذاري (TRIMS)…………………………………………………………………………..41
فصل سوم: بخشهاي مهم خدمات شركت ملي نفت ايران
3-1- خدمات عمومي و خدمات نفتي ملي و بين المللي ………………………………………………………………………………………………………………….45
3-1-1- خدمات عمومي ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….45
3-1-2- شركت ملي نفت ايران و خدمات مرتبط ………………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-1-3-شركتهاي خدمات نفتي بين الملل……………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-1-4- خدمات نفتي در مسير توسعه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
3-1-5- تمركز شركت نفت در جذب سرمايه گذاري……………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-2- موضوعات تاثيرگذار بر خدمات نفتي……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-2-1- سرمايه گذاري خارجي در نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
3-2-2- نقش نفت در سرمايه گذاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
3-2-3- حمايت از سرمايه گذاري صنعت نفت و گاز در حقوق ايران……………………………………………………………………………………………..53
3-3- پيشينه جهاني شدن اقتصاد نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-3-1- جهاني شدن اقتصاد نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-4- قوانين مرتبط با سرمايه گذاري در برنامه چهارم توسعه مرتبط با نفت…………………………………………………………………………..56
3-4-1- پيشینه تاريخي قراردادهاي خصوصی و امتيازات نفتي ايران ………………………………………………………………………………………………….56
3-5- سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف صنايع نفت و گاز………………………………………………………………………………………………………….57
3-5-1- صنايع بالادستي در صنعت نفت………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………57
3-5-2- عمليات در صنايع بالادستي نفت و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد استان مازندران، نقاط شهری، ویژگی های اجتماعی، نرخ بیکاری Next Entries منبع تحقیق درباره سازمان جهانی تجارت، شرکت ملی، الحاق ایران، توسعه پاید