منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، تحولات تقنینی

دانلود پایان نامه ارشد

واحد دامغان
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
موضوع:
اشکال اولیای دم در حقوق ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 92

استاد راهنما:
دکتر امیر نوریان

اساتید داور:
دکتر سید حسن شاهچراغی
دکتر محمد حسن حسنی

دانشجو:
معین آزادواری

بهمن ماه 1393

سپاسگزاری
رسول خدا فرمودند:
«من علمنی حرفاً فقد صیّرنی عبداً»

از تمامی معلمان، استادان، دوستان و خانواده ام
در کل دوران تحصیل سپاسگزارم.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2
الف ـ اهمیت موضوع تحقیق ………………………………………………………………………….3
ب ـ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………3
ج ـ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………4
د ـ پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………4
وـ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………4
ی ـ سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………4
فصل نخست : مفاهیم ، مبانی و درآمدی بر تشخیص و اقسام اولیاء دم…………………………5
مبحث نخست : مفاهیم…………………………………………………………………………………………6
گفتار نخست : واژگان اصلی………………………………………………………………………………6
الف : ولی دم……………………………………………………………………………………………….6
ب : قتل عمدی……………………………………………………………………………………………………..8
ج : ولایت………………………………………………………………………………………………………….10
گفتار دوم : واژگان مهم و مرتبط……………………………………………………………………….12
الف : حق………………………………………………………………………………………………………12
ب : حکم……………………………………………………………………………………………………………..15
ج : صغیر………………………………………………………………………………………………………..17
د : قصاص…………………………………………………………………………………………………………18
ه : عفو ………………………………………………………………………………………………………….21
مبحث دوم : مبانی……………………………………………………………………………………………….24
گفتار نخست : مبانی شرعی……………………………………………………………………………………24
الف ـ آیات………………………………………………………………………………………………………….24
ب ـروایات…………………………………………………………………………………………………………25
گفتار دوم : مبانی قانونی…………………………………………………………………………………………27
الف ـ قانون حدود و قصاص………………………………………………………………………………..27
ب ـ قانون مجازات اسلامی 1370 ……………………………………………………………………….29
ج ـ قانون مجازات اسلامی 1392 ……………………………………………………………………..30
گفتار سوم : مبانی جرم شناختی………………………………………………………………………..30
الف ـ جلوه های ترمیمی…………………………………………………………………………………..31
ب ـ جلوه های بزه دیده مداری…………………………………………………………………………..33
مبحث سوم : تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم……………………………………………………..36
گفتار نخست : تشخیص اولیاء دم …………………………………………………………………………..36
الف ـ دیدگاههای فقهی…………………………………………………………………………………….36
ب ـ رویکرد قانونگذار……………………………………………………………………………………42
گفتار دوم : اقسام اولیاء دم………………………………………………………………………………….43
الف ـ اولیاء دم واحد………………………………………………………………………………………..43
1 ـ ولی دم صغیر……………………………………………………………………………………………43
2 ـ ولی دم کبیر………………………………………………………………………………………………45
ب ـ اولیاء دم متعدد ……………………………………………………………………………………………..45
1 ـ همگی کبیر…………………………………………………………………………………………………45
2 ـ همگی صغیر…………………………………………………………………………………………………..46
3 ـ برخی کبیر و برخی صغیر……………………………………………………………………………….50
فصل دوم : رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد………………………………..54
مبحث نخست: ولی دم واحد………………………………………………………………………………….55
گفتار نخست : ولی دم صغیر………………………………………………………………………………55
الف ـ رویکردهای فقهی………………………………………………………………………………………. 55
ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید…………………………………………………………………….57
ج ـ رویکرد قانون مجازات 1392 …………………………………………………………………….63
گفتار دوم : ولی دم کبیر…………………………………………………………………………………….63
الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم…………………………………………………………………..63
1 ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم…………………………………………………………64
2 ـ اجرای قصاص بدون اذن ولی دم………………………………………………………………………68
ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………75
مبحث دوم : ولی دم متعدد…………………………………………………………………………………….76
گفتار اول : در حالت کبیر بودن همگی……………………………………………………………………76
الف ـ درخواست های متفاوت اولیاء دم …………………………………………………………….76
1 ـ استقلال یا عدم استقلال اولیا در استیفای قصاص …………………………………………….77
2 ـ تقاضای قصاص با عفو یا اخذ دیه برخی از اولیاء ……………………………………………79
ب ـ رویکرد تقنینی ………………………………………………………………………………………….84
گفتار دوم : در حالت برخی کبیر و برخی صغیر…………………………………………………… 85
الف ـ رویکردهای فقهی……………………………………………………………………………………… 85
ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………….. 94
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..96
پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………..98
فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………100
الف ـ کتاب ها ……………………………………………………………………………………………….100
1 ـ کتاب های فارسی………………………………………………………………………………………….100
2- کتابهای عربی……………………………………………………………………………………………………………..102
ب ـ مقالات ، جزوات و پایان نامه ها……………………………………………………………………………. 104
چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..107

چکیده
در حقوق کیفری اسلام و ایران، قتل عمد از جمله جرایم حق الناسی است که اعمال کیفر قصاص در مورد آن منوط به درخواست و تقاضای ولی یا اولیاء دم است. البته فقهای عظام در زمینه لزوم اذن ولی دم در قصاص فتاوی متفاوت ابراز داشته اند. همچنین ولی دم ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد و تقاضای قصاص در صورت وحدت یا تعدد اولیاء دم در حالت های متعددی قابل بحث است ؛ زیرا ممکن است ولی دم حاضر یا غایب، عاقل یا مجنون و بالغ یا صغیر باشد و در عمل با حالات مختلف تعدد اولیاء ‌دم مواجهیم ؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی‌دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سنشان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقلشان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع تصاوير، هندسي، تصحيحات، کاليبراسيون Next Entries منبع تحقیق درمورد قتل عمد، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی