منبع تحقیق درباره حقوق تجارت، سازمان جهانی تجارت، نفت و گاز، فرآورده های نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

.. …………………………5
1-2- اهميت تحقيق.. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-3- پرسشهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4- جايگاه علم حقوق وجایگاه حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-4-1- تعریف حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……7
2-4-1-پیدایش حقوق تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …….7
-3-4-1خاستگاه حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……..8
4-4-1- تاریخ حقوق تجارت ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .10
5-4-1- منابع حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .10
6-4-1-منابع و رويه هاي حقوق تجارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-5- سازمان جهانی تجارت (WTO) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-5-1- تعريف سازمان جهانی تجارت (WTO) …………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-6- حقوق نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-6-1- تعريف حقوق نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم: سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر نفت
2-1- فرآيند جهاني شدن نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-2- تاریخچه و اصول سازمان جهانی تجارت و نفت……………………………………………………………………………………………………………………..18
2-3- ساختار سازمان جهاني تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-1- اصول اصلي سازمان جهاني تجارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-3-2- سازمان جهاني تجارت و اثرات آن بر نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-4-موافقت نامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت ……………………………………………………………………………………………………………………..32
2-4-1- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)……………………………………………………………………………………………………………………………32
2-5- محدوديت ها و قيمت ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-5-1- محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دوگانه ………………………………………………………………………………………………………………………33
2-6- تعرفه و ماليات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
1-6-1- تعرفه ها و فرآورده های نفتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-6-2- مالیات ها و نفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-7- موافقت نامه نظام يارانه ها و اقدامات جبراني در سازمان جهاني تجارت………………………………………………………………….35
2-7-1- هدف موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (GASCM) ……………………………………………………………………………………………35
2-7-2- موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت (TBT) ………………………………………………………………………………………………………………………….36
3-7-2- موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS) ………………………………………………………………………………………………………38
7-2-4- توافق نامه راجع به تعیین کشور مبدأ (ARO)……………………………………………………………………………………………………………………………40
2-7-5- اقتصاد نفت و فرآوردهاي نفتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-7-6-هدف و نقش موافقت نامه راجع به ضوابط سرمايه گذاري (TRIMS)…………………………………………………………………………..41
فصل سوم: بخشهاي مهم خدمات شركت ملي نفت ايران
3-1- خدمات عمومي و خدمات نفتي ملي و بين المللي ………………………………………………………………………………………………………………….45
3-1-1- خدمات عمومي ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….45
3-1-2- شركت ملي نفت ايران و خدمات مرتبط ………………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-1-3-شركتهاي خدمات نفتي بين الملل……………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-1-4- خدمات نفتي در مسير توسعه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
3-1-5- تمركز شركت نفت در جذب سرمايه گذاري……………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-2- موضوعات تاثيرگذار بر خدمات نفتي……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-2-1- سرمايه گذاري خارجي در نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
3-2-2- نقش نفت در سرمايه گذاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
3-2-3- حمايت از سرمايه گذاري صنعت نفت و گاز در حقوق ايران……………………………………………………………………………………………..53
3-3- پيشينه جهاني شدن اقتصاد نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-3-1- جهاني شدن اقتصاد نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-4- قوانين مرتبط با سرمايه گذاري در برنامه چهارم توسعه مرتبط با نفت…………………………………………………………………………..56
3-4-1- پيشینه تاريخي قراردادهاي خصوصی و امتيازات نفتي ايران ………………………………………………………………………………………………….56
3-5- سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف صنايع نفت و گاز………………………………………………………………………………………………………….57
3-5-1- صنايع بالادستي در صنعت نفت………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………57
3-5-2- عمليات در صنايع بالادستي نفت و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد ، شیرکوند، ، Next Entries منبع تحقیق درباره سازمان جهانی تجارت، شرکت ملی، الحاق ایران، توسعه پاید