منابع پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، نهاد خانواده، آسیب های اجتماعی، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

3) ديدگاه کنش متقابل 15
4) نظريه هاي سيستمي خانواده 15
5) ديدگاه اولسون درباره خانواده 16
2-6) جهاني شدن و خانواده 17
2-7) آسيب اجتماعي 21
2-7-1) مفهوم مسائل(آسیب های) اجتماعي 21
2-8) تعريف انحراف اجتماعي 25
2-9) نظريات مربوط به آسيب هاي اجتماعي 26
1) رويکردهاي روانشناختي 27
2) رويکردهاي جامعه شناختي 28
الف) نظريه هاي بي سازماني اجتماعي 28
ب) تعريف بي سازماني اجتماعي 29
ج) زيمل 30
د) کوزر 30
ه) فروم 31
ر) دورکيم و تئوري آسيب شناسي 32
ز) مرتون 33
ل) کلوارد و اهلين 35
ک) ساترلند 36
س) والتر رکلس 36
2-10) خشونت خانوادگي 37
الف) پيشينه ي خشونت و بد رفتاري در خانواده 37
ب) خشونت در خانواده 38
ج) همسر آزاري 39
د) کودک آزاري 40
ه) عوامل فرهنگي و اجتماعي مرتبط با خشونت 42
1) عوامل فرهنگي 42
(a رسانه هاي گروهي 42
(b پذيرش تنبيه بدني 43
(c نابرابري جنسيتي 44
(d نگريستن به زنان و کودکان به عنوان جزئي از اموال 44
2) عوامل اجتماعي 45
(a انزواي اجتماعي 45
(b عدم دسترسي به خدمات اجتماعي و بهداشتي 45
2-11) اعتياد 46
1) عوامل مؤثر بر اعتياد 47
الف) روابط اجتماعي ناسالم و روابط با دوستان ناباب 47
ب) لذت جويي و درد گريزي 48
ج) فقر مادي 48
د) بيکاري 48
ه) عوامل خانوادگي 49
2-12) طلاق 50
1) تعريف طلاق 51
2) انواع طلاق 52
الف) طلاق آشکار 52
ب) طلاق پنهان 52
3) عوامل مؤثر بر افزايش طلاق 53
2-13) خودکشي 54
1) تعريف خودکشي 55
2) دورکيم و خودکشي 56
الف) خودکشي ديگرخواهانه 58
ب) خودکشي خودخواهانه 58
ج) خودکشي ناشي از بي هنجاري(آنومي) 59
د) خودکشي جبري(تقديرگرايانه) 60
3) عوامل اجتماعي مؤثر بر خودکشي 61
2-15) مطالعهي تحقيقات پيشين 63
2- 16) چارچوب نظري 65
2-17) فرضيات پژوهش 68
2- 18) کليد واژه ها(تعريف واژهها و مفاهيم اصلي تحقيق) 69
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
3-1) مقدمه 72
3-2 تعريف مفهومي عملياتي متغيرها 72
3-2-1 متغيرهاي مستقل 72
3-2-1-1 نوع جانبازي 73
3-2-1-2 شدت جانبازي 73
3-2-1-3 زمان ازدواج 73
3-2-1-4 مشارکت اجتماعي 73
3-2-1-5 پايگاه اجتماعي و اقتصادي 73
3-2-1-6 پايبندي به ارزشهاي اوليه انقلاب اسلامي 73
3-2-2 متغيرهاي وابسته 73
3-2-2-1 اعتياد 73
3-2-2-2 خودکشي 74
3-2-2-3 خشونت خانوادگي 74
3-2-2-4 طلاق 74
3-3 فرضيه هاي تحقيق 74
3-4 روش تحقيق 75
3-5 جامعه آماري 75
3-6 حجم نمونه و نحوه ي محاسبه آن 76
3-7 روش نمونه گيري 76
3-8 ابزار گردآوري داده ها 77
3-9 نحوه ي جمع آوري داده ها 77
3-10 روشهاي آماري و ابزار تجزيه و تحليل 77
فصل چهارم : نتایج
4-1) مقدمه 80
جدول شماره 4-1 :توصیف متغیر سن پاسخگویان 81
جدول شماره 4-2 : توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخگویان 82
جدول شماره 4-3 : موقعيت اجتماعي محل سکونت 83
جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: نوع مسکن 84
جدول شماره 4-5 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: برای اولین بار در چه سالی به جبهه اعزام شدید؟ 85
جدول شماره4-6 :توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه:درچه سالی جانباز شدید؟ 86
جدول شماره 4-7 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: نوع جانبازی 87
جدول شماره 4-8 :توصیف متغیر درصد جانبازی پاسخگویان 88
جدول شماره 4-9 :توصیف متغیر سال ازدواج پاسخگویان 89
جدول شماره 4-10 :توصیف متغیر سن همسر پاسخگویان 90
جدول شماره 4-11 : میزان وابستگی شما به مواد مخدر کدام گزینه است؟ 91
جدول شماره 4-12 : میزان وابستگی اعضای خانواده شما به مواد مخدر کدام گزینه است؟ 92
جدول شماره 4-13 : در مورد اقدام به خودکشی کدام مورد درباره شما درست است. 93
جدول شماره 4-14 : آیا همسر شما سابقه خودکشی دارند؟ 94
جدول شماره 4-15 : آیا فرزندان شما سابقه خودکشی دارند؟ 95
جدول شماره 4-16 : هنگام بروز مشکل میان شما و همسرتان عموما از کدام یک از شیوه های زیر
برای کنترل اوضاع استفاده می کنید؟ 96
جدول شماره 4-17 : هنگام بروز مشکل میان شما و فرزندانتان عموما از کدام یک از شیوه های زیر
برای کنترل اوضاع استفاده می کنید؟ 97
جدول شماره 4-18 : کدام گزینه در مورد طلاق در خانواده شما درست است؟ 98
جدول شماره 4-19 : در محل کار یا در محل زندگی در فعالیت جمعی و گروهی تا چه میزان شرکت
می نمایید؟ 99
جدول شماره 4-20 : با بستگان و فامیل تا چه حد ارتباط خانوادگی دارید؟ 100
جدول شماره 4-21 : با آشنایان غیر فامیل و دوستان تا چه حد ارتباط دارید؟ 101
جدول شماره 4-22 : در مراسم و میهمانی هایی که دعوت می شوید تا چه حد شرکت می کنید؟ 102
جدول شماره 4-23 : به همراه خانواده تاچه حد به مسافرت می روید؟ 103
جدول شماره4-24:تا چه حد با دوستان و آشنایان برنامه گروهی مانند گردش اردوو ورزشدارید 104
جدول شماره 4-25 : تا چه میزان امور روزمره خانه مثل خرید ها انجام کارهای اداری و را شما انجام
می دهید؟ 105
جدول شماره 4-26 : تا چه میزان تمایل دارید که شما به عنوان نماینده همکاران و یا دوستان در کاری انتخاب شوید؟ 106
جدول شماره 4-27 : وضعیت شغلی شما کدام گزینه است؟ 107
جدول شماره 4-28 : اگر دوباره جنگ درگیرد و سالم باشم به جبهه می روم؟ 108
آزمون فرضیه ها 109
فصل پنجم : نتيجه گيری
5-1) مقدمه 115
5-2) خلاصه ي مباحث 115
5-3)يافته هاي توصيفي 115
5-4)فرضيات پژوهش 116
5-4-1) فرضيه اول تحقيق 116
5-4-2) فرضيه ي دوم تحقيق 117
5-4-3) فرضيه ي سوم تحقيق 117
5-4-4) فرضيه ي چهارم تحقيق 117
5-4-5) فرضيه ي پنجم تحقيق 118
5-4-6) فرضيه ي ششم تحقيق 118
5-5) جمع بندي و نتيجه گيري 118
5-6) پيشنهادات اجرائي 120
5-7)پيشنهادات پژوهشي 120
5-8) محدوديت‌هاي تحقيق 121
پیوست
پرسشنامه 123
Abstract 126

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی خانواده های جانبازان بالای 25 درصد شهرستان شاهرود می باشد که در سال 1391 انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی می باشد که از بین 870 نفر جامعه آماری جانباز بالای 25 درصد تعداد 260 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین و در نهایت اینکه داد ها از طریق پرسشنامه که به شکل تصادفی ساده بین پاسخگویان توزیع شده جمع آوری شده است.
براساس نتایج بدست آمده از آزمون کای اسکوئر عامل مدرک تحصیلی و موقعیت اجتماعی محل سکونت تأثیری بر آسیب های اجتماعی خانواده های جانبازان نداشته، این در حالی است که نتایج حاصل از آزمون های تفاوت (آزمونF) حاکی از این است که میزان آسیب های اجتماعی در بین گروه های مختلف جانباز و همچنین اینکه این آسیب ها برحسب زمان ازدواج آنها تفاوت معنی داری داشته است. در ادامه اینکه نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن رابطه ی معنادار بین شدت جانبازی و آسیب های اجتماعی خانواده های جانباز را تأیید می کند. در نهایت نتایج بیانگر تأیید شدن فرضیات اصلی پژوهش می باشند و به این معنا که نوع جانبازی، شدت جانبازی و زمان ازدواج بر بروز آسیب ها تأثیر گذار بوده اند، به عبارتی دیگر میزان آسیب ها براساس انواع جانبازی در بین خانواده ها تفاوت معنی داری داشته و دو عامل دیگر نیز با شدتی کمتر بروز آسیب ها تأثیرگذار بوده اند.
کلیدواژه:آسیب اجتماعی-خانواده-جانباز-خودکشی-طلاق-اعتیاد

فصل اول
کليات تحقيق

1-1) مقدمه
هر چند خانواده در دنياي مدرن و به خصوص از انقلاب صنعتي به بعد از اهميت شاياني برخوردار شده و آنچنان مورد توجه قرار گرفته که بسياري از نظريه پردازان عمده در حوزه هاي مختلف اقتصاد و جامعه شناسي از آن به عنوان يکي از ارکان اصلي که مي تواند سلامت جامعه را به همراه داشته باشد، ياد مي کنند. در نظر پارسونز1 خانواده يکي از مهمترين خرده نظام ها ي اجتماعي مي باشد که در آن فرايند جامعه پذيري اتفاق مي افتد و در راستاي تداوم ارزش هاي فرهنگي نظام اجتماعي نقش مهم و حياتي را بر عهده دارد. از سوي ديگر فوکوياما2 بر اين باور است که يکي از مهمترين عوامل اصلي افزايش خشونت و کژرفتاري در دنياي غرب سست شدن و از بين رفتن نهاد خانواده مي باشد، با اين وجود توجه به نهاد خانواده صرفاً امري نوظهور و مدرن نيست، بلکه نهادي است که بايد ريشه هاي آن را در دوران باستان مورد واکاوي و بررسي قرار داد. تمام اديان بزرگ وحياني نيز هر کدام به شيوه هاي مختلف خانواده را از جنبه هاي مختلف براي حيات بشر مهم و با اهميت قلمداد کرده اند. اين در حالي است که پا به پاي حيات خانواده، آسيب ها و مسائلي که به نوعي حيات اين نهاد اجتماعي را مورد تهديد قرار داده نيز با اهميت قلمداد شده و متفکران اجتماعي و حتي رهبران ديني نيز به نوعي درصدد حل اينگونه مسائل و آسيب ها براي حفظ و پويايي نهاد خانواده بوده اند. اما امري که در اين ميان از اهميت زيادي برخوردار مي باشد توجه و دقت علمي روز افزون متفکران مختلف علوم انساني از روانشناسي گرفته تا اقتصاد وجامعه شناسي براي حل اين مسائل و آسيب ها مي باشد. البته هر يک از علوم مذکور بنابه پيش فرض هايي که براي خود قائلند ممکن است که اين مسائل و آسيب ها را از دريچه ي خاصي مورد ارزيابي قرار دهند، لذا رويکرد هايي هم که براي حل اين مسائل به کار مي گيرند قاعدتاً با هم متفاوتند. روانشناسي از آنجا که فرد را مبنا قرار مي دهد لذا رويکردش در حل مسأله نيز فردگرايانه مي باشد در حالي که پيش فرض اصلي جامعه شناسي، اجتماعي بودن مسائل و آسيب ها ست لذا رويکرد مورد نظر در اين رشته براي حل معضلات و آسيب ها نيز رويکردي جامعه شناسانه خواهد بود. بنابراين رويکرد مورد استفاده در پژوهش حاضر رويکردي جامعه شناسانه است که ريشه ي مسائل و آسيب هاي خانوادگي را نه امري فردي بلکه امري اجتماعي مي داند با اين مقدمه به ذکر اهميت و بيان مسأله مي پردازيم.

