منابع پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه گردشگری، توسعه پایدار، اکوتوریسم

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان: آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندر
1-4 سوال های تحقیق
پرسش اصلي تحقيق (مسأله تحقيق)
مساله اساسی در این تحقیق عدم شناخت و آگاهی از نقش و جایگاه مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران می‌‌باشد. در این تحقیق کوشش خواهد شد به سوالات زیر پاسخ داده شود.
1) تا چه اندازه مناطق نمونه گردشگری در رشد و توسعه پایدار در مازندران تاثیرگذار بوده اند ؟
2) چه موانع و محدودیت هایی برای نقش آفرینی بیشترمناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران وجود دارد ؟

1-5 فرضیه های تحقیق
1)به نظر می‌‌رسد ایجاد مناطق نمونه گردشگری در توسعه پایدار استان مازندران تاثیرگذار بوده است.
2) به نظر می‌‌رسد مناطق نمونه گردشگری برای نقش آفرینی بیش تر در توسعه پایدار مازندران با تنگنا و محدودیت مواجه است.

1-6 پیشینه مربوطه
1 ) انتظاری و آقایی پور، (1392) در مقاله‌ای با عنوان ” بررسی پتانسیل های اکوتوریسم و ژئوتوریسمی منطقه نمونه گردشگری بیستون با استفاده از تکنیک swot ” به این نتیجه رسیده اند که سطح آسیب پذیری منطقه به لحاظ توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم بالا است.ثانیا قابلیت های منطقه از نظر جاذبه های اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی بسیار زیاد است ولی کمبود‌‌ها و کاستی هایی در زمینه خدمات و تسهیلات گردشگری، نیروهای متخصص، اطلاع رسانی و تبلیغات مشاهده می‌‌شود‌. بررسی نتایج کمی مطالعه نشان می‌‌دهد که وجود رودخانه و سراب‌‌ها و چشم انداز زیبا و نزدیکی به مرکز استان به عنوان مهمترین نقاط قوت شناخته شده اند، همچنین مهم ترین نقاط ضعف منطقه، نبود مکانهای اقامتی و نبود تبلیغات گسترده و مناسب است‌. از بین فرصت های بیرونی منطقه مهم ترین فرصت‌‌ها امکان و قابلیت شناخته شدن در ایران و جهان و نیز بهبود زیر ساخت‌‌ها و امکانات است‌. همچنین مهم ترین تهدید خارجی منطقه عدم استفاده از کلیه جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی و محرومیت منطقه است‌. با توجه به ارقام حاصل ارزیابی منطقه به روش نشان می‌‌دهد که راهبرد تنوع به عنوان راهبرد اصلی برای توسعه گردشگری طبیعی است‌. ضعف‌‌ها و تهدیدهای منطقه ناشی از عوامل انسانی است و نشان می‌‌دهد که سطح آسیب پذیری منطقه از نظر توسعه و گسترش اکوتوریسم بالا است، که با مدیریت مناسب می‌‌توان آن را برطرف نمود‌. همچنین در ماتریس نقاط قوت اهمیت عوامل طبیعی نمایان است و مسئولان باید به توانایی های اکوتوریستی و ژئوتوریستی منطقه، با توجه به رشد و گسترش روز افزونی که این گرایش از گردشگری در تمام جهان دارد توجه بیش تری داشته باشند و تنها به آثار نپردازند.
2) نوری و تقی زاده، (1392) در این مقاله با عنوان”اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه‌ای در شمال غربی استان کرمانشاه ” به این نتیجه رسیده اند که ارتباط مثبت بین رشد اقتصادی و گردشگری می‌‌تواند مشوق سرمایه گذاری در بخش گردشگری باشد. که سرمایه گذاری در کنار جاذبه های گردشگری هنگامی اصولی وعلمی محسوب می‌‌گردد که بر اساس روش‌های علمی صورت پذیرد بر این اساس یکی از روش های مدیریتی، تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه در تصمیم‌گیری را افزایش داده است‌. توان بالای مناطق نمونه گردشگری اورامانات و واقع شدن این مناطق در کنار جاذبه های بکر می‌‌تواند به عنوان نیروی محرک اقتصادی در منطقه باشند.
3) نوری و همکاران، (1391) در تحقیق با عنوان “اولویت بندی قطب های گردشگری استان کرمانشاه براساس پتانسیل مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس” به این نتیجه رسیده‌اند که داشتن تعداد بالاي مناطق نمونه ي گردشگري، نمی تواند نشان از توسعه‌ي گردشگري یک منطقه باشد، بلکه وجود دیگر شاخص‌های گردشگری نیز در توسعه ي این قطب‌‌ها سهم عمدهاي دارند؛ به طوري که قطب گردشگري اورامانات با 15 منطقه ي نمونه ي گردشگري در رتبه ي دوم و سایر قطبهاي گردشگري در رتبه‌های بعدي قرار دارند. رتبه بندي صورت گرفته نشان میدهد که مناطق نمونه ي گردشگري قطب کرمانشاه براي واگذاري به سرمایه گذاران، در سطح بسیارخوب ارزیابی شده و سرمایه گذاران در این مناطق توجیه اقتصادي داشته و از میزان ریسک پذیري کمتري برخوردارند. همچنین وضعیت مناطق نمونه ي قطب گردشگري اورامانات در سطح متوسط ارزیابی شده اند و سایر قطبها در سطوح بعدي قرار دارند‌. بر این اساس در حال حاضر در استان کرمانشاه باید مناطقی که از نزدیکی نسبی کمتري به وضعیت ایده آل برخوردارند را تقویت و مناطقی که رتبه‌ي بالاتري دارند را براي واگذاري به سرمایه گذاران آماده کرد؛ چون واگذاري مناطق با رتبه ي پایین به سرمایه گذار و سرمایه گذاري توسط سرمایه گذاران در داخل این مناطق، توجیه اقتصادي نداشته و باعث اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف خواهد شد‌. از سوي دیگر برنامه‌ریزان گردشگري استان با به کارگیري روش‌های کمی، همچون روش‌های تصمیم‌گیري چندشاخصه در تصمیم گیري‌های مدیریتی، می‌‌توانند قابلیت اطمینان تصمیم گیري را افزایش دهند.
4) حاجی نژاد وهمکاران (1391)در مقاله‌ای با عنوان ” تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای نمونه گردشگری هجیج در شهرستان پاوه” به این نتیجه رسیده‌اند که روستای هجیج از جاذبه های متنوع به همراه فرهنگ غنی و سنتی و قدمت تاریخی آن نشان دهنده توانایی بالای روستا برای تبدیل به یک منطقه نمونه گردشگری واقعی است. بنابراین تدوین برنامه هدفمند برای توسعه گردشگری روستایی در این منطقه احساس می‌‌شود و توسعه گردشگری روستایی نیازمند ارائه سیاست‌های مناسب در جهت رفع محدودیت‌‌ها و استفاده از مزیت نسبی می‌‌داند.بنابراین با توجه به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در منطقه نمونه گردشگری (s4) با امتیاز وزنی 375/0(وجود معماری منحصر به فرد پلکانی) به عنوان اولین نقطه قوت، (s1)با امتیاز وزنی 325/0(غنای جاذبه های اکوتوریسمی)به عنوان دومین قوت و (s3)با امتیاز وزنی 208/0(انتخاب به عنوان روستای هدف گردشگری)به عنوان قوت های برتر در روستا ارزیابی شده است.محیط درونی 125/4و محیط بیرونی 614/4در توسعه گردشگری منطقه موثر و در یک سطح ارزیابی شده است. همچنین در این روستا ، راهبردهای حداقل – حداکثر و سپس حداکثر – حداکثر قرار گرفته است و بقیه راهبردها در الویت های بعدی قرار گرفته اند بنابراین در مرحله اول باید راهبردهای wo، همچون:1-توسعه و بهبود تورهای سیاحتی و توریستی برای جذب گردشگران به روستا، 2- تبلیغات و شناساندن جاذبه های گردشگری روستا و 3- توسعه زیر ساخت‌‌ها و ترمیم و بهسازی راه های دسترسیی به جاذبه‌‌ها گردشگری (همچون آب، برق، راه، هتل، متل، کمپینگ و….. به مرحله اجرا گذاشته و سپس ، راهبردهای حداکثر-حداکثرسازی soبه مرحله اجرا گذاشته شود.
5)فرجی سبکبار و همکاران، (1390) در مقاله‌ای تحت عنوان ” بررسی قابلیت های googel maps API در بازاریابی گردشگری و برنامه‌ریزی سفر ( مطالعه موردی: مناطق نمونه گردشگری حوزه رویان)” به این نتیجه رسیده‌اند که خدمات مکان مبنا به ویژه فن آوری googel maps API با قابلیت های جستجو، مسیریابی و اطلاع رسانی می‌‌تواند مزایای بسیار زیادی برای مدیریت بازاریابی در برنامه‌ریزی سفر مطلوب ارائه نماید‌. اطلاع رسانی در مورد جاذبه های گردشگری (تاریخی، باستان شناسی، طبیعی، فرهنگی، صنایع دستی و غیره )، اطلاعات جغرافیایی( نقشه ها، راههای دسترسی، آب و هوا، مورفولوژی منطقه، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای )، ویزای الکتونیکی، فراهم آوردن امکان خرید و رزرواسیون ، کمک به توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، فروش صنایع دستی و استقرار منابع در آن تفریحی و گردشگری از جمله مزایای googel maps API محسوب می‌‌شوند. با توجه به گسترش دست یابی به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشد می‌‌تواند با استفاده از این سیستم، برنامه سفر خود را تنظیم و از هزینه های آن مطلع گردد. در چنین موقعیتی معمولا سیستم های راهنمای محصولات و خدمات، اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان را فراهم کرده و فرآیند تصمیم گیری آنان در انتخاب مقصد، اسکان و غیره تسهیل می‌‌نمایند.
