پایان نامه با واژگان کلیدی اثبات دعوی، ادله اثبات دعوی، تحول تاریخی، دلایل استناد

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………….. 2
2. سابقه و پیشینه ی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4
3. ضرورت و نوآوری انجام تحقیق ……………………………………………………………………………. 6
4. سؤال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 7
5. فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 7
6. هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق ……………………………………………………………. 7
7. بیان روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 8
8. ساماندهی (طرح) تحقیق ………………………………………………………………………………………. 8
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………… 10
بخش اول: مفاهیم تا تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………….. 11
مبحث اول: مفهوم شناسی و تحول تاریخی ادله اثبات دعوی ………………………………………………. 11
گفتار اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………………… 12
1. ادله و ادله اثبات دعوی ………………………………………………………………………………………. 12
2. فضای سایبر ……………………………………………………………………………………………………… 13
3. داده و اطلاعات …………………………………………………………………………………………………. 14
4. اینترنت و شبکه های رایانه ای ……………………………………………………………………………. 15
5. ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………………………….. 16
گفتار دوم: تحول تاریخی دلایل باستانی تا دلایل الکترونیکی ………………………………………………. 16
1. دوره ی دلایل باستانی و مذهبی …………………………………………………………………………… 17
2. دوره ی دلایل قانونی …………………………………………………………………………………………. 18
3. دوره دلایل معنوی …………………………………………………………………………………………….. 18
4. دوره دلایل علمی ………………………………………………………………………………………………. 20
مبحث دوم: انواع ادله اثبات دعوی سنتی و الکترونیکی ………………………………………………………. 21
گفتار اول: اقسام ادله ی سنتی …………………………………………………………………………………………. 21
گفتار دوم: اقسام ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………………. 24
1. داده های شکلی ………………………………………………………………………………………………… 24
2. داده های محتوا …………………………………………………………………………………………………. 27
مبحث سوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………… 27
گفتار اول: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در برخی از کشورهای جهان ……………………………….. 28
گفتار دوم: تاریخچه ی ادله ی الکترونیکی در حقوق ایران ………………………………………………….. 30
بخش دوم: آشنایی با ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………………………… 33
مبحث اول: عناصر و ویژگی های ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………. 33
گفتار اول: عناصر ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………………….. 33
1. قابلیت ارائه ………………………………………………………………………………………………………. 33
2. قابلیت ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………. 34
3. اصالت ……………………………………………………………………………………………………………… 34
4. قابلیت اثبات امر قضایی ……………………………………………………………………………………… 35
گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 35
1. منقول بودن ………………………………………………………………………………………………………. 35
2. کپی برداری ………………………………………………………………………………………………………. 36
3. انعطاف پذیری ………………………………………………………………………………………………….. 36
4. ذخیره سازی در نقاط متعدد ……………………………………………………………………………….. 36
5. وابستگی …………………………………………………………………………………………………………… 36
6. دسترسی …………………………………………………………………………………………………………… 37
7. قابلیت اختصاص ………………………………………………………………………………………………. 37
8. زوال پذیری ……………………………………………………………………………………………………… 37
9. شناسایی …………………………………………………………………………………………………………… 37
10. عینیت داشتن و ارزش اقتصادی …………………………………………………………………………… 38
مبحث دوم: ارتباطات و نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی ………………………………………….. 38
گفتار اول: نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………….. 39
1. نقاط قوت ………………………………………………………………………………………………………… 39
2. نقاط ضعف ………………………………………………………………………………………………………. 40
گفتار دوم: ارتباطات ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………………. 41
1. رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم ……………………………………………………………………. 41
2. رابطه ی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ………………………………………… 42
3. رابطه ی ادله ی الکترونیکی با نظام پزشکی کشور ………………………………………………….. 43
مبحث سوم: دلایل اهمیت و چالش های ادله ی الکترونیکی ……………………………………………….. 45
گفتار اول: دلایل اهمیت و استناد به ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………. 45
1. دلایل اهمیت ادله ی الکترونیکی ………………………………………………………………………….. 45
2. دلایل استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی …………………………………………………………… 46
گفتار دوم: چالش ها و مشکلات استناد به ادله ی الکترونیکی ……………………………………………… 46
1. چالش های پیش روی بررسی ادله ی الکترونیکی ………………………………………………….. 46
2. مشکلات اساسی استناد به منابع اینترنتی و الکترونیکی ……………………………………………. 49
فصل دوم: استنادپذیری ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 51
بخش اول: از جمع آوری تا ارائه ی ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………… 53
مبحث اول: زنجیره ی حفاظتی ادله ی الکترونیکی …………………………………………………………….. 53
گفتار اول: مراحل زنجیره ی حفاظتی ……………………………………………………………………………….. 54
1. شناسایی …………………………………………………………………………………………………………… 55
2. محافظت، جمع آوری و مستند سازی …………………………………………………………………… 57
3. طبقه بندی، مقایسه و ماهیت نگاری …………………………………………………………………….. 60
4. بازسازی …………………………………………………………………………………………………………… 60
گفتار دوم: لایه های هفت گانه ی شبکه های رایانه ای ………………………………………………………. 61
مبحث دوم: بررسی طرق شناسایی و ارائه ی ادله ی الکترونیکی ………………………………………….. 63
گفتار اول: تفتیش و توقیف ادله و سیستم های رایانه ای …………………………………………………….. 63
1. شروع تفتیش و توقیف ………………………………………………………………………………………. 64
2. روش ها و اهمیت توقیف …………………………………………………………………………………… 65
3. تفتیش و توقیف در مکان های دوردست ………………………………………………………………. 69
4. تعیین تکلیف اشیای توقیف شده …………………………………………………………………………. 71
5. رعایت نکاتی ضمن تفتیش و توقیف …………………………………………………………………… 72
6. انتخاب متخصص جنایی رایانه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اتباع ایران Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اسناد الکترونیکی، استنادپذیری، ادله الکترونیکی، فضای سایبر