1-2) بيان مسأله پژوهش
آسيب هاي اجتماعي، مقولاتي هستند که همواره به همراه انسان و جوامع انساني بوده و هستند. جهان امروز ما به دليل شرايط خاصي که رشد سريع تکنولوژي موجب آن مي باشد، با مسائل و مشکلات فراواني درگير مي باشد.
قتل، اعتياد، خودکشي،طلاق وغيره نمونه هايي از اين دست مشکلات هستند که آسيب هاي اجتماعي را تشکيل مي دهند. اينکه چه آسيب هايي، در چه جوامعي بيشتر روي مي دهد و يا اينکه چه شرايط و ويژگي هاي مي تواند موجب بروز کدام نوع از آسيب ها گردد و يا اصولاً در کدام حوزه ها آسيب ها خطرناک ترند همواره به عنوان دست مايه اي براي انديشيدن مي باشد.
خانواده حوزه اي با اهميت است.سلول بنيادين جامعه که بسياري از برنامه هاي آينده يک جامعه لزوماً و تنها از اين واحد قابل برنامه ريزي و اجرا مي باشد. خانواده ها که از اجراي اصلي جوامع بشري مي باشند در تماس با ساير نهادها و اجزاء همواره در معرض آسيب ها و خطرات قرار دارند.
جانبازان جنگ همچنان که بخشي از زندگي خود را دور از خانواده ها و در ميادين جنگ گذرانده اند، در جامعه و شهر خود زندگي معمول و متعارفي دارند. در سال هاي جنگ همه ي نگاه ها به جبهه و جنگ بود . رزمندگان هم در ميدان جنگ و هم در پشت جبهه از توجه و اقبال ويژه اي برخوردار بودند و لذا نگاه ها کمتر معطوف به خانه و خانواده بود و در اين ميان جنگ به همراه همه ي سختي ها و خرابي هاي مادي و معنوي که از خود بر جاي گذاشت، جداي از خرابي خانه ها و زير ساخت ها و غيره جسم گروهي از رزمندگان را درگير مشکلات و عوارض و جراحات جنگي نمود، اين در حالي است که خانواده نيز داراي نيازها و خواسته هايي مي باشد که به نظر مي رسد که اين جانباز است که بايد اين نيازها و خواسته ها را برآورده کند، در حالي که با توجه به مشکلات و مسائلي که جانباز با آنها دست و پنجه نرم مي کند او در انجام اين مهم ناکام مي گذارد. بنابراين پدر و مادر خانواده اي که به دليل شرايط خاص اجتماعي و جسمي خويش اينک بسياري از کارکردهاي تعريف شده ي اجتماعي براي پدر يا مادر خانواده را در خود نمي بيند دچار يأس و سردر گمي مي شود.
جانباز انقلاب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی طرح تفصیلی، محیط زیست، حمل و نقل، کیفیت زندگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره آسیب های اجتماعی، نهاد خانواده، دفاع مقدس، پایگاه اقتصادی