6) فیروزی و همکاران، (1390) در مقاله‌ای با عنوان ” ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تاکید بر توسعه پایدار گردشگری ” به این نتیجه رسیده اند که – با توجه به اينكه قسمت اعظم منطقه داراي شيب بيش از 73/42 درصد است بنابراین نتيجه می‌گيريم كه اجراي كاربري تفرج متمركز، صرف هزينه‌های سنگين اقتصادي را به دنبال خواهد داشت و مقرون به صرفه نيست.- با توجه به شيب‌های زياد و سنگ و خاك نامناسب در منطقه، اين نتيجه حاصل می‌گردد كه تفرج گسترده بهترين نوع كاربري توريستي در اين منطقه می‌باشد.
– به طور كلي عدم وجود محور يا محورهاي مناسب جهت عبور و مرور، دوري و پرت واقع شدن اين جزيره براي گردشگران، وجود شيب‌های تند در مسير، موجب می‌گردد كه جزيره فاقد توان و استعداد ذاتي لازم جهت اجراي فعاليت‌های تفرجي باشد. با توجه به شرايط فيزيكي و بيولوژيكي اصلي منطقه و شرايط موجود، كه خاك منطقه تغيير پيدا كرده، پوشش گياهي به صورت مصنوعي كاشت شده و ايجاد و احداث ويلاها و خدمات با هموارسازي محيط و كاهش شيب‌‌ها صورت گرفته كه هزينه زيادي به دنبال داشته است، اين جزيره به صورت مصنوعي و نه بكر و طبيعي براي توريسم گسترده با 98/67 درصد و توریسم متمرکز با 1/21درصد قابل بهره برداري است و چنانچه حفاظت و كنترل منطقه به صورت اصولي و با مديريت صحيح اعمال نشود، تخريب منطقه در آينده نزديك، دور از انتظار نخواهد بود.
7) زیویار، (1390) در مقاله‌ای با عنوان” برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری منطقه نمونه گردشگری علیصدر با استفاده از swot” به این نتیجه رسید که منطقه نمونه گردشگری علیصدر به سبب حساسیت بالای زیست محیطی خود و در عین داشتن قابلیت های فراوان برای توسعه به ویژه در بخش گردشگری، نیازمند توجه ویژه به مسئله ظرفیت های توسعه است و ایجاد فرصت های اشتغال منتج از توسعه گردشگری در صورت توزیع عادلانه عواید حاصل از آن بعنوان عاملی مهم مطرح بوده که در گرو تعریف مناسب جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در منطقه و مشارکت بیشتر اهالی بومی در فرآیند توسعه است و عدم همخوانی کمیت و کیفیت خدمات ارائه شونده به گردشگران با هزینه های آن از دیگر عوامل ضعف منطقه بوده و نیازمند برنامه‌ریزی و ساماندهی است.توسعه پایدار گردشگری در منطقه علیصدر اتخاذ راهبردهایی چون استفاده از پتانسیل های طبیعی محیط برای ارتقاء شرایط زیست محیطی، استفاده حتی الامکان از نیروهای محلی برای اشتغال در فرصت های ایجاد شونده در فرآیند توسعه و بهره برداری، تحلیل میزان کشش اراضی و آستانه های محیطی جهت توسعه، تقویت حس اجتماعی و مشارکت جمعی و سازماندهی تولید محلی همراه است با توسعه گردشگری و پرهیز از رهیافت های مبتنی بر مکانیزم بازار ضروری می‌‌نماید.
8) رکن الدین افتخاری و همکاران، (1390) درمقاله‌ای با عنوان ” نقش مناطق نمونه گردشگری در توسعه مناطق عشایری ( مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری الوند شهرستان همدان ) “به این نتیجه رسیده اند که تصرف منابع آب عشاير(چشمه‌ها)جهت استفاده در تأسيسات تله‌كابين همچنين به دليل كم توجهي يا بي توجهي ادارات دولتي مرتبط با عشاير مانند منابع طبيعي، سازمان جنگلها و مراتع و اداره امور عشاير و در رأس آنها استانداري همدان به عنوان هماهنگ كننده فعاليت ساير ادارات و نظارت برعملكرد آنها به دلايل مختلف سياسي، اقتصادي و‌… باعث شده است كه تأسيسات تله کابین بیش از 5/7 هكتاري- كه 5 هکتار آن به شيوه غير كارشناسي از عشاير خريداري شده است که همين امر باعث شده است كه در هيچ يك از فعاليتهاي تأسيسات تله كابين عشاير حضور و مشاركت نداشته باشند و از منافع حاصل از آن بي بهره باشند. با اين شرايط تله كابين می‌تواند توسعه صنعت گردشگري در اين منطقه را بدون در نظر گرفتن حقوق و مشاركت جوامع محلي)عشاير منطقه) و همچنين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره (الهی، قمشه‌ای)، «أُولئِکَ»، عَلَيْهِمْ Next Entries منابع پایان نامه درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، اوقات فراغت، توسعه گردشگری